Copy

Bijgaand ontvangt u de tweede 'Veenbrief' van Bureau Peter de Ruyter landschapsarchitectuur. De bodemdaling in de iconische laagveenlandschappen van Nederland krijgt steeds meer aandacht. En terecht. Klimaatverandering, transitie van de landbouw, een teruglopende biodiversiteit, funderingsproblemen en CO2-uitstoot komen in deze gebieden allemaal samen. Als 'kind van het veen' maak ik mij hier al jaren druk over, maar zie ik tegelijkertijd volop kansen voor adaptieve landschappen met uitnodigende, nieuwe kwaliteiten.
 

Veel kijk- en leesplezier gewenst!

Veenstrategie It Fryske Gea

Het afgelopen jaar heb ik - in nauwe samenwerking met bevlogen natuurbeheerders - mogen werken aan een 'Veenstrategie' voor de provinciale natuurorganisatie It Fryske Gea. Hoe kan je de positie en waarde van unieke natuurgebieden (veelal Natura 2000) in het laagveenlandschap versterken? Juist in de abrupte overgangszones tussen de natuurkernen ('moedermoerassen') en de omliggende landbouwgebieden ligt een belangrijke, gezamenlijke opgave in termen van belevingswaarde, ecologie en hydrologie. Dit betekent dat de opgave verder reikt dan de eigendommen van It Fryske Gea zelf en de veenstrategie zich ook richt op de buurman of de buurvrouw. Wat kunnen we vragen en wat kunnen we bieden? Middels een stappenplan wordt de strategie 'Stean foar it fean' nader uitgelegd, resulterend in een droomscenario voor het jaar 2100.

Op 4 september j.l. is de veenstrategie gepresenteerd op een persbijeenkomst in Akkrum. Klik hier voor de presentatie. En klik hier voor een recent artikel in de Leeuwarder Courant; 'It Fryske Gea stroopt de mouwen op voor het behoud van veenbodems en -landschappen'


Bodemdaling Alblasserwaard

Op 20 mei j.l. is het onafhankelijke ontwerpend onderzoek naar bodemdaling in het Groene Hart gepresenteerd op een drukbezochte slotbijeenkomst in Woerden. Een team van Bureau Peter de Ruyter landschapsarchitectuur heeft - op initiatief van de Stuurgroep Groene Hart en in opdracht van de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Zuid-Holland - intensief gewerkt aan een regionale uitwerking voor de Alblasserwaard.

Onder het mom ‘Naar een weerbare Waard’ is geschetst op scenario’s om de bodemdaling in de Alblasserwaard af te remmen of zelfs te stoppen. Door te denken vanuit de verschillen in bodemsoorten (van klei naar veen) en een toekomstbestendig watersysteem ontstaat er een wenkend perspectief voor de Alblasserwaard in 2050. In essentie betekent dit een overgang van een 'snel stromend landschap naar een traag vloeiend landschap' met een langere verblijfstijd van het neerslagoverschot. Niet alleen maar inzetten op meer maalcapaciteit, maar ook ruimte binnendijks creëren voor het vasthouden en vertraagd afvoeren van water. Vanuit het oogpunt van bodemdaling is dat altijd beter dan in tijden van droogte gebiedsvreemd water aan te moeten voeren. Of zoals een agrariër uit de Waard het stelde; 'De peilen in de winter verhogen om de grondwaterstand aan te vullen is eigenlijk geen probleem; de koeien staan binnen en het gras groeit toch niet'.

Klik hier voor 'Naar een weerbare Waard' als verslag van het ontwerpend onderzoek, juni 2019.
Klik hier voor het overkoepelende 'Pleidooi voor het Groene Hart' van de Provinciaal Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit, juli 2019.


Tweede, herziene druk van "Vloeiend landschap'

Er komt een tweede, herziene druk van mijn boek ‘Vloeiend landschap’! In de tweede druk wordt een extra hoofdstuk toegevoegd over de resultaten en werkwijze van het veenatelier in het kader van de manifestatie ‘Places of Hope’ (Leeuwarden, CH2018). Met name wordt aandacht besteed aan de doorwerking van de atelierresultaten in het huidige debat over de toekomst van het laagveenlandschap. In de herdruk wordt ook stilgestaan bij het voorbeeldige proces op Terschelling om te komen tot een breedgedragen visie voor de Boschplaat. Hoe betrek je de mienskip bij de ontwikkeling en het beheer van een bijzonder natuurgebied, waarbij draagvlak en slagvaardigheid elkaar versterken?

Verwacht januari 2020 (uitgeverij Bornmeer Noordboek). Voor meer informatie, recensies en eerdere nominaties voor ‘Vloeiend landschap’ klik hier >>>


Documentaire VEEN op herhaling

Op zaterdag 31 augustus en zondag 1 september is de documentaire VEEN (FEAN) herhaald op NPO2 (terug te kijken via Uitzending Gemist). In de documentaire van regisseur Halbe Piter Claus (FryslânDOK) wordt ingezoomd op de problematiek in het Friese veenweidegebied, die exemplarisch is voor andere veenweidegebieden in ons land. In het eerste deel van het tweeluik ga ik in op de specifieke (geo)hydrologische opgaven in het laaggelegen veen, mede in het licht van de klimaatverandering. Ook wordt stil gestaan bij de kwetsbare positie van de moerasnatuurkernen (veelal met de status van Natura 2000) in ons laagveenlandschap. Het zijn schatkamers van biodiversiteit en in die zin 'de scharnieren' in het denken over een volhoudbare toekomst van het veen. De documentaire trok reeds 220.000 kijkers bij uitzending in maart van dit jaar.

Deel 2 van VEEN is te zien op 7 en 8 september a.s. om respectievelijk 15.30 en 13.00 uur op NPO2.


Copyright © Bureau Peter de Ruyter landschapsarchitectuur All rights reserved.


Our mailing address is:
info@peterderuyterlandschap.nl

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Bureau Peter de Ruyter landschapsarchitectuur · Zonnelaan 45 · Haarlem, Nh 2012 TB · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp