Copy
NewsletterPreview.png

Právě jsme pro Vás připravili přehled novinek zveřejněných na webových stránkách Svazu měst a obcí ČR (www.smocr.cz). Upozorněte také své kolegy na úřadě nebo zastupitele, že se k odběru našeho zpravodaje mohou přihlásit vyplněním registračního formuláře. Vše důležité se také dozvíte, pokud budete sledovat naši stránku na Facebooku.

30 LET HÁJÍME VAŠE ZÁJMY

Sledujte náš web www.smocr.cz i fb

09.09.9999
Denně aktualizujeme informace, sledujte nás.

 

Ochranné prostředky jsou IN

17.03.2020
Vážení zástupci médií, obracíme se na Vás s prosbou o uveřejnění apelu na naše občany, aby v této krizové situaci začali nosit ochranné prostředky, jako jsou roušky, šátky, šály, rukavice, a tím předcházeli možné nákaze a chránili sebe i ostatní.

 

Co všechno se skrývá v usneseních vlády?

16.03.2020
Vláda ČR včera na svém dlouhém mimořádném jednání přijala celkem 15 usnesení pod č.212 až 227. Postupně se pokusíme vám je ve zkrácené podobě představit a pokud u jakéhokoliv vzniknou z vaší strany dotazy či nejasnosti, PTEJTE SE, BUDEME HLEDAT ODPOVĚDI ČI SE PTÁT PŘÍSLUŠNÝCH MÍST NA VYSVĚTLENÍ!!!

Aktuálně

Zapojte se do Microsoft Teams

18.03.2020
Z důvodu epidemiologické situace v České republice, si dovolujeme nabídnout možnost přímé komunikace členů Svazu měst a obcí s úředníky Krajského úřadu Středočeského kraje prostřednictvím aplikace “Microsoft Teams“.

 

Jak se starat o doma vyrobenou roušku

18.03.2020
Kvůli nedostatku ochranných prostředků začalo celé Česko podomácku šít bavlněné roušky. Aby je šlo ale používat opakovaně, lidé by měli vědět, jak se o ně starat.

 

Česká pošta vyzývá k návštěvě poboček pouze s rouškou

18.03.2020
Česká pošta vyzývá všechny své klienty, aby zvážili jakoukoliv návštěvu pobočky. Pokud si bezodkladně musí vyřídit své poštovní záležitosti, důrazně je žádáme, aby používali ochranné prostředky, ideálně respirátor nebo roušku nebo alespoň měli překrytý nos a ústa (podobně jako je tomu v dopravních prostředcích Prahy). Na všech pobočkách lze platit bezhotovostně, což v současné situaci snižuje případný přenos viru. Vzhledem k aktuálnímu vývoji situace jsme rozhodli, že v případě uzavřených lokalit budeme jednat s jednotlivými krajskými hygienickými stanicemi o možnosti doručovat zásilky v dané lokalitě. V případech uzavřených lokalit budou zásilky uloženy bez pokusu o doručení s tím, že jim bude prodloužena ukládací doba.

 

Opatření České pošty

16.03.2020
Česká pošta kvůli mimořádné situaci, kdy jde v první řadě o život a zdraví zaměstnanců České pošty a jejích klientů, dnešním dnem uzavřela na poštách všechny přepážky, které nejsou vybaveny sklem a jsou při jednání mezi pracovníkem pobočky a klientem otevřeny. Celkem se jedná o 150 pošt po celé České republice, na kterých zůstává normální provoz na přepážkách se skleněným oddělením přepážek. Čtyři pošty a specializovaná přepážka na mezinárodní poště 120 jsou uzavřeny kompletně. Jedná se o tři pošty v Praze (nákupní centrum Eden, pošta v Dubči, pošta Radlická 333/150) a pošta Liberec 3.

 

Chovejme se zodpovědně

16.03.2020
Jak vlastně funguje nařízení mimořádného opatření při epidemii o zákazu opuštění území obce či zákazu vstupu na území obce? V dnešních brzkých ranních hodinách přistoupila Krajská hygienická stanice (dále jen „KHS“) Olomouckého kraje k zásadnímu rozhodnutí. Vydala opatření obecné povahy – nařízení mimořádného opatření při epidemii, kterým z důvodu zamezení dalšího šíření epidemie onemocnění COVID-19 s okamžitou platností zakázala opuštění území několika obcí. Současně také zakázala vstup na území těchto obcí, a to s určitými výjimkami. Nikdo z nás si asi před pár dny takové opatření u nás neuměl představit. A je to tady. Pojďme si vysvětlit, co a jak a proč. Neboť jak pořád upozorňujeme – informovanost vede k zamezení paniky (byť i jen naší vnitřní, se kterou všichni určitě v této chvíli bojujeme, jsme přece jen obyčejní smrtelníci).

Dotace

MMR navrhne prodloužení současného období o jeden rok z důvodu koronaviru

17.03.2020
Aktuální opatření kvůli epidemii koronaviru a jejímu ekonomickému dopadu negativně ovlivňují i mnohé příjemce evropských dotací. Ministerstvo pro místní rozvoj navrhne úpravu pravidel pro jejich čerpání, aby umožnilo podnikatelům i obcím se s dopady lépe vyrovnat; další opatření navrhne i na úrovni jednotlivých programů. Současně ministryně Dostálová vyzve Evropskou komisi, aby prodloužila možnost čerpání z probíhajícího programového období o jeden rok - tedy do konce roku 2024. Současná situace téměř jistě zpozdí start nového programového období, které mělo začít v roce 2021.

Sociálně-zdravotní oblast

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19

16.03.2020

Právní poradna

Opět jsme pro Vás ve spolupráci s advokátní kanceláří KVB Lukáše Váni připravili otevřené odpovědi nejčastějších dotazů v současné krizové situaci.

Může se aktuálně konat zasedání zastupitelstva obce v době, kdy je omezen volný pohyb osob na území České republiky?

Usnesení vlády č. 215 o přijetí krizového opatření sice konání zasedání zastupitelstev nezakazuje, lze však bezesporu doporučit odložení zasedání, a to mj. z důvodu, že mezi výjimky ze zákazu volného pohybu osob nebyla účast na zasedání zastupitelstev obcí zařazena. Z toho důvodu je v podstatě tímto opatření vyloučena veřejnost z účasti na samotném zasedání. Ministerstvo vnitra rovněž doporučuje zasedání nekonat, zmeškání tříměsíční lhůty mezi jednotlivými zasedáními nemá žádný právní následek – žádné sankce ani rozpuštění zastupitelstva.

 

Lze vyloučit přítomnost veřejnosti na zasedání zastupitelstva obce z důvodu obavy šíření koronaviru?

Dle našeho názoru je účast veřejnosti na zasedání zastupitelstva obce aktuálně vyloučena zákazem volného pohybu osob na území ČR – výjimka pro zasedání zastupitelstev byla usnesením vlády č. 215 o přijetí krizového opatření zrušena. Obecně nedoporučujeme zasedání zastupitelstev konat. Pokud by i přes omezení volného pohybu veřejnost přišla, nemůže být výslovně vyloučena z účasti na zasedání zastupitelstva, lze ji však vykázat ze zasedací místnosti, pokud je v jiné místnosti zajištěna její účast na zasedání – např. přes monitory a mikrofon.

 

V nejbližší době uplynou tři měsíce od konání posledního zasedání zastupitelstva, co máme dělat?

Uplynutí doby tří měsíců nemá žádný právní následek, rozhodně ani nedoporučujeme, aby se v aktuální době za účinnosti usnesení vlády č. 215 o přijetí krizového opatření zasedání zastupitelstev konala.

Následek může nastat až teprve tehdy, uplyne-li 6 měsíců mezi jednotlivými zasedáními - Ministerstvo vnitra by pak v souladu se zákonem o obcích mělo zastupitelstvo rozpustit. Máme však za to, že pokud by krizová opatření a nouzový stav trvaly delší dobu, lze očekávat, že na to příslušné orgány zareagují tak, aby i v případě nekonání zasedání zastupitelstva po delší dobu nenastal takovýto následek.

 

Jaké kroky může obec učinit ve prospěch svých občanů v době omezeného volného pohybu osob na území České republiky?

Kromě maximální možné informovanosti občanů obce a dále plnění úkolů podle krizového zákona zavádí mnoho měst a obcí systémy péče zejména o osoby staršího věku – např. zajištění nákupu potravin nebo ochranných pomůcek, které jsou k dispozici. Takovýto program je však ryze dobrovolný, v rámci péče o potřebné však k němu přistupuje celá řada obcí a to se zapojením studentů, hasičů či jiných dobrovolníků.

 

Je možné konat svatby v době omezení volného pohybu osob na území České republiky?

Na tuto otázku usnesení vlády č. 215 o přijetí krizového opatření výslovně neodpovídá, nicméně máme za to, že žádná výjimka ze zákazu volného pohybu osob na území celé České republiky na svatby nedopadá, jelikož se nejedná o neodkladnou úřední záležitost.

 

Obec pronajímá prostory místním provozovnám a restauraci. S ohledem na to, že podle usnesení vlády musí zůstat zavřené, by nás zajímalo, zda jim lze odpustit nájem? Nebude takové jednání v rozporu s povinností péče řádného hospodáře?

Zákon o obcích stanoví, že majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně a v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna trvale sledovat, zda nájemníci včas a řádně platí nájem, a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práv obce. Uvedené však rozhodně neznamená, že by obec nemohla poskytnout úlevy (např. odpuštěním nájmu) nájemcům v důsledku vládního usnesení. Příslušný orgán obce by však měl rozhodnutí o takové úlevě (odpuštění nájmu, odložení splatnosti) odůvodnit, a to zejména ve vztahu k tomu, jaký důležitý zájem obce a jejích občanů je tím hájen (např. zájem na zachování dostupnosti služeb občanům, které jsou ohroženy nepříznivou situací apod.).

 

Lze za účelem zmírnění dopadů současné situace prominout poplatníkům placení místních poplatků?

Ano, obecní úřad může z moci úřední poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout při mimořádných událostech. Rozhodnutí by mělo obsahovat náležitosti rozhodnutí dle § 102 daňového řádu. Obecní úřad ve výroku rozhodnutí konkretizovat mimořádnou událost (zde nouzový stav a navazující usnesení vlády), dále uvede, zda promíjí poplatková povinnost úplně, nebo jen částečně, dále uvede, kterých místních poplatků se prominutí týká.

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku nebo jeho příslušenství lze vztáhnout pouze plošně na všechny poplatkové subjekty, jichž se důvod prominutí týká, proto je nezbytné, aby byl důvod prominutí dostatečně jasně vymezen správcem poplatku v rozhodnutí. V rozhodnutí obecní úřad nebude uvádět výčet poplatkových subjektů, jichž se důvod prominutí týká. Rozhodnutí musí také obsahovat odůvodnění, proč obecní úřad k prominutí přistoupil.

Rozhodnutí oznámí obecní úřad vyvěšením na své úřední desce a zároveň ho zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

Lze občanům v souvislosti s výpadkem jejich příjmů poskytnout peněžitou pomoc?

Ano, obec může poskytnout jak peněžní dar, tak i zápůjčku. V případě zápůjčky doporučujeme bezúročné poskytování s ohledem na právní regulaci obsaženou v zákoně o spotřebitelském úvěru. Rozhodnutí o poskytování peněžitých darů nad 20 000 Kč je vyhrazeno zastupitelstvu obce. Rozhodnutí o poskytování zápůjčky je vyhrazeno zastupitelstvu obce bez ohledu na její výši, tedy i v případě zápůjčky ve výši pod 20 000 Kč.

Občanům lze též doporučit, aby si požádali o mimořádnou okamžitou pomoc, což je jedna ze sociálních dávek poskytovaná v rámci pomoci v hmotné nouzi. Žádost o tuto sociální dávku se se podává u Úřadu práce.

 

 

Efektivní správa obcí

I v aktuální složité době připravujeme bezplatné akreditované kurzy pro úředníky. Jakmile to situace umožní, nabídneme je také cílové skupině v Plzeňském kraji. Kurzy v tomto regionu realizujeme na Úřadu městského obvodu Plzeň 3 v moderní podkrovní zasedací místnosti zastupitelstva s frekvencí cca 2 x měsíčně. Na která témata se úředníci z obcí a měst Plzeňského kraje mohou těšit?

  • 12. května 2020: Agenda přestupků v podmínkách územních samosprávných celků
  • 26. května 2020: Úvod do problematiky zadávání veřejných zakázek
  • 2. června 2020: Finanční kontrola ve veřejné správě
  • 9. června 2020: Ochrana životního prostředí na úrovni obcí
  • 8. září 2020 + 13. října 2020: Základní principy fungování obce
  • 15. září 2020: Praxe při zadávání veřejné zakázky

Bližší informace o obsahu kurzů, lektorech a registrační formuláře jsou k dispozici na našem webu www.projekteso.cz.

NOVÉ TERMÍNY!

Z kalendáře SMO ČR

01.04.2020
Dopravní konference s BESIPEM a FZŠ v Olomouckém kraji

01.04.2020
Komora statutárních měst Svazu

03.04.2020
Legislativní komise

16.04.2020
Výstava tuzemského cestovního ruchu Regiony České republiky 2020

20.04.2020
Slavnostní vyhlášení výsledků 22. ročníku soutěže Zlatý erb 2020

21.04.2020
Předsednictvo Komory obcí

21.04.2020
Předsednictvo Komory měst

22.04.2020
Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže o titul Dřevěné hřiště roku 2020

24.04.2020
Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR

 This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Svaz měst a obcí České republiky · 5. května 1640/65 · Praha 4 140 00 · Czech Republic