Y diweddaraf gan Bartneriaeth Yr Wyddfa: Rhifyn #4
The Latest from the Snowdon Partnership: Issue #4
View this email in your browser
Partneriaeth Yr Wyddfa - The Snowdon Partnership


Diweddariad diweddaraf

 

Croeso i'r pedwerydd diweddariad gan Bartneriaeth yr Wyddfa! Dyma  rhai o'r datblygiadau sydd wedi'u gwneud yn ystod y mis diwethaf.

 

Latest Update

 

Welcome to the fourth update from the Snowdon Partnership! Here are some of the developments that have been made during the last month. 

Arolwg Ymwelwyr Yr Wyddfa 

 
Er mwyn cyflawni ei pwrpasau statudol o "hyrwyddo cyfleoedd ar gyfer deall a mwynhau", mae'r Parc Cenedlaethol yn gofyn am ddealltwriaeth drylwyr o dueddiadau, profiad a mwynhad ymwelwyr. Felly, bob dwy flynedd mae arolwg ymwelwyr yn cael ei gynnal.

Cefndir

Cafodd yr arolwg ei gynnal gan wardeiniaid, staff y Parc Cenedlaethol a gwirfoddolwyr yn ystod mis Awst a mis Medi 2015 ac Ionawr 2016 yn mannau cychwyn chwe phrif llwybr Yr Wyddfa. Nod cyffredinol y ail arolwg hwn yw adeiladu ar ddealltwriaeth Parc Cenedlaethol Eryri o anghenion, ymddygiad a chymhellion yr ymwelwyr i'r Wyddfa. Gofynnwyd cwestiynau ar y pynciau canlynol:
 1. Demograffeg
 2. Offer a Pharodrwydd
 3. Sbwriel
 4. Profiad yr ymwelydd
Mae'r ail arolwg wedi ein galluogi i nid yn unig ychwanegu at y data sylfaenol presennol ond hefyd i asesu newidiadau mewn tueddiadau ac ymddygiad. Mae'r wybodaeth hon yn hanfodol ar gyfer dadansoddi tueddiadau a gellir ei defnyddio fel sail i wneud penderfyniadau a blaenoriaethau yn y dyfodol ac felly  rheoli ymwelwyr yn fwy effeithiol.

Rhai Canfyddiadau Allweddol
 • Braced oedran fwyaf poblogaidd ymysg ymatebwyr oedd 35-49.
 • Canlyniadau yn dangos bod yr Wyddfa fwyaf poblogaidd ymhlith y rhai sy'n teithio o'r Gogledd Orllewin
 • Roedd rhan fwyaf o'r rhai a arolygwyd wedi eu harsylwi fel 'gydag offer addas'', gyda 81% o'r ymatebwyr ag 'esgidiau addas' (h.y. esgidiau cryfion neu esgidiau cerdded) ychydig yn  is na'r ffigyrau yn 2013. Llwybr Cwellyn oedd â'r gyfran uchaf o ymwelwyr a arsylwyd fel 'anghymwys'.
 • I dros hanner yr ymatebwyr, hwn oedd ei tro cyntaf yn cerdded i fyny'r Wyddfa. Gydag un allan o bump o'r ymatebwyr gyda dim profiad cerdded mynyddoedd blaenorol.
 • Teimlai'r rhan fwyaf o ymatebwyr eu bod wedi sylwi ychydig iawn neu ddim sbwriel ar yr Wyddfa, gyda'r Copa a'r caffi hanner ffordd yn cael ei enwi fel yr ardaloedd gyda mwyaf o sbwriel.
 • Roedd y rhan helaeth o’r ymatebwyr o'r farn bod eu profiad o'r Wyddfa yn 'wych', gyda'r olygfa yn sefyll allan fel yr elfen orau o'r profiad 
Os hoffech chi i gael mynediad at yr adroddiad llawn, cysylltwch â ni ac fe wnawn ni anfon y ddogfen i chi!

Snowdon Visitor Survey  

 
In order to fulfill its statutory purposes of “promoting opportunities for understanding and enjoyment”, the National Park requires an in-depth understanding of visitor trends, experience and enjoyment. Thus, every two years, a visitor survey is conducted. 
 

Background 

The survey was conducted by wardens, National Park staff and volunteers during August and September of 2015 and January 2016 at the starting points of the six main Snowdon paths. The overall aim of this second survey is to build on the Snowdonia National Park’s understanding of the needs, behavior and motivations of visitors to Snowdon.  Respondents were asked questions on the following topics:
 1. Demographics 
 2. Equipment and Preparedness   
 3. Litter 
 4. Visitor Experience  
This second survey has enabled us not only add to the existing baseline data but also to assess changes in trends and behavior. This  information in essential for analyzing trends an behaviors, which  can be used to inform decision making and priorities in the future and hence effective visitor management.Some Key Findings
 • Most common age bracket among respondents was  35-49.
 • Results indicate that Snowdon is most popular among those travelling from the North West 
 • Overall, most of those surveyed were observed as ‘well-equipped’, with 81% of the respondent having 'suitable footwear' (sturdy boots or walking boots) slightly lower than the figures in 2013. The Snowdon Ranger path had the highest proportion of visitors observed as 'ill equipped'.
 • For over half of the respondents, this was their first time walking up Snowdon. A fifth of respondents had no previous mountain walking experience.
 • The majority of respondents felt like they noticed very little or no litter on Snowdon, with the Summit and Half Way Cafe being named at the 'litter hot spots'
 • Large majority of respondents rated their experience as 'Fantastic', with the views and scenery being the elements of their experience that stood out most.

If you'd like to access the full report, please get in touch and we'll send you the document!  
 

Y llinell amser


Fel yr arfer, byddwn yn anfon e-bost tebyg bob mis i roi gwybod i chi am unrhyw ddatblygiadau ac yn y cyfamser, cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw ymholiadau. Dyma grynodeb cyflym o beth i'w ddisgwyl yn ystod y misoedd nesaf


Medi 2016
 • Crynodeb o'r holl ymchwil a data: crynhoi'r data yn Adran 1 y cynllun "Sut mae'r Wyddfa yn edrych ar hyn o bryd"
 • Data ac ymchwil yn cael ei rannu gyda rhanddeiliaid drwy gylchlythyr misol
Hydref 2016
 • Sefydlu cyfarwyddyd / strategaeth ddrafft: mae'r cam hwn yn ymwneud â defnyddio'r ymchwil a gasglwyd i adnabod y nodau a ddymunir ar gyfer yr ardal dros y cyfnod sydd i ddod, ac felly'r  cyfarwyddyd gorau i’w gymryd
Tachwedd 2016
 • Cyfarfod Grŵp Cyswllt Amaeth: Trafod a chytuno ar gyfeiriad / strategaeth y cynllun
 • Gweithdy grŵp ffocws i'r rhanddeiliaid : Trafod a chytuno ar gyfeiriad / strategaeth y cynllun
Rhagfyr 2016
 • Datblygu cynllun gweithredu: Cytundeb ar dasgau a chyfrifoldebau a fydd yn ein galluogi i gyflawni strategaeth y Cynllun.
Ionawr 2017
 • Ymgynghoriad yn dechrau ar Gynllun drafft Partneriaeth yr Wyddfa: cyfnod o 1 mis ar gyfer sylwadau
Chwefror 2017
 • Seminar Yr Wyddfa: Cyflwyniad, trafodaeth ac adborth ar  Cynllun drafft y Bartneriaeth.
 • Cyhoeddi Cynllun terfynol: Yn dilyn adborth a golygiadau o'r ymgynghori a’r seminar mi fydd y Cynllun terfynol yn cael ei gyhoeddi.
Mawrth 2017
 • Gweithredu a monitro Cynllun Partneriaeth Yr Wyddfa

Time line for delivery


As always, we shall send out a similar email each month to update you on progress and in the meantime please get in touch if you have any queries. Here's a quick summary of what to expect during the next few months:


September 2016 
 • Summary of all research and data: Data summarised within Section 1 of the plan "What Snowdon Looks Like Now"
 • Data and research shared with stakeholders via monthly newsletter

October 2016
 • Establish draft direction/strategy:  this stage is about using the research gathered to identify the desired goals for the area over the forthcoming period and the best direction to take in order to reach them.
November 2016
 • Farm Liaison group meeting: Discuss and update on progress and direction/strategy of the plan.
 • Stakeholder focus group workshops: Discuss and agree the direction/strategy of the plan.
December 2016
 • Develop an action plan:  Agreement on tasks and responsibilities that will enable us to achieve the strategy of the Plan.

January 2017
 • Consultation begins on Draft Snowdon Partnership Plan: 1 month period for comment
February 2017
 • Snowdon Seminar: Presentation, discussion and feedback on draft Partnership Plan.
 • Publish final Plan: Following feedback and edits from consultation and seminar final Plan published. 
March 2017 
 • Implement and monitor Snowdon Partnership Plan
 

Gwefan Partneriaeth Yr Wyddfa 


Yn ogystal â'r negeseuon e-bost misol hyn, gallwch hefyd gael diweddariad drwy ymweld â'n gwefan! Dilynwch y ddolen isod, a gallwch hyd yn oed ei rannu drwy gyfryngau cymdeithasol i ledaenu'r neges!

 

Gwefan Partneriaeth Yr Wyddfa 

 

Snowdon Partnership Website 

 
As well as these monthly emails, you can also keep updated by visiting our website! Follow the link below, and you can even share it via social media to spread the word! 

 

Snowdon Partnership Website 

Share
Tweet
Forward
Felly dyna ni am y diweddariad yma! Os oes genych unrhyw gwestiynau neu sylwadau cysylltwch â ni, diolch!  

So that's it for this update! If you have any questions or comments please get in touch, thank you!
 
Bethan Wynne Jones  
Swyddog Partneriaeth – Partnership Officer  
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri - Snowdonia National Park Authority

Ar ran Partneriaeth Yr Wyddfa - On behalf of the Snowdon Partnership

Pwy ydan ni?

Mae Partneriaeth Wyddfa yn grŵp a sefydlwyd i greu ac yna i weithredu cynllun rheoli newydd ar gyfer Yr Wyddfa. Mae'r grŵp yn cynnwys swyddogion sy'n cynrychioli'r sefydliadau a thirfeddianwyr sy'n gyfrifol am reolaeth dydd i ddydd ar y mynydd - sy'n amrywio o waith cadwraeth a rheoli llwybrau i dwristiaeth, ffermio ac achub mynydd - gweler y logos isod am bwy sy'n rhan o'r grŵp.

Who are we?

The Snowdon Partnership is a group set up to create and then implement a new Partnership Plan for Snowdon. The group comprises representatives of the organisations and  landowners that are responsible for on-the-ground management of the mountain - ranging from conservation work and path management to tourism, farming and mountain rescue - see the logos below for who's involved.

Am fwy o wybodaeth ynglun a'r broses hyd yma ewch i'n gwefan: www.partneriaethyrwyddfa.co.uk
For More information on the process so far go to our website: www.snowdonpartnership.co.uk
 
Copyright © 2016 Partneriaeth Yr Wyddfa - Snowdon Partnership, All rights reserved.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list
 


This email was sent to helenspye@gmail.com
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Partneriaeth Yr Wyddfa - Snowdon Partnership · Snowdonia National Park · Penrhyndeudraeth, LL486LF · United Kingdom

Email Marketing Powered by Mailchimp