Copy


  Nyhetsbrev april  

Der det er vilje –er det vei

Korona-krisen har skapt en ny situasjon for oss alle sammen gjennom mange uker. Gradvis åpnes nå noen arenaer og møteplasser for aktiviteter og undervisning, men vi er fortsatt sterkt berørt av begrensende og restriktive rammebetingelser og detaljerte regler for hvordan vi ferdes, er sammen og kan jobbe. Krisen viser med tydelighet at vi er både lokale og globale, sosiale og mer digitale. Mye er endret, og rammebetingelsene er krevende, men vi er også vitne til mye kreativitet, innovasjon og nytenkning på mange områder. For frivilligsentralene, lag og organisasjoner har det vært viktig å holde nær kontakt med hverandre, og med kommunens kriseledelse, og følge med på informasjon som deles på kommunens nettside. 

Vi minner igjen om Kommunens informasjon om Korona utbruddet og FRISKUS plattformen som bidrar til å koordinere behov med mennesker som ønsker å bidra:

Status fra kommunens kriseledelse deles hver dag på denne nettsiden:
https://www.arendal.kommune.no/tjenester/helse-omsorg-og-sosiale-tjenester/informasjon-om-koronaviruset/status-fra-kriseledelsen/

FRISKUS-plattformen
Kommunen bruker Friskus for å koordinere frivillige som kan bidra med tjenester som ansatte ikke kan og skal ivareta: Dugnad for Arendal under koronaviruset

Kommunen har også laget et skjema (dere finner det i de to lenkene over) hvor de som trenger hjelp kan melde inn behov. Dette gjelder ikke helsetjenester som skal ivaretas av det offentlige. Det kan gjelde for eksempel handling om man er syk eller i karantene, en å gå tur med eller noen å snakke med. Kanskje noen trenger hjelp med sine barn eller ungdom nå, til lekser eller lignende? Hvis noen har problemer med å fylle ut skjemaet kan de ta kontakt med kommunens sentralbord på telefon 37 01 30 00 for hjelp til utfylling. Kommunen sørger for at det kun er godkjente frivillige med politiattest som hjelper barn og unge – her har vi også noen ansatte vi kan benytte oss av.
 
Lokale forhold- Digitale løsninger og møteplasser
Vi ser en stor oppblomstring av digitale møteplasser og plattformer. Disse dialogforumene kombineres med telefoner til mennesker som er ensomme eller har ekstra behov, små gaver og hilsener som sendes til dem som trenger et ekstra løft, og med ulike aktiviteter som digitale korpsøvelser og musikkinnspillinger som skaper felleskap, glede og inspirasjon.

Regionale og nasjonale nettverk
Vi har også gleden av å være koblet på regionale og nasjonale nettverk hvor vi kan hente informasjon, spille inn spørsmål og få inspirasjon. Vi benytter anledningen til å rette en stor takk til Christian Hellevang som gjennom nettverk for Innovative Frivillighetskommuner i regi av KS kontinuerlig bidrar med god og oppdatert informasjon til alle kommunene som deltar. Der drøftes sikkerhetstiltak, begrensninger for frivilligheten opp mot risiko for smitte, forsikringer, og mange andre spørsmål som dukker opp daglig.
Frivillighet Norge har også delt mye nyttig informasjon som mange kan ha glede og nytte av. 

Gjennom dette nyhetsbrevet fra Frivillighet Norge finner dere mye relevant lesestoff om hvordan vi skal forholde oss og bidra under korona-krisen:
https://mailchi.mp/frivillig.no/nyhetsbrevuke09-937722?e=11272749d8
 
Økonomiske rammevilkår for lag og organisasjoner
Frivilligheten er gratis for den som mottar hjelp, men de organisasjoner og lag som bidrar med frivillighet er sårbare under koronakrisen grunnet krevende økonomiske rammevilkår og bortfall av arrangement som kan gi inntekter. 

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor publiserte nylig resultatet fra en undersøkelse om hvordan Koronaviruset gir milliardtap for frivilligheten. 341 organisasjoner som Turistforeningen, Norges Naturvernforbund og Frelsesarmeen har svart på undersøkelsen.

– Resultatene fra undersøkelsen viser at frivillig sektor rammes hardt økonomisk. Dette kan true infrastrukturen for den norske dugnadskulturen, sier forsker Daniel Arnesen. Han står bak undersøkelsen sammen med kollegene Karl Henrik Sivesind og Bernard Enjolras.

To tredjedeler av organisasjonene i undersøkelsen forventer tapte inntekter i år knyttet til koronaviruset. Basert på svarene i undersøkelsen har forskerne beregnet at det samlede tapet i sektoren vil bli over 6 milliarder kroner, eller rundt 18 prosent av de budsjetterte inntektene i år. Samtidig rapporterer 38 prosent av organisasjonene at koronaepidemien har gitt dem nye tilleggsutgifter.

Undersøkelsen kan leses i sin helhet her!

Politisk oppmerksomhet knyttet til Frivillighetens økonomiske rammebetingelser

Situasjonen knyttet til frivillighetens rammebetingelser har også fått politisk oppmerksomhet, og det jobbes med krisepakker for nærings- og kulturliv. Hvordan lag og organisasjoner vil komme ut av denne tiden, er fortsatt et krevende spørsmål å besvare.

Sandra Borch (Sp) har blant annet stilt et skriftlig spørsmål til kommunal- og moderniseringsministeren den 24.april knyttet til rammebetingelsene for Frivilligsentralene:

Sandra Borch (Sp): Ser statsråden den viktige jobben frivilligsentralene gjør, og vil statsråden sikre landets frivillighetssentraler i mange distriktskommuner ved å gi særskilt fordeling pr frivilligsentral og ikke pr innbygger?

Noe av begrunnelsen for spørsmålet er at midler til frivillighet, som primært er organisert gjennom landets mange frivilligsentraler, fra 2021 vil endre innretning fra særskilt fordeling pr. frivilligsentral til en sum pr. innbygger som en del av innbyggertilskuddet til kommunene. Den totale summen fra staten vil forbli den samme, men hun hevder at ny fordeling vil kunne få svært alvorlige konsekvenser for veldig mange kommuner. Fra 2021 legges tilskuddet fra staten inn i frie tilskudd til kommunene, noe Borch mener kan føre til 3/4 av kommunene på landsbasis vil få et redusert tilskudd. Hun påpeker videre:

-Det å miste frivilligsentralene i mange av kommunene vil ha svært negativ effekt for særlig eldre og ensomme, men også for lag og foreninger. Det vil bety en stopp i aktiviteter som fremmer fellesskap og folkehelse, integrering og inkludering. 

Med Hjerte For Arendal vil sammen med Frivilligsentraler, lag og organisasjoner samarbeide med kommunen for å sikre at vi skal komme best mulig ut av denne krevende tiden. I mellomtiden har pågangsmot og innsats ikke stagnert i Arendal, noe månedens portrettintervju vil fortelle mer om.
 
Månedens portrettintervju

Frelsesarmeen finner løsninger for hjelp og bistand, også i krevende tider.

I dette portrettintervjuet skal vi høre mer om hvordan Frelsesarmeen jobber og løser utfordringer under korona-utbruddet.
Kari Tellefsen

Det er i år blitt en litt annerledes påske, men den gode varme påskesolen har fulgt oss gjennom april måned. Gresset og trærne blir grønnere, og det går mot sommer. Vi spaserer ned Vestre gata, og blir møtt av en blid dame i døråpning på Frelsesarmeen i Vestre gate 15. Det er korpsleder Kari Tellefsen som tar oss imot. Til vanlig er det mange som besøker Frelsesarmeen da de har både matutlevering og gratis kafé fra 11-14:00 tirsdag og torsdag. Kari kan fortelle videre at bare i påsken har de delt ut mat til over 80 personer. 
 
Kari Tellefsen er oppvokst i Arendal og ble først introdusert for Frelsesarmeen da hun var 16 år. Siden den gang har hun blant annet jobbet som leder av kurs og konferansesenteret på Jeløy i 9 år, videre har hun jobbet i administrasjonen i Frelsesarmeen i Oslo. Det var først i 2017 at hun kom tilbake til Arendal og ble korpsleder. 
 
- Som korpsleder har jeg ansvaret for menighetsdrift i tillegg til alt det administrative. Vi er et lederteam, men det er kun meg som er ansatt. Av de som er ansatt er det meg selv, og Rosilene Thilesen i 50% stilling som barn og ungdomsarbeider. Rosilene har ansvaret for blant annet Sammen-Tirsdag. Dette er et nettverkstilbud i samarbeid med Home-Start der vi på ettermiddagen inviterer til å lage mat, gå på turer og ha ulike aktiviteter med familiene som vi og Home-Start er i kontakt med. Vi har ca. fem frivillige som er med på Sammen-Tirsdag og matutdelingen, i tillegg så har vi hele menigheten som også tar aktiv del i arbeidet. Vi er en stor gjeng, forteller Kari.
 
Hva er hovedsatsingene i arbeidet i Frelsesarmeen?
 

- Vi gjør mye i Frelsesarmeen, med det som akkurat nå står veldig høyt på prioriteringslisten er å bygge opp vårt tilbud til barn og unge. Vi ønsker å lage en fritidsaktivitet der både barn og foreldre kan være sammen, og som er litt annerledes en fritidsaktiviteter med fokus på idrett. Det er utrolig viktig å gi barn og unge noe positivt å være med på. Vi ønsker også å formidle vår tro, og skape gode og positive miljøer. 

Kan du si litt om hvilke aktiviteter dere driver nå under korona- utbruddet?
 
- Alt ble litt snudd på hodet etter 13. mars, men vi har fortsatt matutdeling der de som trenger det ringer på forhånd, og kommer og henter. Samme-Tirsdag kunne vi ikke fortsette med i denne perioden grunnet smitteverntiltakene, men vi har f.eks. fått tilskudd av Gjensidigestiftelsen til litt aktivitetsverktøy i disse tider. Samtidig holder vi kontakt med hverandre på telefon. 

Hva er de største utfordringene med tanke på å nå sårbare personer og familier i disse tider?
 
- Den største utfordringen i disse tider er isolasjonen, og at både barn og unge ikke får treffe venner eller kollegaer. Mange har ikke de store nettverkene utenfor jobb, og da blir denne tiden ekstra tøff.  Det er også viktig å tenke på det at når myndigheten går ut og setter i gang tiltak og beskriver situasjoner som farlige, så er dette ekstra skremmende for mennesker fra andre kulturer. Når myndighetene i deres kulturer gir utrykk for fare, og setter i gang slike tiltak, er det gjerne veldig alvorlig. Det er selvsagt en svært alvorlig situasjon vi er i, men reaksjonen blir enda mer skremmende for mennesker fra andre kulturer. 

Ser du nye muligheter for innsats i tiden fremover, for eksempel gjennom digitale møter og konsepter?
 
- Vi bruker mer nyhetsbrev og digitale kanaler, men det arbeidet vi gjør krever også de nære møtene og kontakten med mennesker. Det er også mange aktiviteter som gjøres nå, og som vi fint kunne gjort utenfor denne situasjonen, men som kanskje blir enda mer relevant i denne tiden. Et eksempel på dette er at vi har spilt ute på Solhaug bo- og omsorgssenter for dem som er der. Jeg synes også det er veldig gøy å se hvor flinke folk er til å kommunisere og holde kontaktene med venner, kjente og ukjente i denne litt rare tiden. Selv om det er mye fint som kommer ut av dette, savner jeg veldig det å møte alle de flotte menneskene som er innom oss, både i gudstjener og i vår kafé. 
 
Hva er din drøm for arbeidet du står i?
 
- Min drøm er at vi skal favne om flere mennesker, og telle flere medlemmer. Jeg håper også at enda flere unge deltar fremover. Mitt innspill til politikere er at det gjøres veldig mye bra for oppvekstsvilkår, men det er mange utfordringer innenfor dette området. Det er derfor viktig å fortsette å sette fokus på dette, og det finnes ingen oppskrift på hvordan dette må gjøres, men vi må sammen fortsette med det gode arbeidet som vi lykkes med. Det må også settes fokus på å skape gode miljøer for ungdom som ikke er opptatt av idrett.
Liv Kristin Larsen

I samme etasje som Kari, finner vi Liv Kristin Larsen som er koordinator for Home-Start Familiekontakten i Arendal. Home-Start sin avdeling i Arendal er drevet av Frelsesarmeen sentralt i Oslo, der Liv er ansatt i Frelsesarmeens Barne- og Familievern. Liv er utdannet sosionom og har jobbet mye med rus og psykisk helse. 
 

- Jeg ble med i Home-Start i 2014 og har kontor her sammen med Frelsesarmeen. Home-Start ble etablert i 1970 i England, og er i dag i ca. 30 land, forteller Liv 

Per i dag består Home-Start i Norge av 36 avdelinger med tilsammen 47 koordinatorer. Avdelingene får enten driftsmidler fra kommunen de er tilknyttet, eller en organisasjon, som således har arbeidsgiveransvaret for koordinatorene. 
 
Ideen bak Home-Start er at familien har behov for en likeverdig person, som selv har foreldreerfaring, og som kan dele gleder og sorger med familien. Familiene definerer selv hva de trenger støtte til. De frivillige (familiekontaktene) må delta på forberedelseskurs og levere politiattest før de kan besøke en familie. Tilbudet fra Home-Start Familiekontakten er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet. Hensikten er å forebygge utvikling av belastninger og stress, støtte familien på det de mestrer og avlaste etter familiens behov. Familiene som får hjelp har minimum et barn under skolealder, og minimum en utfordring som de trenger støtte til. Disse utfordringene varierer fra familie til familie, men det kan være alt fra at aleneforeldre som trenger litt støtte, minoritetsfamilier som trenger veiledning eller til familier der en eller flere av barna trenger mer omsorg. 

Familiekontakten hjelper til 2-4 timer i uken og tilbudet varer i 6 måneder. Arbeidsoppgavene kan være alt fra å hente i barnehage, passe barn eller lage middag.
 
Her kan du lese om Bjørg Irene Vedå som ble reservebestemor for familien fra Arendal:
https://www.agderposten.no/magasin/de-visste-det-ville-bli-hektisk-sa-kom-reservebestemor-bjorg/
 
Hvem er samarbeidspartnerne?
 
- Vi har flere samarbeidspartnere, blant annet helsestasjonen, kommunene, flyktningkontor, NAV, tjenestekontoret, psykisk helse osv. 

I starten av Korona- utbruddet så bevilget Gjensidigestiftelsen midler til flere frivillige organisasjoner som arbeider med sårbare familier, og Home Start var en av flere organisasjoner som ble oppfordret til å søke om midler.
 
- Når vi ikke fikk lov til å dra ut til familiene lenger så ble vi veldig bekymret. Heldigvis dukket muligheten opp for å søke midler fra Gjensidigestiftelsen. Der søkte vi etter aktivitetsmidler som kunne aktivisere familiene i denne vanskelige tiden. Vi kjøpte da inn både nettbrett og kameraer. Digitale verktøy ble enda mer aktuelt nå under denne perioden, men vi har også gitt ut leker og annet aktivitetsutstyr som for eksempel sykler og tursekker. Dette var til stor begeistring fra de familiene som mottok dette. Det er alltid gøy å leke litt «julenisse», smiler Liv. 

Kan kjærlighet og omsorg nå frem også digitalt, og hvordan føler du at det fungerer?

- Vi har hatt online aktiviteter, og familiekontaktene har hatt videomøter eller snakket med familiene over telefon. Det fungerer, men vi trenger de nære møtene. Det er veldig viktig i det vi driver med.

Hvordan har responsen vært fra familiene som får ta del i Home-Start og de tilbudene dere kan gi i denne situasjonen?

- Familiene som mottar hjelpen er enormt takknemlig, og det er godt med en ekstra voksen. Veldig mange fortsetter også kontakten etter perioden selv om ikke dette er påkrevd. Familiene setter også stor pris på nettverkstilbudet Sammen-Tirsdag, der vi møtes og har aktiviteter i samarbeid med Frelsesarmeen.

Hvordan ser du for deg at de erfaringer som er gjort i denne perioden, kan føre til en styrking av innsats, og samarbeid fremover?
 
- Internt hos oss har vi garantert pratet mer sammen nå enn tidligere så det er jo veldig bra. Mange av mine kollegaer sitter rundt om i landet så det er ikke så ofte vi treffes, og da fungerer en videokonferanse fint. Jeg tror også mange private har kjent på denne isolasjonen, og kanskje dette vil økte den frivillige innstasen etter denne krisen. De som er familiekontakt hos oss sier at det er veldig givende og forteller det at det er så lite som skal til, men det betyr så uendelig mye for familiene som mottar hjelpen.  

Har du noen hilsen eller oppfordring til politikere, leder og befolkningen i disse dager?
 
- Politikeren har vært veldig positiv til Home-Start, og vi håper de fortsetter å se det gode arbeidet som vi gjør. Dette er samfunnsøkonomisk gunstig og et forebyggende arbeid. Jeg håper politikeren fortsetter å fremsnakke Home-Start, og fortsett å bruke oss. Videre håper jeg vi kan nå ut til enda flere, og at vi klarer å være den støtten for de familiene som trenger det. Det er et «enkelt» tilbud, men det er til enorm hjelp. Prøv oss ut!
Del på Facebook Del på Facebook
Tweet Tweet
Videresend til en venn Videresend til en venn
Copyright © 2020 Med Hjerte For Arendal, All rights reserved.