Copy
Nieuwsbrief juli 2021 
View this email in your browser
Facebook
Website
In deze Nieuwsbrief
 • Van de voorzitter
 • Koninklijke onderscheiding
 • Van de Prince Admirael
 • Van de Geuzennaald
 • Van de Oudheidkamer
 • Audities spelers
 • 9 oktober – opvoering ‘Om de sleutel van de stad”
 • Jubileumjaar 2022
Van de voorzitter

Even wat feiten op een rij.
We mogen gerust stellen dat de jaren 2020 en 2021 ook voor onze vereniging zeer bijzonder zijn (geweest); Geen traditionele 1 aprilvieringen; geen activiteiten, waaraan normaal door de vereniging wordt deelgenomen;
 • We hebben wel een geslaagde alternatieve viering kunnen houden rond 1 april van dit jaar; Bijzonderheden daarover hebben we opgenomen in onze Nieuwsbrief van april;
 • Vergaderingen van het Dagelijks Bestuur hebben veelal plaatsgevonden via de digitale weg; Op die wijze hebben we waar nodig toch onderlinge afstemming kunnen bewerkstelligen;
 • Als aanloop naar de – hopelijk normale – viering rond 1 april 2022 zijn de voorbereidingen voor het opvoeren van het spel ‘Om de sleutel van de stad’ op 9 oktober in volle gang. Zie ook hierna in deze Nieuwsbrief;
 • De regie heeft de blik al vast gericht op de toekomst en heeft de werving in gang gezet van nieuwe deelnemers aan het spel, mochten er de komende tijd vacatures ontstaan. De bedoeling is ook te zorgen voor vervanging bij plotselinge afwezigheid van één van de deelnemers met een sprekende rol;
 • De Spanjaarden en de watergeuzen zijn gevraagd mee te werken aan het theaterspektakel ‘Perpetuum mobile’ in mei volgend jaar. Aanmelding kan nog steeds via bestuur@1aprilvereniging.nl
 • Plannen worden uitgewerkt voor die onderdelen van het programma in 2022, waarvoor de vereniging verantwoordelijkheid draagt;
 • Het is de bedoeling een Algemene Ledenvergadering te houden rond september/oktober van dit jaar;
 • De leden is gevraagd al vast de contributie over 2021 te betalen;
 • Het bestuur is in overleg met het gemeentebestuur om vervangende opslag te vinden voor de materialen in Bastion IX.
Koninklijke onderscheiding

Hoewel weer al even geleden, willen we toch graag nog vermelden dat aan Koos Steentjes een Koninklijke Onderscheiding is uitgereikt voor zijn vele verdiensten binnen de Brielse gemeenschap.
     
Wij noemen daarbij:
 • Het tijdelijk voorzitterschap van onze vereniging
 • Schrijver van de jaarlijkse columns voorafgaande aan de 1 aprilviering;
 • Gedurende een tiental jaren fungeren als ‘reserve’- schipper op onze Prince     Admirael;
 • Een enthousiast en zeer gewaardeerd deelnemer in het spel ‘Om de sleutel van de stad’;
 • Lid van de werkgroep ‘kanonnen en affuiten’;
 • Mede-oprichter van het zakkendragershuisje en deelnemer in vroegere zakkendragers gilde.
Het bestuur heeft al eerder de felicitaties voor die onderscheiding aan hem overgebracht.
Van de Prince Admirael
Zoals eerder vermeld heeft de bemanning van ons schip zich in de wintermaanden beziggehouden met een groot onderhoud. Het schip heeft zijn oude ligplaats aan het Maarland weer ingenomen en vormt weer een ‘plaatje’ voor eenieder om te bezichtigen, zoals op bijgevoegde foto is te zien. Het bestuur bedankt allen die daaraan hebben meegewerkt.

    
Van de Geuzennaald

Openstelling winkel:
De winkel van de Geuzennaald in Bastion VIII gaat kort voor het houden van het evenement op 9 oktober 2021 enkele dagen open. 
De openingstijden van de winkel zijn als volgt:
Dinsdag 5 oktober                   : 13.30 - 16.30 uur
Woensdag 6 oktober                : 13.30 - 16.30 uur
Donderdag 7 oktober               : 13.30 - 16.30 uur
Vrijdag 8 oktober                    : 13.30 - 16.30 uur
 
Van de oudheidkamer

 
Inmiddels is ook het Kruithuis op zaterdag en zondag weer opengesteld voor bezoekers.
Uit de cultuuragenda van de Stichting Kunst en Cultuur Brielle haalden we de volgende tekst: 
We hebben heel fijn nieuws, voor wie het nog niet gehoord heeft: het Kruithuis is weer open na een lange sluiting wegens coronatijd. Stadsgids Piet de Winter heeft een leuke korte video opgenomen, bekijk deze hier.
Op zaterdag van 11 tot 16 en op zondag van 12 tot 16 uur loop je binnen en kun je de expositie over 1 April Vieringen door de jaren heen bezoeken. En er zijn nieuwe aanwinsten hebben we gehoord!
Van de regie
 
Op zoek naar nieuwe spelers                                                                                                
Op 27 juni mocht het Regieteam de eerste auditieronde beleven in het Brestheater. Op de uitnodiging aan alle leden van de 1-April vereniging is door diverse leden gereageerd. Allen zijn uitgenodigd om auditie te doen en met hulp van een schema heeft een ieder zijn of haar kunnen laten zien aan het voltallige Regieteam. Elke kandidaat is gevraagd om onderdelen van het spel op te voeren passend bij de mogelijk toekomstige rol. Met aanwijzingen van de regisseuse Mirjam Stolk en het tegenspel van leden van het Regieteam werden de prestaties van de kandidaten steeds beter. Het is mooi om te zien welke ‘onbekende’ talenten zich onder onze leden bevinden.
Na beraadslaging is de keuze gemaakt voor welke rol een kandidaat in aanmerking komt. Ondanks het aantal aanmeldingen is een tweede ronde in september nog nodig. Een oproep daarvoor zal t.z.t. in de lokale bladen geplaatst worden.
9 oktober 2021

Opvoering spel ‘Om de sleutel van de stad’
In onze Nieuwsbrief van maart kondigden wij aan dat - als aanloop naar de hopelijk weer normale viering in 2022 – de gedachten uitgingen naar een opvoering van het spel “Om de sleutel van de stad’. Bedoeld als een generale repetitie of noem het ook maar een ‘opwarmer’ voor volgend jaar.
In overleg met de regie is in mei de evenementenvergunning bij de gemeente aangevraagd.
Uitgangspunt is de wens om het spel – nadat twee jaar niet kon worden opgevoerd – voor het jubileumjaar 2022 nog met elkaar te oefenen. Dat heeft tot gevolg, dat activiteiten, die geen direct verband daarmee houden, geen onderdeel uitmaken van het evenement. Dus geen ambachtenmarkt, geen muziekgroepen en ook geen straatgroepen. Er wordt ook geen extra publiciteit aan gegeven.
Het bestuur doet wel een oproep aan de inwoners van Brielle ‘verkleed’ deze dag mee te beleven.
Het programma ziet er als volgt uit 9 oktober 2021  
 
Opvoering spel ‘Om de sleutel van de stad’                                                                                                    
11.00 uur         Coppelstock roeit door de  haven.
11.15 uur         Coppelstock komt aan land aan het Maarland NZ.
Daar staan de trommelaars, vissers, volk, wasvrouwen, schietvereniging en gevolg te wachten.
11:40 uur        Coppelstock loopt met het gevolg, Paddeltje voorop, via de Julianabrug en Voorstraat naar de Markt.
11.50 uur         Introductie Poorter op het bordes van het stadhuis
11.55 uur         Paddeltje en Coppelstock arriveren bij het Stadhuis en aansluitend
                        Aanvang spel "Om de sleutel van de stad" voor het Stadhuis.
12.25 uur         Einde scene rond stadhuis en opruier
                        Lunchpauze
13.15 uur         Protest visvrouwen tegen de bourgeoisie voor het bordes van het stadhuis
13.30 uur         Geuzenkinderen spelen, zingen en dansen aan het Maarland NZ
14.00 uur         Herbergscène aan het Maarland NZ
14.15 uur         Aankomst ‘Prince Admirael’ in de kom van de haven aan het
Maarland NZ
14.45 uur         Introductie verteller bij de Langepoort
15.00 uur         Rammeien van de Langepoort.
15.15 uur         Intocht van de Watergeuzen
16.00 uur         Overgave van de stad aan de Prins van Oranje
                        Einde Dijkstraat, 1 April monument
16.25 uur         Einde spel "Om de sleutel van de stad"
            Met afsluiting bij de Herberg op Bastion IX
18.00 uur        Einde programma.
 
Jubileumjaar 2022

De vereniging heeft de organisatie op zich genomen voor:
 • De viering van 1 april en het daarop aansluitende weekend 2 en 3 april;
 • De in Brielle te houden Vestingstedendagen op 10 en 11 september
Er is een kernteam gevormd, waarin zitting hebben enkele bestuursleden van de vereniging, een vertegenwoordiging van de gemeente en de Brielse Belangenvereniging en de citymanager. 
 
Viering rond 1 april
Wat betreft de invulling van het programma in het weekend rond 1 april gaan de gedachten uit naar het laten houden van een story trail (eerder gehouden in Brielle) en het opvoeren van het spel van “Maartje’. Een spel dat leden van onze vereniging ook opvoeren ten tijde van het houden van Vestingstedendagen in andere gemeenten.
 
Ravesteyn in Heenvliet
Bekeken wordt of op enig moment in 2022 in samenwerking met de Stichting, belast met het beheer van het kasteel Ravesteyn rond dat object– in 1572 verwoest door de watergeuzen – een spel kan worden opgevoerd, waarvoor dan de medewerking zal worden gevraagd van Spanjaarden en watergeuzen.
 
Vestingstedendagen – 10 en 11 september 2022.
Een conceptprogramma is opgezet. Zij die zich eerder hebben aangemeld bij de organisatie van de evenementen te willen helpen, zullen wij binnenkort nader informeren over de stand van zaken.
Maar dat zijn er zeker nog niet genoeg. Daarom doen we onder de leden de volgende oproep om mee te werken aan een succesvol 2022.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT JUBILEUMJAAR 2022
De viering volgend jaar van 450 jaar bevrijding van onze stad lijkt nog ver weg, maar in maart 2022 is de officiële opening.
De gemeente, de 1 April Vereniging en vele inwoners van onze stad zijn al druk bezig met de voorbereidingen en het plannen van de evenementen. Alle activiteiten moeten worden aangemeld en in de vergunning worden opgenomen.         
De 1 April Vereniging zorgt voor de organisatie van het driedaags evenement op  1, 2 en 3 april en de Vestingdagen op 10 en 11 september. Daarom zijn we op zoek naar vrijwilligers, die willen helpen bij de vele onderdelen, die georganiseerd worden.
De werkzaamheden kunnen heel gevarieerd zijn. We hebben denkers en doeners nodig.

WE ZOEKEN onder andere:
 • Vrijwilligers als Ordebewakers
 • Coördinatiepersonen Veiligheid
 • Verkeersbegeleiders. 
 • Bouwers voor programmaonderdelen
 • Sjouwers voor hekken en attributen 
 • Marktmeesters verschillende markten
 • Diverse medewerkers voor catering en koffie
 • Poortwachters in de poortwachtershuisjes.
 • Gastheren/dames die programmaboekjes uitdelen
 • Extra schoonmakers, die in stijl, de stad netjes houden
  
In de loop van het jaar gaan we teams vormen.
Gedacht wordt aan de volgende werkgroepen. 
werkgroep       Veiligheid en verkeer
werkgroep       Markten / straatindeling
werkgroep       Opbouw/afbouw
werkgroep       Catering/ Hygiëne
werkgroep       Ontvangst/promotie
Meld je aan via de mail:  bestuur@1aprilvereniging.nl of bel één van de bestuursleden (zie website).
 
WANT 450 JAAR BEVRIJDING ORGANISEREN WE SAMEN
Copyright © 2021 1 Aprilvereniging, All rights reserved.


Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen of op een ander emailadres?
U kunt je voorkeuren aanpassen of uzelf verwijderen van de lijst

Email Marketing Powered by Mailchimp