Copy
View this email in your browser
In deze nieuwsbrief:
Een bijzonder dankjewel aan onze leden!

2020 was een zeer bijzonder jaar, waarin de meeste van onze evenementen door corona geen doorgang konden vinden. Op creatieve wijze hebben we geprobeerd u via onze gratis nieuwsbrief toch te ondersteunen met oefeningen en casussen die u vanachter uw bureau kon uitvoeren. En met succes! Velen van u hebben aan onze oefeningen meegedaan! Ook diverse havenautoriteiten waren ervan gecharmeerd, omdat de oefeningen klein zijn, maar wel nuttig en leerzaam.

Belangenbehartiging
Ook heeft Port Security Center namens haar achterban uitgebreid gereageerd op de voorgenomen wijziging van de Havenbeveiligingswet. Iets wat het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat op prijs heeft gesteld. En we hebben actief bijgedragen aan de totstandkoming van het nieuwe kwalificatiedossier voor de Beveiliger (MBO 2 en 3), dat naar verwachting in januari door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zal worden vastgesteld.

Port Security Academy
Tenslotte is Port Security Center met een nieuw initiatief gestart: de Port Security Academy. Daarover zult u het komende jaar meer gaan horen.


Hartelijk dank voor uw steun!
Al deze dingen kunnen we natuurlijk niet doen zonder de steun van onze leden. Die steun waarderen wij dan ook zeer.

Lidmaatschap 2021

Wij hopen dat onze leden ook komend jaar weer veel plezier van hun lidmaatschap zullen beleven. Bovenal hopen wij u in 2021 ook weer gewoon live te kunnen begroeten op onze evenementen.

Als lid kunt u in januari de factuur voor uw lidmaatschapsbijdrage verwachten.
Wilt u onverhoopt opzeggen? Dat kan tot uiterlijk 31 januari 2021.


Nog geen lid van Port Security Center, maar wilt u dat wel worden?
Treed vandaag nog toe tot ons netwerk van enthousiaste leden en profiteer van de korting op onze oefeningen en evenementen! De lidmaatschapsbijdrage voor 2021 bedraagt € 350,- excl. BTW per organisatie per jaar. U kunt zich aanmelden via onze website.
Controleer nog even uw ISPS-verplichtingen
We sommen ze nog even voor u op, zodat u eenvoudig kunt controleren of alles voor 2020 is afgevinkt, en u ook alvast weet wat u voor 2021 weer te doen staat:
Inspiratie of ondersteuning voor uw oefeningen nodig? Kijk nog even onze voorgaande nieuwsbrieven na of kijk voor meer suggesties op www.portsecuritycenter.eu. Interesse in een voor u op maat gesneden oefening? Wij helpen u graag!

Langs deze weg overigens ook een bijzonder compliment aan de diverse havenautoriteiten, die via hun eigen jaarlijkse havenbrede oefening PFSO's ondersteunen bij het voldoen aan de oefenverplichting. In het bijzonder vermelden we Port of Moerdijk die een interessante oefening over gevaarlijke stoffen en terrorisme organiseerden en Port of Harlingen waar de lokale PFSO's alvast kennis konden maken met de nieuwe alerteringsfaciliteit in de MOBI.
Aandachtspunten voor de jaarlijkse controle van uw PFSP
Wist u dat u jaarlijks uw Port Facility Security Plan (PFSP) aan een controle moet onderwerpen? U controleert daarbij of de inhoud van het PFSP nog overeenkomt met de feitelijke omstandigheden en of het moet worden aangepast aan oefenresultaten, wetswijzigingen of andere wijzigingen. De evaluatie van het PFSP kan tegenwoordig heel eenvoudig als melding via de MOBI worden geregistreerd.

Fysieke wijzigingen op de havenfaciliteit of inhoudelijke wijzigingen in het PFSP (bijvoorbeeld naar aanleiding van oefenresultaten) moeten vervolgens meestal door de Port Security Officer worden goedgekeurd. Hiervoor kunt u het aangepaste PFSP via een wijzigingsmelding indienen bij de MOBI.

 
Weet u nog niet goed hoe de MOBI werkt of waar u in de MOBI moet zijn? Wij loodsen u graag telefonisch door het MOBI-doolhof. Neem contact met ons op via 06-53163936. Gebruikt u de MOBI nog niet? Neem dan contact op met uw Port Security Officer.

Let bij de controle van uw PFSP vooral ook op de volgende aandachtspunten:

Walverlof en bezoek
Wist u dat een havenfaciliteit wettelijk verplicht is walverlof voor bemanning te faciliteren? Dit geldt ook voor de toegang van bezoekers aan het schip, zoals familieleden en toeleveranciers, maar ook vertegenwoordigers van welzijns- en vakbondsorganisaties voor zeelieden. Slechts bij hoge uitzondering mag hiervan worden afgeweken. De procedure die u hierbij hanteert, dient beschreven te staan in uw PFSP.

Scheepsveiligheidsalarm
De meeste PFSP's verwijzen naar het nood-/calamiteitenplan van de havenfaciliteit. Wij signaleren dat bij veel havenfaciliteiten in deze plannen nog onvoldoende rekening wordt gehouden met de handelwijze in geval van een alarm vanaf een schip. Zo'n alarm kan u op twee verschillende wijzen bereiken: als hoorbaar alarmsignaal vanaf het schip of als stil alarm via de autoriteiten. In dat laatste geval dient u ook in een verificatieprocedure te voorzien. Vergeet in uw alarmering- en evacuatieprocedure ook niet de bemanning van de aangemeerde schepen!

Contactgegevens
Als PFSO bent u verantwoordelijk voor de juiste contactgegevens in de MOBI-app. Controleer deze dus regelmatig. Omdat de MOBI-app nog geen aparte rol voor de ISPS-adviseur kent, wordt deze regelmatig als plaatsvervangend PFSO in de MOBI ingeschreven. Let er dan op dat dit ook in het PFSP is omschreven.
Nog geen ISPS-adviseur, maar wel interesse?
Neem dan contact met ons op en wij brengen u geheel vrijblijven in contact met de adviseurs uit ons netwerk.
EU Inspectie 2019 en de gevolgen daarvan

In juni 2019 heeft de Europese Commissie in Nederland een ISPS-inspectie uitgevoerd. Bij deze inspectie zijn een aantal ISPS-faciliteiten en schepen in het Noordzeekanaalgebied geïnspecteerd. Hierbij is een aantal  non-conformities (tekortkomingen) geconstateerd, die zijn omschreven in het inspectierapport van de Europese Commissie.

Risicoanalyse door Bevoegde Autoriteit
Eén van deze non-conformities bestond eruit, dat de risico-analyse (Port Facility Security Assessment), die in het verleden via de Toolkit door de PFSO gedaan werd, door de Bevoegde autoriteit (veelal de Burgemeester) opgesteld moest zijn. Dit was ten tijde van de inspectie nog niet overal het geval. Inmiddels zijn deze PFSA's nagenoeg allemaal vernieuwd. NB: De PFSA moet elke 5 jaar worden vernieuwd. U kunt hiervoor via de MOBI een aanvraag indienen. U kunt uw huidige PFSA en de datum waarop deze is opgesteld vinden in de MOBI.

Beveiligde interactie tussen ISPS en niet-ISPS schepen 
Ook is bij de inspectie gebleken dat havenfaciliteiten soms onvoldoende maatregelen treffen om de beveiliging van ISPS-plichtige schepen te garanderen, als er sprake is van (mogelijke) interactie met niet ISPS-plichtige schepen (zoals binnenvaartschepen). Hoewel deze schepen niet onder de ISPS wet- en regelgeving vallen, kunnen ze wel een veiligheidsrisico voor ISPS-plichtige schepen vormen als ze op hetzelfde moment aan dezelfde kade liggen.

Voorkomen moet worden dat de bemanning van een binnenvaartschip ongecontroleerd toegang krijgen tot een zeeschip. In het PFSP moet daarom staan welke beveiligingsmaatregelen de faciliteit neemt om de toegang vanaf de waterzijde te controleren en hoe hier toezicht op wordt gehouden. Dit is te vergelijken met de maatregelen die een faciliteit treft bij toegang vanaf landzijde, waarbij personen en voertuigen zich ook moeten melden en registreren. De faciliteit moet de bemanning van een niet ISPS-schip informeren over de geldende procedures. Dit kan via een instructie, een overeenkomst of door verbods- en/of informatieborden, looplijnen en hekken. In het PFSP moet verder staan hoe de opvolging eruit ziet als een bemanningslid zich niet aan de beveiligingsmaatregelen houdt.

Beveiliging ISPS wachtlocaties
De EU heeft tijdens de inspectie ook geconstateerd, dat de beveiliging bij diverse ISPS-wachtlocaties op dit moment onvoldoende is. Wachtlocaties zijn locaties waar ISPS-schepen liggen te wachten tot ze bijvoorbeeld elders terecht kunnen voor hun laad- en losactiviteiten. De beveiliging van deze wachtlocaties wordt nu vaak met een Declaration of Security (DoS) bij de Ship Security Officer (SSO) belegd. Dit is om twee redenen onvoldoende:
  1. de beveiliging is een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de PFSO en de SSO en kan dus niet alleen bij de SSO worden belegd;
  2. enkel een DoS is onvoldoende. Er moeten aanvullende maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze ISPS-faciliteiten. De voorkeur ligt daarbij bij het plaatsen van permanente of tijdelijke omheining, maar goedgekeurde alternatieve beveiligingsmaatregelen zijn ook mogelijk. 
Controleer uw PFSP op deze aanbevelingen, als één of meer van de bovenstaande situaties op uw havenfaciliteit van toepassing zijn. Bij twijfel kunt u contact met ons opnemen voor advies.
Train uw personeel in security awareness!

Interesse in een security awareness training voor uw personeel? Port Security Center kan deze voor u verzorgen!


In de training wordt kort ingegaan op de wet- en regelgeving achter de ISPS-Code en de gevolgen daarvan voor de eigen havenfaciliteit. Aan de hand van aansprekende interactieve oefeningen wordt vervolgens de security awareness van het personeel getoetst. 

Tijdens de training komen ook de dilemma's aan bod wat je moet doen als je zelf benaderd wordt voor criminele handelingen en hoe je er mee omgaat, als je je collega niet wilt verlinken of je je niet veilig voelt bij de meldkanalen binnen je eigen bedrijf (PFSO of vertrouwenspersoon) of bij de overheid (politie, douane of meld misdaad anoniem). 

   
 
Diverse bedrijven gingen u al voor! Enkele reacties:
"Ik ben nu een stuk achterdochtiger dan voor deze training!"
"Droge stof leuk gebracht!"
"Ik weet nu beter waar ik op moet letten en wat ik moet melden."

 
Locatie
De training kan in company gegeven worden en wordt in overleg aangepast op de specifieke situatie op uw havenfaciliteit om de herkenbaarheid bij uw personeel te vergroten. Ook kunnen bepaalde controlevaardigheden worden getraind. 

Kosten
De kosten bedragen € 1.650,- excl. BTW per sessie van 2-4 uur training met max. 15 deelnemers. Dit is incl. 1 dag voorbereiding, reistijd, hand-outs, schrijfblokje, pen, intekenlijst, badges en bewijs van deelname. 

Als de coronamaatregelen het toelaten zullen we in 2021 ook een aantal security-awareness trainingen op open inschrijving organiseren. Deelname hieraan bedraagt € 195,- excl. BTW per deelnemer.

Meer informatie?
Neem contact met ons op via info@portsecuritycenter.eu of 06-53163936 (Ingrid Meuwissen).

Agenda

De volgende ISPS-oefeningen en trainingen zijn wellicht interessant voor in uw agenda:  Hou onze nieuwsbrief in de gaten of kijk op onze website voor meer informatie over deze en andere evenementen

Ook interessante evenementen laten toevoegen in onze agenda?
Dat kan! Neem hiervoor contact met ons op.
Tot ziens in het nieuwe jaar!
Copyright © 2020 Port Security Center, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp