Copy

Bijgaand ontvangt u alweer de negende 'veenbrief' van Bureau Peter de Ruyter landschapsarchitectuur. Het besef van de grote betekenis van onze veenlandschappen bij de klimaatopgaven waar we voor staan lijkt steeds groter te worden. Klimaatadaptatie en -mitigatie zijn twee kanten van dezelfde veenmedaille. Willen we onze veenweiden vernatten en nat houden dan is de rol van de waterschappen mijns inziens cruciaal én is er een bredere waardering van onze boeren nodig. Een waardenverkaveling als uitwerking van een ruilverkaling 2.0 kan daarbij helpen.

Veel kijk- en leesplezier gewenst!

Waardenverkaveling 'Binnenwaard' geselecteerd!

Met steun van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie mogen we het komende halfjaar verder werken aan de uitwerking van een ‘Waardenverkaveling’ voor het venige hart van de Alblasserwaard, de Binnenwaard. In het gebied rondom Bleskensgraaf en Brandwijk – dat te kampen heeft met bodemdaling, CO2 uitstoot en een watersysteem dat tegen zijn grenzen aan loopt – gaan we samen met boeren, burgers en natuurbeheerders onderzoeken hoe een mogelijke herverkaveling van percelen te koppelen is aan een volhoudbaar watersysteem, nieuwe vormen van samenwerking tussen boeren onderling en een aangepaste ruimtelijke ordening in het kader van de omgevingswet. We willen daarbij de boer breder waarderen. We zien de boeren niet alleen als voedselproducent, maar ook als producent van maatschappelijke diensten als het behoud van koolstof in de bodem, het bergen van gebiedseigen zoetwater en het vergroten van de biodiversiteit in het landschap. Hoe kan daarmee het verdienmodel voor de boer structureel worden versterkt? En wat betekent dit voor de grondprijzen in het gebied? Economische afwaardering van gronden is vaak omgekeerd evenredig met maatschappelijke opwaardering. Wat kan een collectief gebiedsfonds, met daarin harde en zachte waarden verrekend, betekenen voor de ontwikkeling van een vitaal, weerbaar en uitnodigend gebied?

In samenwerking met SteenhuisMeurs (onderzoek ruilverkaveling 1.0 Alblasserwaard), Kadaster, Visser Media (productie podcast), Atelier des Hollants, Blauwzaam en vele anderen. Voor een artikel over de toekenning in de regionale krant Het Kontakt klik hier >>>


Te gast bij Argos op Radio 1

Op zaterdag 16 oktober j.l. mocht ik in Hilversum aanschuiven bij het radioprogramma Argos van de VPRO op Radio 1. Onderwerp waren de waterschappen. ‘Er zijn dagen dat je er niet aan denkt’, aldus de presentator, maar tegelijkertijd is de bijna 800 jaar oude bestuurslaag misschien wel belangrijker dan ooit. Ik heb een lans gebroken voor waterschappen met lef en visie in tijden van klimaatverandering; van een dienende naar een leidende rol. Als we het bodem- en watersysteem als basis zien voor een bestendige toekomst van ons land dan hebben de waterschappen mijns inziens de sleutel in handen bij de ruimtelijke ordening. Lees ook mijn boek ‘Vloeiend landschap’ over dit onderwerp.

Klik hier voor de volledige uitzending en het terugkijken van het studiogesprek met onderzoeksjournalist Kim van Keken en landschapsarchitect Peter de Ruyter.


Implementatiefase Masterplan IJsselvallei

Het Masterplan IJsselvallei, waar we vanaf 2019 aan mogen werken, gaat een belangrijke fase in. Middels gebiedsateliers - heerlijk dat dat weer kon dit najaar - wordt per ontwikkelingszone specifiek gekeken hoe koppelkansen kunnen worden benut op het gebied van klimaatverandering, doorontwikkeling van de landbouw en cultuurtoerisme. De grote maatschappelijke opgaven worden waar mogelijk verbonden aan initiatieven van 'onderop', zodat daadkracht aan draagvlak wordt gezwaluwstaart. Begin 2022 wordt een uitvoerings- en investeringsagenda opgesteld, op weg naar de 'mooiste vallei van Nederland'.


Twitter
Website Bureau Peter de Ruyter landschapsarchitectuur
Email
Instagram
LinkedIn
Copyright © Bureau Peter de Ruyter landschapsarchitectuur All rights reserved.


Our mailing address is:
info@peterderuyterlandschap.nl

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Bureau Peter de Ruyter landschapsarchitectuur · Zonnelaan 45 · Haarlem, Nh 2012 TB · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp