Copy
Nieuwsbrief in compleet nieuwe stijl! Bekijk 'm hier.
Bekijk de e-mail hier in jouw browser

Nieuwsbrief September 2016

 
Hierbij ontvangt u de meest actuele nieuwsbrief van de Burger Advies Raad Horst aan de Maas. Er zijn diverse ontwikkelingen gaande waarvan wij u graag op de hoogte willen brengen. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar onze website www.barhadm.nl. Veel leesplezier!

Platform
Gehandicapten

Showdance roelstoldanswedstrijd Meerlo

 

Op 21 mei jl. vond in Meerlo de jaarlijkse Showdance rolstoeldanswedstrijd plaats. Om de 3 jaar is deze organisatie in handen van Stichting BES en rolstoeldansgroep Roll for Fun met ondersteuning van het Platform Gehandicapten, dat deel uitmaakt van de Burger Advies Raad Horst aan de Maas. Het werd een geslaagde en mooie dag met 14 verschillende dansen en choreografieën, ieder in een eigen stijl en verdeeld over 3 categorieën.

Een geslaagde dag waar wij als organisatie met een goed gevoel op terugkijken en daarbij dankbaar zijn voor de ondersteuning die wij hebben mogen ontvangen van het platform. Op naar 2019 waar we mogelijk de Showdance rolstoeldanswedstrijd weer zullen gaan organiseren.  

 

Beweegstraat Hof te Berkel

 
Bij het nieuwbouwwijk Hof te Berkel is het initiatief ontstaan voor een 'Beweegstraat' welke gebruikt kan worden door jong en oud en mensen met en zonder een beperking. Omdat er voor zowel de aanschaf van de toestellen als het onderhoud ervan veel geld nodig is, hebben wij als Platform Gehandicapten ook een bijdrage geleverd om de beweegstraat mede te realiseren. Wij hopen dat veel bewoners van de wijk Hof te Berkel veel plezier mogen beleven aan de toestellen.


Namens het Team Platform Gehandicapten,
Sabrina van den Bekerom


 

Zorg & Ondersteuning

Adviezen m.b.t. actualisering/aanpassing van de verordeningen WMO en Jeugdhulp.

 
Leden van twee werkgroepen van het Team Zorg & Ondersteuning hebben zich afgelopen periode gebogen over de voor advies aan de Burger Adviesraad voorgelegde concept verordeningen WMO en Jeugdhulp.
 
Ruim anderhalf jaar na de decentralisaties vond de gemeente het een goed moment om de verordeningen te actualiseren en aan te passen aan de ontwikkelingen die zich sinds 1 januari 2015 hebben voorgedaan. De gemeente gaf in haar toelichting aan dat het vooral technische wijzigingen, corecties en aanpassingen aan de actuaiiteit betrof. De wijzigingen werden kort voorafgaand aan de formele adviesaanvragen aan de BAR toegelicht in een vergadering van het Team Zorg & Ondersteuning.
 
Er is niet alleen kritrisch gekeken naar de voorgestelde wijzigingen/aanpassingen maar ook naar de oude niet gewijzigde teksten. Dit met in het achterhoofd de ervaringen opgedaan met betreffende verordeningen in ruim anderhalf jaar. Gevolg was dat in de adviezen naar de gemeente ook opmerkingen/aanbevelingen zijn opgenomen die betrekking hebben op de oude niet gewijzigde teksten.
 
In de adviezen is aangegeven dat het logisch zou zijn - gelet op de aanbevelingen/inhoud van deze adviezen  - om op afzienbare termijn ook de aan de verordeningen ‘gekoppelde’ beleidsregels te actualiseren en aan te passen waar nodig. De BAR en het Team Zorg & Ondersteuning is uiteraard beschikbaar om adviserend hun medewerking te verlenen.
 
Namens het Team Zorg & Ondersteuning,
Henk Janssen
 

Nieuws van het bestuur

 

Secretariële ondersteuning


Per 1 juni  is onze nieuwe secretarieel ondersteuner May Proosten met haar werkzaamheden voor de Burger Advies Raad Horst aan de Maas begonnen.
Zij is de opvolgster van Suzana Udovicic, die ons na goed overleg heeft verlaten.
 
Het is de bedoeling dat May bij alle vergaderingen van de BAR, bestuur en teams, aanwezig is. Haar taak is om te notuleren. Deze notulen uit te werken in een vergaderverslag en dit vervolgens te distribueren.
Verder verwerkt zij de in- en uitgaande post en voert zij overige secretariaat  werkzaamheden uit.
De coördinatie ligt in handen van de secretaris van de BAR, die supervisie houdt en zijn aandacht kan blijven vestigen op contacten met de gemeente  (bv. de coördinatie van de door de diverse Teams uitgebrachte adviezen)  en andere externe organisaties.
 

Locatie van de Burger Advies Raad


Sinds augustus 2012 houdt de B.A.R. (voorheen Participatie Platform) kantoor aan de Deken Creemersstraat in Horst.
O.a. om  representatieve  redenen zal onze organisatie vanaf 1 oktober 2016 voortaan fysiek bereikbaar zijn in het pand van Beej Moore Naeve aan de Jacob  Merlostraat, ook in Horst.
Onze secretarieel  ondersteunster zal daar aanwezig zijn op woensdag (de gehele dag) en vrijdagmorgen en in de even weken op de maandagmorgen.
Haar bureau staat achter de receptiebalie, dus zij is onmiddellijk zichtbaar,  na binnenkomst.
 

Vacatures


Op dit moment zijn we nog dringend op zoek  een coordinator van het team Werk & Inkomen.
Behalve deze vacature zijn we altijd op zoek naar versterking van onze teams.
Meer informatie hierover  vindt U op onze website www.barhadm.nl onder vacatures.
 
Namens het bestuur,
Leo Hoefs (penningmeester)
 

Werkgroep Communicatie

Vergroten van de naamsbekendheid en zichtbaarheid van de BAR


Onze werkgroep Communicatie heeft diverse projecten onderhanden, die onder meer als doel hebben de naamsbekendheid van de Burger Advies Raad te vergroten. Een van die projecten is het ontwerpen van een nieuw logo. Dit ziet u momenteel bovenaan de nieuwsbrief terug. 

Een ander project is het ontwikkelen van een website nieuwe stijl.Daarbij zal gebruik worden gemaakt van nieuwe technieken, die de site aantrekkelijker zullen doen ogen en die het mogelijk maken om op alle tegenwoordig beschikbare apparaten - zowel pc/laptop, tablet als smartphone - te worden bekeken.

De opzet zal thema gericht zijn, waardoor de diverse gebieden in het Sociale Domein - die de basis van de BAR vormen - direct te benaderen  zijn. De burger is daardoor snel in staat om díe informatie te verkrijgen, die hij/zij zoekt.

Een laatste te melden project is de realisatie van een fysieke bar, als metafoor op de naam van onze organisatie. Deze bar kan worden ingezet bij allerlei activiteiten en manifestaties. Het is de bedoeling, dat de bar wordt bemenst door leden van de BAR, die alle informatie zullen verschaffen waar de bezoeker interesse in heeft.

Tot slot: het ontwerp van deze nieuwsbrief - niet meer in pdf formaat, maar uitgevoerd middels MailChimp. 

Kortom, veel ontwikkelingen binnen de werkgroep communicatie.

 
Namens de Werkgroep Communicatie,
Leo Hoefs

 

Zorg & Ondersteuning

WMO Signalen van burgers; wat doet de Burger Adviesraad hier mee?

 
Alle burgers in Nederland hebben het recht om een reactie te geven op beleidsvoorstellen van het College van Burgemeester en Wethouders(B&W) in hun eigen gemeente. Het college van B&W moet op haar beurt weer reageren op de reacties van de burgers door een voorstel of besluit aan te passen of door uit te leggen waarom dit niet gebeurt.

De komst van de Wet maatschappelijke ondersteuning(WMO) heeft zulke grote gevolgen voor grote groepen burgers, dat in de WMO extra bepalingen zijn opgenomen over de inbreng van burgers op het WMO beleid. De gemeenteraad kan namelijk pas het WMO beleid vaststellen nadat daarover is geadviseerd door vertegenwoordigers van alle betrokken burgers, zorgvragers en hun organisaties. Naast het geven van adviezen kunnen deze vertegenwoordigers ook zelfstandig voorstellen indienen voor het WMO beleid. Het College van B&W moet ervoor zorgen dat zij de informatie verschaft die nodig is om goed te adviseren. Tenslotte is het College van B&W verplicht om zich op de hoogte te stellen van de wensen en belangen van mensen die deze niet goed zelf kenbaar kunnen maken. Deze bepalingen hebben in een groot aantal gemeenten, waaronder Horst aan de Maas, geleid tot de instelling van een ‘WMO Raad’ (in Horst aan de Maas de Burger Adviesraad).

De leden van Team Zorg & Ondersteuning van de Burger Adviesraad(BAR) Horst aan de Maas zijn daarom zeer geïnteresseerd in klachten of in persoonlijke verhalen over ervaringen met de WMO. Deze ervaringen, bevatten vaak een collectief verhaal. Uit deze individuele klachten en verhalen wordt getracht een collectief signaal te halen. Het team Zorg & Ondersteuning is echter geen klachtenbureau, er wordt dus altijd geadviseerd om de klacht ook neer te leggen bij de gemeente of de organisatie waarbij de klacht is ontstaan. Het Team Zorg & Ondersteuning gebruikt de signalen om reacties op bijvoorbeeld concept beleidsplannen of beleidsnotities te onderbouwen, maar signalen kunnen ook de reden zijn om als Burger Adviesraad zelf een onderwerp op de agenda te plaatsen, vragen te stellen of een ongevraagd beleidsadvies uit te brengen.
 
Namens het Team Zorg & Ondersteuning,
Ria Bouten
 
Op zoek naar een contact binnen de Burger Advies Raad? KLIK HIER
Website
Website
Copyright © 2016 Burger Advies Raad - Horst aan de maas, Alle rechten voorbehouden.


Wil je wijzigingen aanbrengen?
Je kunt voorkeuren wijzigen or jezelf afmelden.

Email Marketing Powered by Mailchimp