Copy
FAMO Nieuwsbrief - mei 2021
Webinar

FAMO Voorjaarsbijeenkomst Gemeentefinanciën

Vrijdagochtend 11 juni vindt de jaarlijkse FAMO bijeenkomst gemeentefinanciën plaats. Vanwege het coronavirus deze keer nog in de vorm van een webinar 'live' te volgen achter uw laptop. 

Thema's:
  • Rust Reinheid en Regelmaat – Evenwicht in de bestuurlijk-financiële verhoudingen (Raad voor Openbaar Bestuur)
  • Actuele ontwikkelingen rondom het gemeentefonds
Partnerbijdrage: Segment

Processcan Rechtmatig-heidsverantwoording

Vanaf het boekjaar 2021 is niet de accountant, maar het college zelf verplicht de rechtmatigheid van het financieel handelen vast te stellen. Het vaststellen van de rechtmatigheid is geen makkelijke taak. Hoe kan het college de financiële rechtmatigheid vaststellen? [...] Lees verder>> 

Actualiteiten

Rol nemen, ruimte geven. De rol van het Rijk bij interbe-stuurlijke samenwerking

De grote opgaven van deze tijd - klimaat, wonen, economie, werk - worden steeds vaker door meer dan één overheidslaag opgepakt. Het lukt het Rijk vooralsnog niet om daarbij gelijkwaardig samen te werken met provincies, gemeenten en waterschappen. Voor een meer effectieve en efficiënte samenwerking tussen Rijk en regio’s dient het kabinet voor elke grote regionale opgave één minister verantwoordelijk te maken.. Lees meer>>

Actualiteiten

Eigenwijs transformeren

Het bieden van effectieve, tijdige en samenhangende ondersteuning aan jeugdigen en hun gezin is op lokaal en regionaal niveau nog lang niet altijd gerealiseerd. Sommige gemeenten slagen erin om een goed, overzichtelijk en betaalbaar jeugdhulpstelsel in te richten. Vijf gemeenten worden in het rapport nader beschouwd. Lees meer>>    download het rapport

Actualiteiten

Rust-Reinheid-Regelmaat. Evenwicht in de bestuurlijk-financiële verhoudingen. 

Het piept en kraakt in de financiën van het decentraal bestuur en vooral bij gemeenten. Maar het is niet alleen een kwestie van ‘meer geld’. De werkelijke oorzaak ligt in een disbalans tussen: taken, organisatie, bevoegdheden en bekostiging. Door deze disbalans is er te weinig ruimte voor decentrale overheden om zelf beleidskeuzes te maken en wordt hun slagkracht beperkt. Lees meer>>
Webinar

Risicomanagement en informatieveiligheid

Kees Hintzbergen, senior adviseur informatiebeveiliging bij de Informatiebeveiligingsdienst (IBD onderdeel van de VNG) en Dennis Lacroix (gemeentesecretaris Hof van Twente) verzorgen gezamenlijk een webinar over risicomanagement in het kader van informatieveiligheid. Zij zullen hierbij een praktijkcasus gebruiken: gemeente Hof van Twente werd eind 2020 getroffen door een cyberaanval waardoor een groot datalek dreigde te ontstaan. Hoe kun je je als gemeente hier tegen wapenen en welke lessen zijn te leren van Hof van Twente? Programma en aanmelden>>
Actualiteiten

Notitie lokale heffingen

Het doel van deze notitie is inzicht te bieden aan raadsleden en meer specifiek duiding te geven aan vakspecialisten op het gebied van lokale heffingen. Aanpassingen in de wetgeving in de afgelopen jaren in combinatie met jurisprudentie leiden in de praktijk nog steeds tot veel vragen rondom de tariefstelling voor lokale heffingen en bijbehorende voorziening(en). Lees verder>>

Actualiteiten

Sociaal sterker uit de crisis 

De VNG-commissie Sociale impact COVID-19 roept gemeenten en rijk op om gezamenlijk te werken aan een lange termijnagenda zodat de samenleving versterkt uit de coronacrisis kan komen. De commissie formuleert in haar notitie 4 uitgangspunten: veerkracht, kansengelijkheid, eigenaarschap en sociale samenhang. Ze vormen het vertrekpunt voor aanbevelingen over 8 thema’s. Lees meer>>

Actualiteiten

De gemeentefinanciën zijn onhoudbaar

Van gemeenten wordt veel verwacht op belangrijke beleidsterreinen als jeugdzorg, energietransitie en woningbouw. Maar gemeenten zijn financieel afhankelijk van de rijksoverheid en die stelt onvoldoende middelen ter beschikking. Veel gemeenten zijn door hun reserves heen en proberen hun begrotingen met kunstgrepen sluitend te maken. Verdere bezuinigingen bij gemeenten verschralen het voorzieningenniveau en maken het moeilijk om landelijke beleidsdoelen bij bijvoorbeeld woningbouw en energietransitie te halen. Lees meer>> 

Agenda


Het laatste nieuws van FAMO direct ontvangen? Meteen reageren of
in discussie raken met andere leden? Volg ons op TwitterLinkedinFacebook en YouTube.

Weten wat we precies doen op social media? Lees meer..

Business partners

   
       
Copyright © 2021 FAMO, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp