Copy
PERSBERICHT
Branches stellen gemeente Amsterdam aansprakelijk voor schade 
JA/JA-sticker in strijd met het recht
Aalsmeer, 21 juni 2016: MailDB (de vereniging van verspreiders ongeadresseerd reclamedrukwerk) en het KVGO (Koninklijk Verbond van Grafische ondernemingen) sommeren de gemeente Amsterdam tot het terugdraaien van het besluit tot invoering van de JA/JA-sticker en stellen de gemeente aansprakelijk voor alle schade die uit dat besluit voortvloeit.
 

De JA/JA-sticker
De Amsterdamse gemeenteraad heeft op 20 april 2016 besloten om het huidige opt-outsysteem (de NEE/NEE- en de NEE/JA-stickers) voor ongeadresseerd reclamedrukwerk te wijzigen in een opt-insysteem (de JA/JA-sticker). In 2017 mogen in Amsterdam alleen ongeadresseerde reclamefolders worden bezorgd in brievenbussen waarop een JA/JA-sticker is geplakt.
 
Stephan van den Eijnden, voorzitter MailDB: “Al op 14 april 2016 hebben wij de burgemeester van Amsterdam in een brief laten weten ernstige juridische bezwaren te zien in het geformuleerde voorstel. Wij hebben aangenomen dat de gemeente het initiatiefvoorstel zou heroverwegen op grond van onze argumenten. Dit bleek niet het geval. Sindsdien is er radiostilte vanuit de gemeente. Wij weten niet of de gemeente zich rekenschap geeft van onze argumenten.”
 

Bezwaren tegen het opt-insysteem
Het aangenomen voorstel tot invoering van het opt-insysteem is ingrijpend voor meerdere partijen. Zo lijdt de reclamebranche zelf in Amsterdam een aanzienlijk verlies wegens afname van het aantal adressen waar ongeadresseerd reclamedrukwerk kan worden bezorgd. Ook voor de (lokale) detailhandel is het voorstel ingrijpend. Zij is in haar omzet voor een aanzienlijk deel afhankelijk van ongeadresseerd reclamedrukwerk. Tot slot heeft de gemeenteraad geen aandacht besteed aan de impact die dit voorstel heeft op de lokale werkgelegenheid. Het opt-insysteem heeft onevenredig grote gevolgen voor de betrokken partijen en leidt tot oneerlijke concurrentie. Bovendien plaatst de branche vraagtekens bij de handhaafbaarheid van het JA/JA sticker systeem, dat afwijkt van de huidige regeling en daardoor praktisch onuitvoerbaar wordt.
 
Niet alleen heeft de gemeenteraad van Amsterdam nog geen overleg gevoerd met de betrokken partijen, evenmin is afdoende onderzoek gedaan naar de gevolgen die het opt-insysteem met zich meebrengt. Het besluit tot invoering van de JA/JA-sticker is in strijd met meerdere algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Denk hierbij aan het zorgvuldigheidsbeginsel, het motiveringsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel.
 
Daarbij komt dat een ingrijpende stelselwijziging als de JA/JA-sticker niet in een gemeentelijke verordening mag worden opgenomen. De gemeenteraad van Amsterdam is dan ook onbevoegd om het opt-insysteem in te voeren.
 

De sommatie van de gemeente Amsterdam
De gemeente ontvangt vandaag een brief waarin de branches de gemeente Amsterdam sommeren om uiterlijk in de raadsvergadering van 14 september 2016 te besluiten het opt-insysteem niet door te zetten en dit middels een persbericht kenbaar te maken. Als de gemeente hier geen gehoor aan geeft, treffen de branchepartijen rechtsmaatregelen. In hun ogen is sprake van onrechtmatig handelen door de gemeente en is het voorstel strijdig met diverse beginselen van behoorlijk bestuur.
 
In de brief stellen de branchepartijen de gemeente bovendien aansprakelijk voor alle te lijden schade, bijvoorbeeld als gevolg van het uitblijven van druk- en verspreidorders in 2017. Winkeliers zijn nu al bezig met het vaststellen en toewijzen van hun reclamebudgetten voor volgend jaar en moeten daarbij anticiperen op de zeer onduidelijke situatie die door toedoen van de gemeente is ontstaan.
Over MailDB 
MailDB is de brancheorganisatie voor verspreiders van (ongeadresseerd) drukwerk. Doel is om de belangen te behartigen van producenten, gebruikers, dienstverleners en distributeurs van (ongeadresseerd) drukwerk. Daarnaast is MailDB uitgever en verspreider van de NEE|NEE en NEE|JA sticker. 
Noot voor de redactie, niet voor publicatie

Voor nadere informatie kunt u de website www.maildb.nl raadplegen.

Voor meer informatie kunt u tevens contact opnemen met:
Alexander J.J.T. Singewald, bestuurder MailDB
Telefoon: 0297 369 767
Uitschrijven
Email Marketing Powered by MailChimp