Copy
View this email in your browser
In deze nieuwsbrief:
Wij wensen u veel leesplezier en een fijne zomervakantie. Blijf virus vrij!
Wijziging Havenbeveiligingswet: 
aanpassing opleidingseisen havenbeveiligers en PFSO's

 
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging van de Havenbeveiligingswet (Hbw) voor. Deze wet dateert uit 2004 en voert binnen Nederland de Europese Verordening 725/2004 uit, die de ISPS-Code binnen Europa implementeert. De wijzigingen zijn ook relevant voor ISPS-gecertificeerde bedrijven.

De wetswijziging treed naar verwachting per juli 2021 in werking. De voorgestelde wijzigingen betreffen:
 • Opnemen van een trainingsvereiste voor PFSO's/veiligheidsbeambten van de havenfaciliteit
 • Borging van het kwaliteitsniveau van havenbeveiligers door centrale examinering via SVPB (i.p.v. erkenning van de opleiding) 
 • Beperking van de geldigheidsduur van het Havenbeveiliger certificaat tot 5 jaar
 • Verhelderen toezicht en handhavingsbevoegdheden 
 • Enkele verbeteringen en verduidelijkingen
Doelgroepen die door de regeling geraakt worden, zijn:
 • ISPS gecertificeerde havenfaciliteiten, havens en schepen
 • PFSO's/Veiligheidsbeambten van de havenfaciliteit
 • Havenbeveiligers/Beveiligingsorganisaties (ND/BD)
 • Opleidingsinstituten
 • Bevoegde autoriteiten (burgemeesters van ISPS gecertificeerde havens);
 • Handhavende instanties.
Gelegenheid tot reageren
Vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is er een internetconsultatie gepubliceerd over deze wijziging van de Havenbeveiligingswet. U kunt tot en met 13 augustus 2020 reageren op alle onderdelen van het ontwerpbesluit en de nota van toelichting.

Port Security Center zal mede namens haar achterban reageren op deze consultatieronde. Voor meer informatie of overleg hierover kunt u ons mailen op info@portsecuritycenter.eu.


Toelichting
Vijfjaarlijkse centrale examinering en registratie Havenbeveiligers
Het doel van de regeling is onder andere een gelijk kwaliteitsniveau van havenbeveiligers. Daarbij wordt niet meer gestuurd op de kwaliteit van de opleiding, maar op de resultaten van een landelijke examinering via SVPB. Dit biedt een onafhankelijke waarborg voor een goed basisniveau van een beveiliger die een opleiding tot havenbeveiliger heeft gevolgd. Daarnaast wordt een landelijke administratie bijgehouden van degenen die het examen met goed gevolg hebben afgelegd. Verder komt er een herhaalplicht voor de huidige en toekomstige havenbeveiligers, zodat beter kan worden ingespeeld op de actuele ontwikkelingen van security-aangelegenheden in zeehavens. Dit betekent dat het certificaat Havenbeveiliger vanaf de ingangsdatum van de wetswijziging nog maar 5 jaar geldig is. Dit kan kostenverhogend werken.

Verplichte training PFSO
Daarnaast is in het nieuwe artikel 14a opgenomen dat een havenbeveiligingsbeambte een training moet hebben gevolgd in een aantal onderdelen van de Europese Verordening. Bij ministeriële regeling kan worden bepaald welke onderdelen dat precies zijn.

Vastleggen bevoegdheden voor toezicht en handhaving
De controle van het internationaal veiligheidscertificaat van schepen (International Ship Security Certificate (ISSC)) in de haven en enkele van de controlemaatregelen die daaruit voortvloeien, was op grond van de wet havenstaatcontrole al de taak van de ambtenaren van de Inspectie Leefomgeving & Transport (ILT). Ambtenaren worden door een besluit van de minister aangewezen om de informatie te ontvangen en beoordelen van schepen die een haven aan willen doen. Het daadwerkelijk opleggen van de controlemaatregelen door de burgemeester als het vermoeden bestaat dat het schip niet aan de eisen voldoet, wordt met deze wijziging eveneens verankerd in de wet. 
 
Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen
De erkenningsregeling voor opleidingsinstituten komt te vervallen. Daarmee vervalt de noodzaak toe te zien op de naleving van de erkenningsvoorwaarden die hierin zijn opgenomen. De Inspectie Leefomgeving & Transport (ILT) zal derhalve geen toezicht meer houden op opleidingsinstituten.

De modernisering is gericht op een beperking van de uitvoeringslasten, een gelijk speelveld voor alle opleidingsinstituten en een uniform kwaliteitsniveau van havenbeveiligers middels landelijke examinering.
 
Waarop kunt u reageren
U kunt tot en met 13 augustus 2020 reageren op alle onderdelen van het ontwerpbesluit en de nota van toelichting.
 
Publicatie reacties
Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie, als de inzender heeft aangegeven, dat deze openbaar mogen zijn.

Downloads
Concept wijziging Havenbeveiligingswet
Versie 2 juli 2020 | 121 kB
 
Toelichting op IAK vragen (Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving
Versie 1 juli 2020 | 71 kB
 
Externe bronnen
Meer weten? Mail ons!
Nieuwe suggesties voor uw ISPS-oefening! 

In onze nieuwsbrief bieden wij u elke keer een aantal oefenideeën om u te helpen voldoen aan uw jaarlijkse oefenverplichting. Ook nu weer hebben we er een paar bedacht, die u van achter uw computer kunt uitvoeren. Zo helpen we u meteen ook om te blijven voldoen aan de coronamaatregelen.
 1. Oefening controle DOS: De Declaration of Security (DOS) is verplicht wanneer een schip aan een havenfaciliteit afmeert met een hoger veiligheidslevel dan het veiligheidsniveau van de havenfaciliteit. In sommige gevallen wordt de DOS (al dan niet aangevuld met eventuele afmeervoorwaarden) ook bij wijze van afmeerovereenkomst gebruikt. Tijdens audits en oefeningen constateren wij regelmatig dat een DOS niet, onvolledig of onjuist is ingevuld. Daarom hebben wij een casus voor u opgesteld. Aan de hand van deze casus kunt u bij wijze van oefening een standaard DOS of uw eigen model DOS invullen. Stuur de ingevulde DOS naar ons op via info@portsecuritycenter.eu en wij controleren hem voor u!
  Voor leden is deze
  oefening gratis. Niet-leden betalen € 25,- excl. BTW.
 2. Bekijk de awareness training 'Inside Jobs' van het Hit And Run Cargo (HARC) team. Deze awareness training leert hoe de drugssmokkel in de Rotterdamse haven in elkaar zit en wat de gevolgen zijn voor de mensen die er werken. Toon het filmpje ook aan uw medewerkers tijdens een toolbox-meeting, in de kantine of stuur hen een link per email. Bespreek na afloop of mensen ervaringen hebben op het vlak van ronselen of hulp aan criminelen. Vergeet niet er een rapportage van te maken en bijzonderheden zo nodig te melden. Het filmpje en de folder van het project Rotterdamse Haven, Veilige Haven kunt u ook opvragen bij Port Security Center. Stuur ons hiervoor een email
 3. Oefening ID-controle: In de praktijk komt het wel eens voor dat men gebruik maakt van het ID van een look-a-like. Bij het controleren van de identiteit van een bezoeker wordt daarom verwacht dat ook gecontroleerd wordt of het voorgelegde identiteitsbewijs bij de persoon hoort die voor u staat. Om u hierin te bekwamen, hebben we een leuke oefening voor u! Bepaal of het paspoort bij de persoon op de foto hoort en stuur uw onderbouwde antwoord naar info@portsecuritycenter.eu. U ontvangt van ons vervolgens het juiste antwoord.
  Voor leden is deze oefening gratis. Niet-leden betalen € 15,- excl. BTW.
 4. Heeft uw havenfaciliteit camerabewaking en is uw havenfaciliteit voldoende groot? Laat degene die de camerabeelden uitleest dan eens bij wijze van oefening het signalement aan u doorgeven van iemand die hij/zij op de camerabeelden ziet. Probeer deze persoon vervolgens te vinden aan de hand van dit signalement en de instructies van degene die de camera uitleest. Een mooie oefening in het opstellen van een signalement en het communiceren daarover!
Wegens succes herhaald! 
Excursie naar Duinkerke
In de week van 28 september tot 2 oktober

Sinds juli 2019 wordt de haven van Duinkerke door Eamus Cork Security (ECS) bewaakt met een autonome drone: de Skeyetech. Duinkerke is daarmee de eerste haven ter wereld die gebruik maakt van autonome drones in aanvulling op de inzet van havenbeveiligers en technische systemen.

Duinkerke is een van de grootste havens van Frankrijk. Jaarlijks passeren hier meer dan 3 miljoen passagiers en 7 miljoen ton vracht. De haven is ISPS-plichtig en heeft daarvoor diverse organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen getroffen. De inzet van een autonome drone bleek daarbij van toegevoegde waarde om de beveiliging in de 'Restricted Areas' te vergroten.

De Skeyetech van Azur Drones is het eerste onbemande luchtvaartuig (unmanned aerial vehicle, UAV) in Europa dat uit het zicht autonome vluchten mag uitvoeren. De drone kan op elk moment met één druk op de knop opstijgen en voert geheel zelfstandig surveillances uit. Met optische en thermische camera's kunnen dag en nacht parameter patrouilles en specifieke controles worden uitgevoerd. Om op afstand cameratoezicht te houden, is de drone gekoppeld met Genetec's Security Center en het Omnicast video management systeem.

Port Security Center organiseert in samenwerking met Azur Drones en Eamus Cork Security (ECS) een tweede excursie naar de haven van Duinkerke. U krijgt hierbij de gelegenheid de Skeyetech drone in werking te zien en vragen te stellen over de techniek, de bediening en de toegevoegde waarde voor de beveiliging. Bij de excursie zijn ook Nederlandse drone deskundigen aanwezig die uw vragen over de Nederlandse wet- en regelgeving en benodigde opleidingen kunnen beantwoorden.

Tijdens de excursie worden coronamaatregelen in acht genomen. We reizen op eigen gelegenheid naar Frankrijk. Desgewenst kunt u voorafgaand en/of aa
nsluitend aan de excursie overnachten in Duinkerke (voor eigen rekening; wij nemen contact met u op voor nadere afstemming)

Deelname aan de excursie kost € 50,-. Hiervoor ontvangt u de rondleiding, een lunch en een goody bag.

De excursie gaat door onder voorbehoud van toestemming om te reizen en voldoende aanmeldingen. De excursie zal plaatsvinden in de week van 28 september - 2 oktober. De exacte datum wordt nog nader bepaald.
Aanmelden voor de excursie

Nieuw kwalificatiedossier Particuliere beveiliging
In het afgelopen jaar is door experts uit onderwijs en bedrijfsleven onder begeleiding van het Samenwerkingsverband Beroepsopleiding Bedrijfsleven (SBB) hard gewerkt aan de modernisering van het MBO kwalificatiedossier Particuliere beveiliging. 

De beveiligingswereld is in de afgelopen 15 jaar ingrijpend veranderd. Toegenomen en veranderde dreigingen, meer geweld in de samenleving en technologische ontwikkelingen leiden ertoe dat overheid en particuliere opdrachtgevers tegenwoordig andere eisen aan beveiligers stellen. Daardoor ontstond er behoefte aan een nieuw kwalificatiedossier.

Naast de wettelijke beroepsvereisten die het beroep Beveiliger met zich meebrengt, hebben security awareness, proactief handelen, weerbaarheid en informatiebeveiliging nu een vaste positie gekregen. In het nieuwe kwalificatiedossier is ook sterker benadrukt dat de beveiliger zijn hoofdtaak - beveiligen - niet uit het oog mag verliezen wanneer hij bezig is met facilitaire en ondersteunende activiteiten.
EHBO/BHV/AED/ontruimen en facilitaire dienstverlening zijn immers bijtaken, die niet ten kosten mogen gaan van de beveiligingstaak.

Doorlopende leerlijn
De doorlopende leerlijn is in het nieuwe dossier aangepast door tussen de Beveiliger 2 en de Coördinator Beveiliging een Beveiliger niveau 3 te voegen. Het verschil tussen de Beveiliger niveau 3 en de Coördinator Beveiliging niveau 3 is voornamelijk, dat de Beveiliger niveau 3 de 'primus inter paris' op locatie is, terwijl de Coördinator Beveiliging meer aansluit op de rol van leidinggevende van een beveiligingsorganisatie. Onderwijs en bedrijfsleven voeren met het oog op doorontwikkeling van beveiligers in het kader van een leven lang ontwikkelen nog overleg over wat er met de opleiding Coördinator beveiliging gaat gebeuren. 

Het nieuwe kwalificatiedossier sluit hiermee beter aan op de inhoud van het beroep, de actualiteit en de beroepspraktijk. De verbreding van het dossier maakt het daarnaast makkelijker om over te stappen vanuit of naar een ander uniformberoep (bijv. politie, douane of defensie). Dit zorgt voor betere doorgroeimogelijkheden en behoud van medewerkers binnen de veiligheidssector. 

De sectorkamer Zakelijke dienstverlening en veiligheid van SBB heeft het positieve advies van marktsegment Orde & veiligheid op 11 juni jl. overgenomen. Na een positief advies van de Toetsingskamer koerst de sectorkamer op vaststellingsdatum van het kwalificatiedossier door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W) per 1 januari 2021. Dit zou betekenen dat de eerste beveiligers vanaf schooljaar 2021/2022 volgens het nieuwe kwalificatiedossier opgeleid kunnen worden. Hiervoor is er nog wel wat werk aan de winkel bij opleidingsinstituten en exameninstelling SVPB, die het lesmateriaal en de examens op het nieuwe dossier zullen aanpassen.

Meer weten over het nieuwe kwalificatiedossier? Neem dan contact met ons op.

Als lid van het marktsegment Orde en Veiligheid heeft Port Security Center tijdens het proces haar achterban geraadpleegd. Hun inbreng heeft geleid tot waardevolle aanscherping van de voorgelegde concepten. Hartelijk dank hiervoor, namens Port Security CenterSBB en de expertgroep!

Wees alert op valse VOG!

Uit cijfers van Justis blijkt dat in de afgelopen vijf jaar zeker 31 valse 'Verklaringen omtrent het gedrag' (VOG) zijn ontdekt. Het is zeer goed mogelijk dat er meer vervalste - onontdekte - VOG's in omloop zijn.

Een VOG is een document van het ministerie van Justitie en Veiligheid, waaruit blijkt dat het gedrag van iemand in het verleden geen bezwaar vormt voor het uitoefenen van een bepaalde functie of taak. Justis controleert hierop en geeft de VOG's uit. 

De VOG wordt ook regelmatig aangevraagd voor medewerkers op sleutelposities in de haven. Bij kopieën of gemailde verklaringen is controle op echtheidskenmerken niet mogelijk. Vraag dus altijd het originele document op!

Vorig jaar werden ruim 1,2 miljoen verklaringen afgegeven. Ruim 4.000 aanvragen werden toen geweigerd. Een VOG wordt niet afgegeven als er relevante strafbare feiten bekend zijn. Arbeidsrechtelijk afgehandelde zaken (zoals ontslag) worden hierbij echter niet meegenomen. Het is dus belangrijk ook altijd even relevante recente referenties na te gaan. Eén telefoontje kan soms veel ellende besparen.

Meld eventuele afwijkingen - geen (geldige) VOG aangeleverd (zeker in combinatie met een slechte referentie) - altijd bij de politie. Zo houden we samen onze havens veilig!

NOSop3 maakte eind 2017 een video over de Verklaring Omtrent het Gedrag. Bekijk hem hier.

Leestip!
Voor het uitvoeren van beveiligingswerkzaamheden op een ISPS-gecertificeerde havenfaciliteit moet een beveiliger in bezit zijn van een Havenbeveiligercertificaat.

Het MBO keuzedeel Port Safety & Security bereidt de beginnend beroepsbeoefenaar voor op het behalen van dit certificaat. Het keuzedeel sluit aan op de SVPB exameneisen en vergroot daarmee de kansen van de aankomend havenbeveiliger op de arbeidsmarkt.
Port Security Center heeft in opdracht van Ex:plain meegewerkt aan de vernieuwde uitgave van het lesboek voor dit keuzedeel. Het lesboek beschrijft de kennis en vaardigheden die beveiligers nodig hebben om in een ISPS-gecertificeerde haven te werken. Ook voor PFSO's staat er interessante informatie in. Behalve het boek is er ook een digitale leeromgeving (e-learning) waarin invulformulieren, vragen en toetsen te vinden zijn. Een mooie combinatie!

Het lesboek is te koop via de website van Smart Educational Tools en via Port Security Center. Het lesboek kost € 48,- excl. verzendkosten. De verzendkosten bedragen € 4,50 binnen Nederland en € 7,50 binnen Europa. 

Speciale aanbieding!
De eerste 10 personen die het boek via Port Security Center bestellen, ontvangen gratis een Safescan 35 met UV-lamp en valsgelddetector! Handig voor het op echtheid controleren van identiteitsbewijzen, bankbiljetten en credit cards. 
Lesboek bestellen
Maak kennis met Red Teaming!
28 oktober 2020
SVPB Examencentrum, Amersfoort (onder voorbehoud)

Elke terminal is anders door de ligging, ladingstromen en aanwezige assets. Elke terminal kent daardoor andere bedreigingen en vereist dus ook een andere beveiliging. 

Wat zou een tegenstander aan kennis, informatie en middelen nodig hebben om een aanval op uw organisatie succesvol uit te kunnen voeren en waar haalt hij die vandaan? Is uw organisatie daar voldoende tegen beveiligd? 


Red Teaming leert u kritisch te kijken naar uw beveiligingsbeleid, de fysieke maatregelen en het beveiligingsbewustzijn van uw medewerkers. Dit geeft inzicht in:
 • de dreigingen waarmee uw organisatie geconfronteerd kan worden en
 • hoe effectief door uw organisatie daartegen getroffen preventieve maatregelen zijn.
Na een Red Teaming beschikt u over nieuwe inzichten die u kunt gebruiken om de getroffen beveiligingsmaatregelen waar nodig aan te scherpen en nieuwe, betere, maatregelen te implementeren.

Masterclass Red Teaming
In deze masterclass van Port Security Center en Preforce Consultancy gaan we actief aan de slag met Red Teaming. Aan de hand van twee praktijkcasussen bedenkt u als blauwe team een beveiligingsplan en stelt u als rode team een aanvalsplan op. Zijn de beveiligingsmaatregelen van het blauwe team sterk genoeg om de aanval van het rode team te weerstaan?


Kruip in de huid van uw opponent, toon kwetsbaarheden aan en leer hoe u uw beveiliging kunt verbeteren!

Download hier het volledige programma

Waarom deelnemen?
 • Leer wat Red Teaming inhoudt en maak onder andere kennis met het driepoorten-model, de BowTie en scenariodenken
 • Maak op een toegankelijke manier kennis met Red Teaming en ervaar wat het voor uw eigen organisatie zou kunnen betekenen
 • Netwerk in ongedwongen sfeer met andere deelnemers
 • U kunt uw deelname opvoeren als ISPS-oefening, mits u aangeeft welke inzichten het voor uw eigen beveiliging heeft opgeleverd
 • U ontvangt na afloop een bewijs van deelname en een samenvatting van de informatie die u deze dag heeft ontvangen
LET OP:
Deze masterclass gaat door bij minimaal 5 deelnemers. Wegens het interactieve karakter en corona kunnen er maximaal 20 deelnemers inschrijven. Bij voldoende interesse wordt een extra datum gepland.


Kosten:
De deelnamekosten van deze bijeenkomst bedragen 195,- voor leden en 235,- voor niet-leden. Bedragen zijn per persoon excl. BTW. Annulering kan kosteloos tot 2 weken voor het evenement.


De workshop kan ook incompany gegeven worden. Neem hiervoor contact met ons op.
Aanmelden

Congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit

16 en 17 september 2020, Breda of Antwerpen

Hoe komt het dat Nederland en België tot de grootste drugstransportlanden behoren? Wat kunnen wij leren van de aanpak van criminele bendes vanuit internationaal perspectief? En waarom is een internationale aanpak en grensoverschrijdende publiek/private samenwerking een absolute voorwaarde om de drugscriminaliteit te bestrijden?

In het
congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit (16 september) leert u er meer over. In praktijksessies wordt o.a. ingegaan op de rol van fruitbedrijven in de cocaïne import en hoe criminelen nieuwe technologieën gebruiken. Kortom: een bijzonder interessant congres voor bedrijven in de haven!

De excursie op 17 september gaat in op ondermijning in havengebieden: Welke aanpak is effectief? Ook worden we rondgeleid door de Haven van Antwerpen. Let op! De excursie is inmiddels al volgeboekt, U kunt zich nog wel op de reservelijst laten plaatsen.

Bekijk het volledige programma en de sprekers of download de brochure.

Relaties van Port Security Center ontvangen 25% op de deelnamekosten.

Uw deelname kost: Werkzaam VOOR             Werkzaam IN de publieke sector
Congres
16 september 2020
€ 599,25 
i.p.v. € 799,00
€ 299,25 
i.p.v. € 399,00

Aanmelden kan via de website van het Studiecentrum Bedrijf & Overheid
Vermeld bij uw aanmelding
code 777tzPFSO om gebruik te maken van de korting

Aanmelden
Kijktip 
Corona-instructies
Het coronavirus brengt voor veel mensen allerlei vragen met zich mee. Vragen over bijvoorbeeld hygiëne, afstand houden of het dragen van een mondkapje. Daarom is stichting eX:plain gestart met het maken van gratis toegankelijke instructies om mensen te helpen zich te houden aan de richtlijnen. Een initiatief dat wordt ondersteund door zowel RIVM, GGD als het Rode Kruis

Er zijn inmiddels 4 corona-instructies beschikbaar: 2 voor u zelf en 2 voor bezoekers over:
 1. het dragen van een mondkapje.
 2. coronabewustzijn in het dagelijks leven. Denk aan basisrichtlijnen over ventilatie, handen wassen, hoesten en toiletbezoek.
Het staat u vrij om deze link te delen met andere geïnteresseerden.

Agenda

Noteer alvast (onder voorbehoud) de volgende ISPS-oefeningen en trainingen van onze partners  in uw agenda:  Hou onze nieuwsbrief in de gaten of kijk op onze website voor meer informatie over onze aankomende evenementen en die van derden

Ook interessante evenementen laten toevoegen in onze agenda?
Dat kan! Neem hiervoor contact met ons op.
Nog geen lid van Port Security Center?

Lees in onze flyer wat Port Security Center voor u kan betekenen.
Wordt vandaag nog lid, ontvang het lidmaatschap tot eind 2020 voor slechts € 100,- excl. BTW (normaal € 350,- excl. BTW per persoon per jaar) en profiteer meteen van mooie kortingen! 
Ik word lid!
Copyright © 2020 Port Security Center, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp