Copy
View this email in your browser
Ondermijning, corruptie, criminaliteit, cyber: allemaal interessante thema's die de afgelopen maanden uitgebreid in het nieuws zijn geweest. We kunnen dan ook niet wachten om met deze thema's aan de slag te gaan in nieuwe themabijeenkomsten! Helaas gooit COVID-19 nog steeds roet in het eten en zit het organiseren van live evenementen er nog even niet in. We zijn dus aangewezen op digitale vormen van communicatie. Onze nieuwsbrief staat dan ook weer boordevol tips, nieuws en ontwikkelingen.

Wij wensen u veel leesplezier!
In deze nieuwsbrief:

ISPS-Oefeningen

Voor wie dit kwartaal nog geen ISPS-oefening heeft gedaan, hebben wij nog een aantal leuke suggesties. En anders zijn ze vast ook bruikbaar voor het komende kwartaal.

 1. Test uw kennis over ondermijning! Sommige criminaliteit zie je niet, als je niet weet waar op te letten. Zelfs niet als het onder je neus gebeurt. Herkent u de signalen van ondermijning? Test uw kennis via www.nietondermijnneus.nl.
  Heeft u een ondermijn-neus? Vergeet dan niet signalen die u opmerkt ook te melden!
 2. Heeft u een alarmsysteem? Oefen dan eens met een testalarm of de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de alarmopvolging:
  • aan de hand van de alarmcode/plattegrond kunnen achterhalen op welke locatie het alarm getriggerd is;
  • weten hoe ze voor de alarmverificatie zo snel mogelijk via de kortste weg bij deze locatie kunnen komen. U test hierbij meteen of ze onderweg obstakels tegenkomen;
  • het type alarm correct kunnen beoordelen (vals, test, rook, brand, beweging, storing, e.d.);
  • de juiste procedure bij dit type alarm opvolgen (afmelden, blussen, ontruimen, e.d.). Hierbij kunt u meteen ook testen of ze de juiste hulpmiddelen bij zich hebben/kunnen vinden en deze goed kunnen gebruiken;
  • hierover op een duidelijke manier kunnen communiceren. U test daarbij meteen of ze de juiste benamingen van gebouwen/ruimtes kennen en eventuele bijbehorende instructies kunnen verstrekken.
  Druk hiervoor bijv. een willekeurige handbrandmelder in. U kunt deze na de oefening weer resetten en testen of ook die procedure bekend is. Weet u niet hoe resetten werkt? Bekijk dan het instructiefilmpje over het resetten van een handmelder op youtube. NB: Maakt u gebruik van externe alarmopvolging? Informeer hen dan zo nodig tijdig over de oefening! Tip: U kunt deze oefening meteen ook gebruiken als BHV-oefening!
 3. Donderdag 28 januari was de internationale Dag van de Privacy. BDO heeft speciaal hiervoor de Privacy Dilemma Quiz ontwikkeld. In de gratis Privacy Dilemma quiz worden allerlei relevante en actuele privacy-kwesties behandeld. Denk bijvoorbeeld aan het meten van de temperatuur van uw medewerkers. Of stel dat uw organisatie met ransomware te maken heeft. En mag uw cameratoezicht op de openbare weg gericht zijn? Met de BDO Privacy Dilemma Quiz kan iedereen zijn of haar kennis over dit soort dilemma’s toetsen. Bij elk dilemma volgt een uitgebreide toelichting. De quiz is leuk en toegankelijk, maar mét inhoudelijke diepgang. Handig en leuk om te verspreiden onder uw medewerkers. U vindt de quiz op https://privacyquiz.bdo.technology.
 4. Heeft u in uw PFSP staan dat u visiteert? Bijvoorbeeld wanneer u opschaalt naar beveiligingsniveau 2? Schaal dan eens bij wijze van oefening op en laat gedurende 30 minuten de visitatieprocedure uitvoeren. Controleer of dit conform de procedure in het PFSP gebeurt.
 5. We hebben nóg een leuke kleine online oefening voor u! Welk security risico ziet u op deze foto? U kunt op de foto klikken voor een uitvergroting. Klik de foto weg om weer terug te keren naar de webpagina. Controleer uw antwoord door te klikken op de link naar de volgende pagina. We geven daarbij ook nog even wat uitleg over dit specifieke risico én wat u er tegen kunt doen.
 6. G4S heeft een online tool ontwikkeld, waarmee u een beknopte risicobeoordeling van uw bedrijf kunt maken. De beoordeling duurt niet langer dan 5 minuten. Als u klaar bent, ontvangt u een downloadbare versie van uw gepersonaliseerde Risk Radar Report en een exemplaar op uw e-mailadres.
Wij stellen het bijzonder op prijs, als u ons even laat weten wat u van onze oefeningen vond
Ook suggesties uwerzijds zijn natuurlijk van harte welkom!
GEZOCHT:
ISPS-gecertificeerd bedrijf voor Pilot oefening 'Ransomware'


Port Security Center heeft een speciale ISPS-oefening rondom het thema "Ransomware" ontwikkeld, specifiek voor PFSO's. Wij zijn op dit moment op zoek naar een ISPS-gecertificeerd bedrijf dat samen met ons een pilot wil draaien om deze oefening te testen en te vervolmaken. Maximaal aantal deelnemers van het pilotbedrijf: 3. De pilot zal bij uw eigen bedrijf gehouden worden. Aan de pilot zijn verder geen kosten verbonden.

Interesse?
Aanmelden kan via info@portsecuritycenter.eu
Leden van Port Security Center hebben voorrang. Wie het eerst komt, het eerst maalt!
Belangrijk nieuws
 • 21-1-2021: Het nieuwe kwalificatiedossier voor de Particuliere Beveiliging (Crebonummer 23281) is door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vastgesteld. De regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2021. Hiermee komt het kwalificatiedossier Particuliere Beveiliging met crebonummer 23161 per die datum te vervallen. MBO studenten en praktijkleerbedrijven zullen hier dus vanaf het nieuwe schooljaar mee te maken krijgen. Lees meer over de wijzigingen op onze website.
 • 25-1-2021: Mobi verplicht gesteld voor PFSO’s van ISPS-plichtige havenfaciliteiten in het Amsterdam Noordzeekanaalgebied (Gemeenten Amsterdam, Velsen, Zaanstad en Beverwijk). Lees hier het officiële bericht
 • 1-2-2021: In de Tweede Kamer is een aantal openbare rondetafelgesprekken over corruptie en criminaliteit in de Rotterdamse haven gevoerd. Naar aanleiding van deze gesprekken hebben verschillende partijen opgeroepen voor onder andere meer en strengere screening van medewerkers op sleutelposities in de haven en meer aandacht voor training van kennis, vaardigheden, awareness en weerbaarheid van medewerkers, passend bij hun functie. U leest er meer over op onze website.
 • 4-2-2021: Zicht op cybersecurity in de logistieke keten: TNO heeft in 2020 in samenwerking met verschillende logistieke ketenpartners onderzoek gedaan naar kwetsbaarheden op het gebied van cyber in de logistieke keten. Ruim 30% van de logistieke bedrijven bleek cybersecurity niet of nauwelijks op de agenda te hebben staan. Eén op de vijf logistieke bedrijven is al eens tijdelijk platgelegd door een cyberincident. Het onderzoek heeft geresulteerd in een cyberrapport en concrete best practices om uw beveiliging tegen cybercrime te verbeteren. Zeker lezenswaardig dus!
 • 11-2-2021: De wijziging van de Havenbeveiligingswet die op 1 juli a.s. zou ingaan, wordt vooralsnog uitgesteld. Er zal nog nader overleg met het werkveld worden gevoerd. Voor meer informatie over de voorgestelde wijzigingen en de reacties daarop verwijzen we u naar: www.internetconsultatie.nl/wijziging_havenbeveiligingswet.
Port Security Center heeft de gevolgen van de wijziging van het kwalificatiedossier en de voorgestelde wijziging van de Havenbeveiligingswet voor havenbeveiligers en PFSO's kort toegelicht in een presentatie aan het PFSO collectief Noordelijke Zeehavens. De presentatie is hier te downloaden.
Mobi: Voor- en nadelen

MOBI biedt veel voordelen:
 • het vereenvoudigt, verbetert en structureert de communicatie tussen het team Port Security van de haven en de PFSO,
 • het geeft inzicht in de stand van zaken rondom certificering en 
 • het zorgt voor centrale registratie van oefeningen en incidenten. 
Port Security Center en verschillende PFSO’s maken zich echter zorgen dat het gebruik van de MOBI ook een zeker risico met zich meebrengt.

Wettelijke eisen: inhoud PFSP en verstrekken van inlichtingen
In de EU-Verordening 725/2004 Bijlage II (ISPS-Code Deel A) 16.3 en Bijlage III (ISPS-Code Deel B) 16.3 en 16.8 is (verplicht) voorgeschreven dat het PFSP bepaalde informatie dient te bevatten. In de Havenbeveiligingswet artikel 11a lid 5 en 6 is voorgeschreven dat de PFSO aan de autoriteit voor havenveiligheid (burgemeester) inlichtingen moet verstrekken t.b.v. de Havenveiligheidsbeoordeling. De wijze waarop het PFSP resp. de inlichtingen verstrekt moeten worden, is echter niet wettelijk bepaald. 

Gevoelige informatie behoeft bscherming
We moeten ons terdege bewust zijn dat de informatie in het PFSP en de daarbij behorende bijlagen ook interessant kan zijn voor kwaadwillenden. Denk daarbij aan informatie over beveiligingsmaatregelen en procedures, contactgegevens van sleutelfunctionarissen, maar ook aan commerciële informatie. Aan opname in digitale databases kleven daarbij heel andere risico’s dan aan inzage in papieren versies of mondelinge toelichting.
 
Als voorbeeld:
Als iemand ter plaatse camera’s observeert, kun je dat zien. Wanneer hij door te hacken een cameraplattegrond heeft weten te bemachtigen, raak je dus een belangrijk signaal kwijt. Juist deze signalen hebben we nodig om criminaliteit vroegtijdig te herkennen en voorkomen.

Zowel de PFSO als de lokale autoriteiten moeten bedrijfsgevoelige informatie (bijv. cameraplannen en contactgegevens) beschermen en deze alleen op need-to-know basis ter beschikking stellen. Dit schrijft de ISPS-code voor in o.a.:
 • EU-Verordening 725/2004
  • bijlage II (ISPS-Code Deel A) 16.3 lid 11 en 16.8 resp. 
  • bijlage III (ISPS-Code deel B) 16.8 lid 6 (binnen de EU verplicht voorgeschreven).
 • Richtlijn 2005/65/EG
  • de laatste 3 gedachtenstreepjes van bijlage I en 
  • het 2e gedachtenstreepje op blz. 2 van bijlage II. 
In de voorgestelde wijziging van de havenbeveiligingswet wordt (onder E) zelfs voorgesteld dat de PFSO een training gevolgd moet hebben in alle of een aantal van de onderdelen uit EU-Verordening 725/2004 Bijlage III (ISPS-Code Deel B) 18.1. Lid 11 van dit onderdeel gaat over de omgang met gevoelige informatie en de communicatie met betrekking tot de veiligheid.

Advies
Bedrijfsgevoelige informatie moet daarom zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld worden. Port Security Center adviseert een aantal maatregelen om de risico's van onbevoegde toegang en ongewenste datalekken zoveel mogelijk te beperken:
 • MOBI is goed beveiligd en maakt gebruik van tweefactorauthenticatie. Dat is weliswaar veiliger, maar niet onfeilbaar. Ga áltijd zorgvuldig om met toegangsrechten, wachtwoorden én devices.
 • Toetsers en toezichthouders - en misschien u ook wel? - die toegang hebben tot de MOBI zijn gescreend. Wij vertrouwen er dan ook op dat zij integer en betrouwbaar zijn. De vele nieuwsberichten over corruptie van medewerkers bij politie, douanebeveiligingsbedrijven en bedrijven in de haven leren ons echter dat we altijd rekening moeten houden met de mogelijkheid op insider threat. Voorkomen is beter dan genezen...
 • Ga daarom vertrouwelijk om met gevoelige documenten. Stel een beleid op hoe u - afhankelijk van de gevoeligheid van het document - om wilt gaan met de verstrekking ervan: vrij, onder voorwaarden (bijv. alleen op need-to-know basis of beveiligd met een wachtwoord of encryptie) of alleen op locatie ter inzage beschikbaar. 
 • Ga zorgvuldig om met contactgegevens van sleutelfunctionarissen, waaronder PFSO’s, beveiligers, HR-medewerkers, planners, belangrijke havenmedewerkers e.d.. Als uw bedrijf regelmatig last heeft van ronselaars, gebruik dan in emailadressen en bij de registratie van oefeningen en incidenten bij voorkeur functietitels of initialen, in plaats van de namen van personen. Zo voorkomt u dat namen van sleutelfunctionarissen breed bekend worden en beperkt u het risico dat zij via bijv. sociale media door ronselaars of criminelen benaderd kunnen worden. Maak uw medewerkers ook bewust van de risico's, bijv. door ze deel te laten nemen aan de Trainingscontainer van Rotterdamse Haven, Veilige Haven.
NB: Overleg altijd eerst even met uw Port Security Officer of zij zich kunnen vinden in de maatregelen die u treft!
 
Heeft u hierover advies nodig of wilt u meer informatie?
Dan kunt u altijd contact met ons opnemen via info@portsecuritycenter.eu.
Moerdijk neemt afscheid en stelt voor

Recent vernamen wij dat de Havenmeester van Moerdijk, Tim Steffens, per 1 mei als adviseur gebiedsgebonden politiezorg terug zal keren naar de Staf Korpsleiding van de Politie. Wij hebben Tim leren kennen als een bevlogen en actieve havenmeester met een enorm enthousiasme voor het onderwerp veiligheid. Langs deze weg, Tim: Hartelijk dank voor je enorme inzet voor het veiliger maken van de haven van Moerdijk en veel plezier in je nieuwe rol! We zullen je zeker gaan missen in Moerdijk.

Gelukkig laat Tim een sterk team achter. Voor wie haar nog niet kent, stellen we de nieuwste veiligheidsadviseur van de haven van Moerdijk - Mylaine van Wijnen (27) - graag even aan u voor: Ooit zag ze een carrière als strafrechtadvocaat voor zich. Maar de haven van Moerdijk veiliger helpen maken, is zeker zo spannend en past beter bij haar. Lees hier het interview dat ze met BN De Stem hierover hield.

 
PASSANT
Hoogtechnologische veiligheidsoplossing voor havens

Sinds januari 2018 werken in het interregionaal project 'PASSANT13 partners uit Vlaanderen en Nederland samen aan innovaties om de illegale overslag van drugs, explosieven en mensen te herkennen. Met de experimentele ontwikkelingen probeert men abnormaliteiten in havens en op terminals effectiever te detecteren en lokaliseren. De havens Oostende en Moerdijk fungeerden daarbij als testlocaties. Er zijn zeer bijzondere oplossingen ontwikkeld en er is veel kennis opgedaan.

Op 15 april 2021 organiseert PASSANT van 9.00 - 12.00 uur een interactief slotseminar, waar alle resultaten van het project aan u gepresenteerd worden. Aanmelden voor dit seminar kan via www.passant.info/slotseminar. Hier vindt u ook het programma van de ochtend.

Geef alvast uw feedback!
De inzet van deze nieuwe ontwikkelingen hangt af van de toepasbaarheid in het logistieke veld en de toegevoegde waarde ervan in de strijd tegen de criminaliteit en de georganiseerde misdaad. Om die reden organiseert PASSANT “feedback webinars”, waarin u op basis van uw eigen kennis en ervaring uw feedback met hen kunt delen. Daarmee zorgt u ervoor dat de ontwikkelaars zich richten op de juiste effecten van deze innovaties en helpt u de veiligheid en beveiliging in de logistieke keten te verbeteren.

De feedback webinars zijn te bekijken op www.passant.info/webinars en kunt u op elk tijdstip starten. Als u uw feedback vóór 5 april a.s. geeft, kan PASSANT uw feedback nog meenemen in het slotseminar. Het PASSANT–team dankt u alvast hartelijk voor uw input en hoopt u 15 april te mogen begroeten!
Aanmelden voor het slotseminar
Nieuwe opleiding Havenbeveiliger bij het ROC van Amsterdam!

Met trots presenteert het Veiligheidscollege van het ROC van Amsterdam de volledig nieuwe opleiding tot Havenbeveiliger. De 2-jarige MBO-2 opleiding start in het nieuwe schooljaar 2021/2022.

In deze bijzondere tijd hebben de docenten van het Veiligheidscollege samen met Port Security Center hard gewerkt aan een mooi programma. Het keuzedeel Port Safety & Security (Crebo K0743), dat is gekoppeld aan de opleiding tot Beveiliger (Crebo 25690), wordt verzorgd door Port Security Academy.

De MBO opleiding wordt afgesloten met een MBO diploma en het SVPB Diploma Beveiliger. Het keuzedeel wordt afgesloten met het SVPB examen Havenbeveiliger. Daarmee voldoet de kersverse Havenbeveiliger na het behalen van zijn MBO-diploma meteen aan alle opleidingseisen uit hoofde van de (gewijzigde) Havenbeveiligingswet én de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (Wpbr).


Lesmateriaal
Bij het keuzedeel wordt gebruik gemaakt van het lesboek Port Safety & Security van Smart Educational Tools by Ex:plain. Het programma is modulair en blended van opzet en bestaat uit klassikaal onderwijs, aangevuld met een e-learning en zelfstudie.

NB: Het lesboek (incl. e-learning) is te koop via Smart Educational Tools en Port Security Center en kost € 49,- incl. BTW, excl verzendkosten. MBO-scholen die zijn aangesloten bij het ontwikkelfonds kunnen het lesboek, de e-learning en het bijbehorende SVPB-examen tegen een sterk gereduceerd tarief aanschaffen via de bij hen bekende weg. 

Port Security Center is daarnaast met Ex:Plain in gesprek over de realisatie van een specifiek Praktijkwerkboek voor de Havenbeveiliger (analoog aan het Praktijkwerkboek voor de Luchthavenbeveiliger e.a.). Het praktijkwerkboek wordt door de studenten gebruikt tijdens hun praktijkstage. Wilt u hierover op de hoogte blijven, stuur dan een mail aan info@portsecuritycenter.eu. Wij zetten u dan op de mailinglist.

Meer weten over deze opleiding? 
Neem contact op met het ROC van Amsterdam (Debby Saptenno of Regilio de Boer) of met Port Security Academy (Ingrid Meuwissen).
Stageplaatsen gezocht!

Diverse MBO scholen in het land zijn naarstig op zoek naar stageplaatsen voor aankomend (haven)beveiligers. Wilt u een student de kans bieden zijn kennis en vaardigheden op uw bedrijf te vervolmaken? Meld u dan bij ons en wij brengen u in contact met de stagecoördinator van een school bij u in de buurt of met het Samenwerkingsverband Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Wie weet vindt u zo zelfs een supergemotiveerde nieuwe medewerker!

Let op: U moet hiervoor SBB erkend leerbedrijf zijn!
Ook dient de stagebegeleider Praktijkopleider Particuliere Beveiliging te zijn.
Voor meer informatie over erkend leerbedrijf worden, kunt u contact opnemen met ons of met SBB.
Port Security Academy
Making our maritime world secure!

Speciaal voor PFSO's, Havenbeveiligers en ander havenpersoneel verzorgt Port Security Center via haar kersverse Port Security Academy PFSO, Havenbeveiliger en Security Awareness trainingen.

De trainingen zijn modulair opgebouwd en gebaseerd op de opleidingseisen zoals opgenomen in de EU-Verordening 725/2004 bijlage II (ISPS-Code deel A) onder 18.1, 18.2 resp. bijlage III (ISPS-Code deel B) onder 18.1, 18.2 en 18.3. 

Elke module behandelt een ander thema, zoals:
 • De Haven
 • Wet- en regelgeving
 • Dreigingen in de haven
 • Veiligheidsniveaus en de DOS
 • Certificering van de havenfaciliteit (incl. uitgebreide kennismaking met de MOBI)
 • Controle van personen, voertuigen, lading en voorraden
 • Surveillance
 • Wapens en Munitie
 • en nog veel meer...!
De lesstof is doorspekt met praktijkvoorbeelden, casussen, oefeningen, quizzen en best practices. De modules zijn naar behoefte ook los te volgen bij wijze van kennismaking of opfriscursus.

Cursusduur
De cursusduur is afhankelijk van het aantal modules dat gevolgd wordt. Dit hangt mede af van de voorkennis waarover men eventueel al beschikt, de relevantie van de lesstof en het doel dat de cursist wil bereiken: voldoen aan de wettelijke opleidingseisen, bijscholing, of opfrissen van kennis en vaardigheden. De normale cursusduur is 2 of 3 dagen.

Kosten
De cursussen worden zowel op open inschrijving als in-company gegeven. De kosten van de cursus bedragen:

 Voor de 2-daagse cursus:
Voor de 3-daagse cursus:

Minimaal aantal deelnemers:
Maximaal aantal deelnemers:
Op open inschrijving 
(per persoon)
 • € 595,-
 • € 750,-
4
15
Incompany
 
 • € 1.750,-
 • € 2.500,-
2
15

Bedragen zijn excl. BTW, cursusboek t.w.v. € 49,- (prijspijl schooljaar 2020/2021), zaalhuur, catering en reiskosten.  
 
SVPB-Examen
De cursus kan naar keuze van de cursist worden afgesloten met het SVPB examen Havenbeveiliger (bijkomende kosten: € 95,50 excl. BTW). Voor (aankomend) havenbeveiligers wordt dit geadviseerd met het oog op de voorgestelde wetswijziging.

NB: Port Security Center is met SVPB ook in gesprek over een speciaal PFSO-examen.

Meer weten?
Wij laten u desgewenst graag meer van de inhoud en vorm van onze opleidingen zien. Neem hiervoor contact met ons op via 06-53163936 of info@portsecurityacademy.eu.


Boeken?
Voor cursusdata en cursuslocaties kunt u contact met ons opnemen via 06-53163936 of info@portsecurityacademy.eu.
SAVE THE DATE! 
21 januari 2022: Havenbeveiligerevenement
G4S Training & Safety, Zoetermeer


Port Security Center organiseert in samenwerking met hoofdsponsor G4S op vrijdag 21 januari 2022 een groot evenement gericht op de (aspirant) Havenbeveiliger.

De wijziging van het kwalificatiedossier voor de beveiliger heeft gevolgen voor het curriculum voor aspirant én zittend (Haven)beveiligers. Ook de voorgenomen (uitgestelde) wijziging van de havenbeveiligingswet, brengt aangescherpte opleidingseisen voor de Havenbeveiliger met zich mee. Verwachtingen ten aanzien van kennis en vaardigheden veranderen daarmee en de eisen worden aangescherpt.

Port Security Center organiseert daarom een evenement om deze wijzigingen en de gevolgen ervan onder de aandacht te brengen. Het evenement bestaat uit een congres waarin de wijzigingen worden toegelicht. Daarnaast worden er workshops georganiseerd, waarin de (aspirant) Havenbeveiliger op interactieve wijze aan de slag gaat met de nieuwe kennis en vaardigheden. De workshops zijn natuurlijk ook interessant voor PFSO's! Ook is er een informatiemarkt, die partijen met elkaar in contact brengt. Hoofdsponsor G4S faciliteert het evenement en neemt een aantal workshops voor haar rekening. Het programma wordt op dit moment nader uitgewerkt. Hou onze website en nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie!

Meedoen, sponsoren of deelnemen? Neem contact met ons op!
Heeft u interesse om deel te nemen of een inhoudelijke en/of financiële bijdrage te leveren, dan kunt u contact opnemen met Ingrid Meuwissen (06-53163936, info@portsecuritycenter.eu) en/of Trijnie Vlietstra (06-51076251, trijnie.vlietstra@clockworkinternational.nl). Wij informeren u dan geheel vrijblijvend over de mogelijkheden.

Het evenement gaat door onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom corona.

Agenda

De volgende ISPS-oefeningen en trainingen zijn wellicht interessant voor in uw agenda:  Hou onze nieuwsbrief in de gaten of kijk op onze website voor meer informatie over deze en andere evenementen

Ook interessante evenementen laten toevoegen in onze agenda?
Dat kan! Neem hiervoor contact met ons op.
Lidmaatschap

Onze leden stellen ons dankzij hun bijdrage in staat deze gratis nieuwsbrief, evenals interessante casussen, oefeningen en trainingen te maken en verzamelen die u behulpzaam kunnen zijn bij het voldoen aan uw ISPS-verplichting.

Ook stellen zij ons daarmee in staat uw belangen te behartigen richting overheid en een actieve bijdrage te leveren aan gremia als het marktsegment Orde & Veiligheid van SBB en de Examencommissie / Commissie van Deskundigen van SVPB. Wij zijn daar natuurlijk ontzettend blij mee en kunnen onze leden dan ook niet vaak genoeg bedanken voor hun enthousiaste steun!

Port Security Center ook steunen?
Bent u lid, maar heeft u onverhoopt geen lidmaatschapsfactuur ontvangen? Of wilt u ons initiatief steunen door lid te worden? Meld u dan vooral bij voorzitter Ingrid Meuwissen via 06-53163936 of info@portsecuritycenter.eu.

Het lidmaatschap kost 
€ 350,- excl. BTW per jaar.
Wij verwelkomen u graag in ons ledennetwerk!
Copyright © 2021 Port Security Center, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp