Copy
Schrijf mij uit voor deze lijst | Bekijk deze mail in de browser
Nieuwsbrief Van Boven advocaten 3e en 4e kwartaal 2016

Juridisch actualiteitenseminar zorgsector 8 december 2016

Op donderdag 8 december 2016 organiseren wij een seminar voor cliënten en relaties uit de zorgsector: verhuur van zorgvastgoed en good governance voor zorginstellingen. Aanmelden kan via: info@vanbovenadvocaten.nl

Vastgoedrecht

Huuropzegging wegens dringend eigen gebruik vaker mogelijk

In een eerder nieuwsbericht meldden wij al dat de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur van woonruimte per 1 juli 2016 zijn verruimd als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet doorstroming huurmarkt. Die wet kent ook een nieuwe en ruimere regeling voor doelgroepenverhuur. 

Vastgoedeigenaar belanghebbende bij ruimtelijke ontwikkeling?

Voor de eigenaar van winkelvastgoed heeft een aantrekkelijk detailhandelsaanbod vaak een positief effect op de verhuurbaarheid van zijn vastgoed. Dat kan anders worden als zich op korte afstand een concurrent vestigt. Een vastgoedeigenaar kan tegen die voorziene ontwikkeling alleen opkomen indien hij belanghebbende is bij het benodigde ruimtelijke besluit. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State merkt de eigenaar niet altijd als belanghebbende aan. Wanneer wel? 

Ondernemingsrecht

Aansprakelijkheid beherend vennoot CV

De commanditaire vennootschap (cv) heeft twee type vennoten, een commanditair en een beherend vennoot. De commanditair vennoot kan in beginsel alleen zijn inleg kwijtraken. De beherend vennoot is daarentegen hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden van de commanditaire vennootschap.

Pandrecht op onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken

Het komt vaak voor dat een verkoper van goederen in een koopovereenkomst (of algemene voorwaarden) een eigendomsvoorbehoud opneemt. Dit betekent dat de door de verkoper geleverde goederen eigendom van de verkoper blijven tot dat de koopprijs is betaald. In de tussentijd worden de goederen wel al aan de koper geleverd en kan hij over die goederen beschikken. Kan de koper onder eigendomsvoorbehoud ook al een pandrecht op de geleverde goederen vestigen of kan dat pas als het eigendomsvoorbehoud is vervallen? Op deze vraag heeft de Hoge Raad op 3 juli 2016 antwoord gegeven. 

ACM beboet webwinkels

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft onlangs een boete opgelegd van € 500.000,-- aan webwinkeleigenaar T.O.M. B.V. en haar twee directeuren voor het overtreden van de regels voor betaling bij annulering van bestellingen. Consumenten die hun bestelling annuleerden kregen hun geld niet terug, tenzij zij daar zelf op aandrongen. Ook moesten consumenten genoegen nemen met een tegoedbon terwijl zij niet met een tegoedbon hadden betaald. ACM heeft eerder aangekondigd te gaan optreden tegen webwinkels die consumenten niet, onvolledig of niet op tijd terugbetalen. Hoe zit het ook al weer met het herroepingsrecht en retourneren bij webwinkels?

De nieuwe Europese privacyverordening

Op dit moment heeft elke lidstaat van de Europese Unie een eigen privacywet. In Nederland is dit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), gebaseerd op een privacyrichtlijn uit 1995. De afgelopen jaren is de Europese privacywetgeving herzien. In mei 2016 is de nieuwe Europese Privacyverordening (de ‘Verordening’) in werking getreden. Bedrijven, zowel in de publieke als de private sector, worden geacht hun bedrijfsvoering met de Verordening in overeenstemming te brengen en krijgen hiervoor de tijd tot 25 mei 2018.

Arbeidsrecht

Voorwaardelijke ontbinding na ontslag op staande voet?

Voordat een jaar geleden de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) werd ingevoerd was het staande praktijk: na een ontslag op staande voet vroeg de werkgever bij de kantonrechter vaak een voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Zo beperkte de werkgever het risico op een hoge loonvordering indien het gegeven ontslag achteraf ten onrechte gegeven was. Het is onduidelijk of een voorwaardelijke ontbinding sinds invoering van de WWZ nog mogelijk is.

Ontslagvergoeding ook voor gepensioneerden

Uit een recente uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie blijkt dat een wettelijke uitsluiting van een ontslagvergoeding voor gepensioneerden in strijd is met Europees recht. Nederlanders die de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken en om die reden uit dienst gaan kunnen dus aanspraak maken op de transitievergoeding.

Nieuwe beleidsregels over het verwerken van persoonsgegevens zieke werknemers

Begin 2016 is er door de Autoriteit Persoonsgegevens een nieuwe beleidsregel gepubliceerd over het verwerken van persoonsgegevens van zieke werknemers. Tegelijkertijd is er een nieuw boetesysteem ingevoerd. Schending van privacyregels ten aanzien van (zieke) werknemers wordt met hoge boetes bedreigd. Het is dus zaak voor werkgevers om hun dossiers strikt op orde te hebben.

Slapend dienstverband na twee jaar ziekte, geen transitievergoeding

Als een werknemer langer dan twee jaar ziek is en geen loondoorbetalingsverplichting wordt opgelegd, dan stopt de verplichting van de werkgever om loon te betalen. Daarmee eindigt het dienstverband niet, maar ontstaat een slapend dienstverband. De vraag is gerezen of de werkgever verplicht is om vervolgens de overeenkomst te beëindigen en een transitievergoeding te betalen. Volgens het Hof Arnhem Leeuwarden is die verplichting er niet.

Middelburg, oktober 2016. Hierbij ontvangt u onze nieuwe nieuwsbrief. Als u vragen hebt over de in deze nieuwsbrief opgenomen onderwerpen of indien u meer informatie wenst, kunt u zich wenden tot mr. Pieter van Namen, telefonisch (0118) 651402 of per e-mail: p.vannamen@vanbovenadvocaten.nl. De samenstelling van deze nieuwsbrief heeft zorgvuldig plaatsgevonden. Desondanks kunnen aan de inhoud hiervan geen rechten of aanspraken worden ontleend.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Vanbovenadvocaten · Park Veldzigt 73 · Middelburg, ZE 4336 DX · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp