Copy
View this email in your browser
Wij wensen u weer veel leesplezier!
Oefeninspiratie!

Port Security Center helpt u ook dit kwartaal weer graag met een aantal oefenideeën:
  1. Heeft u al kennis gemaakt met de nieuwe MOBI-app? Log anders eens in en neem een kijkje. Bekijk meteen of u ten gevolge van de nieuwe functionaliteiten van de MOBI-app aanpassingen in uw PFSP moet doorvoeren. U leest meer over de nieuwe functionaliteiten in het artikel hieronder. Nog geen inlog? Neem contact op met uw PSO.
  2. Als u binnenkort ISPS-schip verwacht, vraag het dan in de avond eens in verband met een verhoogde dreiging (level 2) de bootverlichting op de valreep en bak te richten als aanvullende verlichting op de verlichting op uw eigen havenfaciliteit. Dan heeft u beiden meteen een mooie en eenvoudige exercise!
  3. Doe de phising quiz van Google, van veiliginternetten.nl of van Dataplus! Ook leerzaam voor uw collega's. Maak een screenshot van uw score. Maak een kort oefenverslag van wat u geleerd heeft en voeg de screenshot toe. Tip: Lees ook de tips over het herkennen van phishing mails van de Consumentenbond en bekijk de voorbeelden.
  4. Meld u aan voor onze themabijeenkomst over wapens, IED's en de gevolgen ervan op 20 november a.s.! U leest er in deze nieuwsbrief meer over.
  5. Bestel de e-learning over spionage bij de AIVD en zet deze binnen uw organisatie in en maak aan de hand van de handleiding een eigen Kwetsbaarheidsanalyse Spionage
De MOBI is vernieuwd!

In 2016 heeft Port of Amsterdam een nieuwe methodiek voor het certificeren van havenfaciliteiten geïntroduceerd: de Methodiek voor een Objectieve Beveiligingsinventarisatie (MOBI). Port of Amsterdam heeft daarvoor ook een slimme webapplicatie ontwikkeld: de MOBI applicatie. Met de MOBI-app wordt het verkrijgen van een ISPS (her)certificering makkelijker, de aanvraag verloopt sneller en de communicatie is transparant.

Voor wie is de MOBI-app?
De MOBI-app is bedoeld voor Port Facility Security Officers (PFSO), toetsers en toezichthouders van het Port Security Toetsingsteam. Deze gebruikers werken samen in één transparante omgeving en sturen elkaar hierin berichten. Hierdoor is de informatie altijd actueel en is de status van het certificeringsproces inzichtelijk. Het MOBI-aanvraagformulier is hierin geautomatiseerd.

Hoe werkt het?
Op basis van de gegevens die u in het aanvraagformulier invult en een schouw van uw havenfaciliteit stelt het toetsingsteam Port Security een Port Facility Security Assessment (veiligheidsbeoordeling) van uw havenfaciliteit op. Wanneer uw havenfaciliteit al over een Port Facility Security Plan beschikt, wordt ook dit meegenomen in de toetsing. De PFSA bestaat uit een beschrijving van de havenfaciliteit, een generieke en een specifieke risico-analyse, een toetsersanalyse en een actielijst. In de actielijst staan eventuele acties vermeld, die u als PFSO op uw havenfaciliteit moet (laten) doorvoeren om aan de ISPS-Code te voldoen. Vaak gaat het daarbij om aanpassingen van de procedures in het Port Facility Security Plan of van fysieke maatregelen. 


Bekijk de animatie waarin de werking van de applicatie wordt uitgelegd.

Nieuwe functionaliteiten
Sinds afgelopen mei kunnen in de MOBI-app ook oefeningen, incidenten en wijzigingen worden doorgegeven. De inspecties die de ISPS-toezichthouders op uw havenfaciliteit doen, worden hier ook in bijgehouden.

Wij hebben inmiddels ruime ervaring opgedaan met het werken met de MOBI en zijn bijzonder blij met het bijeen brengen van deze functionaliteiten. Ook geeft de MOBI beter inzicht in de status van acties en is het bijhouden van een oefen- en incidentregistratie zo een fluitje van een cent. De MOBI wordt door ons dus warm aanbevolen.


MOBI gebruiken
Nog niet alle PSO's werken met de MOBI-app. In de toekomst verlopen naar verwachting wel alle ISPS-certificeringstrajecten via de MOB applicatie. 

Bent u nog niet bekend met de MOBI-app en wilt u weten of uw haven er gebruik van maakt? Neem dan contact op met uw PSO.


Tip! Pas uw PFSP aan!
Werkt u al wel met de MOBI en maakt u sinds kort gebruik van de nieuwe functionaliteiten? Kijk dan of u de procedure in uw PFSP voor het melden van incidenten en oefeningen hierop moet aanpassen. Neem dit dan meteen mee bij de jaarlijkse controle van uw plan.
Oefening Q4 - Over wapens, IED's en de gevolgen ervan

20 november 2019, locatie volgt

Op 20 november a.s. organiseert Port Security Center in samenwerking met SecuBomb Consultancy en Auriex een ISPS-oefening rondom het thema wapens, IED's en de gevolgen ervan.

Van de PFSO en het beveiligingspersoneel op de havenfaciliteit wordt verwacht, dat zij bekend zijn met de Wet Wapens en Munitie en weten hoe ze ermee om moeten gaan, als zij op de havenfaciliteit geconfronteerd worden met wapens, munitie of lege hulzen. In deze themabijeenkomst gaan we daar nader op in.

Wanneer u op uw havenfaciliteit een verdacht pakket voorwerp aantreft, zou dat een Improvised Explosive Device (IED) kunnen zijn. SecuBomb Consultancy gaat in op IED's en hoe u er mee omgaat als u deze op uw havenfaciliteit aantreft. 

Schotwonden en massieve bloedingen ten gevolge van explosies zijn levensgevaarlijk. Snel en correct handelen is
hierbij gewenst. De specialisten van Auriex hebben ruime ervaring met militaire, politie-, noodhulp- en tactische interventietrainingen en zullen u leren hoe u het beste met blast injuries en massive bleedings kunt omgaan. 

Kortom: het belooft weer een bijzonder interessante middag te worden!

Het programma wordt op dit moment nader uitgewerkt. We zullen u hierover, evenals over de locatie, nog nader informeren. Noteer in elk geval alvast de datum (20/11) in uw agenda. Aanmelden kan natuurlijk ook al, dan bent u alvast verzekerd van uw deelname.


Deelname kost voor leden 195,- en voor niet-leden 235,- excl. BTW.

Aanmelden
Beveiligers die betrokken zijn bij beveiliging van haventerreinen (Havenbeveiligers), moeten de opleiding (module) Havenbeveiliging volgen bij een door de minister van Infrastructuur & Waterstaat erkend opleidingsinstituut. Het overzicht erkende opleidingen Havenbeveiliger is recent vernieuwd. U vindt het nieuwe overzicht op de website van Inspectie Leefomgeving & Transport.

Tip: Controleer van de havenbeveiligers die op uw havenfaciltieit worden ingezet, of zij inderdaad in het bezit zijn van een certificaat van een (in het verleden) erkende opleiding.

De Verklaring omtrent het Gedrag - VOG

Moet een PFSO gescreend worden, en zo ja, waarop? Wat is een VOG en is deze verplicht? In dit artikel gaan we nader in op deze vragen.

Wat is een VOG?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Om een baan te kunnen krijgen, is het tegenwoordig in veel gevallen nodig om een VOG te kunnen overleggen. Voor sommige branches is dit zelfs (wettelijk) verplicht.


Een VOG kan worden afgegeven aan natuurlijke personen (mensen) en aan rechtspersonen (bedrijven/organisaties). Justis screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af.

Waarom een VOG aanvragen?

U wilt betrouwbaar personeel selecteren en in dienst hebben, bijvoorbeeld om Insider threat te voorkomen. Screening kan helpen de risico's te beperken en is zeker nuttig voor integriteitsgevoelige functies in uw organisatie. In de brochure ‘Screening van personeel: wanneer en hoe selecteren op integriteit’ geeft Justis handige tips en handvatten hoe u de risico’s op niet-integer personeel kunt beperken. 

Een organisatie heeft zelf veel mogelijkheden om te screenen. Denk aan het controleren van het identiteitsbewijs, het opvragen van originele diploma’s en cijferlijsten en online onderzoek. Ook zijn er verschillende openbare bronnen en registers die organisaties kunnen raadplegen. In de brochure vindt u vijf eenvoudige checks die u altijd kunt uitvoeren, daarna volgt wat u eventueel nog meer kunt doen. Zoals een VOG aanvragen.

Procedure
De werkgever is verantwoordelijk voor de screening van zijn medewerkers. In de praktijk besluit de directie, securitymanager en P&O- of HRM-medewerker of nieuw personeel gescreend moet worden. Afhankelijk van de taken die de werknemer gaat uitvoeren, bepaalt de werkgever waarop een medewerker wordt gescreend. Op het VOG-aanvraagformulier moet de werkgever aangeven op welke functieaspecten hij de betreffende medewerker wil laten screenen. Voor bepaalde sectoren, zoals de taxibranche, onderwijs en zorg zijn specifieke screeningsprofielen gemaakt. Daarnaast is er een algemeen screeningsprofiel.

Als iemand een VOG aanvraagt, doet Justis onderzoek naar het justitiële verleden van een natuurlijk persoon (NP) of rechtspersoon (RP). De screening moet proportioneel zijn, dus in verhouding staan tot de functie. Vaak worden meer middelen ingezet naarmate de functie risicovoller is.

De wettelijke termijn voor een VOG-aanvraag is 4 tot 8 weken. Soms kan de verwerking van uw aanvraag wat langer duren.

U krijgt in ieder geval een VOG als u geen strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie.

Aan welke criteria moet de VOG voor een PFSO voldoen?

Er zijn op dit moment geen vaste criteria voor de screening van PFSO's. Er is dus (nog) geen specifiek screeningsprofiel voor PFSO's vastgesteld.

U kunt dus het beste uitgaan van het Algemene Screeningsprofiel en - afhankelijk van de taken die de PFSO gaat uitvoeren - zelf bepalen welke risicogebieden/functieaspecten voor de functie van toepassing zijn. Op het VOG-aanvraagformulier kunt u vervolgens als (aankomend) werkgever aangeven op welke risicogebieden/functieaspecten u de PFSO wilt laten screenen. 

Voorlichtingsbijeenkomsten over de VOG

Jongeren en volwassenen die ooit met justitie in aanraking zijn gekomen, schatten de kans op het verkrijgen van een Verklaring Omtrent het Gedrag vaak te laag in. Zij denken ten onrechte dat zij geen VOG krijgen. Dat geldt ook vaak voor degenen die mensen begeleiden bij het aanvragen van een VOG.

Om dit beeld recht te zetten, organiseert Justis maandelijks voorlichtingsbijeenkomsten over de VOG. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen die beroepsmatig te maken hebben met de VOG. Het doel hiervan is deelnemers inzicht te geven in de manier waarop een beoordeling plaatsvindt. Daarbij wordt aandacht besteed aan de terugkijktermijn, feit-functierelatie en de belangenafweging. Ook is er veel ruimte voor het stellen van vragen.

Heeft u interesse om een voorlichtingsbijeenkomst bij te wonen? U kunt zich hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen naar vog.voorlichting@minvenj.nl.

De voorlichtingsbijeenkomsten worden gehouden op:

  • Maandag 14 oktober van 10:00 tot 12:00 uur
  • Maandag 4 november van 10:00 tot 12:00 uur
  • Maandag 2 december van 10:00 tot 12:00 uur

De bijeenkomsten vinden plaats bij het ministerie van Justitie en Veiligheid op de Turfmarkt 147 in Den Haag.

NB: Gediplomeerde beveiligers en Havenbeveiligers worden standaard gescreend door de Politie.

Insider Threat - een terugblik

Op 20 maart jl. kwamen 35 deelnemers bij elkaar in het prachtige congresgebouw op het Marine Etablissement te Amsterdam om meer te leren over het onderwerp Insider Threat

Insider Threat, maar ook de kans op ondermijnende criminaliteit en bedrijfsspionage, blijkt reëler dan u wellicht in eerste instantie zou verwachten. De nieuwsberichten met betrekking tot de bedrijfsspionage bij ASML begin dit jaar bevestigden dit maar weer. 
De Accountmanager Havens van de AIVD haalde in de eerste presentatie enkele aansprekende voorbeelden aan, die een levendige discussie teweeg brachten. Een aantal voorbeelden van ondermijnende criminaliteit in de haven kunt u teruglezen op www.om.nl. De KWAS-analyse (kwetsbaarheidsanalyse Spionage) kan u helpen uw organisatie hiertegen te weren. 

Enkele deelnemers vanuit de regio’s Zeeland/Brabant, Rotterdam en Amsterdam hebben naar aanleiding van de presentatie van Pierre van Steen van de Nationale Politie eenheid Amsterdam inmiddels contact met hem opgenomen, voor een vervolgactie met lokale collega’s of met Pierre zelf. Heeft u ook behoefte aan een dergelijke presentatie binnen uw eigen organisatie? Dan kunt u daarover contact opnemen met Pierre van Steen.

Christa Oskam van Avanti Organisatie Advies heeft in een factsheet de verkorte samenvatting van haar presentatie weergeven. Heeft u vragen naar aanleiding van haar presentatie, of heeft u behoefte aan ondersteuning bij informatiebeveiliging binnen uw organisatie? Dan staat Christa u graag te woord.

Proximities nodigt u uit uw eventuele vragen over insider threat rechtstreeks aan Proximities te stellen. Proximities is ook altijd bereid een presentatie binnen uw eigen organisatie te verzorgen of uw vragen met betrekking tot security- & risicomanagement te beantwoorden.

Voor meer informatie over het thema kunt u contact opnemen met Port Security Center.Langs deze weg bedanken we de AIVD, Nationale Politie eenheid Amsterdam, Avanti Organisatie Advies en Proximities nogmaals hartelijk voor hun leerzame bijdrage!
       
FILMTIP

Wilt u weten hoe Insider Threat werkt? Kijk dan eens de serie "The Americans".

Agenda


Noteert u alvast de data voor onze volgende ISPS-oefeningen in uw agenda: Hou onze nieuwsbrief in de gaten of kijk op www.portsecuritycenter.eu voor meer informatie over onze aankomende evenementen en die van derden
Gezocht: Foto's van incidenten!

Helpt u Port Security Center met het verzamelen van voorbeelden van incidenten, liefst met foto's en filmpjes? Daarmee kunnen we aan de hand van waargebeurde incidenten voor u en uw collega's aansprekende nieuwe oefeningen en casussen uitwerken, die we in onze nieuwsbrief en evenementen kunnen meenemen. Dit kan ons allemaal helpen met het verhogen van de security-awareness in onze havens. Natuurlijk gaan we vertrouwelijk om met eventuele persoons- en bedrijfsgegevens, zoals gezichten, kentekens en bedrijfslogo's, door deze af te schermen. U kunt ze ons mailen via info@portsecuritycenter.eu.

We belonen u natuurlijk graag voor uw bijdrage. De eerste drie inzendingen ontvangen 50% korting op de deelname van een van onze oefeningen!

Kom ook in ons netwerk!

Port Security Center helpt havens en havenfaciliteiten bij het verkrijgen en behouden van de ISPS-certificering. Dit doen wij via onze gratis nieuwsbrief en website, door het organiseren van collectieve en maatgesneden oefeningen en trainingen, het bundelen van suggesties voor ISPS drills en exercises, het ontwikkelen van andere handige hulpmiddelen en downloads en belangenbehartiging. Daar heeft ook u profijt van! Wij kunnen onze activiteiten natuurlijk niet uitvoeren zonder uw steun.

Wordt nu ook lid van Port Security Center!
Staat u achter onze doelstelling en werkwijze? Wordt dan lid Port Security Center! Wij kunnen dan ook uw belangen actief behartigen,  zowel nationaal als internationaal. Voor € 350,- excl. BTW per persoon per jaar, ontvangt u korting op onze eigen en diverse externe evenementen en kunt u tegen gereduceerd tarief gebruik maken van onze adviesservice en speciaal voor u ontwikkelde cases, oefeningen en trainingen. Op onze website en in onze flyer leest u wat Port Security Center doet en wat het lidmaatschap precies inhoudt. 

Lid worden!
Copyright © 2019 Port Security Center, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp