Copy
GVAG Nieuwsbrief
Bekijk deze mail in uw browser

Nieuwsbrief februari 2017

De themagroepen vormen het inhoudelijke platform waarbinnen de ontwikkelingen en verbeteringen rond het gebruik van GBI wordt besproken. De onderwerpen waar de groepen zich op richten zijn: Data, Apps & Kennis, Woordenboek en Innovatie.

Projectgroepen
Projectgroepen houden zich bezig met de ontwikkeling van apps en/of het uitwerken van een case. Dit is een wisselende groep die uit GVAG-leden wordt samengesteld. Het is projectmatig van opzet en dus ook vaak tijdelijk, totdat het (deel)product is opgeleverd. Vanuit de themagroepen zijn verschillende opdrachten geformuleerd voor 2017 waar we nog leden voor zoeken. Misschien is één van de projectgroepen iets voor jou?

Projectgroep IMBOR

Het CROW heeft het IMBOR (Informatie Model Beheer Openbare Ruimte) laten ontwikkelen. Met IMBOR wordt een eenduidige registratie en gegevensuitwisselingen voor alle disciplines van de openbare ruimte mogelijk. De onderdelen verhardingen en groen zijn beschikbaar voor implementatie. Andere onderdelen worden op dit moment ontwikkeld. IMBOR gaat in GBI geïmplementeerd worden. De implementatie wordt begeleid door een projectgroep van de GVAG, een gezamenlijk initiatief van de themagroepen Data en Woordenboek. Voor de projectgroep zoeken we enthousiaste leden om mee te denken. We zoeken een informatiearchitect, een gegevensbeheerder, groenbeheerder(s) en wegbeheerder(s).
Projectgroep Flexibilisering Woordenboek

Het woordenboek is de basis van GBI. Het is destijds ontwikkeld om de database van GBI een duidelijke structuur te geven. Nu wordt steeds meer data opgeslagen op een gestandaardiseerde manier. Recente standaardisering op dit vlak zijn: BGT, IMGEO, GWSW en IMBOR. Behalve deze ontwikkelingen zijn er ook ontwikkelingen zoals Smartcities en BIG data die invloed hebben op de manier waarop we met data omgaan. Dit heeft gevolgen voor het woordenboek. Met een projectteam willen we onderzoeken hoe het woordenboek aan te sluiten op deze ontwikkelingen. Over de aanpak is op dit moment nog niets te zeggen.
Flexibilisering van GBI, flexibele apps

De GBIapps zijn de rekenmoter van GBI. De huidige apps doen wat er verwacht wordt, maar een veelgehoorde wens van actieve gebruikers is dat de apps niet voldoende flexibel zijn als de situatie bij de gemeente net even anders is. 

De themagroep Apps en Kennis vindt dit zo'n belangrijk thema dat de gehele themagroep hierin mee adviseert. De themagroep heeft in een werksessie meegedacht met Antea Group over het nog flexibeler en op maat kunnen maken van berekeningen om met specifieke klantwaarden of domeinwaarden te kunnen rekenen. Antea Group gaat de komende maanden aan de slag met deze input en experimenten uitvoeren. Wensen, ideeën, en/of suggesties zijn van harte welkom en kunnen via een e-mail naar l.hof@gvag.nl doorgegeven worden aan de themagroep.

Aanmelden Projectgroepen

Op de GBIdag is meer informatie beschikbaar over de projectgroepen en kun je je aanmelden. Aanmelden is ook mogelijk door een e-mail te sturen naar: l.hof@gvag.nl

De GBIdag 2017 vindt plaats op donderdag 16 maart 2017 in de Reehorst te Ede.

De jaarlijkse algemene ledenvergadering van de GVAG wordt traditiegetrouw gecombineerd met de GBIdag. Voor meer informatie: http://gvag.nl/ledenvergadering/

Projectgroep GWSW

Het GWSW (GegevensWoordenboek Stedelijk Water) is ontwikkeld door Rioned en zorgt voor eenduidige registratie en gegevensuitwisselingen van objecten in het domein stedelijk water. Een projectgroep heeft de afgelopen 2 jaar de implementatie in het woordenboek van GBI begeleid. In de laatste versie van GBI is het GWSW versie 1.3. opgenomen. In maart wordt het implementatietraject door de projectgroep samen met Antea Group geëvalueerd. Het GWSW blijft de komende jaren doorontwikkelen. Bij de evaluatie wordt gekeken naar de rol van de projectgroep bij de implementatie van het doorontwikkelde GWSW.
Business Intelligence

De themagroep Innovatie heeft de afgelopen maand met name bij de eerste doelstelling van het jaarplan stilgestaan, die ze de titel “Boeien en Binden” hebben meegegeven. Feitelijk is dit een uitvloeisel/voortzetting van een doelstelling die in 2016 zo is geformuleerd. Waar het om gaat, is de informatie die GBI ons biedt, uit te dragen en passend te maken voor managementvraagstukken en managementinformatiebehoefte. In vakjargon vaak uitgedrukt als Business Intelligence (BI). Inmiddels zijn hiervoor de nodige (web)tools beschikbaar om GBI-data geschikt te maken/te vertalen naar management informatie. De themagroep heeft tijdens een vergadering ter inspiratie al het nodige kunnen zien en kunnen beoordelen. De komende periode gaat de themagroep verder met dit onderwerp. Doel hierbij is:
  • met name stil te staan bij de vraagbehoefte die er is vanuit het management voor gebruik van GBI-data t.b.v. managementinformatie voor bedrijfsvoering en/of bestuur.
  • te beoordelen in hoeverre de tools hiertoe voldoende zijn ingericht.
De themagroep beschouwt dit uiteraard niet alleen voor de situatie van vandaag en morgen maar juist voor de langere termijn van 2-5 jaar. In de eerstvolgende vergadering (mei) wordt hier verder over doorgepraat en wordt een start gemaakt met het tweede onderwerp uit het jaarplan: “Praktische innovatieoplossingen rondom dagelijks gebruik GBI”. Geïnteresseerd? Meld je dan aan voor deze vergadering en/of themagroep.
Projectgroep GBI asset management

 

De rol van asset management wordt steeds belangrijker voor gemeentelijke beheerders. GBI is daar belangrijk bij. De software biedt al goede mogelijkheden, maar is van oorsprong niet gebouwd als asset management systeem.

Om in de toekomst in de lijn van asset management aan te sluiten, gaan we hiermee in een projectgroep aan de slag. We zoeken leden die binnen hun gemeente ervaring hebben met asset management én hierin de combinatie wil leggen met GBI.

Copyright © 2017 GVAG, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp