Copy
Beste lezer, 

Veel onderzoekers in Nederland en Vlaanderen zijn momenteel bezig met het onderwerp 'differentiëren in het onderwijs'. In het DifferentiatieNetwerk willen wij deze onderzoekers graag bij elkaar brengen. Om elkaar en elkaars onderzoek wat beter te leren kennen sturen we jullie deze nieuwsbrief. 

We streven ernaar ieder kwartaal een nieuwsbrief te versturen. De volgende nieuwsbrief kunt u dus begin mei verwachten. Uw inbreng is van harte welkom, we ontvangen deze graag uiterlijk 15 april 2017.

Met vriendelijke groet,

Marieke van Geel & Trynke Keuning

In deze nieuwsbrief

 

Onderzoek

Differentiatie in de klas, vanuit een internationaal perspectief

Een cross-nationale vergelijkende studie naar differentiatie, ontwikkeling van differentiatie in de tijd, en het belang van differentiatie voor leerlingbetrokkenheid

Hoewel onderzoekers het belang van differentiatie tijdens de les onderschrijven, met betrekking tot leerlingprestaties, blijft het moeilijk voor Nederlandse leraren om deze complexe vaardigheid toe te passen. Nederlandse basisschoolleraren presteren beter op deze vaardigheid in vergelijking met leraren uit sommige Europese landen. Desondanks, blijft het gissen of dit ook het geval is voor Nederlandse leraren in het Voortgezet Onderwijs (VO). Onderzoek toont aan dat de kwaliteit van onderwijs van leraren in het VO na verloop van tijd toeneemt. Het is echter niet duidelijk of dit universeel generaliseerbaar is. Het onderzoek in Nederland en in Indonesië wijst ook uit dat differentiatie in de klas positief gerelateerd is aan de academische betrokkenheid van leerlingen bij de les en aan academische motivatie. Echter, of dit ook het geval is in andere omstandigheden, is nog niet onderzocht. Om een bijdrage te leveren aan de kennisbasis en om gehoor te geven aan de NRO oproep om differentiatie in een internationaal perspectief te bestuderen, is dit voorstel erop gericht om in deze leemte te voorzien. Deze studie richt zich op het gedrag van Nederlandse leraren in het VO met betrekking tot differentiatie tijdens de les in vergelijking met leraren in andere landen over een periode van 3 jaar. De betrokken partner landen zijn, onder andere, Zuid Korea, Indonesië, Zuid Afrika, Spanje, Hong Kong – China, Turkije, en Malta. Door middel van het  ICALT observatie instrument (Van de Grift, Helms-Lorenz, & Maulana, 2014) en een leerlingvragenlijst over differentiatie (Maulana, Helms-Lorenz, & Van de Grift, 2015), in sterke samenwerking met schoolpartners en partner landen, worden 1) measurement invariance van differentiatie, 2) een vergelijking van de kwaliteit van differentiatie tussen landen en 3) de relatie met academische betrokkenheid (in verschillende landen) in kaart gebracht.

Het onderzoeksteam bestaat uit een macroconsortium geleid door de Lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen (Dr. Ridwan Maulana, Dr. Michelle Helms-Lorenz, en Prof. Wim van de Grift). De Nederlandse schoolpartners zijn mw Geke Schuurman (Regionale scholengemeenschap de Borgen), dhr. Arie Trouwborst (Pieter Zandt scholengemeenschap), en mw. Roos Willemsen (Pronova school voor praktijkonderwijs). Klik hier voor meer informatie over het project of neem contact op met Ridwan Maulana of Michelle Helms-Lorenz.
 

Conferenties

Ontmoetingsdag Binnenklasdifferentiatie 28-04-2017

De Karel de Grote Hogeschool organiseert in samenwerking met Vrije Universiteit Brussel op vrijdag 28 april 2017 een ontmoetingsdag over binnenklasdifferentiatie voor onderzoekers, pedagogische begeleiders, lerarenopleiders, schooldirecties en leraars.

Door actuele beleidsontwikkelingen voelen Vlaamse en Nederlandse onderzoekers zich steeds meer aangesproken om onderzoek naar differentiatie te voeren in het onderwijs. Deze ontwikkelingen zorgen er eveneens voor dat heel wat onderzoeks- en praktijkmensen gedifferentieerde leermaterialen ontwikkelen en hiermee aan de slag gaan in de praktijk. Op deze ontmoetingsdag wil de organisatie betrokkenen samenbrengen om onderzoeksresultaten en praktijkervaringen met elkaar uit te wisselen.

Meer informatie over de ontmoetingsdag vindt u hier.

Update

MATCH-project 

In het MATCH-project wordt differentiatie (bij rekenen, in het primair onderwijs) vanuit de praktijk benaderd door middel van een grondige taakanalyse. We maken hierbij onderscheid tussen regulier en ICT-rijk onderwijs.

Belangrijkste vaardigheden
Via lesobservaties, interviews, en groepssessies met leerkrachten ontwikkelen we een kader van differentiëren waarbij we in kaart brengen hoe expert-leerkrachten dit aanpakken. Dit kader hebben we gepresenteerd op de Panama-conferentie. Hier hebben deelnemers aan de werkgroep aangegeven wat volgens hen de meest belangrijke leerkrachtvaardigheden zijn. De meeste stemmen gingen naar: het in kaart brengen van onderwijsbehoeften, het bepalen van doelen, en het monitoren tijdens de les.
De uitkomst van deze verkenning was behoorlijk vergelijkbaar met de uitkomsten van de expertmeeting die we eind januari hebben georganiseerd. In een volgende fase van het onderzoek zullen we hier verder op ingaan.


Deelnemers aan de Panama-conferentie stemmen met post-its op vaardigheden

Leerkrachten in ICT-rijke scholen gezocht
We zijn onlangs gestart met de taakanalyse in ICT-rijke scholen. Hiervoor zijn we nog op zoek naar leerkrachten. Kent u leerkrachten die rekenonderwijs verzorgen in ICT-rijke scholen, en die aan deze taakanlyse zouden willen meewerken? Kijk voor meer informatie op de projectwebsite of neem contact op met Trynke Keuning

Vacature

Vacature: Trainer/ontwikkelaar
‘Differentiëren in het Primair Onderwijs’


Het MATCH-project is een samenwerkingsproject tussen de Universiteit Twente, Universiteit Maastricht, en diverse partners in de praktijk. Het project is gericht op het in kaart brengen van de complexe taak ‘differentiëren’ in de midden- en bovenbouw van het primair onderwijs, bij het vakgebied rekenen-wiskunde. Hierbij worden verschillende onderwijscontexten bestudeerd, waarin meer of minder gebruik wordt gemaakt van (al dan niet adaptieve) digitale tools.
Door middel van een uitgebreide taakanalyse is de taak ‘differentiëren’ voor elk van deze contexten ontleed. Op basis van deze taakanalyse zal een training worden ontwikkeld en op kleine schaal uitgevoerd. De effecten van deze training zullen op diverse manieren worden onderzocht.
Voor het mede-ontwikkelen en volledig uitvoeren van deze training is de Universiteit Twente op zoek naar een trainer/ontwikkelaar.

De volledige vacature vindt u hier. Informatie over de functie kunt u inwinnen bij Marieke van Geel (tel 053 489 5564).
 

Park, V. & Datnow, A. (2017). Ability Grouping and Differentiated Instruction in an Era of Data-Driven Decision Making.  American Journal of Education 123 (2) http://dx.doi.org/10.1086/689930 

Dijkstra, Walraven, Mooij, Kirschner (2016) Improving kindergarten teachers differentiation practices to better anticipate student differences. Educational Studies, 42(4), 357-377, http://dx.doi.org/10.1080/03055698.2016.1195719

Zelf onlangs een artikel gepubliceerd? Iets gelezen dat voor iedereen de moeite waard is? Laat het ons weten!
Share
Tweet
Share
Forward
Wil je jezelf of iemand anders aanmelden voor deze nieuwsbrief? Klik hier
Wil je geen e-mails van ons ontvangen? klik dan hier
 


This email was sent to <<E-mail adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Maastricht University · Universiteitssingel 60 · Maastricht, 6229 ER · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp