Copy

Bijgaand ontvangt u de zevende 'Veenbrief' van Bureau Peter de Ruyter landschapsarchitectuur. In deze nieuwsbrief aandacht voor de lancering van Natuerlik Fryslân 2050, rabatbossen in de IJsselvallei én de nominatie voor de Anita Andriesenprijs 2021.

Veel kijk- en leesplezier gewenst!

Natuerlik Fryslân 2050 gepresenteerd

Op 1 juni j.l. is tijdens een drukbezocht webinar 'Natuerlik Fryslân 2050, natuur en landschap als basis voor onze toekomst' gelanceerd. In de visie wordt - op basis van de unieke bodemdiversiteit en een toekomstbestendig watersysteem - geschetst hoe natuur en landschap ons kunnen helpen om een aantal maatschappelijke opgaven in samenhang op te lossen. Natuur kan bijvoorbeeld overschotten van water opvangen, of een watervoorraad vasthouden voor droge tijden. De (veen)bodem kan CO2 vastleggen in plaats van uitstoten. De waddenkust kan meegroeien met de zeespiegelstijging als we kwelders klei laten invangen. Het zijn voorbeelden die Fryslân klaar maken voor de uitdagingen die op ons af komen, maar die ook leiden tot een landschap dat rijk is aan biodiversiteit en waar het aangenaam wonen, werken en recreëren is.

Aan de hand van een totaalkaart en vijf uitsneden worden kansrijke maatregelen geschetst, waarbij per uitsnede specifieke medebewoners worden benoemd. In de Noardlike Fryske Wâlden zijn dat bijvoorbeeld de gekraagde roodstaart, hondsroos en kleine vuurvlinder. Dit gebied van elzensingels en houtwallen is een prachtig voorbeeld hoe natuur en landbouw nu al sámen een weerbaar landschap vormen.

De visie is vormgegeven als kalender met kleurplaat (zie filmpje), als uitnodiging om de komende tijd het gesprek aan te gaan en nieuwe kleuren toe te voegen aan het Friese landschap. Voor meer info en het terugkijken van het webinar; natuerlikfryslân2050.nl

In opdracht van It Fryske Gea, Friese Milieufederatie, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. In samenwerking met Daniëlle Hollants (Atelier des Hollants), Eddy Wymenga en Marion Brongers (Altenburg & Wymenga ecologisch advies).


Rabat- en toekbossen in de IJsselvallei

Als onderdeel van de uitwerking van het Masterplan IJsselvallei heb ik de afgelopen weken een groep internationale studenten van de WUR mogen begeleiden die zich hebben gestort op het fenomeen rabatbossen. Rabatbossen zijn van oudsher bossen op natte plekken in het landschap die door een systeem van greppels en dijkjes toch opbrengsten kunnen genereren. Een van de doelstellingen van het masterplan is om in de westelijke IJsselvallei beter water vast te houden en zo verdroging in de vallei en op de Veluwe te beperken. Rabatbossen kunnen daarbij onderdeel zijn van de bossenstrategie, koolstof vastleggen en de biodiversiteit vergroten. Door de rabatbossen toegankelijk te maken - in aansluiting op de bestaande landgoederen - kan de recreatieve druk op de Veluwe worden ontlast. Het resultaat van de studenten is verrassend en bemoedigend; het toekbos heeft de toekomst in de IJsselvallei.


Nominatie Anita Andriesenprijs 2021 voor veenatelier Places of Hope

Op 18 juni a.s. wordt voor de vierde keer de Anita Andriesenprijs uitgereikt, de Friese prijs voor ruimtelijke kwaliteit. Een van de genomineerden is het veenatelier Places of Hope, ons integrale perspectief op de toekomst van het Friese laagveenlandschap. De uitreiking van de prijs door gedeputeerde Douwe Hoogland is te volgen via een webinar, met onder andere een lezing door voormalig Rijksadviseur voor het Landschap Yttje Feddes over 'ontwerpkracht'.

PvdA gedeputeerde Anita Andriesen (1957-2008) droeg de ruimtelijke kwaliteit van Fryslân een warm hart toe, en hechtte daarbij zeer aan concrete resultaten: ‘Niet alleen praten over ruimtelijke kwaliteit, maar doen! Fryslân zichtbaar mooier maken. Met het Friese goud, het Friese landschap moeten we uiterst zorgvuldig omgaan’ aldus wijlen Anita Andriesen, die mede aan de wieg stond van Atelier Fryslân.


Twitter
Website Bureau Peter de Ruyter landschapsarchitectuur
Email
Copyright © Bureau Peter de Ruyter landschapsarchitectuur All rights reserved.


Our mailing address is:
info@peterderuyterlandschap.nl

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

 






This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Bureau Peter de Ruyter landschapsarchitectuur · Zonnelaan 45 · Haarlem, Nh 2012 TB · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp