Copy


AFS Energy Nieuwsbrief juli 2016

Beste Lezer, 

In deze nieuwsbrief vindt u recente ontwikkelingen over de duurzame energie, certificaat en financieringsmarkten. 
 
AFS Energy is een onafhankelijke intermediair die bemiddelt tussen project ontwikkelaars, producenten, leveranciers en afnemers van groene stroom, groen gas, CO₂ en biobrandstoffen certificaten. AFS Energy ontzorgt partijen volledig met:

 • Project financiering
 • Management van uw certificaat portfolio
 • Structuren van certificaat overeenkomsten
 • In- en verkoop certificaten

AFS Energy is onderdeel van AFS Group, een onafhankelijke intermediair met 80 Fte’s, handelend vanuit Amsterdam, Frankfurt, Londen en Zurich. AFS Group is vergunning houdend en staat onder toezicht van de AFM en DNB.

Veel leesplezier,

AFS Energy team

Met in deze nieuwsbrief
 • Deze 3 nieuwe subsidies bevorderen energie-innovatie 
 • Dong winnaar Borssele tender
 • EU biedt VS in TTIP vrije toegagng tot stroomnet
 • Tot nu toe 1,13 miljoen HBE`s ingeboekt in 2016
 • De prijsval van kolen lijkt na vijf jaar eindelijk voorbij

  

Deze 3 nieuwe subsidies bevorderen energie- innovatie 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland stelt vanaf 1 juli drie nieuwe subsidies voor de energiesector beschikbaar. De subsidies bevorderen veelbelovende innovaties.

De Topsector Energie biedt jaarlijks ruim € 100 mln subsidie aan onderzoeks- en demonstratieprojecten op het gebied van energie-innovaties. Het gaat om de regelingen Maatschappelijk Verantwoord Innoveren Energie, Systeemintegratiestudies en de regeling Demonstratie Energie-innovatie van RVO.

Maatschappelijk Verantwoord Innoveren Energie helpt veelbelovende innovaties te doen slagen door de ethische en maatschappelijke aspecten van de innovatie al vroegtijdig mee te nemen.

Met systeemintegratiestudies kunnen consortia nieuwe technische concepten en ideeën verkennen op het gebied van energieopslag en conversietechnologie. Dit zonder grote onderzoeksprojecten of investeringsprojecten op te tuigen.Deze systeemintegratiestudies helpen om de sterke en zwakke punten van het voorgenomen project in kaart te brengen, evenals de kansen, risico’s én benodigde middelen. Het zijn onder meer middelgrote en kleine ondernemingen en onderzoeksinstellingen die RVO.nl met deze regeling wil bereiken.

De  Demonstratie Energie-innovatie focust op omzet, werkgelegenheid én export van en door Nederlandse fabrikanten, technische dienstverleners of leveranciers. Met de regeling stimuleert het ministerie van Economische Zaken de groene groei in Nederland.

Energie-innovaties die in aanmerking komen voor DEI zijn het stadium van prototype voorbij. De innovaties kunnen - nét voor grootschalige marktintroductie - voor het eerst in de markt worden toegepast. Dit is hét moment waarop de regeling Demonstratie Energie Innovatie (DEI) mogelijk interessant is.
Dong winnaar Borssele tender
 
Dong Energy kwam met de laagste prijs voor de aanleg en exploitatie van windpark Borssele, het grootste windpark van Europa met 700 MW opgesteld vermogen. Zeer waarschijnlijk kan hiermee tot € 2,7 mrd aan subsidie bespaard worden over de gehele subsidieperiode. Daarmee is Borselle wereldwijd het goedkoopste windpark.

De overheid had een tender uitgeschreven waarin partijen konden bieden tot een maximum van 12,4 cent subsidie per kilowattuur opgewekte duurzame energie. Dong bracht het laagste bod uit met een prijs van gemiddeld 7,27 cent per kilowattuur, exclusief aansluitingskosten voor TenneT van 1,4 cent per kilowattuur.
Lage rentekosten, sterk gedaalde staalprijzen en offshore schepen die op opdrachten liggen te wachten hebben bijgedragen aan deze scherpe aanbieding. In september zal de tender voor het tweede windpark (kavel III en IV) voor de kust van Borssele worden geopend en in 2017 zullen er tenders volgen voor de bouw van windparken voor de rest van de kust beoogd. In totaal moeten vijf beoogde windparken op zee 3500 megawatt aan energie leveren, genoeg voor vijf miljoen huishoudens.
 
EU biedt VS in TTIP vrije toegang tot stroomnet 
Amerikaanse exporteurs van energie moeten vrij toegang krijgen tot de Europese stroom- en gasnetten. Alle beperkingen op de export van aardgas moeten verdwijnen, zodra TTIP in werking treedt.
Dat staat in een uitgelekt voorstel voor een apart energiehoofdstuk in het beoogde handelsakkoord, dat de EU deze week zal voorleggen aan Amerikaanse onderhandelaars in Brussel.

TTIP is nu al hoogst controversieel. Milieuplatforms en vakbonden lopen te hoop tegen de kansen die het Amerikaanse bedrijven zou bieden om Europese regelgeving te verzwakken en zelfs aan te vechten.
Een apart energiehoofdstuk zal de vrees voor uitholling van het Europese beleid op het gebied van energiebesparing en klimaat nog aanwakkeren.

Milieuorganisaties vrezen dat liberalisering van de handel in energieproducten met de VS een strenger klimaatbeleid zal ontmoedigen.
Afhankelijkheid Rusland

Markttoegang moet worden verleend tegen commerciële voorwaarden, die redelijk en transparant zijn, zonder onderscheid tussen verschillende energiebronnen en tegen tarieven die de kosten weerspiegelen', aldus de tekst die het FD heeft ingezien.
De Europese Unie zou, ondanks Amerikaanse bedenkingen, graag zien dat TTIP een apart hoofdstuk krijgt over energie en grondstoffen. Europa hoopt zijn afhankelijkheid van import uit Rusland en het Midden-Oosten zo te kunnen verminderen.

Maar het Europese onderhandelingsbod doet milieuorganisaties de haren te berge rijzen. Zij vrezen dat liberalisering van de handel in energieproducten met de VS een strenger klimaatbeleid aan beide kanten van de Oceaan zal ontmoedigen.
Amerikanen zouden de export van van vloeibaar aardgas (lng) immers niet meer mogen beperken en bij meer exportmogelijkheden naar de EU blijft het controversiële kraken van de bodem ('fracking') om aan gas en olie te komen aantrekkelijk.

Met deze voorstellen ondergraaft de Europese Commissie haar eigen klimaatambities. De tekst staat vol afspraken die de overgang naar duurzame energie kunnen beperken en vertragen en de fossiele industrie juist versterken.
In het verdragsvoorstel staat dat de EU en de VS zouden moeten streven naar harmonisatie van bestaande of toegepaste normen op het gebied van energiebesparing en hernieuwbare energie.

De EU pleit er verder voor dat de industrie de vrijheid krijgt zelf normen op te stellen voor energiebesparing 'waar zulke zelfregulering ertoe zal leiden dat de beleidsdoelen eerder of tegen lagere kosten worden gehaald'.

Aan Europese kant zou het moeilijker worden om duurzaam opgewekte elektriciteit voorrang te geven. Uitzonderingen op de vrije toegang tot de stroomnetten zouden volgens het voorstel alleen mogelijk zijn op grond van 'wettelijke, objectieve criteria'. Ze moeten aantoonbaar nodig zijn om een 'legitiem' beleidsdoel te halen.
Volgens Freek Bersch van Milieudefensie kan via TTIP de groei van duurzame elektriciteit op het Nederlandse net worden beperkt, omdat Amerikaanse leveranciers van kolenstroom niet mogen worden gediscrimineerd.
Tot nu toe 1,13 miljoen HBE`s ingeboekt in 2016
 
In juli heeft de NEa de tweede HBE rapportage van 2016 gepubliceerd. De rapportage geeft inzicht in de hoeveelheid HBE’s in het Register Energie voor Vervoer op 1 juni 2016.

Hierin is te zien dat er 5,16 miljoen HBE’s uit 2015 op de verschillende HBE rekeningen staan. Dit is het spaartegoed dat vanuit 2015 naar 2016 is meegenomen. Daar bovenop komen 1,13 miljoen ingeboekte HBE’s. Deze HBE’s zijn ingeboekt tussen 1 april 2016 en 1 juni 2016. Deze kunnen door de inboeker worden gebruikt om te voldoen aan de eigen biobrandstof bijmengverplichting. Het is eveneens mogelijk om deze HBE’s door te verkopen aan een andere partij.

Deze rapportage is tweede in een reeks van vijf. De overige rapportages vinden plaats in oktober 2016 en januari 2017 gevolgd door een eindrapportage in maart 2017.
 
EUAs Nieuws 

Tweede Kamer wil minder sectoren met gratis emissierechten
De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen om vanaf 2020 minder industriële sectoren gratis emissierechten toe te wijzen. Momenteel krijgen nog te veel installaties gratis EUAs toegewezen op basis van de Carbon Leakage claim (het risico dat bedrijven buiten de EU concurrentievoordeel hebben op EU bedrijven). Dijkstra ziet zes sectoren die wat hem betreft nog wel in aanmerking komen: staal, aluminium, chemie, petrochemie, papier en wellicht de keramische industrie.

Overtollige EUAs uit de markt
Meer en meer partijen raken ervan overtuigd dat voor een geloofwaardig systeem en een goede prijs voor CO2 het nodig is om overtollige EUA rechten definitief te laten vervallen

Milieuraad bepaalt uitgangspunten ETS post-2020
De EU-milieuministers hebben de uitgangspunten vastgesteld voor de verdere verbetering van het EU ETS welke volgend jaar tot een besluit moeten leiden over emissiehandel vanaf 2020. Een jaarlijkse daling van het ETS-plafond met 2,2%, het invoeren van de marktstabiliteitsreserve (MSR), de innovatie- en moderniseringsfondsen, bescherming van bedrijven die blootstaan aan risico’s van verlies van productie aan regio's met minder klimaatregelgeving (carbon leakage) en een betere afstemming van toewijzing van gratis rechten op de actuele productie van bedrijven.

Non-ETS
Voor de herziening van het ETS op de korte termijn is vooral het voorstel van de Commissie over de aanpak van non-ETS-sectoren van belang. Dat voorstel zal voor alle EU-landen een eigen doelstelling inhouden voor de niet-ETS-sectoren zoals huishoudens, transport en de dienstensector. Dat voorstel is ook voor ETS van belang omdat er sprake is van wisselwerking. De verdeling van de doelstellingen tussen ETS- en non-ETS-sectoren staat wel vast. Maar omdat emissiereductie maatregelen binnen de ETS-sectoren in de regel goedkoper zijn dan buiten het ETS, zouden landen bijvoorbeeld in beperkte mate de mogelijkheid krijgen om ETS-rechten niet te veilen, maar te gebruiken in andere sectoren.

Backloading heeft (beperkt) effect gehad op prijs EUA 2015
In 2015 was het aantal te veilen EUA rechten in Europa 300 miljoen lager dan oorspronkelijk gepland door het EU-besluit om een aantal rechten in de jaren 2014-2016 tijdelijk uit de markt te halen (‘backloading’). Reden voor dat besluit was dat de prijs voor emissiehandel te ver daalde door een overschot aan rechten in de markt. Die backloading-rechten zouden aan het eind van deze handelsperiode (2018-2020) weer terugkomen in de handel, maar worden nu opgenomen in de MSR (marktstabiliteitsreserve).

In totaal veilde de EU in 2015 bijna 400 miljoen rechten via de EEX. Het Nederlandse aandeel daarin (waarop iedereen mag bieden) was ruim 24 miljoen, waarvan ongeveer een half miljoen aan emissierechten voor luchtvaartmaatschappijen. De opbrengst voor de Nederlandse schatkist was meer dan € 185 miljoen, wat neerkomt op een gemiddelde veilingprijs van € 7,62, 30% hoger dan het gemiddelde over 2014. Momenteel ligt de prijs voor een emissierecht weer onder € 5.

Brexit: Lagere CO2-prijs
De keuze van de Britten om uit de Europese Unie te stappen, blijft ook voor emissiehandel niet zonder gevolgen, maar er is vooral veel onzekerheid. De consequenties op een rijtje.
 • Lagere economische groeiverwachting voor het Verenigd Koninkrijk, dus minder EUAs nodig
 • Rapporteur van het EU Milieucomité was een Brit. Die heeft zijn functie per direct neergelegd, wat zorgt voor een aanzienlijke vertraging van het doorvoeren van EU ETS vernieuwingen
 • Blijft het Verenigd Koninkrijk in het Europese systeem voor emissiehandel of zal ze een nationaal systeem voor emissiehandel opzetten.
 • Het VK koerst af op -57% CO2-uitstoot in 2030 en droeg als één-na-grootste uitstoter in Europa relatief veel bij. Zonder het VK zal de EU haar doelstelling moeten afzwakken of zullen de overblijvende 27 lidstaten iets extra’s moeten doen.
Zonder inbreng van de Britten zal het politiek speelveld in Europa veranderen, met onduidelijke gevolgen voor de koers van het klimaatbeleid.
 
De prijsval van kolen lijkt na vijf jaar eindelijk voorbij
De prijsval van kolen lijkt na vijf jaar eindelijk voorbij. De grondstof blijft populair in opkomende landen.

De prijs van kolen bereikte in januari 2011 het hoogste niveau ooit op 139 dollar per ton en raakte daarna in een vrije val. Aan het begin van dit jaar werd een laagtepunt aangetikt van 48,85 dollar per ton. Na vijf jaar van prijsdalingen lijkt nu echter de bodem te zijn bereikt.

De prijsdaling werd vooral veroorzaakt door de afnemende vraag van China en de Verenigde Staten, de twee grootste afnemers van kolen ter wereld, zo meldt business insider. De verschuiving naar schonere energiebronnen zoals gas drukte eveneens op de kolenprijs.

Belangrijke energiebron

Ondanks de schonere alternatieven is kolen nog altijd een belangrijke energiebron voor miljarden mensen. In India is kolen goed voor 62 procent van de totale energieproductie en in Australië is dat 65 procent. In de VS neemt het aandeel van kolen af maar komt nog altijd 30 procent van de energieproductie uit kolen.

Sinds januari dit jaar bevindt de kolenprijs zich in een opgaande lijn. Het Australian Newcastle kolentermijncontract, de wereldwijde benchmark voor de kolenprijs, is dit jaar met 20 procent gestegen. De Europese termijncontracten staan eveneens op het hoogste punt in een jaar tijd.

Hogere kolenprijzen voorzien

Ook voor de rest van het jaar en voor volgend jaar voorspellen analisten hogere kolenprijzen. BMI Research, een onderdeel van kredietbureau Fitch Ratings, schroefde onlangs de gemiddelde prijsverwachting van Newcastle kolen voor dit jaar op van 51 dollar tot 53 dollar per ton.

Voor 2017 wordt een verdere prijsstijging voorspeld tot 57 dollar per ton. Tegen 2020 zou de kolenprijs verder kunnen oplopen tot 61 dollar per ton. De prijsstijging lijkt niet spectaculair, maar het is een flinke verbetering na de daling van 65 procent in de afgelopen vijf jaar.

Het bescheiden prijsherstel is het gevolg van de groter dan verwachte afname van het aanbod van kolen in de wereld. BMI schat dat de wereldwijde kolenproductie dit jaar met 4,1 procent zal afnemen. De vraag naar kolen neemt echter minder sterk af, met 2,1 procent. Dit verschil biedt steun aan de kolenprijs.

Azië

Azië zal de vraag naar kolen aandrijven in de komende jaren. De International Energy Agency (IEA) verwacht dat de wereldwijde kolenconsumptie met 0,8 procent per jaar zal groeien tot 2020. De sterkste groei komt uit Zuidoost-Azië, dat met 7,8 procent per jaar zal groeien.

Tussen 2020 en 2040 verwacht de IEA dat de vraag naar kolen in Zuidoost-Azië zal verdrievoudigen. Zo heeft bijvoorbeeld een land als Indonesië plannen om in de komende 4 jaar 117 nieuwe energiecentrales te bouwen die worden gestookt op kolen.

De lage prijs van kolen is een belangrijke reden voor de populariteit van de grondstof. Hoewel landen als de VS en China het gebruik van kolen willen terugdringen vanwege de vervuiling is het voor opkomende landen nog altijd de goedkoopste manier om energie te genereren.

Producten AFS Energy 
 • Garanties van Oorsprong voor Elektriciteit
 • Garanties van Oorsprong voor Gas
 • Hernieuwbare Brandstof Eenheden
 • Energy Efficiency Certificaten
 • COemissie rechten (Gold Standard, VCS, CER en EUA)
All opinions and estimates expressed in this document are subject to change without notice. AFS does not accept any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from the use of this document. This document is for information purposes only and is not, and should not be construed as, an offer to buy any securities or derivatives. The information contained in this document is published for the assistance of the recipient, but is not to be relied upon as authoritative or taken in substitution for the exercise of judgement by any recipient.
Sources s.a. : Bloomberg, Thomson Reuters, Energeia, FD, bbc, RVO, Energy Business, BBC, NEA
 
Contactgegevens
Research: Johnny Smit
Tel: 020 522 02 57
Email: jsmit@afsgroup.nl
AFS Energy
Beursplein 5
1012 JW Amsterdam
klik hier voor onze website
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen of het mail adres veranderen. 
You can update your preferences or unsubscribe from this list


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
AFS Energy · Beursplein 5 · Amsterdam, Noord Holland 1012 JW · Netherlands

Email Marketing Powered by MailChimp