Copy
Nyhedsbrev nr. 3 fra Geopark Vestjylland - December 2016
View this email in your browser
Kære læsere af nyheder fra Geopark Vestjylland
De glade mennesker på åbningsbilledet på dette nyhedsbrev nyder en af årstidens spændende aktiviteter i geoparken – indsamling af østers. Østers forbindes ofte med fest, og mange spiser dem i forbindelse med fejring af nytår. I geoparken er der også grund til fejring, og vi er på vej ind i et nyt og meget spændende år. Den 30. november indsendte vi vores ansøgning til UNESCO om at blive Global Geopark og dermed blive en del af et verdensomspændende netværk af geoparker, der i dag tæller 120 geoparker, og som vokser hastigt. Det er samtidig også en fejring værd, at Lemvig, Struer og Holstebro kommuner har sagt ja til fortsat at bakke geoparken op økonomisk og administrativt. Endelig er der helt konkret grund til at have østers på dagsordenen idet Geopark Vestjylland i samarbejde med Sydvestjysk Udviklingsforum fra Vadehavet og FOOD Organisation of Denmark har fået støtte fra Region Midtjylland og Aarhus 2017 til projektet Oyster Celebration 2017. Dette er blandt de emner, du kan læse mere om i dette nyhedsbrev.
God læselyst, god jul og godt nytår!
 
