Copy
Ett nyhetsbrev från Skånes Ess

Hej!

Så lider det mot jul och vi siktar det nya, spännande 2020. Leaderverksamheten har passerat programperiodens halvtid. Det märks genom att fler projekt börjar slutrapportera samtidigt som det är full aktivitet i andra och helt nya projekt nyss startat upp. En kraftfull dynamik!

Vi vill tacka för ett gott 2019 och hoppas se er snart på det nya året! God jul!
Varma hälsningar från Skånes Ess
Kerstin, Johanna, Annika, Ellen och Erik

I detta nyhetsbrev:

DayHack i Knislinge 25 februari

Unga Ess-satsningen, med Assar och Olivia i spetsen, har vuxit och blivit ett stort projekt. DayHack är för barn i åldrarna 8-14 år som vill spela tillsammans, träffa nya kompisar och prova på e-sport. Idén är att barn ska få spela med varandra under en hel dag. Den 25 februari kl. 10.00-20.00 är det dags!
Läs mer
Hola Lake Immelns slutseminarium
Den 4 december arrangerade det transnationella projektet sitt välbesökta slutseminarium på Breanäs konferenshotell. På plats fanns 97 deltagare, varav ungefär hälften var markägare. Projektet har pågått sedan 2017 och har omfattat ett kunskapsutbyte mellan finska och svenska forskare kring vattenkvalitet. Ett samband mellan järnläckage från granskog, torvmarker och algernas reproduktion har påvisats. Under seminariet presenterades den data från 36 provpunkter i Ekeshultsån och i sjön. Dessutom gavs tips på åtgärder för restaurering med hänsyn till rekreation, turism, fiskevård och biologisk mångfald. En rapport kommer att publiceras under 2020.

Nya projekt

LAG har i november och december prioriterat fem nya projekt. Observera att Jordbruksverket ännu ej har beslutat i ärendena.

Vikens värde varar

I detta projekt ska Arkelstorpsvikens naturvärden göras tillgängliga genom en vandringsled skapad ur bygdens behov och efterfrågan. Viken ska bli tillgänglig för vandring, fågelskådande, miljöinspiratör, rekreation och som plattform för kunskapsförmedling inom ekosystemtjänster.
 
Läs mer

Från rådgivning till anställning

Olika aktivitetspunkter ska hjälpa ungdomar med utländsk bakgrund att komma ut i arbetslivet eller fortsätta med vidare studier för att stärka sina möjligheter till arbete.
 
Läs mer

Ungfluencer i nordöstra Skåne

Projektet ska skapa en plattform där unga, näringslivet och politiken möts för att diskutera och hitta lösningar på framtidens samhällsutmaningar. Syftet med projektet är att stimulera ungdomsengagemanget i våra kommuner.
 
Läs mer

Solängens ekoby i Glimåkra

Projektet handlar om att utreda förutsättningarna för att etablera en ekoby utanför Glimåkra och ta fram ett totalkoncept för uppförandet. Vilka egenskaper måste en ekoby i Glimåkratrakten ha för att bli intressant och attraktiv för potentiella boende?

Läs mer

CIRCLE

CIRCLE är ett transnationellt projekt för utbyte av erfarenheter kring cirkulär ekonomi och miljövänliga lösningar inom företag. tillsammans med LEADER Sydöstra Skåne och partners i Finland och Luxemburg.
Läs mer

Svenskt ordförandeskap i europeisk organisation för Leader

Svenska Marion Eckardt är vald till ordförande för European LEADER Association for Rural Development (ELARD). Föreningen samlar 2500 lokala aktionsgrupper och innebär en samverkan för EU:s gräsrötter.

- Bakom varje lokal aktionsgrupp finns hundratals engagerade människor från Europas landsbygder. För Sverige spelar ordförandeskapet stor roll eftersom vi får möjlighet att sitta med vid samtliga förhandlingar som berör de fondmedel som ska gå till Europas befolkning. Naturligtvis har vi då tillfällen att på ett starkare sätt få svenskt perspektiv på detta, förklarar Marion Eckardt.

Skånes Ess har en stark koppling till ELARD genom vår nationella leaderorganisation LUS (Lokal utveckling Sverige), där Kerstin Hallenborg är styrelseledamot och Johanna Grundström adjungerad.

Läs mer

Halvtidsutvärdering

Under hösten har Tina Jönsson, en extern utvärderare, genomfört en halvtidsutvärdering för att undersöka:
  • Den lokala uppfattningen om leadermetodens ändamålsenlighet.
  • På vilket sätt leadermetoden har bidragit till att skapa lokal utveckling.
Syftet med utvärderingen var att visa utfallet av LAG:s arbete och se att sker i enlighet med den lokala utvecklingsstrategin på ett effektivt sätt. Elva kvalitativa telefonintervjuer med representanter från de organisationer som varit med och tagit fram Skånes Ess strategi inför leaderperioden 2014–2021 genomfördes. Det skickades även ut en kortare enkät till medlemmar i föreningen Skånes Ess.
Halvtidsutvärderingen gjordes med ett utifrånperspektiv och behandlade ej projektens resultat och indikatoruppfyllelse.
 
Rapporten lyfter bland annat att en förväntan inför perioden var att öka antalet initiativ och att nå ut till nya aktörer på landsbygden. I utvärderingen lyftes fram många exempel på nya initiativ som startat på landsbygden tack vare leadermedel, och att Leader är en bra metod för att stödja initiativ och ge möjlighet för aktörer att testa nya idéer.

Det kom också fram många exempel på olika resultat och ”ringar på vattnet” som leadermetoden och Skånes Ess bidragit till på landsbygden. Ett bra betyg för att metoden fungerar är när det funnits drivkraft och styrfart i initiativen och att initiativen fortsatt även efter projektavslut. Uppfattningen var att Skånes Ess nått nya aktörer, men att det kan göras mer för att nå ut till fler. Skånes Ess kan även bli bättre på att lyfta fram projekt som fått leadermedel och visa vad leadermetoden leder till. Ofta är det projekten som står i fokus och får publicitet, medan Skånes Ess är i bakgrunden.
Läs mer
Nästa LAG-möte är den 13 februari 2020

Skånes Ess arbetar med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden med stöd från de europeiska struktur- och investeringsfonderna och beviljar projektmedel till föreningar, företag och offentliga organisationer. Leaderområdet omfattar Bromölla, Kristianstad, Osby och Östra Göinge.
 
Webbplats för Skånes Ess
E-post
Facebook - Skånes Ess
Twitterkonto för Leader i Skåne
Copyright © Skånes Ess

Vill du förändra din prenumeration?
Klicka för att ändra dina uppgifter eller avprenumerera
 


This email was sent to <<E-postadress>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Skånes Ess · Box 9084 · Kristianstad 291 09 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp