Copy
View this email in your browser
UPDATE  NIEUWSBRIEF  
5 december 2016 
View this email in your browser

                                                                          
 
Contract stroomverkoop getekend

Vanaf 1 januari 2017 wordt de stroom van De Coöperwiek verkocht aan de Energy Trading Company. Dit in Nijmegen gevestigde bedrijf heeft sinds 2 april 2015 Programmaverantwoordelijkheid en mag dus direct handelen op de stroombeurs de APX.
Zij verkopen de stroom aan huishoudens en bedrijven via hun directe dochters: Huismerk Energie https://huismerkenergie.nl/ en de Groene Stroom Fabriek https://degroenestroomfabriek.nl/


 

                                                                          
 
Waarom deze overeenkomst?

Criteria bij de selectie door het bestuur van Zuidenwind waren onder meer een groene partij, een partij die tijdig betaalt, het liefst direct op de APX kan handelen en die solvabel is. Die partij hebben we in ETC gevonden. ETC is in coöperatieland géén onbekende. Ook het coöperatieve windpark Nijmegen dat nog in aanbouw is, zal haar stroom leveren via ETC.
 
Zuidenwind wilde de overeenkomst met de DE-Unie graag voortzetten, maar uiteindelijk lukte dat niet door het risico dat we zouden lopen. De overeenkomst met ETC betekent voor ons tijdige en hogere betaling van de stroomproductie. Afhankelijk van de energieprijs zullen we zo’n tienduizend euro meer opbrengst kunnen genereren, dan met de overeenkomst met DE-Unie.
Onze verantwoordelijkheid naar onze leden en het door hen geïnvesteerde geld maakte dat we voor deze zekere en solide groene optie hebben gekozen.

                                                                          
Hoe verder in Limburg?


Wij zullen de komende maanden gebruiken om te overleggen met de collega-coöperaties die stroom verkopen via de DE-Unie, hoe we na 2017 DE-Unie weer kansen kunnen bieden om de stroom van De Coöperwiek in te kopen.  Uit de onderhandelingen die we met DE-Unie voerden willen we samen lessen trekken.

 
__________________________________________________________________________
 REScoop Limburg
coöperatieve aanpak en ontwikkeling

De lokale coöperaties werken bij de ontwikkeling van nieuwe parken samen onder de noemer van REScoop Limburg. Wij merken nu al dat ontwikkeling door lokale coöperaties veel meer gewaardeerd wordt door de omwonenden van nieuwe plannen. Omwonenden en grondeigenaren profiteren meer van de windenergie en denken nu na over projecten die met behulp van de opbrengsten uit windenergie tot stand kunnen worden gebracht.  Dat levert boeiende discussie en gesprekken op. Willen we de middelen besteden aan natuurontwikkeling, aan snel internet, aan betere fietsinfrastructuur of aan zonnecellen? Er zijn talloze opties.

Eigendom en winsten lokaal houden
Windenergie in bezit van de lokale coöperaties zorgt ervoor, dat de winsten langdurig terugvloeien naar de regio. Die opbrengsten zullen zorgen voor een langdurige duurzame ontwikkeling, in energietechnisch, in bedrijfseconomisch en in sociaal opzicht. Immers de lokale coöperaties investeren in de eigen regio.
Situaties zoals nu met windpark Neer ­- de vier turbines zijn verkocht aan het Japanse EURUS - waardoor de winsten van de Neerse wind nu naar Tokio vloeien, zullen dan tot het verleden behoren.

 
 Coöperatieve samenwerking bij nieuwe projecten
Er staan in de vier gemeenten in Midden-Limburg een reeks van nieuwe windprojecten op stapel.
Interessant is dat de gemeenten Leudal, Weert, Nederweert en de Gemeente Peel en Maas samen met de Provincie Limburg richtlijnen hebben opgesteld waaraan de projecten moeten voldoen.  REScoop Limburg, het samenwerkingsverband van de coöperaties heeft in alle vier gemeenten initiatieven lopen. Zuidenwind werkt actief, met kennis en inzet mee in dit traject.  Belangrijke punten uit de criteria zijn:


- opbrengsten moeten maximaal terugvloeien naar het gebied
- bij voorkeur wordt een substantieel deel coöperatief ontwikkeld
- voorkomen van grondspeculatie
- actieve betrokkenheid van burgers bij ontwikkeling en exploitatie


De gemeenten zijn nu drukdoende om alle initiatieven te beoordelen aan de hand van de door de gemeenteraden vastgestelde richtlijnen. Het op deze manier ontwikkelen van windenergie is uniek in Nederland. De Midden-Limburgse gemeenten lopen voorop met het gebruiken van de kansen die de energietransitie biedt voor de eigen burgers.
 
De criteria zoals ze door de vier gemeenten zijn vastgesteld
 
De Gemeentelijk Richtlijnen inzake realisatie windenergie,
zoals vastgesteld in de gemeenten Leudal, Weert, Nederweert en Peel en Maas 
 
1.     De omgeving heeft een actieve en betrokken rol bij de ontwikkeling en de exploitatie
        van windturbines.
2.     De opbrengsten (€ en kWh) van windturbines moeten maximaal terugvloeien in de gemeenschap.
      
  Bij voorkeur wordt een substantieel deel coöperatief ontwikkeld.
3.     De windturbines moeten op een goede plek komen, bezien vanuit een goede ruimtelijke ordening
       (goede functiecombinatie en landschappelijke inrichting). Hierin is de gemeente initiërend om in
        samenspraak met haar omgeving kansrijke ontwikkelgebieden te bepalen.

4.     Grondspeculatie moet worden voorkomen door:
        a. In het zoekgebied één samenhangend project, windmolenpark, te ontwikkelen.
        b. De bebouwde en onbebouwde gronden noodzakelijk voor de realisatie van windenergie te zien
            als een samenhangend complex: het windmolenpark.

        c. Alle grondeigenaren van het windmolenpark een eerlijke grondvergoeding te geven.
5.     In iedere gemeente wordt ten minste één windenergie locatie ontwikkeld van vier à vijf windturbines.
6.    Gemeenten werken samen aan de vorming van windenergiebeleid.
7.    Gemeenten werken samen aan de ontwikkeling van gemeentegrens-overschrijdende locaties.
8.    De Provincie Limburg ondersteunt gemeenten bij de samenwerking en de uitwerking van
       bovenstaande uitgangspunten en maakt daarover afspraken met gemeenten betreffende mijlpalen,
       wederzijdse rollen en taken in het uitvoeringsproces.

 
Copyright © 2016 Zuidenwind. All rights reserved.

Ons mailadres is:
administratie@zuidenwind.org

Wil je de nieuwsbrief opzeggen of je adres veranderen gebruik dan onderstaande link
verander je voorkeur of  zeg de nieuwsbrief op