Copy


  Nyhetsbrev februar  

Inkludering på dagsordenen 

I forrige nyhetsbrev fra Med Hjerte For Arendal skrev vi om Åshild Kristensen Foss sitt kunstprosjekt innen temaet ensomhet. Det er et viktig tema som ikke bare blir belyst gjennom kunsten, men som står på dagsordenen hos mange aktører. I Arendal kommune jobbes det også med mange spennende prosjekter rundt ensomhet og inkludering, og et av disse prosjektene er I2I: From Isolation to Inclusion. 

(t.v) Charlotte Langnes Gundersen, Henriette Walbeck Hoddevik og Therese Erlandsen

UIA inviterte Arendal kommune til et samarbeid om søknad og prosjektdeltagelse høsten 2019. Tematikken omkring inkludering og deltagelse var svært aktuell for Arendal kommune, som på denne tiden var i starten av å arbeide med reform «Leve hele livet» - en kvalitetsreform for eldre. Dermed ble den norske delen av prosjektet vinklet mot eldre hjemmeboende, med ønske om å kartlegge og utvikle gode tilbud og muligheter for aktivitet i denne gruppen. 

Det overordnede målet for prosjektet er å fremme innovasjon innen offentlige tjenester for å bidra til sosial inklusjon og redusert ensomhet hos risikogrupper. I2I-prosjektet består av 12 partnere/underpartnere fra land i Nordsjøregionen: Norge, Danmark, Sverige, Storbritannia, Tyskland, Nederland og Belgia. Prosjektet ledes av Universitet i Agder (UiA) ved Senter for e-helse hvor Arendal kommune er en underpartner av UiA.
 

- Arbeidet med å skape bedre levekår og folkehelse er et viktig satsningsområde for kommunen. For å komme nærmere målsettingen om «Alle innenfor! Ingen utenfor!» er det behov for å jobbe videre med tilrettelegging for gode menneskemøter, inkluderende fellesskap og møteplasser, og legge til rette for at alle får mulighet til å oppleve tilhørighet til en flokk (fellesskapet). Koronapandemien har ført til at behovet er større enn noen gang. Vi må derfor lete etter muligheter innenfor de handlingsrom som finnes, både når vi er i pandemi og ellers, forteller Henriette Walbeck Hoddevik i Arendal kommune. 

Partnerne i prosjektet har valgt ut ulike risikogrupper, og vil utvikle forskjellige tjenester ut fra lokale vurderinger. Samtidig har alle partnerne en felles tilnærming som går ut på følgende: 
  • Identifisere risikogrupper og involvere dem i design av nye tjenester (samskaping)​
  • ​Utvikle nye tjenester som inkluderer teknologi støtte​
  • Bidra til mer integrerte offentlige tjenester ved å stimulere til et tettere samarbeid mellom brukere, offentlig sektor, næringsliv og akademia.
  • Bidra til økt innovasjonskapasitet i offentlig sektor gjennom bevisstgjøring og samarbeid. ​

 
Med utgangspunkt i det pågående arbeidet med den nasjonale kvalitetsreformen for eldreomsorgen, «Leve hele livet», har Arendal kommune valgt å fokusere på eldre over 65 år i prosjektet. Kommunen ønsker å nå ut til alle, men ønsker spesielt å se hvordan de kan legge til rette for aktivitet og sosial kontakt for sårbare eldre, det vil si eldre som er i risiko for å falle utenfor for eksempel på grunn av sviktende helse og/eller lite nettverk. «Leve hele livet»-reformen tar tak i de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Prosjektet samarbeider med hjemmesykepleie-soner rundt sentrum av Arendal, for å nå ut til denne gruppen. Kommunen ønsker også å nå ut til grupper av eldre som kan ha nytte av tilbudene som gis gjennom frivilligsentralene og dagtilbud i kommunen, og samarbeider derfor med frivilligsentralene på Tyholmen og Hisøy,  samt leder for dagaktiviteter i kommunen ved Henriette Hoddevik.
 
- For å lykkes med arbeidet med å forhindre utenforskap og ensomhet er vi avhengig av at flere vil bidra til å hjelpe andre. De prosjekt hvor vi lykkes best og får best måloppnåelse er når vi i kommunen får til et bredt samarbeid med for eksempel den hjemmeboende eldre, pårørende, frivillige, lag og organisasjoner, forteller Henriette videre.

Samarbeid med studenter

Alle partnerne skal gjøre en kartlegging av sin målgruppe med utgangspunkt i noen fellesnevnere. For Arendal kommune sin del av prosjektet, har de utarbeidet et spørreskjema om helse, livskvalitet, sosial støtte og deltakelse i aktiviteter. Undersøkelsen distribueres nå til en del eldre som representerer målgruppen. Dette arbeidet har vernepleierstudentene Charlotte Langnes Gundersen og Therese Erlandsen fra universitetet i Sørøst Norge campus Porsgrunn bidratt med. De har fått tildelt praksisplass i Arendal Kommune hvor de nå får jobbe med I2I- prosjektet.
 
- Det har vært spennende å være på innsiden av et forskningsprosjekt og være blant dem som utfører selve kartleggingen. Samtidig har det vært givende å få innblikk i ulike bo- og omsorgssentre i Arendal Kommune. Det har vært morsomt og lærerikt å introdusere den eldre generasjonen for Google Duo, som er en del av delprosjektene vi har holdt på med i praksis, som inngår i underprosjektet Digital Nettvenn, forteller Charlotte.
 
Hva håper dere prosjektet kan bidra med av praktiske endringer og nye måter å samarbeide på? Hvordan vil innbyggerne kunne oppleve endringer?
 
- Vi håper undersøkelsene kan skape et utgangspunkt for å tilrettelegge for at flere kan opprettholde sosial kontakt og ha mulighet for å delta i sosiale aktiviteter eller ulike arrangement i kommunen. Forhåpentligvis vil informasjonen som blir innhentet på bakgrunn av undersøkelsene føre til at det blir gjort tiltak der man ser det trengs, for å inkludere innbyggerne i sosial aktivitet og sørge for bedre tilpassede tjenestetilbud. Når det gjelder Digital Nettvenn hvor man bruker Google Duo for å kommunisere via videosamtale, håper vi dette vil legge til rette for økt sosial kontakt ettersom det forhåpentligvis vil kunne føles som en enklere måte å holde kontakten på. Det er spesielt viktig under en pandemi hvor vi ikke får sett hverandre like ofte som man ønsker. Det vil i større grad føles som man er en del av hverandres hverdag når den enkelte kan sette et nettbrett på bordet foran seg, og ha en videosamtale med andre. Her er det mulig å snakke sammen om det som går på TV, spise middag «sammen», eller kanskje ta et slag yatzy, smiler Therese.
 
Et mål i I2I er å gi ansatte i kommunen opplæring og verktøy for å drive med tjenesteinnovasjon. 4 personer fra Arendal har i den forbindelse deltatt i en seminarrekke i regi av CoLab ved UiA som er et kreativt læringssenter for samskaping, kunnskapsdeling og sosiale tema. Seminarrekken er en del av «Agderutfordringen» som er et årlig prosjekt som adresserer en utfordring hvor CoLab inviterer aktører i regionen til å være med å lære og løse utfordringer sammen. For 2020/21 er temaet «Ensomhet». De fire som deltar her er Henriette Hoddevik og Inger Walløe fra Arendal kommune og Anne Cantero og Edmund Birkeland fra Tyholmen og Hisøy Nye Frivilligsentral. Ut fra deltakelsen i Agderutfordringen er to prosjekter igangsatt:

Velkommen til bords: 
Her inviterer de to frivilligsentralene eldre aleneboende til ukentlige måltids-fellesskap hvor det også tilrettelegges for transport for dem som trenger det. Hensikten er å gi eldre et sunt og hyggelig måltid, og en mulighet til å knytte varige kontakter med hverandre, i tillegg til å bli kjent med frivilligsentralenes aktiviteter.
 
Digital nettvenn:
I Arendal kommune er det en lang tradisjon med besøksvenner. Mange frivillige har hatt stor glede av å engasjere seg som besøksvenner og mange har hatt glede av å få besøk. Koronapandemien har gjort det vanskelig å gjøre tradisjonelle besøk, og for å kunne opprettholde sosial kontakt vil digitale nettbesøk testes ut ved kontakt gjennom video på nettbrett. Kommunen har søkt og fått en del midler til anskaffelse av nettbrett, og er nå i gang med å rekruttere personer som kan tenke seg å teste ut digitale besøk. Henriette Hoddevik er ansvarlig for dette prosjektet hvor også vernepleierstudentene Charlotte og Therese deltar.
Ragni Macqueen Leifson, Foto: Niclas Halvorsen
Praksisnært prosjekt

Dette er ikke det første gang UiA går inn i store prosjekter som dette, og de har god erfaring og opplevelse rundt denne måten å gjennomføre praksisnære innovasjonsprosjekter.

- UiA har over flere år vært involvert i tilsvarende prosjekter. I2I er det tredje interreg prosjektet vi har deltatt i. Selv om denne type prosjekter er mer praktiske og ikke er veldig forskningsorienterte, opplever vi at deltagelse gir oss stor nytte. Det er både en fin mulighet til å bygge nettverk, men også til å hente inspirasjon fra hvordan andre land tilnærmer seg ulike praktiske problemområder. En fellesnevner for prosjektene er at de er praksisnære og at de handler om sosial innovasjon. Deltakelse har gitt oss mulighet til å bygge opp et godt nettverk i regionen, kompetanse innen involvering og samarbeid med brukere på ulike nivåer, og mulighet til å lære metoder for å jobbe med samskaping og innovasjon. Når det gjelder det konkrete prosjektet I2I så har det gitt oss en mulighet til å bygge videre på det vi har erfart gjennom de tidligere prosjektene samtidig som vi knytter tettere kontakt med Arendal kommune. Det vil kunne bane vei for mer samarbeid med kommunen innen flere områder i årene som kommer, forteller prosjektleder Ragni Macqueen Leifson.
Elin Thygesen
Hva håper dere kan bli resultatet både faglig og i form av muligheter og tilbud for innbyggerne?
 
- Vi håper at prosjektet vil kunne gi kommunen mer generell kunnskap om forhold som påvirker sosial isolasjon og ensomhet, og en mulighet til å prøve ut ulike tiltak som kan bidra til økt sosial aktivitet for byens innbyggere. Gjennom prosjektet får kommunen også en mulighet til å hente inspirasjon fra hvordan andre kommuner og regioner jobber, ikke bare overfor eldre, men også med andre utsatte grupper. I tillegg bidrar deltakelsen til å øke kompetansen innen sosial innovasjon, for eksempel kunnskap om verktøy og metoder for å involvere innbyggere i tjenestedesign forteller professor Elin Thygesen. Hun og førsteamanuensis Cecilie Karlsen er ansvarlig for gjennomføringen av den norske delen av prosjektet sammen med Ingrid Kjørstad fra Arendal kommune.
(t.v) Henriette Hovland & Ingrid Kjørstad
UiA har også med doktorgradsstipendiat Henriette Hovland som jobber med en oppsummering av tidligere forskning på eldre sine erfaringer med bruk av digitale løsninger for å opprettholde sosial kontakt. Hun vil også gjøre en del dybdeintervjuer med søkelys på hvordan eldre har opprettholdt sosial kontakt og aktiviteter under koronapandemien, og på deres erfaringer med bruk av teknologi til sosial kontakt. Etter hvert vil hun også intervjue eldre om deres erfaringer med å delta i enkelte aktiviteter som er iverksatt gjennom prosjektet.
(t.v) Edmund Tezare Birkedal og Anne Cantero
Fremoverlente frivilligsentraler 

Som vi kjenner til fra tidligere er Frivilligsentralene i Arendal kommune svært fremoverlente og har også her tatt en rolle i dette spennende forskningsprosjektet. Edmund Tezare Birkedal i Hisøy Nye Frivilligsentral og Anne Cantero i Tyholmen Friviligsentral er sentrale i dette arbeidet.

-Min motivasjon til å være med i et stort forskningsprosjekt har to hovedspor. Det ene sporet er at jeg brenner for å være en del av løsningen for en samfunnsutfordring som bare vil øke i tiden fremover. Det å kunne jobbe målrettet og forebyggende for å få til god inkludering, og at eldre skal kunne ha verdige liv med mening og innhold i alderdommen, er noe som ligger mitt hjerte nært. Det andre sporet er det å kunne jobbe tverrfaglig slik vi gjør i dette prosjektet. Her kan vi få innspill, råd og veiledning av andre med annen fagkompetanse. Som leder betyr det at jeg får større nettverk og relasjoner som jeg kan spille videre på i utviklingen av Hisøy Nye Frivilligsentral, som leverandør av samfunnsnyttige tjenester i lokalmiljøet. Jeg er også opptatt av å kunne bidra med leveranser som er i tråd med "Leve hele livet" reformen, som skal bidra til at eldre får en trygg og god alderdom. For å få til dette er samskaping en viktig nøkkel. Det å være en del av et slikt forskningsprosjekt som I2I vil være meget nyttig for veien videre, forteller Edmund  

- Tyholmen Frivilligsentral har tidligere vært et eldresenter (fra 1968). Vi ble frivilligsentral i 2016. Med det utgangspunktet har vi mange eldre og aleneboende som bruker sentralen som en sosial møteplass. Når korona slo til, og vi måtte stenge, ble hverdagen til mange av våre besøkende preget av dette. Med prosjektet «Velkommen til bords» kunne vi få til noe som kunne lette på opplevelsen av isolasjon og ensomhet. Jeg har arbeidet i eldreomsorgen i hele mitt yrkesaktive liv, og det er en gruppe som står mitt hjerte nært. Ved å delta i prosjektet ser jeg muligheten til å samarbeide tverrfaglig og få ny innsikt. Det at Frivilligsentralene samarbeider, og holder seg oppdatert på ny forskning er med på å gi et bedre tilbud til innbyggerne i kommunen, forklarer Anne.

Med Hjerte For Arendal takker alle de dyktige og engasjerte menneskene som er sentrale i dette viktige prosjektet, og for at de har tatt seg tid til å dele av sine erfaringer. Det er flott å se at tema som er satt på dagsordenen gjennom arbeidet med Kommuneplanens Samfunnsdel og andre viktige planer, blir tatt tak i og jobbes konkret og målrettet med, gjennom samskaping.

Med Hjerte For Arendal ble i sin tid etablert for å forebygge ensomhet, bidra til forebyggende folkehelse, og gjøre Arendal til en enda bedre kommune å bo i for alle. Gjennom I2I ser vi ett viktig  eksempel på hvordan dette kan gjøres i praksis. Det har vært en glede å få være i dialog med prosjektet, fra søknadsperioden, til det nå er i full sving. Det er også enestående at vi ser et samarbeid på tvers av aktører som universitet og forskning, kommune, frivilligsentraler, og studenter fra en annen kommune. Samskaping skjer på tvers av forvaltningsnivå og kunnskapsmiljø, og på tvers av kommunegrenser og landegrenser, i et samspill mellom mange aktører.

«Ingen besitter all kunnskap alene», er et sitat vi har hørt mye i samarbeidet i Arendal. Det samme gjelder sitatet; « Vil du gå raskt, gå alene, vil du gå langt, gå sammen med noen.». Skal man jobbe langsiktig, er det viktig å få mange med i arbeidet. Noen ting kan vi klare på egenhånd, og vi trenger ikke be andre om hjelp når vi kan klare ting selv, men store og komplekse utfordringer må vi samarbeide om, slik FN mål 17 oppfordrer oss til: Sammen om målene!

Vi ser frem til å følge med dette flotte prosjektet videre, og bidra der det er mulig. Med Hjerte For Arendal, Frivilligsentralene, Arendal kommune, kommuner i andre regioner og Norges Frivilligsentraler arbeider nå sammen for å fylle «Leve hele livet» reformen med konkret innhold og praktisk innsats. Vi ser frem til å fortelle mer om dette arbeidet i et annet nyhetsbrev.

Dersom du ønsker å engasjere deg og/ eller eventuelt en organisasjon du er med i, så ta kontakt på mail:

Lisbeth.iversen@arendal.kommune.no

Med Hjerte For Arendal er et nettverk som er åpent for alle som ønsker å dele, lære, bidra og samskape, eller har utfordringer de ønsker at flere skal bidra med å løse i fellesskap.

Del på Facebook Del på Facebook
Tweet Tweet
Videresend til en venn Videresend til en venn
Copyright © 2021 Med Hjerte For Arendal, All rights reserved.