Copy
NEWSLETTER

Reforma javne uprave | Newsletter | Broj 6 | Decembar 2017.
U ovom broju, koji je posvećen upravljanju kvalitetom u javnoj upravi, možete pročitati:

 
Četiri državne institucije uvode model upravljanja kvalitetom

Nastavak izgradnje kapaciteta državnih službenika za CAF

ADS BiH prepoznala potrebu za izradom CAF e-learning modula

Mentorstvo – uspješan prijenos znanja

 

  •  
UPRAVLJANJE KVALITETOM U JAVNOJ UPRAVI

U ovom biltenu želimo predstaviti rad i uspjehe međuinstitutionalne radne grupe za upravljanje kvalitetom u Bosni i Hercegovini koja djeluje u okviru Programa jačanja javnih institucija koji implementira njemački GIZ u ime Vlade SR Njemačke, te aktivnosti nekih od institucija koje su tokom ove godine radile na kontinuiranom unapređenju rada i pružanja usluga.

Ured koordinatora za reformu javne uprave je u saradnji sa Agencijom za državnu službu BiH i Institutom za standardizaciju BiH pripremio, a Vijeće ministara BiH usvojilo Operativni plan za upravljanje kvalitetom u institucijama BiH na 91. sjednici održanoj 08.02.2017. godine. Uz Operativni plan za upravljanje kvalitetom u institucijama BiH usvojena je i Informacija o aktivnostima na izradi ovog plana. Operativni plan predstavlja sistematski pristup uvođenja sistema i alata za upravljanje kvalitetom (QMS) u institucije Bosne i Hercegovine. Operativni plan možete preuzeti ovdje.

SIGMA princip pružanje usluga se odnosi na postojanje politika javne uprave koja je orijentirana prema građanima, dobroj upravi, mehanizmina i dostupnosti javnih usluga.

Međuinstitucionalna radna grupa za upravljanje kvalitetom je orijentirana prema ovih zahtjevima, te svojim radom želi dati doprinos stvaranju veće svijesti o otvaranju javne uprave prema društvu u cijelini.


 

INFO O MEĐUINSTITUCIONALNOJ RADNOJ GRUPI ZA CAF

Platformu za razmjenu iskustava između specijalista za upravljanje kvalitetom u javnoj upravi Bosne i Hercegovine čini 10 institucija, koje aktivno rade na standardima kvaliteta i stvaranju mehanizma otvorene uprave prema građanima, korisnicima i zaposlenicima.

Za više informacija pogledajte ovdje.

                                                                                                                 

 
NOVI VAL UVOĐENJA CAF-a
 
U skladu s aktivnostima iz Operativnog plana za uvođenje upravljanja kvalitetom u institucije Bosne i Hercegovine za period od 2016. do 2018. godine, Ured koordinatora za reformu javne uprave raspisao je u martu ove godine Javni poziv za institucije javne uprave za iskazivanje interesa za podršku u uvođenju CAF modela upravljanja kvalitetom (Zajednički okvir za procjenu – Common Assessment Framework).
Interes za uvođenje ovog modela iskazale su četiri institucije: Agencija za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA), Ured za zakonodavstvo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine i Agencija za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine.

Za više informacija pogledajte ovdje.

                                                                                                                   

 
IZDVAJAMO:
Predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne u prave i Agencije za državnu službu BiH 20. I 21.12. 2017.  u Tuzli održali obuku za implementaciju CAF modela za upravljanje kvalitetom za zaposlenike Agencije  za antidoping kontrolu BiH.
Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje kao članica međuinstitucionalne radne skupine dobila je mentorsku potporu od druge članice skupine Centralne banke Bosne i Hercegovine u daljnjoj implementaciji ISO 9001:2015.


 

 
U 2017:

Kako bi uspjesi Bosne i Hercegovine iz oblasti upravljanja kvalitetom mogli biti predstavljeni na evropskom nivou, te kako bi se jačao imidž BiH i poštivali SIGMA principi,  imenovani su CAF korespodenti iz Ureda koordinatora za reformu javne uprave, koji su umreženi sa kolegama i kolegicama iz EU, a BiH se od februara 2017. godine nalazi na zvaničnoj internetskoj prezentaciji EIPA (Europski institut za javnu upravu): http://www.eipa.eu/en/pages/show/&tid=140
 
Održana Prva međunarodna konferenciju o kvalitetu i efikasnosti institucija 2030. (First International Conference on Quality and Efficiency of Institutions 2030) na kojoj je predstavnica Programa jačanja javnih institucija koji po nalogu Vlade SR Njemačke provodi GIZ predstavila sistematski pristup upravljanju kvalitetom u javnoj upravi u Bosni i Hercegovini. Više detalja o ovom događaju pronaći ćete ovdje.
 
VIJESTI IZ OBLASTI REFORME JAVNE UPRAVE
ZANIMLJIVO
Ako želite da se pretplatite sa nekom drugom adresom e-pošte ili želite da preporučite nekome da se pretplati na naš bilten, koristite formu na internet stranama www.parco.gov.ba
 Ured koordinatora za reformu javne uprave želi vam uspješnu i sretnu 2018. godinu.
Copyright © 2017, Ured koordinatora za reformu javne uprave. Sva prava zadržana.

Objavljene informacije su dostupne na našim web stranama na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. 
 
Naša adresa je:

Ured koordinatora za reformu javne uprave
Vrazova 9, 71000 Sarajevo
Telefon: +387 33 565 760
Fax: +387 33 565 761

 
Želite ažurirati način na koji dobijate ove poruke elektronske pošte?


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH · Dubrovačka 6 · Sarajevo 71000 · Bosnia and Herzegovina

Email Marketing Powered by Mailchimp