Ansøgningen om godkendelse som UNESCO Global Geopark er sendt
340 sider samt et stort digitalt kort over hele geoparken blev sendt til UNESCOs Sekretariat for Globale Geoparker den 30. november 2016. Ansøgningen blev sendt med en stærk anbefaling fra den danske UNESCO-nationalkommission, der er det officielle bindeled til UNESCO i Paris.
I ansøgningen redegør vi for geoparkens placering, størrelse og indhold. Fortællingen om, hvordan geoparkens særlige landskab er blevet til, udgør en meget væsentlig del af ansøgningen, og der redegøres for 48 udvalgte geo-sites – dvs. steder hvor den geologiske fortælling kan opleves særlig tydeligt. I tilknytning til disse 48 geo-sites er der også udvalgt og beskrevet 48 steder – kaldet ikke-geologiske sites – hvor områdets kulturhistorie, natur og særlige karakteristika kan opleves. Desuden redegøres der for, hvilke indsatser der er sat i gang, og hvilke der er planlagt for de kommende år indenfor formidling, oplevelser, undervisning, forskning og lokal udvikling. Et særligt afsnit i ansøgningen er den såkaldte ”Selvangivelse” – eller som UNESCO kalder det: en selv-evalueringsformular. Det er et omfattende skema, hvor vi er blevet bedt om at give os selv point indenfor en række temaer. Formularen vil senere indgå som et væsentligt led i bedømmelsen af ansøgningen, når UNESCO forhåbentlig sender to eksperter hertil for at gå vores ansøgning nærmere efter i sømmene.
Køreplanen for behandlingen af ansøgningen er som følger:
 • Ansøgningen gennemgås af UNESCO for overholdelse af formalia og evt. revision gennemføres i samarbejde med ansøger.
 • IUGS (The International Union of Geological Sciences) vurderer geologisk indhold I ansøgningen.
De to ovenstående punkter gennemføres i løbet af perioden fra december 2016 til udgangen af marts 2017. Herefter:
 • Der gennemføres forventeligt en evalueringsmission med to eksperter i løbet af perioden 1. maj – 15. august 2017.
 • Ansøgningen behandles i UNESCO Global Geopark Council i september 2016. Udfaldet kan være indstilling til godkendelse, udsættelse eller afslag.
 • Afhængig af udfaldet ovenfor behandles ansøgningen til sidst i UNESCOs Styrelsesråd (Executive Board), hvilket tidligst vil ske i foråret 2018 men afhængig af ovenstående kan blive udsat til 2019 eller senest 2020.
Geoparkens ansøgning kan ses og hentes fra vores hjemmeside på www.geoparkvestjylland.dk
Lemvig, Struer og Holstebro kommuner fortsætter støtten til Geopark Vestjylland
Geopark Vestjylland blev fra september 2015 støttet økonomisk af Lemvig, Struer og Holstebro kommuner sammen med LAG Struer-Holstebro og LAG Lemvig – Ringkøbing-Skjern og Region Midtjylland. Der er desuden også opnået støtte fra en række partnere til gennemførelse af konkrete projekter. 
I foråret 2016 gennemførte konsulentfirmaet Manto A/S en analyse af potentialet ved en oprettelsen af Geopark Vestjylland, hvor det bl.a. konkluderes, at geoparken kan få stor indflydelse på tiltrækning af nye og flere gæster til området og dermed bidrage til en udvikling i lighed med den, man ser i andre kommuner langs vestkysten. På baggrund af rapporten og de opnåede resultater fra det første år har byrådene i de tre kommuner bag geoparken som led i efterårets budgetforhandlinger drøftet en fortsat støtte til udvikling af Geopark Vestjylland. Det blev besluttet, at de tre kommuner hver støtter med et grundbeløb på 300.000 kr i 2017-20. Lemvig og Holstebro kommuner har endvidere besluttet at støtte med yderligere 200.000 kr hver i 2017 og 300.000 kr hver i 2019-20 til nye projekter, der skal bidrage til at udvikle og kvalificere geoparken i forhold til bl.a. kravene fra UNESCO. Der skal herudover søges yderligere midler fra anden side.
Den store østersfejring
I 2017 fejres Aarhus som Europæisk kulturhovedstad, og samtidig er Aarhus og Region Midtjylland blevet kåret som Europæisk Region for Gastronomi. På den baggrund har Geopark Vestjylland i samarbejde med Sydvestjysk Udviklingsforum og FOOD Organisation of Denmark lavet en ansøgning til Aarhus 2017 og Region Midtjylland om at lave en stor østersfejring i 2017. Projektet har til formål at bidrage til udvikling indenfor oplevelseserhverv, restaurationsbranchen, fiskerierhvervet og produktion af lokale fødevarer iøvrigt  og er blevet imødekommet.
Projektet tager udgangspunkt i den store forekomst af østers i Vadehavet og Limfjorden. Den oprindelige europæiske østers - ostrea edulis – er mange steder i Europa blevet udkonkurreret af Stillehavsøsters, men i Limfjorden i Geopark Vestjylland findes de største tilbageværende bestande af den europæiske østers, som er genstand for en erhvervsmæssig udnyttelse. I Vadehavet har Stillehavsøsters bredt sig voldsomt og betragtes som en invasiv art – men samtidig også som en art med meget stort oplevelsesmæssigt potentiale. Begge slags østers regnes for gastronomiske oplevelser og er forbundet med en aura af eksklusivitet.
Vadehavet har en række stærke formidlingsaktører med fokus på formidling af østersoplevelser og flere års erfaring: Oyster King, Sort Safari og Vadehavscenteret er blandt de største. Erfaringer herfra og fra arbejdet med at udarbejde sikkerhedsforskrifter og anbefalinger til bæredygtig turisme kan understøtte opbygning af tilsvarende stærke aktører i geoparken.
I Limfjordsområdet er østerssafari et relativt nyt oplevelsesprodukt, som primært tilbydes gennem Jyllandsakvariet. Der vil kunne hentes inspiration og viden fra Vadehavsområdet til den videre udvikling af produkter. 
I den danske del af Vadehavet er der ikke erhvervsvirksomheder med kommerciel høst forarbejdning og salg af østers. Det er der til gengæld i Limfjorden, hvor der sker kommerciel fangst og dyrkning af østers. Østersen markedsføres og sælges på forskellige platforme både nationalt og internationalt. Et samarbejde med virksomheder fra Limfjorden kan bidrage til at gøre østers mere tilgængelige for restauranter i hele landet i en større del af året.
Der vil som led i projektet ske en fælles udvikling af salgbare produkter ved afholdelse af fælles workshops og gensidige studieture til Vadehavet og Limfjorden. Det vil bl.a. være fortællinger til menuer, komplementære produkter, tilbehør, oplevelser og events.
Som led i projektet afholdes to større events: Den store Østershøst (Bring Home the Oysters) og Østers Fejring (Oyster Celebration). Den store Østershøst er en oplevelsestur for op til 400 borgere og professionelle fra fødevarebranchen i Aarhus, der besøger enten Limfjorden eller Vadehavet for at høste østers og øvrige supplerende produkter og få en oplevelse hos udvalgte aktører. Den store østershøst tjener som afprøvning af et turkoncept for aktører i Vadehavet og Limfjorden og samarbejdspartnere.
Østersfejringen finder sted som et stort event i Den Rå Hal i Århus, hvor kokke, kunstnere, producenter og formidlere fra Vadehavet og Limfjorden tilsammen skaber en flot ramme om fejringen af østers med et forventet besøgstal på over 1.000 betalende gæster.
Erfaringer og koncepter fra udviklingsforløbet vil bidrage til opbygning af nye virksomhedsnetværk og udvikling af nye produkter som efterfølgende kan markedsføres i større målestok.
Nordea-fonden støtter ny formidlingstrailer
Geopark Vestjylland deltager ved en lang række arrangementer i hele geoparken, og vi har i den forbindelse ønsket os at få en trailer med formidlingsmateriale, som vil bidrage til at gøre geoparken synlig og samtidig gøre det nemt at komme rundt.
Traileren skal indrettes med et grundmodul med basisinformation om Geopark Vestjylland og en mere fleksibel del, der kan tilpasses det konkrete arrangement. Traileren skal både kunne bruges som en udstillingsmulighed og som et sted, hvor interesserede kan inviteres ind til en snak om geoparken og vores projekter. Ud over baisinformationen skal det være muligt at skifte formidlingsmateriale i form af brochurer og plakater, efter hvilken del af geoparken traileren opstilles i og hvilke samarbejdspartnere der indgår i det pågældende arrangement. Traileren skal indeholde mulighed for strømudtag, Roll Ups og strand flag til at øge synligheden af udstillingen.
Vi søgte i sommeren i år den lokale afdeling af Nordeafonden om støtte til traileren, og i november fik vi den glædelige besked, at fonden har bevilkget 25.000 kr til formålet. Traileren har et samlet budget på godt 100.000 kr,  så vi vil prøve at opnå yderligere støtte til projektet, som forventes realiseret i første halvdel af 2017. Vi vil i den forbindelse gerne høre fra frivillige, som vil være interesseret i at blive formidlere for geoparken og bl.a. rejse rundt med traileren.
Artikelserie i Magasinet Vestkysten
Geopark Vestjylland har i 2016 haft et samarbejde med Magasinet Vestkysten om en serie temaartikler om geoparkens tilblivelse, fødevarer, kulturhistorie og oplevelsesmuligheder. Magasinet husstandsomdeles langs vestkysten, og vi har haft eksemplarer med på KANT-festivallen i Lemvig og SANSEfestival i Struer i løbet af året. Magasinerne kan desuden læses på internettet på www.lemvig.nu. Hvis der blandt nyhedsbrevets modtagere er interesserede læsere, som gerne vil have et eksemplar, så ligger vi inde med et mindre lager, som kan hentes på vores kontor på Lemvig Rådhus, og vi vil også have mulighed for at arrangere, at der vil være et mindre oplag på rådhusene i Struer og Holstebro.
Artiklerne har haft følgende emner:
 • Istiden er vores fremtid – Artikel om geoparkens baggrund; Magasinet Vestkysten 01/2016
 • Landskabet giver osten smag – Om Thises oste fra Bovbjerg og Hjerm Kalkmine og en stolt kvægbonde, der leverer mælk til dem. Magasinet Vestkysten 02/2016
 • Et døgn i geoparken – En oplevelsestur for en familie på 4 i Geopark Vestjylland. Magasinet Vestkysten 02/2016
 • Fra bund til mund – På østerssafari med Jyllandsakvariet. Magasinet Vestkysten 03/2016
 • Kulturarven på vandet – På besøg hos foreningen Nordvestjysk Fjordkultur i Struer. Magasinet Vestkysten 03/2016
 • Historien drøvtygger i stalden – Arbejdet med at bevare den gamle husdyrrace Jysk Kvæg. Magasinet Vestkysten 04/2016
 • Geoparken giver nye muligheder – Om status for og forventninger til geoparken. Magasinet Vestkysten 04/2016
Vær med til at udbrede kendskabet til geoparken
Vi arbejder ihærdigt på at øge kendskabet til geoparken. Det sker gennem foredrag, deltagelse i arrangementer og gennem vores hjemmeside, nyhedsbreve og facebook-side. Som læser af vores nyhedsbrev må du meget gerne medvirke til at sprede budskabet ved at sende nyhedsbrevet til andre i din omgangskreds, og hvis du er facebook-bruger, må du meget gerne ”Synes godt om vores side” – evt. trykke på ”Følg”, så vores opslag altid vil nå dig. Vi vil også meget gerne have nyheder på facebook delt med så mange som muligt, og det vil være rigtig fint med opslag fra alle jer derude med flotte fotos, gode oplevelser eller spændende arrangementer med relevans for geoparken.
På vores facebook side kan interesserede også tilmelde sig nyhedsbrevet.
Jegindø-dæmningen en dejlig december morgen med Tambohus i baggrunden.

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR
Fotos tilhører Geopark Vestjylland eller er bragt med tilladelse fra geoparkens samarbejdspartnere. Gengivelse er kun tilladt efter tilladelse fra Geopark Vestjylland.

mail@geoparkvestjylland.dk

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list


This email was sent to <<Email adresse>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Geopark Vestjylland · Isværket · Havnen 66 · Lemvig 7620 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp