Copy
Sairaalaklovnit ry | Sjukhusclowner rf

Uutiskirje
kesäkuu 2017

Kesäinen tervehdys klovnikonttorilta!
 
Kevätkautemme päättyy tällä viikolla. Kevään ja alkukesän aikana aikana klovnitohtorit työskentelivät toiminta-sairaaloissamme kaikkiaan 286 päivänä. Näiden päivien aikana olemme kohdanneet n. 25 000 henkilöä; lapsia, heidän omaisiaan sekä hoitohenkilö-kuntaa. Klovnit palaavat sairaaloihin kesätauon jälkeen elokuussa, viikolla 33.
 
Aurinkoisia kesäpäiviä!

 

Nyhetsbrev 
Juni 2017


Sommarhälsning från clownkontoret!
 
Denna vecka tar vårterminen slut. Under våren och försommaren arbetade clowndoktorerna i sammanlagt 286 dagar på de sjukhus där vi verkar. Under dessa dagar har vi träffat ca 25 000 personer: barn, deras anhöriga och vårdpersonal. Clownerna återvänder till sjukhusen efter sommarpausen i augusti, vecka 33.

Soliga sommardagar!

Uusi työmuoto osana prosenttiperiaatteen laajentamista
 

Taiteen edistämiskeskus (Taike) myönsi tammikuussa Sairaalaklovnit ry:lle avustuksen Läsnäoloklovneria -työmuodon kehittämiseen ja juurruttamiseen osaksi lasten leikkaustoimintaa yliopistollisissa sairaaloissa Helsingissä, Tampereella ja Turussa.
 
Läsnäoloklovneria vapauttaa hoitohenkilökunnan resurssit varsinaiseen hoitotyöhön klovnin huolehtiessa lapsen ja perheen emotionaalisesta ja toimenpiteeseen valmistavasta osuudesta. Toimenpiteet nopeutuvat, koska lapset ovat paremmin valmistautuneita tilanteeseen. Muun muassa pelkotilojen aiheuttamat viivästykset vähenevät. Toimenpiteistä palautuminen on nopeampaa, koska työmuoto mahdollistaa esilääkityksen vähentämisen. Tilanteet koetaan miellyttävämpinä, ja koettu kivun määrä pienempänä.
 
Avustukset ovat osa hallituksen kärkihanketta, jossa vakiinnutetaan taide- ja kulttuuripalvelut osaksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Taidetoiminta edistää ihmisten hyvinvointia muun muassa ennaltaehkäisevästi, korjaavasti ja toipumista nopeuttavasti.
 
Kärkihankkeelle on varattu yhteensä kahden miljoonan euron rahoitus kolmivuotiskaudelle 2016–18.

Lue lisää kärkihankkeesta täältä: http://minedu.fi/prosenttitaide

Nytt arbetssätt ingår i utvidgad procentprincip

 
Centret för konstfrämjande (Taike) beviljade i januari Sjukhusclowner r.f. understöd för att utveckla arbetssättet Närvaroclowneri och få det etablerat som rutin vid barnoperationer på universitetssjukhusen i Helsingfors, Tammerfors och Åbo.
 
Närvaroclowneri frigör vårdpersonalens resurser för det egentliga vårdarbetet medan clownen sköter den del som handlar om att emotionellt och praktiskt förbereda barnet med familj på det kommande ingreppet. Åtgärderna går snabbare eftersom barnen är bättre förberedda på det som ska ske. Bland annat förkortas de dröjsmål som orsakas av rädsla. Återhämtningen är också snabbare eftersom arbetssättet gör det möjligt att minska på premedicineringen. Situationen upplevs som mindre skrämmande och smärtan som lindrigare.
 
Understöden ingår i regeringens spetsprojekt som syftar till att etablera konst- och kulturtjänster som en del av social- och hälsovården. Konst främjar människors välmående bland annat förebyggande, terapeutiskt och genom att påskynda tillfriskningen.
 
För spetsprojektet har reserverats finansiering på sammanlagt två miljoner euro under treårsperioden 2016–18.

Läs mer om spetsprojektet här: http://minedu.fi/prosenttitaide

Sairaalaklovnien uudet puvut syntyivät Aallossa


Pukusuunnittelun ja Sairaalaklovnit ry:n yhteistyöprojektissa toteutettiin 36 uutta sairaalaklovnin pukua.
 
Lehtori Merja Väisäsen johdolla opiskelijat Tiina Hauta-aho, Joona Huotari, Mimosa Kuusimäki ja Vilma Väisänen lähtivät uudistamaan sairaalaklovnien pukuja. Ajatuksena oli nostaa ammattikunnan statusta ja yhtenäistää klovnien työvaatteita, esiintymispukuja. Samalla haluttiin kuitenkin säilyttää ja selkeyttää kunkin klovnin omalle hahmolleen luomaa identiteettiä.
 
Jokaisen klovnin asukokonaisuus koostuu useasta eri osasta, joten kaikkiaan projektissa suunniteltiin noin 250 erilaista sairaalaklovnipuvun osaa. Esiintyvän taiteilijan asu on hänen työvaatteensa ja väline, jonka kautta siviilihenkilö siirtyy sairaalaklovnin rooliin.
 
Uudet puvut lanseerattiin juhlavasti Helsingin lastenlinnan juhlasalissa järjestetyssä klovnimuotinäytöksessä Sairaalaklovnitoiminnan 15-vuotisjuhlapäivänä.
 
Lue lisää täältä: http://www.aalto.fi/fi/current/news/2017-02-21-003/ 

Sjukhusclownernas nya dräkter föddes på Aalto


Sammanlagt 36 nya dräkter för sjukhusclowner skapades inom ramen för ett samarbetsprojekte mellan Kostymdesign och Sjukhusclowner r.f..
 
Under ledning av lektor Merja Väisänen satte studerandena Tiina Hauta-aho, Joona Huotari, Mimosa Kuusimäki och Vilma Väisänen i gång med att förnya sjukhusclownernas dräkter. Tanken var att ge yrkeskårens status ett lyft och att förenhetliga sjukhusclownernas arbetskläder, scendräkterna. Samtidigt skulle den identitet som varje clown hade skapat för sin rollfigur bevaras och förtydligas.
 
Varje clowns dräkt är en helhet som består av flera olika delar, vilket betyder att sammanlagt 250 olika delar till sjukhusclownsdräkter planerades inom projektet. För en scenkonstnär är dräkten både arbetskläder och det hjälpmedel som gör att civilpersonen går in i rollen som sjukhusclown.
 
De nya dräkterna lanserades under festliga former vid en clownföreställning i festsalen på Barnets borg i Helsingfors i samband med 15-årsjubileet för Sjukhusclownernas verksamhet.
 
Läs mer här: http://www.aalto.fi/sv/current/news/2017-02-21-003/ 

Mediaosumia keväältä – Medieplock under våren

Ilta-Sanomat teki jutun ja videon Sairaalaklovnien 15-vuotisjuhlasta.
>> Lue lisää
 
Sairaalaklovnit olivat mukana Ylen Perjantai-ohjelman syöpä-teemajaksossa

>> Katso video tästä
 
Alkuvuodesta klovnitohtorit olivat mukana Ylen Elossa 24h -sarjassa, joka on katsottavissa Yle Areenassa

>> Katso video tästä
 
Kantti.net teki radiojutun Sairaalaklovneista Kuopiossa

>> Lue ja kuuntele tästä
 
Iltalehti teki Turussa jutun Sairaalaklovneista ja toimintamme tukemisesta MobilePaylla

>> Lue lisää 
 
Ilta-Sanomat publicerade en artikel och ett videoklipp om Sjukhusclowners 15-årsfest.
>> Läs mer här 
 
Sjukhusclowner medverkade i Yles Perjantai -program med cancer som tema.

>> Läs mer här
 
I början av året var clowndoktorerna med i Yles serie Elossa 24h, som kan ses på Yle Areena

>> Läs mer här
 
Kantti.net gjorde ett radioinslag om Sjukhusclowner i Kuopio:

>> Läs mer här
 
Iltalehti skrev i Åbo en artikel om Sjukhusclowner och om hur man kan stödja vår verksamhet genom MobilePay. 

>> Läs mer här
Tukijoita ja tapahtumia – Sponsorer och evenemang
Sana-sol Vitanallet jatkaa yhteistyötä Sairaalaklovnit ry:n kanssa myös juhlavuonna. Sairaalaklovnien toiminta perustuu täysin tuki- ja lahjoitusvaroihin, sillä se on sairaaloille maksutonta.
– Haluamme tukea sairaalaklovnien arvokasta työtä, kertoo Sana-sol-tuotepäällikkö Anu Tuominen. Jokaisesta ostetusta Sana-sol Vitanallet -tuotteesta lahjoitetaan neljä senttiä Sairaalaklovneille.
– Olemme iloisia Vitanallet-kampanjayhteistyön jatkumisesta. Jokainen lahjoitus on meille tärkeä, mutta pidempiaikainen yhteistyö helpottaa taloudellista ennustettavuutta, kertoo toiminnanjohtaja Aino Viertola Sairaalaklovnit ry:stä.

Sana-sol Vitanallet fortsätter också under jubileumsåret sitt samarbete med Sjukhusclowner r.f. Sjukhusclownernas arbete är kostnadsfritt för sjukhusen så det bygger helt och hållet på sponsor- och donationspengar. 
– Vi vill stödja sjukhusclownernas värdefulla arbete, säger produktchef Anu Tuominen vid Sana-sol. För varje köpt Sana-sol Vitanallet produkt donerar vi fyra cent till Sjukhusclowner.
– Vi är glada att kampanjsamarbetet med Vitanallet fortsätter. Varje donation är viktig för oss, men ett långvarigt samarbete gör det lättare att förutsäga ekonomin, säger verksamhetsledare Aino Viertola vid Sjukhusclowner r.f.
Matkailuajoneuvojen erikoisliike Helsinki Caravan järjesti huhtikuussa LiikkuvaKoti-tapahtuman, jonka aikana tehdyistä koeajoista yritys lahjoitti 10 euroa Sairaalaklovnien työhön. Helppo ja hauska tapa tukea toimintaamme. Kiitos, Helsinki Caravan! 

Specialaffären för husbilar och husvagnar Helsinki Caravan ordnade i oktober evenemanget LiikkuvaKoti. För varje provkörning donerade företaget 10 euro till Sjukhusclowners arbete. Ett lätt och roligt sätt att stöda vår verksamhet. Tack, Helsinki Caravan! 
Sairaalaklovnit olivat mukana Lasten lääketieteen päivässä Heurekassa 25.3. Lapset pääsivät tapahtumassa jututtamaan alan asiantuntijoita ja mm. kokeilemaan lääkärin roolia. Erilaisissa työpajoissa pääsi myös tutkimaan oikeita sisäelimiä mikroskoopilla sekä rokottamaan appelsiineja. Klovnitohtorit tarjosivat myös omaa erityisasiantuntemustaan. Hieno päivä! Vierailumme päivässä mahdollisti yksi tilaisuuden järjestäjistä, lääkäriseura Duodecim.

Sjukhusclownerna var med på Barnläkardagen på Heureka 25.3. Under evenemanget fick barnen komma till tals med sakkunniga i branschen och bl.a. försöka sig på läkarens roll. I olika workshoppar kunde man också undersöka riktiga inälvor i mikroskop och vaccinera apelsiner. Clowndoktorerna bjöd också på sina egna specialistkunskaper. Det var en fin dag! Vår medverkan möjliggjordes av läkarsällskapet Duodecim, en av arrangörerna för evenemanget.

Tue sairaalaklovnien työtä – Stöd sjukhusclownernas arbete

Perusta oma keräys
Haasta ystäväsi mukaan ja tue Sairaalaklovnien työtä. Pidetään yhdessä klovnit sairaalassa! Keräyksen perustaminen on helppoa, siihen menee vain pieni hetki.

Oman keräyssivun voit luoda osoitteessa www.tuki.sairaalaklovnit.fi
  1.  Klikkaa Aloita kampanja -painiketta
  2. Valitse lahjoituskohde – voit halutessasi kohdistaa keräyksen tietyn sairaaalan toimintaan.
  3. Kirjaudu käyttäjäksi joko fb-tunnuksella tai sähköpostiosoitteella
  4. Luo keräyssivu, nimeä keräyskampanjasi ja määrittele keräystavoite.
  5. Jaa tietoa keräyksestäsi omissa verkostoissasi

Keräyssivulta voit seurata keräyksesi edistymistä.
 
Lipaskeräys – Tiesitkö, että voit tukea Sairaalaklovnien työtä lipaskeräyksen avulla? Voit pyytää klovnitoimistolta tapahtumaasi, merkkipäiväjuhliisi tai vaikka liikkeeseesi Sairaalaklovnien keräyslippaan. Voit myös järjestää tempauksen vaikkapa työporukalla; jalkautukaa punanenäisinä päiväksi tai muutamaksi tunniksi tekemään hyvää! Kevään aikana lipaskeräyksiä ovat järjestäneet mm. Turun improfestari ja TAYSin Pikante-ravintoloiden kioskimyymälä. Kiitos avustasi!
Starta en egen insamling
Utmana dina vänner att delta och stöd Sjukhusclowners arbete. Tillsammans kan vi hålla clownerna kvar på sjukhusen! Att starta en insamling är lätt, det tar bara någon minut.

En egen insamlingssida kan du skapa på adressen www.tuki.sairaalaklovnit.fi
  1. Klicka på knappen Aloita kampanja
  2. Välj donationsobjekt – om du vill kan du rikta insamlingen till stöd för verksamheten på ett namngivet sjukhus.
  3. Logga in som användare med antingen fb-lösen eller din e-postadress
  4. Skapa en insamlingssida, ge din insamlingskampanj ett namn och definiera insamlingsmålet.
  5. Sprid information om din insamling genom dina egna nätverk
På insamlingssidan kan du följa med hur insamlingen framskrider.
 
Bössinsamling – Visste du att du kan stödja Sjukhusclowners arbete med hjälp av en bössinsamling? Clownkontoret kan ge dig en Sjukhusclowners insamlingsbössa för ett evenemang, för en bemärkelsedagsfest eller varför inte för att ha framme i din affär. Du kan också hitta på något tillsammans med arbetskamraterna: ta i välgörenhetens namn på er röda näsor för en dag eller några timmar! Bössinsamlingar har under våren ordnats av bland andra Åbofestivalen Turun impro och Pikante-restaurangernas kiosk på TAYS i Tammerfors. Tack för hjälpen!

Klovnit maailmalla – Clownerna ute i världen 

Klovnitohtorimme ovat päässeet kevään aikana muiden matkojensa yhteydessä tutustumaan kansainvälisten kollegoidemme työhön sairaaloissa. Klovnitohtori Mutru lähetti terveisiä Dar es Salaamin CCBRT-sairaalasta, jossa sai vierailla Tansanian ja Italian Klovnitohtorien kanssa toukokuun alussa. Klovnitohtori KukkaPutki...Hetkinen oli matkoilla Israelissa ja pääsi reissun aikana tutustumaan paikallisen klovniorganisaation, The Dream Doctors Projectin toimintaan. "Oli huisin hieno matka ja huisia saada vierailla Safra Children's hospitalissa ihastuttavan dr. Oliven johdolla! Silmiä avaavaa ja inspiroivaa!", raportoi KukkaPutki...Hetkinen klovnikonttorille. Klovnitohtori Virne toimi kouluttajana kansainvälisessä Healthcare clowning: Art that heals –seminaarissa Riikassa huhtikuussa. Klovnitohtori Hartsa-Liisa Mono pääsi tutustumaan katalonialaisen Pallapupas -klovniorganisaation toimintaan Barcelonassa toukokuussa

Våra clowndoktorer har under våren i samband med sina andra resor kunnat bekanta sig med internationella kollegers arbete på sjukhus. Clowndoktor Mutru skickade hälsningar från sjukhuset CCBRT i Dar es Salaam. Sjukhuset besöktes i början av maj i sällskap med clowndoktorer från Tanzania och Italien. Clowndoktor KukkaPutki...Hetkinen var på resa i Israel och fick tillfälle att bekanta sig med verksamheten inom en lokal clownorganisation, The Dream Doctors Project"Det var en jättefin resa och fantastiskt att få besöka Safra Children's hospital med den förtjusande dr. Olive som guide! Ögonen öppnades och inspirationen flödade!", rapporterade KukkaPutki...Hetkinen till clownkontoret. 
Clowndoktor Virne medverkade som utbildare i det internationella seminariet Healthcare clowning: Art that heals i Riga i aprilClowndoktor Hartsa-Liisa Mono fick bekanta sig med den katalanska clownorganisationen Pallapupas verksamhet i Barcelona i maj. 
 
www
www
Facebook
Facebook
Instagram
Instagram
YouTube
YouTube

Sairaalaklovnit ry | Sjukhusclowner rf
Kaasutehtaankatu 1/4, rakennus 8
00540 Helsinki

toimisto@sairaalaklovnit.fi

Pieni ILO on ISO asia - Lapsille iloa keskelle sairaalan arkea.
Lahjoitustili FI26 8024 0710 1199 21  |  Mobile Pay 0400 397 300  |  Keräyslupa RA/2016/448


This email was sent to <<email>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Sairaalaklovnit ry - Sjukhusclowner rf · Kaasutehtaankatu 1 rakennus 8 · Helsinki 00540 · Finland

Email Marketing Powered by Mailchimp