Y diweddaraf gan Bartneriaeth Yr Wyddfa: Rhifyn #1
The Latest from the Snowdon Partnership: Issue #1
View this email in your browser
Partneriaeth Yr Wyddfa - The Snowdon Partnership

Diolch!

Croeso i'r diweddariad cyntaf gan Bartneriaeth Yr Wyddfa, ag i ddechrau hoffwn ddiolch i chi am fod yn rhan o'r ymgynghoriad hyd yma. Roedd yr ymateb i'r ymgynghoriad yn anferthol ac mae'r  misoedd diwethaf wedi bod yn brysur dros ben i ni wrth i ni dadansoddi mewn manylder y canoedd o sylwadau ac ymatebion a dderbyniwyd.

Thank you!

Welcome to the first update from the Snowdon Partnership, and firstly we'd like to thank you for taking part in the recent consultation. The response received was huge and it's been a busy few months for us carefully considering and analysing in detail the hundreds of comments and responses received. 

Gwelliannau Buan...


Fe ddywedom y byddem yn dod yn ôl atoch cyn gynted ag y bo modd ar y gwelliannau buan. Mae'r rhain yn bwyntiau a godwyd yn rheolaidd yn yr ymgynghoriad y gallwn ddelio â nhw yn gyflym.

Rydym wedi llunio rhestr o'r rhain a byddem yn hoffi cael eich adborth ar y gwellianau buan yma. Cymerwch olwg ar y ddogfen yma:

Gwelliannau Buan *Noder na fydd Google Sheets yn gweithio'n iawn ar hen 'browsers' ar y we.

A
nfonwch eich sylwadau drwy'r arolwg ar-lein sydd ar gael drwy'r linc yma:

Ymateb i'r gwelliannau buan

Mi fyddwch hefyd yn gweld be rydym wedi cyflawni yn barod o ran y gwelliannau buan.

Bydd angen i chi ddod yn
ôl atom erbyn Dydd Mercher y 25 o Fai

Quick Wins...


We said that we'd get back to you as soon as was possible on the quick-wins. These are points or comments frequently raised in the consultation process that we can believe we can address relatively quickly.

We've compiled a list of these quick-wins and we'd like you to feedback to us your thoughts on these. Please take a look at the spreadsheet here:

Quick Wins
*Note that Google sheets will not work properly in old internet browsers

Please send your feedback on these quick-wins via the online survey here:

Give your feedback on the quick-wins

You'll also see what we've been doing already to make a start on these quick-wins.

The deadline for feedback is Wednesday the 25 of May

 

Swyddog Partneriaeth


Mae'r gwaith sydd ei angen i lunio Cynllun Partneriaeth uchelgeisiol yn enfawr, felly er mwyn symud y broses ymlaen rydym wedi creu swydd Swyddog Partneriaeth. Bydd y swydd hon yn cael ei hariannu ar y cyd gan y Parc Cenedlaethol a'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Ceir mwy o wybodaeth am sut i geisio am y swydd ar y linc isod:

Swyddog Partneriaeth Yr Wyddfa


Os fedrwch chi ein helpu i ledaenu'r gair am y swydd gyffrous hon byddai hynny'n help anferthol!

Partnership Officer


The work required to compile an exemplar Partnership Plan for Snowdon is huge, so in order to move the process forward smoothly we've decided to create a Partnership Officer post. This post has been jointly funded by Snowdonia National Park and the National Trust.

More information on how to apply can be found here:

Snowdon Partnership Officer post

Please help us spread the word about this exciting new post!

Adolygu Strwythur y Bartneriaeth


Yn ystod yr ymgynghoriad, gofynnwyd i chi os yr oeddech yn meddwl fod y Bartneriaeth yn cynrychioli barn pawb yn deg. O ganlyniad i'ch adborth byddwn yn gwneud y canlynol:

1. Bydd y Bartneriaeth yn:
 • gwahodd cynrychiolwyr o grwpiau diddordeb allweddol i drafod a dod o hyd i atebion i bynciau llosg penodol;
 • gweithio gyda'r Fforwm Mynediad Lleol y Gogledd i sicrhau bod materion yn ymwneud â mynediad yn cael ei ymdrin â nhw yn y fforwm;
 • gwahodd cynrychiolwyr twristiaeth o gymunedau lleol i fod ar y Bartneriaeth
2. Creu fforwm tirfeddianwyr fydd yn cyfarfod yn flynyddol.

3. Trefnu fforwm cyhoeddus flynyddol. Bydd y fforwm yn cynnwys:
 • Trafodaethau agored ar bynciau llosg.
 • Diweddariad gan Partneriaid ar y cynnydd gyda'r Cynllun Partneriaeth.
 • Cyfle i adolygu a diwygio'r Cynllun.

Review of the Structure of the Partnership


During the consultation we asked you whether you thought the Partnership fairly represented all views. As a result of your feedback we will be doing the following:

1. The Partnership will:
 • invite representatives from key interest groups to meetings to discuss and find solutions to specific hot topics;
 • liaise with the Northern Area Local Access Forum to ensure all matters relating to access are discussed at the forum;
 • invite tourism representatives from local communities onto the Partnership.
2. We will create a landowners forum which will meet annually.

3. We will organise a public annual forum. The forum will include:
 • Open discussions on hot topics.
 • An update from partners on progress with the Partnership Plan.
 • The opportunity to feed into the Plan.

Camau Nesaf


Fe fyddwn ni mewn cysylltiad yn fuan gyda gwybodaeth ynglyn â'n cynlluniau nesaf ni.

Next Steps


We will be in touch soon with further information about next steps. 
Felly dyna ni am y diweddariad yma. Os oes genych unrhyw gwestiynau neu sylwadau cysylltwch â ni, ac mi rydym yn edrych ymlaen at glywed eich barn ar yr gwelliannau buan. 

So that's it for this update. If you have any questions or comments please get in touch and we look forward to hearing your views on the quick wins.
 
Helen Pye 
Uwch Warden - Senior Warden
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri - Snowdonia National Park Authority

Ar ran Partneriaeth Yr Wyddfa - On behalf of the Snowdon Partnership

Pwy ydan ni?

Mae Partneriaeth Wyddfa yn grŵp a sefydlwyd i greu ac yna i weithredu cynllun rheoli newydd ar gyfer Yr Wyddfa. Mae'r grŵp yn cynnwys swyddogion sy'n cynrychioli'r sefydliadau a thirfeddianwyr sy'n gyfrifol am reolaeth dydd i ddydd ar y mynydd - sy'n amrywio o waith cadwraeth a rheoli llwybrau i dwristiaeth, ffermio ac achub mynydd - gweler y logos isod am bwy sy'n rhan o'r grŵp.

Who are we?

The Snowdon Partnership is a group set up to create and then implement a new Partnership Plan for Snowdon. The group comprises representatives of the organisations and  landowners that are responsible for on-the-ground management of the mountain - ranging from conservation work and path management to tourism, farming and mountain rescue - see the logos below for who's involved.

Am fwy o wybodaeth ynglun a'r broses hyd yma ewch i'n gwefan: www.partneriaethyrwyddfa.co.uk
For More information on the process so far go to our website: www.snowdonpartnership.co.uk
 
Copyright © 2016 Partneriaeth Yr Wyddfa - Snowdon Partnership, All rights reserved.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Partneriaeth Yr Wyddfa - Snowdon Partnership · Snowdonia National Park · Penrhyndeudraeth, LL486LF · United Kingdom

Email Marketing Powered by MailChimp