Copy
Dit is de NVVG Nieuwsbrief jg 5 nr 6 - 2016.
View this email in your browser
  Jaargang 5 | Nummer 6-2016

Beste NVVG leden,

De zesde en laatste NVVG Nieuwsbrief van 2016 met o.a. inleiding op Medisch Leiderschap, nieuwe NVVG Vicevoorzitter, terugblik wetenschappelijk programma Najaarsledenvergadering, oproep NVVG afgevaardigde Federatieve Werkgroep PMO, initiatief JONG-VA, Annita Lehr-Veneberg is de winnaar van de Talma penning 2016, CPME en accreditatieoverleg EACCMA, Combinatie co-schappen huisartsen en sociale geneeskunde,
etc. etc.

Het doel van deze NVVG Nieuwsbrief is een actieve benadering van onze leden zodat actuele zaken op eenvoudige wijze onder uw aandacht gebracht kunnen worden. Te denken valt hierbij aan recente ontwikkelingen, richtlijnen, interessante websites, etc. U zult de Nieuwsbrief dan ook met regelmaat ontvangen. De NVVG website zal dienen om u, via de korte meldingen in de nieuwsbrief, van de langere achtergrondinformatie te voorzien. Tevens worden de Nieuwsbrieven op de website geplaatst. Input voor de NVVG Nieuwsbrief is welkom via: secretariaat@nvvg.nl

Wij wensen u interessant leesplezier toe!
Bestuur NVVG

 Het NVVG bestuur maakt van deze gelegenheid graag gebruik om u, zowel zakelijk als privé, veel voorspoed, geluk en gezondheid, mooie Kerstdagen en een sprankelend Nieuw Jaar toe te wensen!


Inleiding op Medisch Leiderschap

  Wendela Hingst, voormalig directeur KNMG en voortrekker Medisch Leiderschap, hield tijdens de NVVG Heidag een mooie inleiding op Medisch Leiderschap die wij onze leden zeker niet willen onthouden.

Wendela Hingst neemt ons mee in het thema Medisch Leiderschap. In de afgelopen jaren is er bij de KNMG veel gedaan in het kader van Medisch Leiderschap, al is nog niet exact duidelijk wat het precies inhoudt en wat ermee te doen. Welke rol je ook hebt, bestuurder, medewerker, etc. je kunt in elke positie leiderschap tonen.

Leiderschap is het nemen van initiatieven en zelf het goede voorbeeld geven. Maar ook het doel waar je naartoe wilt en daar anderen in meekrijgen. Medisch Leiderschap kan een verandering in de gezondheidszorg teweeg brengen. Verschil tussen Medisch Leiderschap en Leiderschap is slechts de context waarin men werkt. Als je volgers krijgt, ben je een leider. Leiderschap is invloed. Een leider is degene die zich bekommert om de mensen om hem heen en niet degene die als eerste, alleen, op de top van de berg aankomt. Lees verder..

Nieuwe NVVG Vicevoorzitter

  Beste leden van de NVVG,

Graag wil ik mijzelf introduceren. Tijdens de afgelopen Najaarsledenvergadering ben ik benoemd als één van uw bestuursleden. Ik mag voor u de rol van vicevoorzitter vervullen.

Ik ben Kevin De Decker, 29 jaar oud en werk sinds begin 2014 voor het UWV bij kantoor Alkmaar. Ik ben in opleiding tot verzekeringsarts en mag deze opleiding vervolgen tot zomer 2018.
Hiervoor heb ik geneeskunde gestudeerd aan het VUmc en ben ik, na zes jaar, in 2011 afgestudeerd.

Vervolgens ben ik werkzaam geweest in de acute psychiatrie (doe nog steeds een enkele crisisdienst) en als arts bij een trombosedienst. Naast mijn professionele werkzaamheden ben ik zes jaar bestuurslid bij een sportvereniging en zit ik sinds eind 2014 in het bestuur van het A(N)IOS netwerk bij UWV. Voor de NVVG heb ik reeds ervaring mogen opdoen in de commissies opleiding en ethiek.

Nu hoop ik al mijn opgedane ervaring alsmede jeugdige overmoed voor u te kunnen inzetten in ons bestuur van de wetenschappelijke vereniging. Mijn voorlopige doelstelling is daarbij aandacht voor de nieuwe artsen binnen onze beroepsgroep. Op de lange termijn zou ik graag meer kennis en kunde van ons vakgebied binnen de opleiding van geneeskunde studenten brengen.

Hopelijk tot de volgende ledenvergadering voor een persoonlijke kennismaking.

Met bestuurlijke groet,
Kevin De Decker

Terugblik wetenschappelijk programma aansluitend aan Najaarsledenvergadering

  Op donderdag 13 oktober 2016 heeft de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde haar Najaarsledenvergadering gehouden. Na de vergadering volgde het wetenschappelijk deel, ditmaal verzorgd door dr. Roeland Dietvorst. Zijn lezing ging over het primitieve brein (reptielenbrein) dat ondanks miljoenen jaren evolutie ongewijzigd in onze hersenen aanwezig is en ons gedrag in belangrijke mate bepaalt en stuurt. Of je iemand iets toevertrouwt, hem of haar competent vindt, wordt in een fractie van een seconde bepaald.

Zo voorspelde de zaal uitkomsten van willekeurige verkiezingen waarvan de kandidaten slechts een fractie van een seconde werden getoond, met grote nauwkeurigheid.   Ogenschijnlijk triviale details als het wel of niet aanwezig zijn van een klein merklogo op een polo kunnen leiden tot een verdubbeling van de opbrengst bij een collecte. En als u bij een volgende grote aankoop geconfronteerd wordt met een verkoper die uw gebaren overneemt, weet dan dat het een trucje is om uw reptielenbrein aan te spreken en u tot een aankoop te verleiden. Kortom, het was een prikkelende lezing die de zaal achterliet met de vraag of onze beoordelingen wel de objectiviteit hebben die we er zelf aan toekennen.

Heb je het wetenschappelijk programma gemist, klik dan hier voor een korte impressie van de lezing van Dr. Roland Dietvorst.

Oproepen NVVG afgevaardigden

NVVG afgevaardigde Federatieve Werkgroep PMO
De Federatieve Werkgroep Proventief Medisch Onderzoek richt zich op activiteiten rondom gezondheidsbevorderende projecten. Zo is er een digitaal zelfevaluatieformulier voor Preventief Medisch Onderzoek ontwikkeld en is de patientenbrochure Preventief Medisch Onderzoek gepubliceerd. Er is een standpunt Tabaksontmoediging geformuleerd en er wordt gereageerd in de media op diverse health checks. Kortom, een werkgroep waarin met de diverse federatiepartners van de KNMG wordt samengewerkt op diverse projecten met betrekking tot gezondheidsbevordering. Ben je geinteresseerd om namens de NVVG afgevaardigd te worden voor deze werkgroep? Meld je dan aan via het NVVG Secretariaat.
NVVG afgevaardigde Projectgroep richtlijn Arbeidsconflicten
Arbeidsconflicten zijn voor (para-)medici een geregeld terugkerend probleem bij hun patiënten. Zorgverleners proberen daarbij zo goed mogelijk de participatie van hun patiënten te behouden of te bevorderen. Maar wat is er nu wetenschappelijk bekend t.a.v. preventie of effectieve interventie bij arbeidsconflicten? En hoe kunnen we als zorgverleners dan samenwerken bij patiënten met een arbeidsconflict?

De NVAB heeft zich als doel gesteld om voor bedrijfsartsen een Richtlijn Arbeidsconflicten te ontwikkelen. Daarbij is uw inbreng van grote waarde. Een breed draagvlak onder zorgverleners en andere adviseurs is immers van groot belang. Ben je geïnteresseerd om namens de NVVG afgevaardigd te worden voor deze werkgroep? Meld je dan aan via het NVVG Secretariaat.
Initiatief JONG-VA 
  Het Jong-VA netwerk is een initiatief om de contacten tussen de jong professionals in de verzekeringsgeneeskunde en medische advisering te stimuleren. De achterliggende gedachte is het toekomstbestendig maken van het vakgebied en als jong professionals een bijdrage te leveren aan de professionalisering van ons vak. De doelgroep is verzekeringsartsen (in opleiding) en/of medisch adviseurs tot 45 jaar.

Met dank aan de VG-dagen commissie waren wij  ook op de VG-dagen aanwezig ter promotie van het netwerk en met een netwerkborrel.

Er was veel animo voor Jong-VA ook van de meer ervaren collega’s. Wij deden expliciet een oproep aan de ervaren collega’s om hun expertises met ons te delen d.m.v. een lezing of presentatie. Hierop kregen wij direct drie reacties van de ervaren garde, welke wij meenemen bij de planning van volgende activiteiten. Ook onze ledenlijst groeit en daarmee zitten we inmiddels op ongeveer 60 Jong-VA leden. Er was dus eigenlijk te weinig tijd om iedereen te spreken tijdens de borrel. Wij hopen iedereen dan ook weer te zien bij onze volgende activiteiten.
 
Onze volgende activiteit is een lezing over micro-expressies welke gepland staat voor maart 2017. Wij zullen jullie hierover informeren via de mail.
 
Mocht je nog niet op de ledenlijst staan of je expertise middels een lezing/presentatie met ons willen delen dan kun je je hiervoor aanmelden door een email te sturen naar: jong.va.ma@gmail.com
 
We hopen je in maart 2017 te zien en te spreken!
Hartelijk groeten, 
 
Lisette Berg                   Waheeda Joemai
Maud Boiten                  Viona Lapré-Utama
Nathalie Hageman           Miljana Vukadin

Annita Lehr-Veneberg is de winnaar van de Talma Penning 2016
  De Talma jury heeft dit jaar het onderzoeksartikel van Annita Lehr-Veneberg ‘Ingeschat eigen werkvermogen bij (ex-)kankerpatiënten: Een toekomstige tool voor de bepaling van de arbeidsprognose binnen de verzekeringsgeneeskundige beoordeling?’ bekroond met de Talma Penning 2016.
 
De prijs die naast de mooie Penning ook uit een geldbedrag bestaat, zal door de voorzitter van de jury worden uitgereikt op de NVVG Voorjaarsledenvergadering 6 april 2017. Collega Lehr-Veneberg zal dan ook in de gelegenheid zijn haar onderzoek voor de leden van de NVVG te presenteren.
Lees verder...
CPME en accreditatieoverleg EACCMA
  Aangezien verzekeringsgeneeskunde tot op heden slechts in een paar Europese landen een erkend medisch specialisme is, staat ons vak niet op de lijst van medische specialismen van de EU, waardoor het aanvragen van Europese accreditatie voor verzekeringsgeneeskundige congressen moeizaam verloopt. In de aanloop naar het EUMASS Congres 2018 in Maastricht is voor deze problematiek aandacht gevraagd tijdens het congres van UEMS-EACCME in Amsterdam op 12 november jl. Ook tijdens de CPME bijeenkomst in Tel Aviv is hierover met vertegenwoordigers van UEMS informeel gesproken.

Tijdens het verblijf in Tel Aviv (17-20 november 2016) hebben wij het  Israel Medical Center for Simulation (MSR) in het Sheba Medical Center bezocht; één  van 's werelds belangrijkste centra voor het simulatie-based medisch onderwijs.
Simulatie biedt een veilige omgeving waarin men kan leren van zijn/haar fouten. Het accent tijdens de opleiding ligt dan ook op het reflecteren op het eigen handelen, onder andere door middel van feedback en debriefing onderwijs.  
Wij zullen bezien hoe mogelijk facetten van dit simulatie onderwijs ook in Nederland toegepast zouden kunnen worden.

Klik hier voor het verslag van de CPME bijeenkomst in Tel Aviv, dd. 17-20 november 2016


-Annette de Wind

Richtlijn Depressie (2016) vervangt het Verzekeringsgeneeskundig Protocol Depressieve stoornis (2006) per 1-1-2017

De Richtlijn Depressie is gezamenlijk ontwikkeld door NVAB, NVAB en GAV voor bedrijfsartsen en verzekeringsartsen.

De Richtlijn Depressie doet aanbevelingen voor de bedrijfsarts en de verzekeringsarts in de praktijk op het gebied van:
Preventie - risicofactoren
Diagnostiek – diagnose en beperkingen
Interventies – gericht op functioneren in werk, en op terugkeer naar werk
Prognose – factoren die van invloed zijn op de prognose
Evaluatie – vaststellen stagnatie, RIV-toetsing
 
De inhoud van deze Richtlijn is gebaseerd op Evidence Based Medicine. Kennis nemen van de Richtlijn Depressie draagt bij aan de kwaliteit van ons handelen als bedrijfs- of verzekeringsarts en komt ten goede aan de klant met een depressie.
Deze gezamenlijke richtlijn betekent:

  • een herziening van het NVVG-protocol Depressieve stoornis (2006)
  • een aanvulling op de bestaande NVAB-richtlijn Psychische Problemen (2007)
  • een verdieping op het hoofdstuk ‘Arbeid en functioneren’ van de multidisciplinaire richtlijn Depressie (Trimbos, 2013)

De te downloaden documenten zijn beschikbaar via de website.

Mensen Met Mogelijkheden
  Het MMM project loopt ten einde. We hebben de slag met betrekking tot verdiepen, verbeelden en vormgeven gedaan. Op 21 november 2016 hebben we een afsluitende avond met stakeholders en dan hopen we daarna toch nog op de een of andere manier een start te kunnen maken met lokale of regionale ambassadeurs. Om  zo de verbinding te kunnen maken en te behouden met betrekking tot de realisatie van het aan het werk krijgen en houden van mensen met mogelijkheden. Opdat ook de ervaringsdeskundigen met betrekking tot psychiatrische problematiek hun plek in de maatschappij en ten aanzien van participatie hierin kunnen innemen.

We hebben een hoop gedaan. Regiobijeenkomsten drie stuks in vier regio’s, tientallen workshops gegeven, twee onderzoeken zijn er gedaan, er is een onlinetraining ontwikkeld, er is een inspiratieboek gemaakt, er zijn magazines gedrukt, er is een masterclass ontwikkeld en een training,  maar bovenal hebben we 21  beroepsverenigingen aan  ons verbonden en hebben we in een convenant onze doelstelling kenbaar gemaakt. Vanuit de regio’s is er een groep gestart in Leiden, die het gedachtegoed in praktijk brengt.  Van alle projecten die onder het grote project "Bevordering participatie mensen met psychische aandoeningen"  door de beide ministeries (Volksgezondheid en Sociale Zaken) gestart zijn durf ik wel te zeggen dat we het meeste op hebben geleverd. Ik ben trots.
 
Ik hoop dat jullie de tijd nemen voor verdere verdieping. Kijk op www.mmm-mensenmetmogelijkheden.nl.
 
- Linda ten Hove

Combinatie co-schappen huisartsen en sociale geneeskunde
In Maastricht is het co-schap Sociale Geneeskunde geïntegreerd met het co-schap Huisartsgeneeskunde.

Co-assistenten die bij beide disciplines hun co-schappen lopen, integreren de huisartsgeneeskundige kennis met de kennis uit de Sociale Geneeskunde. Op deze manier worden zorgvraagstukken vanuit meerdere invalshoeken belicht. Het leidt tot een breder beeld van de studenten enerzijds en meer begrip voor elkaars specialisatie door de professionals anderzijds.

Lever een mediprudentiecasus in en verdien accreditatiepunten!

De Mediprudentiecommissie van de NVVG roept alle verzekeringsartsen op mee te werken aan een zo compleet mogelijke Mediprudentie database. Deze database is te raadplegen via www.nvvg.nl.

Heeft u een casus of heeft u vragen over het aanleveren van een casus, neem dan contact op met de MENU-commissie via secretariaat@nvvg.nl. Deelnemers aan een mediprudentiegroep kunnen aanspraak maken op drie accreditatiepunten per jaar.

Evenementen

NVVG Voorjaarsledenvergadering met wetenschappelijk programma
Donderdag 6 april 2017 in Veenendaal
NVVG Najaarsledenvergadering met wetenschappelijk programma
Dinsdag 10 oktober 2017
XXIIe EUMASS Congres in Maastricht
dd 4 t/m 6 oktober 2018

XXII EUMASS Congres 2018


Alhoewel het EUMASS Congres 2016 nog plaats moet vinden, is het gezamenlijke organisatiecomité van de Nederlandse en Vlaamse beroepsverenigingen (GAV, NVVG en WVV) al volop bezig met de voorbereidingen voor het XXIIe EUMASS Congres dat van 
4 t/m 6 oktober 2018 in het MECC in Maastricht zal plaatsvinden. Wellicht goed om de data alvast te noteren! Meer informatie kunt u vinden op www.eumass2018maastricht.eu.
 
Mocht u suggesties voor thema's of onderwerpen voor het EUMASS Congres 2018 Maastricht 2018 hebben, laat het ons dan weten via het NVVG secretariaat.

Bekijk onze  Volg ons op

Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde
www.nvvg.nl | secretariaat@nvvg.nl | 030-6868764

Copyright © 2016 NVVG, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp