Copy
View this email in your browser

NIEUWSBRIEF COÖPERATIE ZUIDENWIND
APRIL 2020

Geacht lid van Zuidenwind,

Het zijn roerige tijden, in positieve, maar helaas ook in negatieve zin. Toch zijn er ook nu zaken om trots op te zijn. De twee molens van Windpark Heibloem staan er inmiddels en de bouw van Windpark Ospeldijk kan dit jaar nog van start gaan. Ook zijn we blij met de grote betrokkenheid van onze leden. Verder in deze nieuwsbrief een korte terugblik op de Open Dag én een oproep aan mensen met groene vingers.

Zuidenwind leeft met u mee 

          
De lente staat symbool voor een nieuw begin waaruit de meeste mensen moed en hoop putten dat het binnenkort weer beter wordt.
Het bestuur van Coöperatie Zuidenwind wenst u, ook onder deze moeilijke omstandigheden, mooie Paasdagen. Pas goed op elkaar en probeer gezond te blijven.

Uit de vereniging

1.  Veel zaken om te vieren
Sinds de ALV van september 2019 zijn er belangrijke positieve ontwikkelingen rond Zuidenwind om te vieren en trots op te zijn.

 1. Windpark Heibloem nadert zijn voltooiing en zal al deze maand voor het eerst stroom leveren. Burgerwindpark Heibloem is een 100% coöperatief park dat, zonder ingediende bezwaren, door Zuidenwind in slechts drie jaar van idee tot oplevering werd gerealiseerd.
 2. Windpark Ospeldijk is aanbesteed en gefinancierd. Het werk begint na de zomer en komend jaar zullen onze molens worden opgeleverd.
 3. Ons ledental groeit gestaag. We zijn nu met meer dan vijfhonderd leden.
   

2.    Algemene ledenvergadering virtueel
      Omstandigheden versterken de democratie van de vereniging
Zoals bekend stond de algemene ledenvergadering (ALV) gepland rondom het begin van de corona-uitbraak, waardoor het bestuur zich gedwongen zag de ALV per e-mail en niet fysiek te laten plaatsvinden. Formeel is het bestuur statutair bevoegd om in spoedeisende aangelegenheden besluiten te nemen. Dit geldt ook voor besluiten die eigenlijk vooraf de goedkeuring van de ALV vereisen. Toch wil het bestuur zoveel mogelijk de actieve betrokkenheid van zoveel mogelijk leden borgen.

Daarom bracht het bestuur de voorstellen per e-mail in stemming. Ieder lid kon in een tabel zijn stem uitbrengen per voorliggend besluit. Door leden gestelde vragen werden beantwoord en deze zijn met alle andere leden gedeeld in het afgeschermde deel van de website. Uiteindelijk hebben 239 leden hun stem uitgebracht en het bestuur heeft de besluiten bekrachtigd in haar vergadering van 30 maart jl. Er waren dus meer leden betrokken bij de besluitvorming dan tijdens een fysieke ALV. Op basis van onze ervaring verwachtten wij onder normale omstandigheden een fysieke opkomst van ongeveer 125 leden. Dat er ruim honderd leden meer betrokken zijn geweest, is plezierig om te weten.
 

3.   Digitaal stemmen
Zuidenwind wil zoveel mogelijk leden actief betrekken bij het reilen en zeilen van de coöperatie. Verschillende leden gaven in hun reactie bij hun stem aan het zeer te waarderen dat zij op deze wijze bij de ontwikkeling van de coöperatie betrokken werden.

Het bestuur heeft daaruit geconcludeerd dat we ook voor ALV’s in de toekomst de mogelijkheid van 'digitaal stemmen' willen inzetten. Het bestuur zal zich daarom verder verdiepen in de wettelijke en juridische mogelijkheden en haar voorstel op een komende ALV aan de leden voorleggen.
 

4.    Nadenken over de toekomst
Het bestuur van Zuidenwind is mede naar aanleiding van de reacties tijdens de ALV een proces gestart om na te denken over de werkwijze van Zuidenwind in de toekomst. De coöperatie is het laatste jaar hard gegroeid. Wij hebben nu ruim 550 leden die samen meer dan vierenhalf miljoen euro hebben geïnvesteerd. Zoals eerder aangegeven is een belangrijke vraag hoe we structureel meer leden bij de coöperatie en onze besluitvorming kunnen betrekken.

Redenen om de strategie, structuur en cultuur van de coöperatie tegen het licht te houden zijn dus onder meer:

 • de groei van het ledental
 • de wil om de democratische coöperatieve principes te blijven borgen
 • de wens om onze werkwijze (‘de Zuidenwindmethode’) te verankeren
 • de aanbevelingen van verschillende leden
 • ons functioneren verder te verbeteren

Op de eerstkomende algemene ledenvergadering zal het bestuur met voorstellen komen hoe hier verder invulling aan te geven.

Windpark Heibloem gereed

De eerste twee grote Nordex 149 turbines in Nederland zijn bijna klaar

Ondanks de coronacrisis bouwt het team van Nordex in Heibloem in opdracht van Zuidenwind rustig door. De bouwers komen uit heel Europa. Op de laatste dag van maart kwam molen 1 gereed. Door de stevige wind in de voorafgaande week moest met het hijsen van de wieken een paar dagen worden gewacht totdat de wind luwde naar minder dan 8 m/sec. In één dag werden de drie wieken gemonteerd. Dit spectaculaire werk trok veel bekijks. Voor een korte impressie verwijzen we naar de video op onze website. Ook de tweede molen is inmiddels klaar. Er zijn nog enkele weken nodig om de turbines elektrisch in te regelen. De eerste stroom wordt in april geproduceerd en in mei kunnen de turbines op volle kracht gaan draaien.

Montage van de wieken


Productie hoger dan Windpark Neer
Onze twee nieuwe turbines zijn de eerste Nordex 149 turbines in Nederland. Met hun grote rotor van 149 meter maken ze straks samen net iets meer stroom dan de vijf Enercon-turbines van Windpark Neer samen. Onze Coöperwiek heeft een rotor van 92 meter, de andere turbines in Neer hebben een rotor van 86 meter.
De twee nieuwe turbines maken samen bij matige wind ruim 22 miljoen kWh/ jaar. Als bestuur van Zuidenwind zijn wij trots dat we de eerste in Nederland zijn die turbines van Nordex met deze grote wieken konden bouwen. 
 

Landelijke inpassing
Burgerwindpark Heibloem sluit aan op Windpark Neer; het burgerwindpark Heibloem staat in dezelfde lijn en vormt zo het verlengde van Windpark Neer. De landschapsarchitecten adviseerden ons destijds om twee in plaats van één turbine te bouwen. Dit zou het landschappelijke beeld rustiger laten zijn. We kunnen nu zelf toetsen of dat advies juist was. Rijd eens over de Boerderijweg in Neer en beoordeel zelf het ritme in de lijn 2-3-2.

Windpark Neer met op de achtergrond Windpark Heibloem
 

De betekenis van de Zuidenwind-turbines voor Heibloem
Tijdens de carnaval bleek dat de molens van Zuidenwind voor vrolijkheid zorgden bij de inwoners van Heibloem. In de carnavalsoptocht werd er volop aandacht aan besteed. Dat is ook precies wat de 'Zuidenwind-methode' beoogt te bereiken.

Zuidenwind en WML kopen vier windmolens voor Windpark Ospeldijk

Op maandag 2 maart jl. werd een belangrijke vervolgstap gezet in de realisatie van Windpark Ospeldijk. Coöperatie Zuidenwind en Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) ondertekenden op deze dag een koopcontract voor vier windturbines van het type Nordex 149 (dezelfde als in Heibloem). Eind dit jaar kan de bouw van dit windpark in Nederweert daadwerkelijk van start gaan. Vanaf begin volgend jaar gaan de vier molens jaarlijks circa 50 miljoen kWh aan groene stroom leveren; voldoende elektriciteit voor 16.000 huishoudens. Twee van deze molens zijn eigendom van Zuidenwind.

De ontwikkeling van Windpark Ospeldijk startte in 2016 met een gezamenlijk plan van Coöperatie Zuidenwind, de Nederweerter Energie Coöperatie (NEWECOOP) en WML. Later is NEWECOOP zich op andere energie-activiteiten gaan richten en werkten Zuidenwind en WML samen verder aan de realisatie van de windmolens in Ospeldijk. Zuidenwind en WML hebben bewust gekozen voor nauwe samenwerking en goed overleg met de gemeenschap in Ospeldijk. Vanaf de start zijn Andres Bauer, namens Zuidenwind, en Tim Rams, namens WML, dit project op enthousiaste wijze gaan leiden. Pas toen het plan gefinaliseerd was, moest het type windmolen worden gekozen. Na een grondige afweging is de keus gevallen op vier windmolens van het type Nordex 149.

                                                                 

Joyce Nelissen, directeur WML, en John Schoonbroodt, voorzitter Zuidenwind, ondertekenen de
samenwerkingsovereenkomst

 
Op 2 maart jl. is na de samenwerkingsovereenkomst tussen Zuidenwind en WML ook het koopcontract ondertekend tussen Zuidenwind en Nordex enerzijds, en WML en Nordex anderzijds. Voor alle partijen was dit een historische gebeurtenis.
 


Van links naar rechts: John Schoonbroodt (ZW), Tim Rams (WML), Guido van Willigenburg (WML), Jan-Willem Westra (ZW), Joyce Nelissen (WML), Albert Jansen (ZW), Erik de Graaf (Nordex), Stan Reinders (Green Trust), Andres Bauer (ZW) en Jo Kunnen (ZW)

Een zeer geslaagde Open Dag


Ongeveer 700 leden en genodigden hebben op zaterdag 7 maart jl. de Open Dag op het bouwterrein van het Windpark Heibloem bezocht.

Vertegenwoordigers van Zuidenwind en Nordex gaven ter plekke uitleg over het inkoopstation, de fundering, de wieken, de torendelen en de gondel. De gasten waren zeer onder de indruk van de grootte van alle onderdelen voor de twee Nordex 149 windturbines. In februari waren deze onderdelen al naar de bouwlocatie aan de Staldijk gebracht.

                               

Op de maandag erna is begonnen met de opbouw van beide turbines. Vanaf deze dag was het bouwterrein vanwege veiligheidsredenen niet langer vrij toegankelijk.
Dankzij de vele vrijwilligers van Zuidenwind is de Open Dag perfect verlopen. Het weer werkte uitstekend mee en de gratis koffie en overheerlijke wafels vonden gretig aftrek.
                             

Gezocht: leden met groene vingers of met de wens om die vingers te ontwikkelen

Doel: oprichting werkgroep met als taak groenaanleg en -onderhoud van Windpark Heibloem

Als de molens van Windpark Heibloem in mei groene elektriciteit gaan leveren aan het net, zal het terrein van Windpark Heibloem verder worden ingericht. Op hoofdlijnen is de inrichting van het terrein al vastgesteld. Met de commissie voor het Limburgs KwaliteitsMenu (LKM) en de gemeente Leudal is eerder overeengekomen dat we langs de Staldijk een brede groensingel zullen aanleggen. Door de groensingel bij de Kanaaldijk laag te houden zal er een bijzonder perspectief op de windturbines ontstaan. Rond de turbines en langs de Zuidenwindweg komt eveneens beplanting, evenals in de buurt van het inkoopstation. De beplanting zal voor een deel het karakter krijgen van een voedselbos en zo vruchten en/of noten opleveren. De gemengde beplanting zal zo een belangrijke bijdrage leveren aan de biodiversiteit.

De precieze inrichting van het terrein zal in goed overleg met de buurt en omwonenden plaatsvinden. Helaas is de geplande buurtbijeenkomst van 26 maart voor onbepaalde tijd uitgesteld vanwege de coronacrisis. Toch boekt de projectgroep bestaande uit Bas Korten, Sietse Hartman en Janne Opmeer onder leiding van Leo Geujen vooruitgang. Het voorstel voor groenontwerp wordt spoedig aan de buurt voorgelegd. Vervolgens zullen offertes worden opgevraagd.

De kosten voor o.a. aanleg en onderhoud van het groen zullen in overweging genomen worden, maar ook de saamhorigheid tussen de leden van Zuidenwind. Zo ontstond het idee om te onderzoeken of er binnen Zuidenwind leden zijn die mee willen doen in een op te richten “Werkgroep Groen”. De taken van de werkgroep bestaan uit:

 • meehelpen met de aanleg/aanplant van het groen o.l.v. professionele begeleiders
 • zorgen voor het jaarlijkse onderhoud van het groen – daarbij wordt gedacht aan bijvoorbeeld snoeiwerk dat naar inschatting na de aanleg 1 x per jaar dient plaats te vinden.

Vandaar deze oproep voor leden die interesse hebben voor de Werkgroep Groen.
Geïnteresseerden kunnen zich tot 3 mei a.s. melden bij Janne Opmeer, via: janne.opmeer@zuidenwind.org. Janne is ook telefonisch bereikbaar voor eventuele vragen: 06 – 8378 2633.

Informatiepunt op het terrein

Het terrein wordt afgesloten en bij de entree komen een aantal voorzieningen, o.a. een informatiepunt. Janne Opmeer werkt dit in overleg met de buurt verder uit en Leo Geujen neemt het vervolgens op in het ontwerpplan van het gehele terrein.

In het informatiepunt zal de opbrengst van de turbines te zien zijn en zal onze coöperatieve benadering uitgelegd worden. De agrarische ondernemers aan de Boerderijweg willen ook informatie verstrekken over de agrarische ontwikkeling van bedrijven in de buurt.

Wanneer het informatiepunt kan worden verbonden met bijvoorbeeld een fietsroutenetwerk, zou elke passant kennis kunnen maken met de rol die Zuidenwind speelt in de ontwikkeling van duurzame energie.

In april en mei 2020 geen openstelling van De Coöperwiek

Vanwege de coronacrisis komt de openstelling van de Coöperwiek in Neer op de derde zaterdag van de maanden april en mei 2020 te vervallen. Afhankelijk van de komende ontwikkelingen zal op een later moment bekeken worden of de Coöperwiek op 16 juni a.s. van 10.00 uur tot 12.00 uur weer normaal voor publiek toegankelijk is.

Leden of belangstellenden die mee willen doen bij de uitvoering van al onze activiteiten, of meer informatie willen, kunnen zich melden bij secretaris Albert Jansen 06-3309 9553 secretaris@zuidenwind.org
Copyright © 2016 Zuidenwind. All rights reserved.

Ons mailadres is:
administratie@zuidenwind.org

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
coöp zuidenwind.org · Pannenweg 243 · Nederweert, LB 6031 RK · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp