Copy
View this email in your browser
Wij wensen u veel leesplezier!

Oefeninspiratie!


Zoals u van ons inmiddels gewend bent, geven we u ook dit kwartaal weer graag een aantal ideeën voor uw ISPS-oefeningen.
 1. Oefen eens met het maken van een signalement. U kunt hiervoor gebruik maken van de online oefening, die Port Security Center hiervoor ontwikkeld heeft.
 2. Weet u welke gegevens er op een ladingdocument moeten staan? Pak er eens eentje bij en kijk aan de hand van de checklist of alles klopt.
 3. De PFSO of diens plaatsvervanger dienen 24/7 bereikbaar te zijn. Test komende week eens op verschillende tijdstippen of dit inderdaad zo is. Zou hij meteen kunnen reageren als er iets is (bijvoorbeeld inbraak of brand)? En weet hij in dat geval ook wat te (laten) doen (conform PFSP)?
 4. Controleer of uw omheining in goede staat is en alle toegangen gesloten zijn en goed werken. Kijk dan meteen ook (bijvoorbeeld steekproefsgewijs) of de sleutels beschikbaar zijn en uw sleutelplan/pasregistratie nog klopt. Meld eventuele afwijkingen en breng in dat geval alles weer in de juiste staat.
 5. U kunt zich natuurlijk ook weer aanmelden voor onze gezamenlijke ISPS oefening op 20 juni 2018. Niemand anders dan de Douane leert ons de kneepjes van het vak voor het controleren van lading en voertuigen! Lees er hieronder meer over.
Op onze website vindt u nog meer oefen-ideeën

Actualiteit: Wees extra alert op ID en ADR!


Via internet rijbewijzen kopen die niet van echt te onderscheiden zijn? ADR certificaten kopen bij een busje met Pools kenteken dat in de haven rondrijdt met apparatuur om ze ter plekke te maken? Het lijkt onwerkelijk, maar is mogelijk harde realiteit. En dat vereist van u extra alertheid!

Als zich een chauffeur bij uw havenfaciliteit meldt, die niet in het bezit is van een geldig ADR-certificaat (en dus geweigerd wordt, toch!?), maar zich korte tijd later opnieuw meldt mét een ADR certificaat, verzoeken wij u dit direct te melden via 112. Graag met kenteken, ID-nummer en signalement. Via de meldkamer van de Politie zal er vervolgens een melding worden uitgezet om deze chauffeur te controleren.

Wij verzoeken u ook te melden als u een verdacht Pools busje ontdekt of erover hoort. En natuurlijk verwachten we dat u extra alert bent op de echtheidskenmerken van rijbewijzen en ID's.

Wilt u hier meer over leren? Kom dan naar onze eerstvolgende ISPS-oefening! U leest er hieronder meer over!
ISPS-oefening kwartaal 2

Ladingcontrole - een kwestie van gedegen samenwerking!

20 juni 2018, Douane Trainingscentrum Haven, Rotterdam

Ladingcontrole is een belangrijk onderwerp binnen de ISPS-Code en AEO-certificering. In de keten zijn verschillende partijen betrokken; toeleveranciers, de Douane, surveyors, uw eigen medewerkers en uw klanten. Port Security Center organiseert ditmaal in samenwerking met de Douane Nederland een speciale thema-oefening over dit onderwerp.

We zijn 20 juni te gast bij het nieuwe trainingscentrum Haven van de Douane in Rotterdam. Van de professionals van de Douane leren we de kneepjes van het vak van de controle van zegels, containers, voertuigen, chauffeurs, ladingdocumenten en nog veel meer! Natuurlijk gaan we daarbij actief zelf aan de slag.

Het concept programma is te downloaden via onze website en wordt de komende weken nog nader uitgewerkt. Wij houden u uiteraard op de hoogte via onze website en onze nieuwsbrief. Het belooft een interessante en leerzame dag te worden en er is maar beperkt plek. Meld u dus alvast aan, dan reserveren we een plekje voor u!


Deelname kost excl. BTW € 150,- voor leden en € 195,- voor niet-leden.
Aanmelden kan tot en met 13 juni.

Vermeld bij uw aanmelding ook even of uw voorkeur uitgaat naar de ochtend- of de middagsessie.

Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt door Douane Nederland
Direct aanmelden

AVG/GDPR: Hoe gaat u om met uw camerabewaking?


Europa staat aan de vooravond van een omvangrijke herinrichting van de privacywetgeving. De Europese privacyrichtlijn en de daar op gebaseerde Wet Bescherming Persoonsgegevens worden per 25 mei 2018 ingetrokken. Vanaf dan zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) gelden. Dit heeft grote gevolgen voor het bedrijfsleven.

De komst van de AVG leidt voor alle havenbedrijven tot dezelfde problematiek. Wat mag nog wel en wat niet meer? Daarom geeft Port Security Center u  in samenwerking met experts terzake graag een aantal praktische tips. Omdat in onze havens aardig wat camera's hangen die al onze bewegingen registreren, gaan we in deze editie i.s.m. Safesecur Group BV in op cameratoezicht.
 

Cameratoezicht onder de AVG: wat mag wel en wat mag niet?


Camera’s worden gebruikt om personen en eigendommen te beschermen. Medewerkers en bezoekers moeten wel weten dat er een camera hangt. Bijvoorbeeld door bordjes op te hangen. Camerabeelden mogen niet langer worden bewaard dan nodig; 4 weken is de maatstaf. Maar is er een incident vastgelegd, zoals diefstal? Dan mag u de betreffende beelden bewaren totdat het incident is afgehandeld.


Cameratoezicht kan helpen tegen diefstal of beschadiging van eigendommen. Maar de inbreuk op de privacy van medewerkers en bezoekers is groot. Organisaties moeten daarom zorgvuldig met cameratoezicht omgaan. Daarom mag je alleen camera’s ophangen, als je aan een aantal voorwaarden voldoet.
 1. De werkgever moet een zogeheten gerechtvaardigd belang hebben voor het cameratoezicht. Bijvoorbeeld diefstal tegengaan, of werknemers en bezoekers beschermen.
 2. Daarnaast moet het cameratoezicht noodzakelijk zijn. Dat wil zeggen dat het doel - bijvoorbeeld fraudebestrijding - niet op een andere manier kan worden bereikt. Is er een andere mogelijkheid, die minder ingrijpend is voor de privacy? Dan geniet die de voorkeur.
 3. Bovendien moet eerst een privacy-toets worden uitgevoerd. Dit betekent dat de organisatie de belangen en rechten van de werknemers en bezoekers afweegt tegen haar eigen belang.
 4. De inbreuk op de privacy moet verder zo klein mogelijk zijn. Een camera in een toilet gaat bijvoorbeeld te ver. 
 5. Verder mag de camera geen geluidsopnamen maken. Dat is voor het doel namelijk niet nodig.
 6. Ook mag het cameratoezicht niet op zichzelf staan. Het moet onderdeel zijn van een totaalpakket aan beveiligingsmaatregelen.
 7. Tenslotte moet de ondernemingsraad goedkeuring geven.
Door de volgende 5 stappen te zetten, kun je aantoonbaar maken dat je, ook voor cameratoezicht, voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming:
 1. Voer een compliance check uit naar de mate waarin cameratoezicht voldoet aan de AVG en pak de zaken aan die nog niet compliant zijn.
 2. Voer een Privacy Impact Assessment uit naar de wijze waarop cameratoezicht binnen de organisatie wordt ingezet en hou je aan alles wat je daarin hebt aangegeven.
 3. Stel een camerareglement op waarin alle informatie omtrent het camerasysteem wordt vastgelegd en laat deze goedkeuren door de Ondernemingsraad.
 4. Zorg voor verwerkersovereenkomsten met alle externe partijen die betrokken zijn bij het cameratoezicht en controleer of alle partijen zich daaraan houden.
 5. Zorg dat de Functionaris Gegevensbescherming weet dat cameratoezicht valt onder de AVG en betrek hem/haar bij de bovenstaande acties.
Marc van der Zandt is algemeen directeur van de Safesecur Group BV - security management consultants gevestigd in het World Trade Center te Rotterdam. Safesecur Group BV is gespecialiseerd in advisering op het gebied van de AVG, object- en informatiebeveiliging.

Code Red: Drone Threat | Trio Security

24 mei en 12 juni, Almere

De toepassing van drones neemt snel toe, zowel voor inspectiewerkzaamheden in het publieke en private domein, als voor recreatief gebruik. Wat mag wel, wat mag niet, welke risico's loopt u als er een drone boven uw terminal vliegt en hoe herkent u een 'goede' drone versus een 'slechte' drone?

Trio Security organiseert op 24 mei en 12 juni een interactieve workshop over dit onderwerp. U leert in deze workshop meer over de laatste ontwikkelingen op het gebied van drone operaties, surveillance, dreiging en risico's. Deelname kost € 385,00 p.p., excl. BTW. Download hier de brochure van deze workshop. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paul Mulder: +31 643 874 565, info@triosecurity.nl.
Aanmelden

Havenbeveiliger wordt je niet zomaar!


Vanuit het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en het Ministerie van Justitie en Veiligheid wordt gewerkt aan een wijziging van de Havenbeveiligingswet*. Een van de belangrijke thema's daarbij, is de vakbekwaamheid van de Havenbeveiliger. 

Vanuit de Havenbeveiligingswet ligt er een link naar de Wet op de Particuliere Beveiliging en Recherchebureaus (Wpbr). Op grond van deze wetgeving worden er eisen gesteld aan beveiligers die werkzaam zijn in de haven.

Eisen aan beveiligingsorganisaties
Voor de beveiligingsorganisaties die onder de Wpbr vallen, is onder andere een vergunning vereist (te herkennen aan een ND of BD nummer). Leidinggevenden en medewerkers van deze organisaties hebben toestemming nodig om hun werkzaamheden te mogen verrichten. Voor de leidinggevenden wordt deze toestemming aangevraagd via Dienst Justis, voor de medewerkers bij de korpschef. Daarnaast worden medewerkers gescreend, dienen zij een goedgekeurd uniform te dragen (herkenbaar aan de V op de revers) en in het bezit te zijn van een speciaal legitimatiebewijs (grijze of groene pas).


     

Opleidingseisen
Op dit moment bestaan de opleidingseisen voor een havenbeveiliger op grond van de Wpbr uit de MBO II opleiding Beveiliger, die op grond van de Havenbeveiligingswet aangevuld moet zijn met een certificaat 'Havenbeveiliger' dat is afgegeven door een erkende opleidingsinstantie

In de afgelopen jaren is de wereld sterk veranderd, waardoor er andere eisen worden gesteld aan beveiligers, onder andere op het gebied van vaardigheden en technologische ontwikkelingen. Dat betekent ook dat de MBO-opleiding van beveiligers op deze eisen moet worden aangepast. Vanuit de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) wordt er op 7 juni een visiebijeenkomst over de toekomst MBO-veiligheid georganiseerd. Port Security Center heeft zitting in het marktsegment Orde & Veiligheid van de Sectorkamer Zakelijke Dienstverlening van het SBB en zal op 7 juni bij de visiebijeenkomst mede aanwezig zijn om de belangen van bedrijven in de haven te behartigen.

Examinering
In de toekomst wil men in het belang van een uniforme kwaliteit tevens toe naar een centraal afgegeven certificaat 'Havenbeveiliger' bovenop het MBO-diploma. De Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB) zal dit Havenbeveiliger-examen naar verwachting gaan afnemen. Port Security Center maakt deel uit van de Commissie van Deskundigen die de examenvragen hiervoor opstelt. Daarnaast heeft Port Security Center zitting in de Examencommissie van SVPB, die verantwoordelijk is voor het examineringsproces.

Wij houden u via onze nieuwsbrief graag op de hoogte van de ontwikkelingen op dit vlak. Wilt u meer weten over onze rol in deze gremia of meepraten over de ontwikkelingen? Neemt u dan contact met ons op via info@portsecuritycenter.eu.


* De ISPS-Code is een amendement op het Safety of Life at Sea (SOLAS) verdrag, dat wordt beheerd door de International Maritime Organization (IMO) en door de Europese Unie voor de lidstaten is bekrachtigd via de EU-Verordening 725/2004 (voor schepen en havenfaciliteiten) en Richtlijn 2005/65/EG (voor havens). In Nederland zijn de EU-Verordening en richtlijn geïmplementeerd via de Havenbeveiligingswet en in België via de Wet en het Koninklijk Besluit betreffende de maritieme beveiliging. 

Een terugblik: Pilot training: Eerste hulp bij terreur

11 april 2018, Inprevo Utrecht


De reacties op de pilottraining “Eerste hulp bij terreur” die Inprevo in samenwerking met het Belgische Auriex organiseerde, waren bijzonder enthousiast. De training was gericht op hulpverleners, zoals Brandweer, Politie, Rode Kruis en BHV-organisaties van risicovolle organisaties, zoals NS, BRZO-, en ISPS-gecertificeerde bedrijven, die betrokken kunnen raken bij daden van terreur of andere incidenten die kunnen leiden tot catastrofale verwondingen. Ook PFSO-ers Perry Bierkens en Hans Heck van ATM B.V., de afvalstoffenverwerker uit Moerdijk, schoven aan. Ze vertellen over hun ervaring.


Perry: "Bij aankomst hadden wij nog geen verwachtingen van deze pilottraining. Na een voorstelronde werden we in twee groepen verdeeld. De groepen gingen vervolgens naar buiten, waar we plotseling onderdeel waren van een terroristische aanslag met meerdere (zwaar) gewonden. Voor de instructeurs was dit de nulmeting van de reactie en het kennisniveau van de aanwezige deelnemers."
 
Hans vervolgt: "Na deze zeer realistische en indrukwekkende oefening werd ter plaatse kort geëvalueerd, waarna we weer naar het lokaal gingen voor de training. We leerden hoe te handelen in situaties waarbij gewonden zijn gevallen en er nog steeds geschoten wordt. Toepassen van de tourniquet en veilig wegkomen stond hierbij centraal." Het theoretische gedeelte werd afgesloten met een korte oefening waarbij de deelnemers individueel een realistisch nagebootste slagaderlijke bloeding moesten stoppen.
 
"Toen we vervolgens dachten rustig van onze lunch te kunnen genieten, werden we verrast door een luide knal, waarna de instructeur riep: ‘’massive bleeding linkerbeen!’’, vervolgt Perry. "Iedereen greep natuurlijk meteen naar de tourniquet die we tijdens de training op de man moesten dragen. Twee personen hadden de tourniquet niet bij zich en konden zichzelf dus niet redden van hun "verwondingen"."
 
Na de lunch werd besproken hoe medisch te handelen na evacuatie van het slachtoffer naar een minder gevaarlijke omgeving, zodat er meer ruimte en tijd is om het slachtoffer te behandelen. "Onder andere het toepassen van het Israëlisch drukverband, en het behandelen van een zogeheten "sucking chest wound" werd besproken." De pilottraining werd afgesloten met een oefening, waarbij we in de praktijk brachten wat we deze dag geleerd hadden. "Al met al een hele leerzame dag", aldus Hans. 
 
Verwondingen ten gevolge van aanslagen of grote incidenten, die je normaal alleen in oorlogsgebied ziet, vereisen ander tactisch handelen bij het benaderen en behandelen van de slachtoffers, om vermijdbare en aanvullende slachtoffers te voorkomen. 

Het RACFA (Remote Area Combat First Aid) concept leert technieken, die hun diensten reeds bewezen hebben in oorlogsgebied, aangepast aan de mogelijkheden en kennis van de professionele hulpdiensten en bedrijfshulpverleners op straat. Kennis die voor elke burger nuttig is om de gevolgen van een terreurdaad onder controle te houden en daar waar mogelijk te beperken. Wij kunnen deze training dan ook van harte aanbevelen! Wilt u meer weten, neem dan contact op met Aleid Kanis, +31 655 405 985, a.kanis@inprevo.nl.
ISPS-oefening kwartaal 3

Proactief beveiligen - Hoe doe je dat nu eigenlijk?

26 september 2018, locatie volgt

Op 26 september 2018 organiseert Port Security Center in samenwerking met de European Security Intelligence Foundation (ESIF) een ISPS-oefening over proactief beveiligen. Er wordt veel over gesproken, maar hoe doe je dat nu eigenlijk? 

We zullen ingaan op de security dreigingen die relevant zijn voor bedrijven gevestigd in de havens. Ook bekijken we de MO's (modus operandi) van de mensen achter deze dreigingen. Door te weten hoe zij handelen, weet u waar u op moet letten en kunt u beter inschatten wanneer een afwijking van de norm een bedreiging vormt.

Het programma wordt op dit moment nader uitgewerkt, maar aanmelden kan al.
Deelname kost € 150,- voor leden en € 195,- voor niet-leden.  
Aanmelden

Vergeet incidenten niet te melden!


PFSO's zijn vanuit de ISPS-Code verplicht alle beveiligingsincidenten te melden. Bij spoed/heterdaad met signalement belt u natuurlijk meteen 112, bij niet spoedeisende verdachte situaties 0900-8844. Maar vergeet u niet de ISPS-incidenten ook te melden aan uw PSO en bij het centrale meldpunt? Dit is o.a. belangrijk voor trend- en hotspotanalyse. Zo maken we samen onze havens veiliger.

Voor het melden van incidenten, kunt u het standaard formulier gebruiken. Het formulier geeft een toelichting over de soorten beveiligingsincidenten die gemeld kunnen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onbevoegde toegang, inbraak, vernieling, cybercrime, drones of sportvliegtuigjes, en andere verdachte situaties. U stuurt het formulier aan uw havenveiligheidsfunctionaris (PSO). De PSO meldt het beveiligingsincident bij de burgemeester. De burgemeester, lokaal de bevoegde autoriteit voor de Havenbeveiligingswet, bepaalt of - en zo ja welke - maatregelen getroffen moeten worden. 

U stuurt het formulier daarnaast aan de Dienst Informatiecentrum Waterpolitie via pfso@dicwater.nl. Voor regio Rotterdam geldt dat het formulier tevens aan isps@rijnmond.politie.nl verzonden moet worden. De informatie wordt gebruikt voor zogenaamde trend- en hotspotanalyse. Wanneer de uitkomst van de analyse daar aanleiding toe geeft, ontvangt u als PFSO op basis daarvan een "ALERT". Deze heeft u afgelopen jaar wellicht al een aantal malen ontvangen.

Incidenten kunnen natuurlijk ook altijd anoniem gemeld worden via Meld misdaad anoniem.
ISPS-oefening kwartaal 4

Brandveiligheid in het kader van de ISPS-Code

21 november 2018, Inprevo Rotterdam

Op 21 november 2018 organiseert Port Security Center in samenwerking met Instituut Fysieke VeiligheidInprevo*, Kappetijn Safety Specialists, en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond een ISPS-oefening over Brandveiligheid in het kader van de ISPS-Code.

Brandveiligheid wordt normaal gezien als onderdeel van het 'safety' domein. Wanneer branden echter opzettelijk worden gesticht – bijvoorbeeld om schade en/of slachtoffers te veroorzaken – of het resultaat zijn van moedwillig veroorzaakte explosies, is er sprake van een security incident. In dat geval is er een belangrijke coördinerende rol voor de PFSO weggelegd.  Weet u wat er hierbij van u verwacht wordt?


Tijdens deze speciale oefening rondom het onderwerp brandveiligheid leert u het onderscheid tussen safety en security branden en het verschil in tactisch handelen dat hierbij nodig is. Als PFSO werkt u samen met de BHV-organisatie, de bedrijfsbrandweer en autoriteiten, zoals brandweer, ambulance, politie en andere eenheden. Wie doet wat en welke vragen stelt u zich daar bij?

Maikel Lenssen, Beleidsadviseur Crisismanagement bij Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en Nationaal coördinator Terrorisme Response bij het Instituut Fysieke Veiligheid is als voorzitter van de planningsstaf voorbereiding terrorismegevolgbestrijding goed ingevoerd in de rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende overheidshulpverleners. Hij vertelt u hier alles over en gaat daarbij ook in op de verwachtingen die de overheid van de rol van het bedrijfsleven heeft.

De specialisten Kees Kappetijn en Gaby van Melick van Kappetijn Safety Specialists geven u vervolgens tips en trucs hoe u uw eigen organisatie het beste kunt inrichten op de verschillende verwachtingen, rollen, taken en dilemma's.

Niels van Vlimmeren en Gerard Hoffmann van Inprevo informeren u tenslotte over de bouwkundige, installatie-technische en organisatorische (BIO) maatregelen die u daarbij kunt treffen.

Natuurlijk gaan we onder begeleiding van deze specialisten aan de hand van cases ook zelf actief aan de slag met brandbestrijding, hulpverlening en de communicatie en samenwerking daaromheen. Zo krijgt u meteen ook de gelegenheid om het tactisch en praktisch handelen bij security branden te oefenen.

U kunt het volledige programma hier downloaden.

Deelname kost € 150,- voor leden en € 195,- voor niet-leden. Aanmelden kan tot en met vrijdag 16 november. We verheugen ons alvast op uw komst!

Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt door:

   
   
* Inprevo is de nieuwe naam van Falck Prevention en TSA Safety Products en staat voor: Integrale Veiligheid voor Organisaties.
Direct aanmelden

Word lid!

Port Security Center helpt u bij het verkrijgen en behouden van uw ISPS-certificering. Dit doen wij via onze gratis nieuwsbrief en website, door het organiseren van collectieve en maatgesneden ISPS oefeningen en trainingen, het ontwikkelen van andere handige hulpmiddelen en downloads en belangenbehartiging. Dat kunnen we natuurlijk niet zonder uw steun!

Word ook lid van Port Security Center!
U betaalt jaarlijks per persoon € 350,- excl. BTW. U ontvangt hiervoor korting op onze eigen en diverse externe evenementen en kunt tegen gereduceerd tarief gebruik maken van onze adviesservice en speciaal voor u ontwikkelde cases, oefeningen en trainingen. En u geeft ons de gelegenheid door te gaan met ons ondersteunende initiatief. Op onze website en in onze flyer leest u meer over wat Port Security Center voor u doet en wat het lidmaatschap precies inhoudt. 

Word vandaag nog lid!

Agenda


Noteert u alvast de data voor onze volgende ISPS-oefeningen in uw agenda: Hou onze nieuwsbrief in de gaten of kijk op www.portsecuritycenter.eu voor meer informatie over onze aankomende evenementen en die van derden
Copyright © 2018 Port Security Center, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp