Copy

Bijgaand ontvangt u de derde 'Veenbrief' van Bureau Peter de Ruyter landschapsarchitectuur. In korte tijd is de problematiek van ons iconische laagveenlandschap chefsache geworden in bestuurlijk Nederland. En terecht. ‘Voor het veen geldt: niets doen is geen optie', zoals bestuurslid Jan van Weperen van Wetterskip Fryslân mij vertelde tijdens een interview voor de herdruk van het boek 'Vloeiend landschap'. Juist de complexiteit van de opgave biedt kansen om vraagstukken op het gebied van klimaat, landbouw, biodiversiteit, recreatie en cultuurhistorie aan elkaar te koppelen. De tijd is nu.
 

Veel kijk- en leesplezier gewenst!

Boekpresentatie herziene druk 'Vloeiend landschap'

De urgentie en actualiteit van 'Vloeiend landschap' lijkt groter dan ooit. Er is een breed gedeelde zorg over de kwaliteit van ons landschap; verdozing, verrommeling, een verschrompelend veenweidegebied, landschapspijn. We kunnen bij de pakken neer gaan zitten of nadenken over verbetering en visie. 'Vloeiend landschap' schetst een wenkend perspectief en verkent de breekbare balans tussen daadkracht en draagvlak. Op 3 maart 2020 zal het eerste exemplaar van de tweede, volledig herziene druk door auteur Peter de Ruyter worden overhandigd aan Hans Mommaas, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving in Den Haag tijdens een lunchbijeenkomst. U bent van harte uitgenodigd om bij deze feestelijke gebeurtenis met lezing en discussie aanwezig te zijn! Graag voor 21 februari aanmelden via: info@peterderuyterlandschap.nl

Nb. Vanaf 25 februari is het boek weer te koop in de boekhandel.


Tweede ronde E.O. Wijersprijsvraag

Op 20 januari j.l. is bekend geworden dat ons team bestaande uit Daniëlle Hollants, Geertje Maagdenberg, Peter de Ruyter en Frank Verhoeven is geselecteerd voor de tweede ronde van de E.O. Wijersprijsvraag! Thema van de prijsvraag is dit jaar ‘Verrukkelijk landschap, naar een vitaal en aantrekkelijk platteland’. Vier regio’s in Nederland zijn aangewezen als uitwerkingsgebied, waaronder Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (A5H).

Met als titel ‘Meer Waard!’ hebben we een stip op de horizon geplaatst richting een weerbare A5H. De centrale vraag voor ons was; “Hoe kunnen we de boer helpen? Hoe kunnen we boer, burger en keten veel dichter bij elkaar brengen, zodat er onderling begrip, maar ook onderling verdienvermogen ontstaat?” Uit het juryrapport: "Een voorname reden om het plan Meer waard! te selecteren is de ruime aandacht voor hoe de voorgestelde veranderingen gerealiseerd kunnen worden. De inzenders onderscheiden verschillende ‘knoppen’ waar aan gedraaid kan worden om zaken in beweging te krijgen, zoals een grondstoffen-, koolstof- en stikstofbank, een ‘ruilverkaveling 2.0’ en een ‘duurzame zilvervlootrekening’ waarmee ouders een stuk bos voor hun kinderen kunnen kopen".


Veenatelier Lage Midden in Jaarboek Landschapsarchitectuur en Stedenbouw
 

Op 7 december 2019 was in Utrecht de feestelijke presentatie van het Jaarboek Landschapsarchitectuur en Stedenbouw in Nederland. In het jaarboek staan 21 voorbeeldige projecten – geselecteerd uit 125 inzendingen – waaronder ons ‘Veenatelier over de toekomst van het Lage Midden van Fryslân’. Een grote eer! In het Veenatelier is onderzocht hoe de verscheidenheid van de Friese veenbodem – in combinatie met een toekomstbestendig watersysteem – richtinggevend kan zijn voor de natuur en een veelkleurig palet aan aangepaste, rendabele vormen van landbouw richting 2050. De selectiecommissie: ‘Door het participatieve traject in combinatie met de inzet van een enorme berg aan kennis is dit project in de ogen van de selectiecommissie een mooi voorbeeld in de aanpak van de complexe opgaven die in de veenweidelandschappen spelen.’

Ontwerpend onderzoek: Atelier Des Hollants; Bureau Peter de Ruyter landschapsarchitectuur; Buro Sant en Co; Jandirk Hoekstra (HNS). Ondersteund door de kennis van: Wageningen Economic Research (WER); Living Lab Natuurinclusieve Landbouw; Planbureau voor de Leefomgeving (PBL); Wetterskip Fryslân; Provincie Fryslân. Onderdeel van: Places of Hope (Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018).


Masterplan IJsselvallei

Ook in een gebied waar je het niet direct verwacht blijken ware 'veenpareltjes' te liggen. Sinds september 2019 is Bureau Peter de Ruyter landschapsarchitectuur in samenwerking met LTO Noord verantwoordelijk voor het opstellen van een masterplan voor de IJsselvallei; de regio tussen Hattem en Dieren, Apeldoorn en Deventer. Op de flank van de Veluwe ligt het Wisselse Veen, een zogenaamd hangveen. Het Wisselse Veen is ontstaan door kwelwater, afkomstig van de Veluwse stuwwal. In het begin van de 20ste eeuw was het een schatkamer van biodiversiteit met planten als parnassia, vetblad, klokjesgentiaan en diverse orchideeënsoorten. Door ontwatering en ontginning is het gebied sterk veranderd. De huidige opgaven op het gebied van klimaat bieden volop kansen voor deze 'veensponzen'. Als klimaatbuffer kunnen zij water langer vasthouden voor droge perioden en wellicht zelfs CO2 opslaan als levend veen. In het masterplan wordt gezocht naar een koppeling van functies voor deze prachtige parels. Oplevering masterplan juni 2020.


Twitter
Website
Email
Copyright © Bureau Peter de Ruyter landschapsarchitectuur All rights reserved.


Our mailing address is:
info@peterderuyterlandschap.nl

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Bureau Peter de Ruyter landschapsarchitectuur · Zonnelaan 45 · Haarlem, Nh 2012 TB · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp