Copy
 

NIEUWSBRIEF 10      december 2016

  AGENDA
   
19 jan 2017
 
Ledenbijeenkomst (Arthur v Schendelstraat 600 Utrecht) over register,  herregistratie en mogelijkheden voor de vakken
1  febr 2017 ICT praktijkdag vakvereniging i&i Utrecht
15 mrt 2017 
 
Ledenvergadering, tevens jaarvergadering
(Arthur van Schendelstraat 600 Utrecht)
22 mrt 2017 Jubileumcongres Vecon, de Reehorst in Ede
14 jun 2017 Ledenvergadering (Arthur van Schendelstraat 600 Utrecht)
   
Wilt u ook vanuit uw organisatie informatie in de agenda laten opnemen, geef dat dan door aan webmaster@platformvvvo.nl
UITNODIGING
Graag nodigen wij u uit op 19 januari om 18.00 uur om mee te praten over nascholingen herregistratie. Het bestuur van het Platform acht het van groot belang dat de vakken meepraten over de invulling van nascholing. Door hier tijdig op in te springen menen we optimaal invloed te kunnen uitoefenen. 
Locatie: Arthur van Schendelstraat 600 Utrecht
Tijdstip: 17:30-19:30 uur
ONDERWIJS 2032
Op de website van het Ministerie van Onderwijs kunt u de reactie vinden van de Staatssecretaris op het rapport van onder andere de Onderwijscoöperatie over Onderwijs 2032.
Uiteraard is de brief ook hier te vinden.

BRAINSTORM
De online brainstorm over de vraag welke leeractiviteiten van belang zijn, loopt nog tot eind december. Namens de Onderwijscoöperatie wordt gevraagd om mee te doen! Het is van belang dat zoveel mogelijk leraren meedoen. Wie zich hier aanmeldt ontvangt een uitnodiging voor een sessie op een van onderstaande data in de buurt. De locaties, data en tijden die nu bekend zijn:

Woensdag 11 januari 2017

 

Eindhoven

 

17.00 – 19.00 uur

 

 

Donderdag 12 januari 2017

 

Breda

 

17.00 – 19.00 uur

 

 

Woensdag 18 januari 2017

 

Amsterdam

 

17.00 – 19.00 uur

 

 

Donderdag 19 januari 2017

 

Rotterdam

 

17.00 – 19.00 uur

 

 

Datum volgt

 

Arnhem

 

Tijden volgen

 

 

Datum volgt

 

Zwolle

 

Tijden volgen

 

 

Datum volgt

 

Groningen

 

Tijden volgen

 

 

LERARENREGISTER IN PERSPECTIEF
In het blad M&P (Maatschappij en Politiek) staat deze maand een – zeer lezenswaardig - artikel van collega Tom Stroobach, lid van de LAR en docent Maatschappijwetenschappen. Hierin zet hij nut en noodzaak van het register in een historisch perspectief. Zie de bijlage.

LERAREN ONTWIKKELFONDS
De tweede termijn  voor het inzenden aanvragen van het LerarenOntwikkelFonds sluit op 18 januari. Wie ideeën heeft om te werken aan onderwijsontwikkeling kan meedoen. Er zijn daar tijd, ruimte en middelen voor beschikbaar? Doe de aanvraag dan voor 18 januari.
Direct een aanvraag indienen kan via deze link.
Voor hulp mail dan naar LOF@onderwijscooperatie.nl.

Stuur voor de komende peridoe een idee in voor 18-01 https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/over-lof/aanvragen/

REGISTER LERAAR INFORMATIE
Via de link https://www.registerleraar.nl/overregisterleraar kunt u vrijwel alle informatie vinden die ter zake van toepassing is. (met name het registratie- en herregistratieproces).

onderstaande tekst is vrij in te zetten op de website van uw vakvereniging
WAAROM HET LERARENREGISTER?

Vanaf het eerste begin is het Platform Vakinhoudelijke Verenigingen Voortgezet Onderwijs betrokken bij het wetsvoorstel dat alleen nog in de eerste kamer moet worden bekrachtigd. De aan te nemen wetswijziging beïnvloedt de zeggenschap van leraren over hun beroep.

Hierdoor worden leraren meer dan voorheen erkende professionals die zelf bepalen hoe zij hun bekwaamheid onderhouden. Het register is een middel om die erkenning te waarborgen.

Bedoeling van de wet
Kort gezegd is het register geen aparte wet, maar een aanpassing op de sectorwetten voor de onderwijssectoren. In die wetten kwam de beroepsgroep er karig van af, door de wetswijziging verandert de positie van de leraar. De leraar wordt gezien als een professional met een bevoegdheid, die zijn bekwaamheid onderhoudt en dat laat zien.

Het is dus een wetswijziging die het leraarsberoep wettelijk definieert. Daarbij horen rechten en plichten. De beroepsgroep gaat zelf die rechten en plichten definiëren en bewaken. Uitgangspunt is dat je bij een loopbaan voor de klas in het register moet staan.

En de arbeidsmarkt dan?
Er is inderdaad een dreigend tekort aan leraren. Met een register waarin je alleen kunt komen als je een bevoegd leraar bent zal dat niet veranderen. Wel zal het gesjoemel met onbevoegden en heen en weer geschuif van leraren als pionnen op een schaakbord lastiger worden. Ook neemt de status van een beroep toe en zullen wellicht meer mensen voor het beroep kiezen. 

Onderwijscoöperatie als vertegenwoordiger van de beroepsgroep
In 2011 hebben onderwijsvakorganisaties, waaronder het Platform Vakinhoudelijke Verenigingen Voortgezet Onderwijs, de handen ineengeslagen en de Onderwijscoöperatie (OC) gevormd.
Doel is het leveren van een bijdrage aan het vormen van een sterkere beroepsgroep. Daarin werken ze aan drie zaken:

Beroepsboodschap: leraren zijn zich bewust van hun zeggenschap over het beroep en dragen hun beroepsboodschap uit. Leraren zijn trots op hun vak en willen dat op een positieve manier laten zien. Voorbeelden hiervan zijn: ambassadeurs, Dag van de Leraar, Verkiezing Leraar van het Jaar, en het Lerarencongres.

Beroepsontwikkeling: leraren hebben zeggenschap over de invulling van hun professionele ruimte en in de professionele ruimte maak je tijd vrij om je als leraar te ontwikkelen. De OC draagt daarin bij met LOF, Peer Review en Leraar 24. Ook op het Lerarencongres kun je als leraar veel van anderen opsteken.

Beroepsbekwaamheid: bevoegd ben je niet alleen door je diploma, het is nodig je vakkennis te blijven onderhouden. Onderwijsgevenden zullen in deze snel veranderende maatschappij mee moeten bewegen en levenslang blijven leren. Dat kan op meerdere manieren. Het register wil inhoudelijk aan de kwaliteit hiervan bijdragen. Vakgenoten bepalen onderling welke professionalisering er wel en welke er niet toe doet. Het register vormt zo een basisstandaard die is opgesteld door leraren zelf. Uiteraard is er ook maatwerk mogelijk. Leren naar eigen behoefte op een professionele manier.

De minister ziet de OC als de vertegenwoordiger van de beroepsgroep, omdat via deze coöperatie een groot deel van de 250.000 leraren kan worden bereikt. De politiek had de voorkeur voor een verplicht karakter van het register, passend bij deze tijd, waarin al diverse beroepsregisters bestaan zoals voor piloten, belastingadviseurs en de beroepen in de gezondheidszorg. Een verplicht register staat garant voor een bepaalde basiskwaliteit. De OC is akkoord met het verplichte karakter, mits de beroepsgroep zelf over de professionaliseringsactiviteiten kan gaan. Dat wil zeggen dat leraren bepalen welke activiteiten er in het register toe doen, en niet de politiek of de werkgever.

Alle leraren die in het register staan krijgen invloed op en zeggenschap over het register. Dat geldt niet alleen voor de leraren die nu lid zijn van een van de vier bij de Onderwijscoöperatie betrokken organisaties. De OC zal ervoor gaan zorgen dat alle leraren een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van het register. Daarvoor wordt een deelnemersvergadering ingericht. Voor iedere leraar is het dan mogelijk mee te doen en mee te denken.

Kritiek op het register kan niet uitblijven. Goede kritiek mag er zeker komen, wat immers voor de een geldt, past de ander niet en zo zal het register altijd wel een bron van discussie blijven.
Die discussie mag wat ons betreft ook volop gevoerd worden, maar dan wel gebaseerd op feiten en juistheden. AOb voorzitter Liesbeth Verheggen heeft in een artikel voor haar leden duidelijk verwoord dat de bezwaren tegen het register lariekoek zijn.

Het is voor het Platform Vakinhoudelijke Verenigingen Voortgezet Onderwijs niet meer een vraag of dat register er moet komen, wel is het de vraag hoe daar invulling aan gegeven moet worden vanuit de vakken. Logisch, want bij na- en bijscholing speelt de vakinhoudelijke kant een belangrijke rol.
De komende tijd zal het bestuur van het Platform zich voor een goede vakinhoudelijke invulling sterk maken.

CURRICULUM in ontwikkeling: scholen in gesprek met SLO
(BINNENGEKOMEN BERICHT)
Het curriculum in Nederland is in beweging en SLO, expert in curriculum-ontwikkeling, beweegt mee. Uit de huidige discussie over veranderingen in het onderwijs blijkt dat leraren, schoolleiders en ook ouders en leerlingen meer dan ooit ruimte vragen om het curriculum op school- en op klasniveau mee vorm te geven. SLO draagt daar vanuit haar rol intensief en graag aan bij. Dat doen wij onder meer door te praten met diverse partijen in en rond het onderwijs én door aan te sluiten bij de wensen van leraren en schoolleiders. Wij ondersteunen hen curriculum¬ontwikkeling op schoolniveau een succes te maken, maar we nemen deze ontwikkelingen ook mee naar curriculumontwikkeling op landelijk niveau.
 
In gesprek
SLO werkt momenteel aan haar strategische agenda voor 2017-2020. Wij willen graag in gesprek met leraren en schoolleiders en organiseren hiervoor twee landelijke schoolconsultaties: op 23 januari voor het voortgezet onderwijs en op 25 januari voor het primair onderwijs.
 
Wij nodigen scholen uit met ons te komen praten over curriculumontwikkeling op school en hoe SLO daaraan bij kan dragen. Basis voor dit gesprek is het document Curriculum in beweging. Concept-strategische agenda 2017-2020 dat de deelnemers aan deze bijeenkomsten in januari toegestuurd wordt. De uitkomsten van deze schoolconsultaties nemen wij mee in de definitieve versie van onze strategische agenda.
 
Wat levert uw bijdrage aan deze bijeenkomst uw school op?
  • U krijgt inzicht in de ambities van SLO voor de komende jaren en in wat SLO voor uw school kan betekenen.
  • U kunt uw ideeën over curriculumontwikkeling op school inbrengen en de koers van SLO mee helpen bepalen.
  • U legt contact met andere leraren en schoolleiders met dezelfde interesses en ontwikkelvragen, en met SLO medewerkers.
 
Datum en locatie
Er zijn twee bijeenkomsten gepland:
voortgezet onderwijs: maandag 23 januari 2017, bij De Witte Vosch in Utrecht
primair onderwijs: woensdag 25 januari 2017, bij De Witte Vosch in Utrecht.
Wij nodigen u voorafgaand aan deze bijeenkomst uit voor de NOT, in de Jaarbeurs in Utrecht
 
Programma:
17.15 – 17.30 Inloop
17.30 – 18.00 Plenaire inleiding
18.00 – 19.00 Uitwisseling in werkgroepen
19.00 – 20.30 Diner en plenaire afsluiting
 
Voor een goede uitwisseling vragen wij u per school met twee leraren en een schoolleider naar de bijeenkomst te komen. Het aantal plaatsen is beperkt, meld u snel aan. .

Aanmeldformulier schoolconsultatie 23 januari voortgezet onderwijs

Aanmeldformulier schoolconsultatie 25 januari primair onderwijs

NIEUWSBERICHTEN
Ten einde de communicatie breder en makkelijker te maken heeft het bestuur van het Platform VVVO besloten te gaan werken met een nieuwsbrief.
Wij hopen zo onze informatie sneller onder de leden te verspreiden.
Het voordeel is dat meerdere leden kennis kunnen nemen van de informatie die wij verspreiden. 
Wij nodigen daarom de leden van uw vereniging van harte uit zich ook aan te melden voor de Nieuwsbrief.
Onze Nieuwsbrief kent geen vaste verschijningsdatum, maar zal worden verzonden zodra er relevante informatie is. 
Aanmelden kan rechtstreeks via deze link of via website: http://www.platformvvvo.nl/nieuwsbrief/ 
Copyright © 2016 PLATFORM Vakinhoudelijke Verenigingen Voortgezet Onderwijs