Copy
Informatórium Súkromnej základnej školy waldorfskej
27. január 2017
View this email in your browser
Vážení rodičia,

srdečne vás pozývame na verejné stretnutie Rady školy, ktoré sa uskutoční dňa 31.01.2017, t.j. utorok, o 16:00 v školskej jedálni.

Program stretnutia:
1. Predstavenie Rady školy
2. Rozpočet školy
3. Školský vzdelávací program
4. Výchovný program klubov
5. Školský poriadok

Jednotlivé body budú v krátkosti predstavené a následne budú zodpovedané vaše otázky.

Prosíme vás, ak máte otázky súvisiace s predmetnými bodmi, zašlite ich e-mailom na: lucia.kucerakova@iwaldorf.sk, do 29.1.2017.

Veríme, že sa nám spoločne podarí vytvoriť komunikačnú platformu, ktorá bude slúžiť k intenzívnejšiemu budovaniu vzťahov a rozvoju našej školy.

Tešíme sa na vašu hojnú účasť.

Ďakujem.

Lucia Kučeráková


RADA ŠKOLY
pri Súkromnej základnej škole waldorfskej
 
Hlavná úloha:

Organizovať a spájať.  Miesto stretnutia všetkých rád na škole. Je to orgán poradný a iniciatívny. Nie je to orgán s rozhodovacou právomocou. Podľa našej legislatívy má Rada školy kontrolovať, no my chceme zvedomovať. Rada školy má kompetenciu vyjadrovať sa ku všetkým kľúčovým záležitostiam života školy pred ich schválením zriaďovateľom.

Cieľ Rady školy:
Rozdiskutovať a vysvetliť veci z rôznych pohľadov a vytvoriť tak priestor pre všetkých zúčastnených. Prinášať nové návrhy a z toho vyplývajúce možnosti.
Rada školy pri WŠ je veľmi mladý orgán a funguje veľmi krátko, mnohé veci sú nové a učíme sa ich poznávať.
 
Čo je Rada školy a prečo vznikla:

Na WŠ potreba vzniku Rady školy vyplynula z požiadaviek zákona. Podľa našej legislatívy  je Rada školy iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy, školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov.

Overovací proces na našej škole prebiehal najmä na úrovni pedagogiky.  Bolo nutné Radu školy  vytvoriť a sfunkčniť, aby sme splnili požiadavky zákona SR. Vidíme tu však priestor nielen na splnenie požiadaviek zákona, ale aj na vytvorenie priestoru, aby Rada školy fungovala ako živý orgán, kde prúdi energia,  ku prospechu učiteľov a rodičov  a zároveň bola v súlade so zákonom našej republiky.

Chceme utužovať vzťahy a spájať v jednotnom duchu školy. Každý, kto má záujem o školu by sa mohol dozvedieť a vnímať, čím žije škola ako celok.
 
Členstvo:

Rada školy sa riadi schváleným Štatútom Rady školy.
Jedenásti členovia Rady školy za jednotlivé skupiny (učitelia, rodičia, nepedagogickí zamestnanci, zriaďovateľ) boli volení vo voľbách resp. delegovaní zriaďovateľom v decembri 2015.

Funkčné obdobie Rady školy je 4 roky. Zvolení zástupcovia z radov rodičov, učiteľov, nepedagogických zamestnancov a delegovaní zástupcovia zriaďovateľa pracujú od svojho zvolenia na tom, aby Rada školy fungovala v súlade so zákonom a s princípmi waldorfskej pedagogiky – WŠ.

Klasické štátne ZŠ fungujú na princípe hierarchického riadenia, čo je v nesúlade s plošným riadením fungujúcim na WŠ. Dlho sme hľadali a hľadáme priestor na rešpektujúce pôsobenie, na rovnocenné fungovanie v spoločenstve.
 
Členovia:
Za učiteľov:

Lucia Kučeráková
Tatiana Maťova
Za rodičov:
Predseda RŠ Jana Pančíková
Dagmar Sekelová
Martin Raček
Jaroslav Mikulič
Nepedagogický zamestnanci:
Tatiana Jozefíková
Za Zriaďovateľa:
Jana Baníková
Daniela Čorbová
Artur Takac
Alena Rošková
 
Kompetencie Rady školy:

Uskutočňuje výberové konanie a navrhuje na základe výberového konania kandidáta na funkciu riaditeľa a predkladá tento návrh zriaďovateľovi. Dáva návrh na jeho odvolanie.

Vyjadruje sa k:
Rozpočtu
Školskému poriadku
Koncepcii rozvoja školy
Školskému vzdelávaciemu programu
Výchovnému programu klubu
Oblasti podnikania školy, aktivít školy
Školským projektom
Personalistike
Pedagogicko-organizačnému a materiálno-technickému zabezpečeniu vzdelávania
Vízii školy
Počtom prijímaných žiakov
Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
Správe o výsledkoch hospodárenia školy
 
Stretnutia:
Rada školy by sa mala stretávať minimálne 4x za jeden školský rok. V prípade potreby riešenia aktuálnych tém je možné dohodnúť stretnutia samostatne. Stretnutia sú verejné a môže sa ich okrem členov Rady školy zúčastniť každý, kto má záujem o školu a spoločné zdieľanie.
Január 2017
Február 2017
Apríl 2017
Jún 2017
Seminár o záhrade s Oldom Hozmanom

3.2.2017 od 14.00h do 19.00h
Súkromná základná škola waldorfská
Vihorlatská 10, Bratislava

Budeme sa zaoberať dotváraním koncepcie školskej jedlej záhrady a záhradných prvkov s použitím organickej architektúry v spolupráci s elementárnymi bytosťami.
.
Prihláste sa na
tatiana.matova@iwaldorf.sk
Vstupné:
15 Eur

Tatiana Maťová

 
Copyright © 2017 Súkromná základná škola waldorfská, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp