Copy

Bijgaand ontvangt u de zesde 'Veenbrief' van Bureau Peter de Ruyter landschapsarchitectuur. In deze nieuwsbrief aandacht voor het onlangs vastgestelde Masterplan IJsselvallei en een interview in het Agrarisch Magazine 2021. In deze tijd van corona wordt het belang van natuur dichtbij huis steeds sterker gevoeld, korte ketens tussen boer en burger floreren én het bewustzijn groeit dat we deze crisis ook kunnen zien als kans om onze maatschappij op een aantal vlakken, bijvoorbeeld in het landelijk gebied, fundamenteel anders in te richten. Een grotere rol voor de (rijks)overheid lijkt daarvoor onmisbaar; centrale regie en sturing als richtingaanwijzer voor inspirerende initiatieven van onderop, uit de regio.

Een goed en gezond 2021 gewenst!

Masterplan IJsselvallei

Het Masterplan IJsselvallei vormt het verslag van een gezamenlijke zoektocht naar een ‘Vitaal, weerbaar en veelkleurig landschap’ in de westelijke IJsselvallei. Directe aanleiding voor dit onderzoek is de constatering dat de Veluwe te kampen heeft met een steeds grotere stroom bezoekers en recreanten, waarbij de natuurwaarden op de Veluwe onder druk komen te staan. Is er een mogelijkheid om de flanken, zoals de IJsselvallei, te gebruiken om de toeristenstroom op de Veluwe te ontlasten? En kunnen we - door maatschappelijke opgaven slim te koppelen - de IJsselvallei een economische en ruimtelijke impuls geven?

Het masterplan kent een tijdshorizon tot 2050 en heeft een ‘stromend’ karakter met ruimte voor voortschrijdend inzicht. Projecten en initiatieven kunnen in de loop van de tijd aanhaken, zolang ze bijdragen aan de in het masterplan gestelde, integrale opgaven en doelen. Het masterplan kent twaalf hoofdprojecten. Per hoofdproject - zoals het versterken van natte veenparels in de flank van de Veluwe in combinatie met natuurinclusieve landbouw - wordt aangegeven welke organisatie de kar gaat trekken. Op 27 november 2020 is het Masterplan IJsselvallei met veel waardering vastgesteld door de VeluweAlliantie. Een tweetal gebiedsverbinders gaat de komende jaren de schakel vormen tussen inspirerende initiatieven, projecten en geldstromen. Per hoofdproject zal middels gebiedsateliers worden onderzocht welke stappen nodig zijn om tot uitvoering te komen. Peter de Ruyter blijft aan het masterplan verbonden als ateliermeester.


'Nederland is toe aan een nieuwe manier van landinrichting'

Op 30 december j.l. verscheen de nieuwjaarseditie van het Agrarisch Magazine. In dit magazine voor melkveehouders, akkerbouwers en agribusiness in Noord-Nederland ben ik geïnterviewd over de toekomst van ons landelijk gebied. In het artikel "Nederland is toe aan nieuwe manier van landinrichting" hou ik een pleidooi om de boer breder te waarderen; 'We moeten de boer naast voedselproducent ook gaan zien als producent van maatschappelijke diensten, daarbij kun je denken aan vormen van waterbeheer, akkerrandenbeheer, maar ook aan het vasthouden van CO2 in de veenbodem'. Een belangrijke uitdaging is om een financieel model te ontwikkelen voor die maatschappelijke diensten, gekoppeld aan een nieuwe vorm van landinrichting, een ruilverkaveling 2.0. Hoe krijg je op basis van bodemdiversiteit en een toekomstbestendig watersysteem de juiste boer op de juiste plek in een weerbaar en rijk landschap?

Reacties op de tweede, herziene druk van 'Vloeiend landschap'

Door alle beperkingen bleek het helaas niet mogelijk om in 2020 door middel van lezingen de geactualiseerde druk van mijn boek 'Vloeiend landschap' breed te promoten. Tegelijkertijd vindt het boek - ondanks alles - gretig aftrek en word ik af en toe blij verrast door een lezersreactie. Een jonge lezer mailde: ‘Net heb ik uw boek Vloeiend Landschap uitgelezen. Ik wilde u bedanken voor het schrijven ervan; het is een prachtig en prikkelend boek! Ik heb er erg van genoten en er zeker wat van opgestoken’. Kijk, daar doen we het voor.


Twitter
Website
Email
Copyright © Bureau Peter de Ruyter landschapsarchitectuur All rights reserved.


Our mailing address is:
info@peterderuyterlandschap.nl

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Bureau Peter de Ruyter landschapsarchitectuur · Zonnelaan 45 · Haarlem, Nh 2012 TB · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp