Y diweddaraf gan Bartneriaeth Yr Wyddfa: Rhifyn #7
The Latest from the Snowdon Partnership: Issue #7
View this email in your browser

Partneriaeth Yr Wyddfa - The Snowdon Partnership

 

Diweddariad

 

Croeso i'r seithfed diweddariad gan Bartneriaeth yr Wyddfa! Dyma'n datblygiadau a newyddion diweddaraf ni.

 

Latest Update

 

Welcome to the seventh update from the Snowdon Partnership! Here are some of the latest developments and news. 

Ymgynghoriad ar y Cynllun Drafft. Mi fyddwn ni'n ymgynghori ar Gynllun Ddrafft Partneriaeth Yr Wyddfa ym Mis Mai/Mehefin. Mi fydd tanysgrifiwyr i'r cylchlythyr yma yn derbyn linc i'r ymgynghoriad ar-lein.

Consultation on the Draft Plan. We will be consulting on the draft Snowdon Partnership Plan in May/June. Subscribers to this newsletter will receive a link to the on-line consultation in due course.

 

Dewch yn warden Wirfoddol. Mae wardeniaid Yr Wyddfa yn chwilio am wirfoddolwyr newydd i ddod yn rhan o'r tim wardeniaid gwirfoddol.

Become a Volunteer Warden. The Snowdon Area Wardens are looking for new volunteers to become members of the volunteer warden team.

Mae'n cynllun peilot rhodd ymwelwyr yn mynd o nerth i nerth. Yn dilyn y cyfarfod diweddaru gafodd ei drefnu gan Arloesi Gwynedd Wledig mae mwy a mwy o fusnesau yn ymuno a'r cynllun.

 

Our pilot visitor giving scheme goes from strength to strength. Following the update meeting organised by Arloesi Gwynedd Wledig, more and more businesses are joining the scheme.

 

Cynllun Wardeniaid Ifanc. Yn dilyn llwyddiant y peilot blwyddyn diwethaf mi fydd y Partneriaeth Awyr Agored a'r Parc yn recriwtio eto yn fuan.

Young Rangers Scheme. Following the success of last years pilot the Outdoor Partnership and National Park will be recruiting again soon.

Sut mae'r amodau i fyny ar y mynydd? Mae Wardeiniaid y Parc Cenedlaethol yn darparu adroddiadau rheolaidd ar glawr eira ar lwybrau'r Wyddfa drwy gydol misoedd y gaeaf. Gallwch hefyd nawr weld yr holl adroddiad blaenorol.

 
 

What is it actually like up there? The National Park Wardens produce regular reports on snow cover and conditions on major paths on Snowdon throughout the winter months. All the previous reports can now also be viewed.

Hyfforddiant Amgylcheddol i Arweinwyr ar Yr Wyddfa. Mae cwrs gwych sydd wedi ei drefnu gan Eryri Bywiol gyda mewnbwn gan aelodau eraill o'r Bartneriaeth yn digwydd ar y 21 Ebrill 2017.

Environmental Training on Snowdon for Outdoor Instructors. A fantastic course organised by Snowdonia Active with input from other members of the Partnership is taking place on 21st April 2017.


 
Cofrestrwch Nawr - Book Now

Rhanwch eich Straeon am Yr Wyddfa. Rydym yn awyddus rhannu eich straeon hefyd. Os oes gennych unrhyw beth i'w rannu, cysylltwch â ni!

Share Your Snowdon Stories. We'd like to share your good news stories too. If you have anything to share however big or small, do please get in touch!


 
Cysylltwch a ni - Contact Us
Felly dyna ni am y diweddariad yma! Os oes genych unrhyw gwestiynau neu sylwadau cysylltwch â ni, diolch!  

So that's it for this update! If you have any questions or comments please get in touch, thank you!
 
Helen Pye
Rheolwr Partneriaethau'r Parc Cenedlaethol National Park Partnerships Manager
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri - Snowdonia National Park Authority

Ar ran Partneriaeth Yr Wyddfa - On behalf of the Snowdon Partnership

Pwy ydan ni?

Mae Partneriaeth Wyddfa yn grŵp a sefydlwyd i greu ac yna i weithredu cynllun rheoli newydd ar gyfer Yr Wyddfa. Mae'r grŵp yn cynnwys swyddogion sy'n cynrychioli'r sefydliadau a thirfeddianwyr sy'n gyfrifol am reolaeth dydd i ddydd ar y mynydd - sy'n amrywio o waith cadwraeth a rheoli llwybrau i dwristiaeth, ffermio ac achub mynydd - gweler y logos isod am bwy sy'n rhan o'r grŵp.

Who are we?

The Snowdon Partnership is a group set up to create and then implement a new Partnership Plan for Snowdon. The group comprises representatives of the organisations and  landowners that are responsible for on-the-ground management of the mountain - ranging from conservation work and path management to tourism, farming and mountain rescue - see the logos below for who's involved.

Am fwy o wybodaeth ynglun a'r broses hyd yma ewch i'n gwefan: www.partneriaethyrwyddfa.co.uk
For More information on the process so far go to our website: www.snowdonpartnership.co.uk
 
Copyright © 2017 Partneriaeth Yr Wyddfa - Snowdon Partnership, All rights reserved.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list
 


This email was sent to helenspye@gmail.com
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Partneriaeth Yr Wyddfa - Snowdon Partnership · Snowdonia National Park · Penrhyndeudraeth, LL486LF · United Kingdom

Email Marketing Powered by Mailchimp