Copy
WereldWijs Nieuwsblad van Brede Dorpsschool St. Jan Oosteind
View this email in your browser
Nieuwsblad van Brede Dorpsschool St. Jan Oosteind
11 januari 2017
Namens het hele team van de St. Jan wensen wij iedereen een gezond en gelukkig 2017!
 
Yeah, we zijn gestart!
Er is super hard gewerkt aan de nieuwe butenomgeving in de Kerstvakantie! Super bedankt lieve ouders!


Schoolpoort
In de afgelopen maanden is er een grote behoefte ontstaan naar een intern communicatieplatform voor ouders, team en kinderen. Daarnaast willen we als school zowel ouders als leerlingen meer autonomie geven over hun eigen gegevens en willen we transparanter zijn m.b.t. de brede ontwikkeling van kinderen. Al gauw kwamen we in contact met de makers van Schoolpoort en vonden dit passen in onze visie. Schoolpoort is een platform met digitale portfolio's en online tools voor communicatie & administratie. Schoolpoort biedt een wetenschappelijke gefundeerde visie over toekomstbestendig onderwijs met als doel om het onderwijsfundament beter te laten aansluiten bij de onderwijsbehoefte. Er wordt vertrokken vanuit de visie dat niet het onderwijssysteem maar de onderwijsbehoefte van het kind leidend moet zijn bij de vormgeving van toekomstbestendig onderwijs. Enerzijds, wordt er op een structurele manier toegewerkt naar een situatie waarin de talenten van kinderen beter ontwikkeld worden. Anderzijds, wordt binnen dat proces rekening gehouden met eigendomsrechten van leerlinggegevens, de administratieve- en onderwijsbelasting van het team, en de praktische haalbaarheid van het implementeren van specifieke innovaties. Schoolpoort komt tot stand door middel van samenwerking; Scholen, ouders & leerlingen mogen dus meedenken over de verdere ontwikkeling. Graag zelfs! In februari ontvangen jullie een inlogcode van Schoolpoort. We starten gefaseerd, als eerste met het invoeren van de administratieve gegevens door jullie. Meer informatie vind je hier.

Website
We gaan volgende week starten met het bouwen van een nieuwe website!!!  Hierop kun je straks bijv. de schoolgids, de  kalender, recente WereldWijs nieuwsbrieven en de notulen van de MR vinden. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

2 x WereldWijs Café
Vrijdag 27 januari is het WereldWijs Café weer geopend van 8.30 tot 9.30 uur. We gaan deze keer in gesprek over de nieuwe buitenomgeving van de St. Jan. De eerste fase is in de Kerstvakantie gestart, zoals jullie hebben kunnen zien. Er moet nog een hoop gebeuren en alle hulp is welkom! Heb je vragen, ideeën of tips, kom gezellig langs! De catering zorgt weer voor een lekker bakkie en een koekje.
Op 6 februari is er een WereldWijs Avondcafé. Niet iedereen is immers in de gelegenheid om op vrijdagochtend aan te schuiven.... Het thema is dan 'veilig en gelukkig op de St. Jan". We willen graag met jullie in gesprek over onze uitgangspunten voor een veilig pedagogisch klimaat. Ook willen we jullie die avond informatie verstrekken over de nieuwe portfolio map.
 
Elke WereldWijs belichten we een onderwerp uit de schoolgids. Deze keer belichten we over de kerndoelen en leerlijnen.

Het Ministerie van Onderwijs schrijft het volgende over de kerndoelen (2016):
Basisonderwijs bevordert brede vorming van kinderen. Het onderwijs richt zich op de emotionele en verstandelijke ontwikkeling, op de ontwikkeling van de creativiteit en het verwerven van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. De kerndoelen zijn een uitvoering hiervan het inhoudelijk aanbod van het basisonderwijs. Ze zijn uitgewerkt in tussendoelen en leerlijnen. De kerndoelen in zijn ingedeeld in hoofdstukken voor Nederlandse taal, Engelse taal, Friese taal, rekenen en wiskunde, oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige oriëntatie, en bewegingsonderwijs. Kerndoelen zijn streefdoelen. Ze geven aan wat iedere school in elk geval nastreeft bij leerlingen. Daarbij kunnen drie kanttekeningen geplaatst worden.
In de eerste plaats omschrijven de doelen het eind van een leerproces, niet de wijze waarop ze bereikt worden. Met andere woorden, kerndoelen doen geen uitspraken over didactiek. Gezien het karakter van het basisonderwijs dienen leraren een beroep te doen op de natuurlijke nieuwsgierigheid en de behoefte aan ontwikkeling en communicatie van kinderen, en deze te stimuleren. Door een gestructureerd en interactief onderwijsaanbod, vormen van ontdekkend onderwijs, interessante thema's en activiteiten worden kinderen uitgedaagd in hun ontwikkeling.
In de tweede plaats dienen inhouden en doelen zo veel mogelijk op elkaar te worden afgestemd, verbinding te hebben met het dagelijks leven en in samenhang te worden aangeboden. In concreet onderwijs zijn doorgaans doelen uit verschillende hoofdstukken tegelijk van belang. Taal bijvoorbeeld komt voor bij alle vakken. Aandacht voor cultuur is niet beperkt tot het kunstzinnig domein. Omgaan met informatietechnologie geldt voor alle gebieden.
In de derde plaats dient er aandacht te worden besteed aan doelen die voor alle leergebieden van belang zijn: goede werkhouding, gebruik van leerstrategieën, reflectie op eigen handelen en leren, uitdrukken van eigen gedachten en gevoelens, respectvol luisteren en kritiseren van anderen, verwerven en verwerken van informatie, ontwikkelen van zelfvertrouwen, respectvol en verantwoordelijk omgaan met elkaar, zorg voor en waardering van de leefomgeving.

Op de St. Jan hebben wij dit vertaalt naar WereldWijs onderwijs, waarbij steeds de verbinding zoeken met de wereld om ons heen. Dit betekent in de onderbouw rijke thema's en spelend ontdekken en leren op de verschillende LeerPleinen. In de bovenbouw staan in de ochtend de basisvakken (kerndoelen 1 t/m 16 en 23 t/m 33) centraal. We werken vanuit de leerlijnen van CED (taal, spelling en rekenen) voor de doelen van ons onderwijs. We gebruiken de methodes (Taal/Spelling op Maat en Reken Zeker) om deze doelen te behalen.  Waar mogelijk leggen we verbindingen met WereldWijs onderwijs. We maken mede  gebruik van onlineprogramma’s voor rekenen en taal (Snappet) voor de adaptieve verwerking/inoefening.

In de middag staan de kernvakken (kerndoelen 34 t/m 52) centraal middels wereldwijs onderwijs (21st century skills, wereldoriëntatie, burgerschap, cultuureducatie). Taal en rekenen zijn hier logischerwijs aan verbonden. We werken thematisch aan de kerndoelen waarbij de methodes als bron kunnen worden ingezet. Hoe we het WereldWijs onderwijs concreet in de bovenbouw gaan vormgeven zullen we dit schooljaar al werkend onderzoeken. Tot er een definitieve andere vorm is gekozen worden de doelen voor wereldoriëntatie geborgd vanuit de huidige methodes.Jullie hebben al een aantal projecten kunnen volgen zoals de ondernemingen, het evenementenbureau en diverse projecten. 

Meer informatie vind je hier
 
Reis maar mee..
In de volgende WereldWijs is op deze plaats weer nieuws uit de onderbouw te vinden, maar we zijn natuurlijk altijd ook te volgen via Facebook
Reis maar mee..
In de volgende WereldWijs is op deze plaats weer nieuws uit de onderbouw te vinden, maar we zijn natuurlijk altijd ook te volgen via Facebook
Verslag van de MR van de vergadering op 20-12-16
 
Voor de kerstvakantie heeft de MR een overleg gehad met Nici over het aan te schaffen Schoolpoort, de schoolontwikkeling en de begroting voor 2017.
  • Schoolpoort wordt het nieuwe communicatie systeem met en tussen school, ouders en leerlingen. Er wordt als pilot gestart op ouder- leerlingniveau, waarbij de informatie vanuit school stapsgewijs wordt toegevoegd. Het zal alle communicatie via mail gaan vervangen. Hierop aansluitend komt er een nieuw communicatieplan en gedragsprotocol dat door juf Carla in samenspraak met ouders wordt ge-/ herschreven. Dit is voor de zomervakantie klaar.
  • De definitieve schoolbegroting voor 2017 was op 20-12 nog niet goedgekeurd door het Delta-bestuur.  De MR was in grote lijnen akkoord met het concept, waarbij wordt uitgegaan van een struktureel tekort bij kwalitatief goed onderwijs op onze kleine dorpsschool.
  • Om een volgende stap te zetten in het onderzoeken van een mogelijke aanpassing van onderwijstijd/ lesrooster wordt dit als onderwerp meegenomen in een komende enquete aan ouders.
  • Ook is er een besluit over de aanschaf van een nieuwe website. Deze zal naast Schoolpoort, vooral nog dienen als informatiebron voor nieuwe ouders.
  • Tenslotte blijft de vraag van de MR om de school, met al haar vernieuwende kwaliteiten, te profileren bij gezinnen die nog niet onze school bezoeken. Zowel binnen als buiten Oosteind. Meer leerlingen betekent een beter sluitende begroting. Er wordt afgesproken een flyer te verspreiden in combinatie met een te plannen markt of opendag na livegang van de website (zodat we vindbaar zijn).
De volgende vergadering is op 21 februari om 15.45 uur.
Namens de MR, Gerald en Carla (personeelgeleding), Chris en Margriet (oudergeleding)

BELANGRIJKE DATA
13-01-2017                  15.00 - 15.45 uur tentoonstelling Egypte stamgroep 7/8
19-01-2017                  09.30 - 12.00 uur Voorleeswedstrijd gr. 7-8 in de Bussel
27-01-2017                  08.30 - 09.30 uur WereldWijs Café thema 'buitenomgeving'
06-02-2017                  Studiedag, alle leerlingen vrij
06-02-2017                  19.30 - 21.00 uur WereldWijs Avondcafé thema 'veilig en gelukkig op St. Jan'


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Dorpsschool St. Jan · Schoolpad 4 · Oosteind, Nederland 4904 AW · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp