Copy
Dit is de NVVG Nieuwsbrief jg 6 nr 1 - 2017.
View this email in your browser
  Jaargang 6 | Nummer 1-2017

Beste NVVG leden,

De eerste NVVG Nieuwsbrief van 2017 met o.a. voorjaarsledenvergadering 2017, nieuw bestuurslid: Leo van der Beek, voortgang nieuwe NVVG-website, Landelijk OpleidingsPlan VG goedgekeurd, oproep NVVG afgevaardigde Federatieve Werkgroep Preventie en Gezondheidsbevordering, versterking Accreditatiecommissie gevraagd, een oproep van professor Haije Wind, besluit herregistratie specialisten, Jong-VA training micro-expressie door Job Boersma, extra voordeel van uw NVVG-lidmaatschap, etc. etc.

Het doel van deze NVVG Nieuwsbrief is een actieve benadering van onze leden zodat actuele zaken op eenvoudige wijze onder uw aandacht gebracht kunnen worden. Te denken valt hierbij aan recente ontwikkelingen, richtlijnen, interessante websites, etc. U zult de Nieuwsbrief dan ook met regelmaat ontvangen. De NVVG website zal dienen om u, via de korte meldingen in de nieuwsbrief, van de langere achtergrondinformatie te voorzien. Tevens worden de Nieuwsbrieven op de website geplaatst. Input voor de NVVG Nieuwsbrief is welkom via: secretariaat@nvvg.nl

Wij wensen u interessant leesplezier toe!
Bestuur NVVG

 

Voorjaarsledenvergadering 2017

Het NVVG bestuur nodigt u van harte uit op haar Voorjaarsledenvergadering op donderdag 6 april 2017 in het Van der Valk Hotel in Veenendaal. Om 14:00 uur start de Ledenvergadering waar veel onderwerpen de revue zullen passeren, waaronder een preview van de nieuwe NVVG website en de uitreiking van een erelidmaatschap. Aansluitend zal om 16:00 uur het wetenschappelijk programma aanvangen, waarin de TALMA prijs wordt uitgereikt aan Annita Lehr-Veneberg en Prof. Dr. E. Otten een lezing zal geven getiteld ‘Maken twee hersenhelften één geheel?’. Houd de website in de gaten voor meer informatie. Uw inschrijving kunt u mailen naar het NVVG secretariaat o.v.v. uw BIG nummer en uw aanwezigheid bij ledenvergadering en/of wetenschappelijk programma. 

Nieuw bestuurslid: Leo van der Beek

  Graag wil ik me introduceren. Sedert oktober 2016 (Najaarsledenvergadering) ben ik weer één van uw bestuursleden. Eerder maakte ik van 2000 tot 2003 deel uit van het NVVG bestuur.

Mijn naam is Leo van der Beek en ik ben sinds 1982 werkzaam in de sociale zekerheid. Lees meer.. 

Annita Lehr-Veneberg is de winnaar van de Talma Penning 2016

  De Talma jury heeft dit jaar het onderzoeksartikel van Annita Lehr-Veneberg ‘Ingeschat eigen werkvermogen bij (ex-)kankerpatiënten: Een toekomstige tool voor de bepaling van de arbeidsprognose binnen de verzekeringsgeneeskundige beoordeling?’ bekroond met de Talma Penning 2016. De prijs die naast de mooie Penning ook uit een geldbedrag bestaat, zal door de voorzitter van de jury worden uitgereikt aansluitend aan de voorjaarsledenvergadering op 6 april 2017. Lees meer..

Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging?

  Meld je dan aan voor een bestuursfunctie binnen de NVVG
Onze wetenschappelijke vereniging kent een actief en gemêleerd bestuur, waarbij de bestuursleden steeds voor een periode van twee jaar aangesteld worden. Maud Boiten heeft aangegeven het NVVG bestuur te gaan verlaten. Zij zal in de Voorjaarsledenvergadering afscheid nemen. 

Voor de continuïteit en de veelheid aan activiteiten van het NVVG bestuur is het wenselijk dat er een nieuw bestuurslid komt. Wij zoeken een  gemotiveerde collega die ten dienste van ons allemaal wil meedenken over de invulling van ons mooie vak nu en in de toekomst. 

Heb je interesse in deze vacature stuur dan een mail naar het secretariaat van de NVVG.

Voortgang nieuwe NVVG-website

Het NVVG bestuur is blij dat de Ledenraadpleging Website massaal door de leden is ingevuld. Bijna 80 van u hebben (volgens de karakteristieken) een representatief beeld gegeven van wat de leden verwachten van onze website. Informatie omtrent richtlijnen en nieuwe wetenswaardigheden binnen ons werkveld worden opvallend vaak genoemd. Met daarnaast een goed bruikbare mediprudentie database. Deze feedback neemt het bestuur dan ook mee in de structuur voor de nieuwe website. Lees meer..

Landelijk OpleidingsPlan VG goedgekeurd

  Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) heeft in haar februari vergadering het Landelijk OpleidingsPlan Verzekeringsgeneeskunde goedgekeurd. 

Het NVVG bestuur dankt de commissie Opleiding NVVG/GAV, met Tineke Woldberg als motor achter het LOP VG, voor de mooie klus die is volbracht. De commissie Opleiding NVVG/GAV bestaat uit, voorzitter Hans Bos en commissieleden Marijke van Bork, Nico van Donk, Liz Ellen Groot, Peter van Haren, Dennis van der Heijden, Theo Hoofs, Carlien Hutchison, Marleen Lammers, Anaika Schippers, Haije Wind, Annette de Wind, Tineke Woldberg, Sadie Zwikker. Lees verder..

Op zoek naar een geschikt instrument en het verplichte leuk maken

De overheid heeft aangegeven dat voor de periodieke herregistratie ook artsen M&G en verzekeringsartsen aan een kwaliteitsprogramma moeten deelnemen. Daarom startte afgelopen najaar het project ‘Evaluatie Individueel Functioneren’ (EIF). Rob Kok is voorzitter van de NVVG en projectleider van de werkgroep binnen EIF. Hij is gedreven om een wezenlijke en liefst leuke bijdrage te kunnen leveren aan de professionele ontwikkeling van artsen. Lees meer..

Besluit herregistratie specialisten

Per 1 januari 2016 is het Besluit herregistratie specialisten van kracht geworden. Het besluit heeft onmiddellijke werking. In dit besluit is bewust gekozen voor het onderbrengen van alle deskundigheidsbevordering bij de wetenschappelijke verenigingen. Bovenstaande wijziging betekende voor de verzekeringsartsen, dat de intercollegiale toetsing en de overige deskundigheidsbevordering niet meegenomen konden worden bij de beoordeling van een herregistratieverzoek. Het moest namelijk gaan om deskundigheidsbevordering goedgekeurd door of namens de eigen wetenschappelijke vereniging. In de praktijk betekende dit dat een verzekeringsarts geconfronteerd kon worden met het wegvallen van een groot aantal uren deskundigheidsbevordering omdat deze niet langer meegenomen konden worden bij de beoordeling van het herregistratie verzoek. Dit leidde tot bevreemdende brieven van het RGS aan collega verzekeringsartsen betreffende hun herregistratie.
 
Inmiddels heeft het CGS dit probleem opgelost door de oude ICT-regeling in ere te herstellen. Dat is gebeurd door aanpassing van het Besluit herregistratie specialisten dat per 1 september 2016 in werking is getreden.

Registreren ICT-groepen

ICT-groepen kunnen zich (nog) niet registreren. In het kader van het nieuwe herregistratiebesluit gaat dit wel komen, maar dat kan nog even duren. Wanneer registratie aan de orde is voor de ICT-groepen zullen we dit tijdig via onze nieuwsbrief bekend maken. Tot dan blijft de huidige procedure (registratie in GAIA met een verklaring van de procesbegeleider van de groep) van kracht.

Regelgeving accreditatie overige deskundigheidsbevordering (ODB)
Zoals u weet, dient u aan een aantal eisen te voldoen om uw registratie te behouden. Een van die eisen is dat u in voldoende mate heeft deelgenomen aan geaccrediteerde activiteiten om de deskundigheid te bevorderen. Veel verzekeringsartsen vullen het verplichte aantal uren in met activiteiten in het kader van bij- en nascholing. Er zijn echter ook overige activiteiten die de deskundigheid bevorderen en waaraan als zodanig accreditatie-uren worden toegekend. Die activiteiten kunnen zeer divers zijn. U moet onder andere denken aan: auteurschap, een afgeronde promotie, deelname aan een richtlijncommissie of mediprudentiegroep, lid van een relevante commissie of werkgroep, het houden van een voordracht of begeleiden van een coassistent. Lees meer..

Nieuwe algemeen directeur én nieuwe voorzitter KNMG

  
Het NVVG bestuur feliciteert René Héman (linkerfoto) en Astraia Rühl (foto midden), met hun benoeming als respectievelijk voorzitter en algemeen directeur van de KNMG. Lees meer..

KAMG heeft een nieuwe voorzitter
Elise Buiting (rechterfoto) neemt het stokje over van René Héman. Op 9 februari 2017 is zij officieel benoemd. Het NVVG bestuur feliciteert Elise Buiting met haar nieuwe functie als voorzitter KAMG. Lees meer..

Versterking Accreditatiecommissie gevraagd 

De diverse accreditatiecommissies binnen het ABSG hebben regelmatig behoefte aan versterking. Het ABSG heeft samen met de huidige accrediteurs een deskundigheidsprofiel opgesteld, dat als leidraad kan dienen bij het zoeken en benoemen van nieuwe accrediteurs door de wetenschappelijke verenigingen.
Het beoordelen van accreditaties vraagt een specifieke deskundigheid. Op tijd zorgen voor opvolging is van belang voor de continuïteit en kwaliteit van de accreditatieverlening. Lees hier het profiel.

Aanmelden of meer informatie: secretariaat@nvvg.nl

Oproep NVVG afgevaardigde Federatieve Werkgroep Preventie en Gezondheidsbevordering
De KNMG stelt conform het door het federatiebestuur in juni 2015 vastgestelde document ‘Preventie en gezondheidsbevordering. Een beroepsgroep overstijgende aanpak’ een federatieve werkgroep Preventie & Gezondheidsbevordering (KNMG werkgroep P&G) in. Het document is geschreven op hoofdlijnen. Het biedt de kaders waarin de KNMG haar taak op het gebied van preventie en gezondheidsbevordering uitvoert. Algemeen doel van het document is om binnen de artsenfederatie KNMG een gezamenlijk, breed gedragen beleid uit te voeren op het gebied van preventie & gezondheidsbevordering waarbij samenwerking, afstemming en multidisciplinair denken de uitgangspunten zijn. De federatieve werkgroep P&G ondersteunt de KNMG bij die doelstelling. Klik hier voor de volledige omschrijving van de oproep.

Ben je geïnteresseerd om namens de NVVG afgevaardigd te worden voor deze werkgroep? Meld je dan aan via het NVVG Secretariaat.

Een oproep van professor Haije Wind: lever een wetenschappelijke bijdrage en draag een lid aan voor de NVVG!

De afgelopen jaren heeft de Verzekeringsgeneeskunde een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Zonder dat u zich daar misschien echt van bewust bent geweest, is er veel nieuwe kennis ontwikkeld op ons vakgebied, wat ook heeft geresulteerd in een flink aantal promoties van verzekeringsartsen. Al die onderzoeken zouden niet mogelijk zijn geweest zonder medewerking van verzekeringsartsen. Een andere ontwikkeling is dat binnen aanpalende vakgebieden meer en meer het besef ontstaat dat werk een essentieel onderdeel is van het leven van mensen. Ook wordt steeds meer erkend dat verzekeringsartsen daarin vaak een cruciale rol hebben door hun beoordelingen en adviezen. Deze goede ontwikkelingen hebben potentieel ook een keerzijde: in toenemende mate wordt een beroep op ons als verzekeringsartsen gedaan. Tot nu toe is het steeds een kleine groep van verzekeringsartsen binnen de NVVG geweest die hier invulling aan gaf. Maar er zijn vast veel meer verzekeringsartsen die belangstelling hebben om een keer mee te werken aan een onderzoek of ontwikkelen van een richtlijn. Mede namens de NVVG roep ik jullie daarom graag op! Lees meer..

Mensen Met Mogelijkheden
  Succesverhalen delen. Inspiratie opdoen om verder te gaan. Op 21 november kwamen in het kader van het project MMM-Mensen met Mogelijkheden beleidsmakers, werkgevers, ervaringsdeskundigen en professionals bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en ideeën op te doen met als doel meer mensen met een psychische kwetsbaarheid aan het werk te krijgen en te houden.

Aan de hand van interviews met o.a. een ervaringsdeskundige, werkgever en Jetta Klijnsma van SZW en Kees van der Burg van VWS maakten de aanwezigen verbinding door plannen te smeden over betere samenwerking. Succesverhaal Leiden kwam onder leiding van Ruud Nijsten en Myla Barendregt uitgebreid aan bod. Lees hier verder over de avond en de factsheet van het project MMM. 

Jong-VA training micro-expressie door Job Boersma
  Donderdag, 23 Maart 2017, 16:00 - 19:00
Wat is micro-expressie?
Micro-expressie is een snelle oncontroleerbare expressie op het gezicht, die kort zichtbare en zeer waardevolle informatie geeft over hoe iemand zich echt voelt. Opgeven kan tot 16-03-17 via jong.va.ma@gmail.com met je naam en de tekst: "ja ik kom" of "ja ik kom met de auto" Meer informatie..

Nederlandse verzekeringsartsen oordelen eensluidend

Beoordeling van de arbeidsgeschiktheid van patiënten laat internationaal grote verschillen zien tussen verzekeringsartsen. Maar Nederlandse artsen doen het goed.

Dat blijkt uit een systematische review van 23 studies uitgevoerd in 12 landen. Deze resultaten zijn gepubliceerd in The BMJ door Jürgen Barth e.a., onder wie dr. Jan Hoving (Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, AMC) en dr. Jerry Spanjer (UMCG/UWV). Deels gaat het om studies die zijn verricht in een verzekeringsgeneeskundige setting (16 onderzoeken), deels om studies in een researchsetting (7 onderzoeken). Als er gestandaardiseerde methoden werden gebruikt, verbeterde de betrouwbaarheid van de beoordelingen. Die beoordelingen hadden steeds betrekking op psychische aandoeningen, aandoeningen van het bewegingsapparaat of van een mix van beide. Lees meer..

Extra voordeel van uw NVVG-lidmaatschap
Naast het tijdschrift TBV dat u ontvangt als onderdeel van uw lidmaatschap, heeft u ook gratis toegang tot TBV Online Plus. Met TBV Online Plus krijgt u toegang tot:

  • Het digitale archief van TBV;
  • Digitale archief van drie andere relevante tijdschriften;
  • Geaccrediteerde e-learnings.

In een brief van uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum verstuurd begin februari 2017 staat uw persoonlijke inlogcode voor TBV Online Plus.

Evenementen

Jong-VA training micro-expressie door Job Boersma
Donderdag 23 maart 2017 in Utrecht
NVVG Voorjaarsledenvergadering met wetenschappelijk programma 
Donderdag 6 april 2017 in Veenendaal
NVVG Najaarsledenvergadering met wetenschappelijk programma
Dinsdag 10 oktober 2017
XXIIe EUMASS Congres in Maastricht 
dd 4 t/m 6 oktober 2018 

Bekijk onze  Volg ons op

Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde
www.nvvg.nl | secretariaat@nvvg.nl | 030-6868764

Copyright © 2017 NVVG, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp