Copy

Vážení čtenáři a příznivci programu LIFE,
v srpnovém newsletteru najdete především informaci o výsledcích národní výzvy LIFE. Na finanční podporu z Ministerstva životního prostředí, která v letošním roce činí více než 50 miliónů korun, dosáhlo šest úspěšných projektů. Necelých 48 milionů korun půjde na spolufinancování projektů a přes 2 miliony na zpracování projektové dokumentace a přípravu projektu.

Newsletter najdete na našich webových stránkách nebo Vám ho můžeme pravidelně zasílat v elektronické podobě. Stačí se přihlásit v rubrice Přihlášení k odběru novinek, kde jen zadáte svou mailovou adresu.
Váš tým LIFE
Šest žadatelů z programu LIFE může počítat s příslibem dotací z MŽP ve výši více než 50 milionů

Úspěšné projekty přesvědčily hodnotící komisi MŽP o tom, že splňují všechny podmínky národní výzvy a zároveň mají předpoklad uspět ve výzvě komunitárního programu LIFE vyhlášené Evropskou komisí letos v květnu. Pokud se jim to podaří a splní podmínky evropské výzvy, rozdělí MŽP mezi šest úspěšných projektů více než 50 milionů korun. Necelých 48 milionů korun z nich půjde na spolufinancování projektů a přes 2 miliony na zpracování projektové dokumentace a přípravu projektu.

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo v červnu národní výzvu k předkládání žádostí o spolufinancování tzv. tradičních projektů. Poskytnutí finančních prostředků podmínilo úspěchem projektů v evropské výzvě a předložením projektových návrhů, splňujících požadavky národní výzvy programu LIFE. Národní výzva byla ukončena 7. července 2016. K tomuto datu obdrželo MŽP 17 projektových návrhů.
 
Odbornou a formální stránku žádostí hodnotili odborníci z Ministerstva životního prostředí a přizvaní externí hodnotitelé. Jejich bodové hodnocení sloužilo jako podklad pro hodnotící komisi MŽP, která na základě jejich doporučení a vlastního rozboru nakonec schválila příslib kofinancování šesti projektům, které dosáhly nejvíce bodů a zároveň splňují předpoklad, že vyhoví náročným hodnotící kritéria Evropské komise a uspějí v evropské výzvě. Dalších sedm hodnocených projektů označila komise za tzv. rezervní. Tyto projekty mají šanci na dotaci z finančních prostředků MŽP, pokud uspějí v evropské výzvě a zároveň některý z primárně vybraných šesti  projektů neprojde sítem Evropské komise.
 
Žadatelé, kteří uspějí v národní a následně i evropské výzvě, podpoří Ministerstvo životního prostředí v realizaci projektů za stejných podmínek jako při vyhlášení loňské výzvy. To znamená, že nejvyšší míra spolufinancování činí maximálně 15 % z celkových způsobilých nákladů projektu, a zároveň ne více než 10 milionů korun na jeden projekt.
 
V  tomto roce je poprvé součástí národní výzvy také finanční podpora přípravy a zpracování projektové dokumentace v maximální výši 150 000 korun na jeden projekt. Poskytnutí finančních prostředků je podmíněno zasláním rozpracovaného projektového návrhu odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP a zároveň úspěšným předložením úplného projektového návrhu do evropské výzvy programu LIFE. V tomto případě byla úspěšnost žadatelů ještě vyšší. Ministerská komise rozhodla udělit finanční podporu na přípravu projektové dokumentace patnácti podaným projektům.

Úspěšnými žadateli, kterým komise schválila příslib kofinancování i příspěvek na přípravu projektové dokumentace jsou:
Agentura ochrany přírody a krajiny - projekt Aktivní ochrana evropsky významných teplomilných stanovišť a druhů v Českém středohoří,
Palivový kombinát Ústí, státní podnik - projekt MORWELL – Inovativní metoda redukce emisí metanu z ropoplynových vrtů,
Správa národního parku Šumava - projekt Obnova šumavských rašelinišť na podporu biodiverzity a udržení vody v krajině,
Ekologické centrum Orlov - projekt Mokřady v srdci Evropy,
Centrum pro podporu občanů - projekt Páchník hnědý – zachování druhu v EVL Poodří,
Firma Aqua PROCON - projekt Vývoj a ověření expertního systému bezpilotního mapování zemědělské půdy pro lokálně cílenou aplikaci hnojiv.
Výsledky národní výzvy ke stažení

Česko-slovenská spolupráce pomáhá v přípravě projektů LIFE

 

Co je program LIFE, jak připravit projektový návrh do evropské výzvy LIFE 2016 bez zbytečných chyb nebo jak správně formálně vyplnit žádost. To jsou některá z hlavních témat tzv. „píšícího semináře“ pro zájemce o program LIFE, který se konal ve dnech 18. a 19. 8. 2016 ve Veselí nad Moravou. První den se semináře zúčastnilo celkem 38 zájemců, návštěvu projektových lokalit si nenechalo ujít 25 osob.

Seminář se uskutečnil ve spolupráci se slovenskými partnery z komunitárního programu LIFE ze Slovenska a byl určen pro české i slovenské zájemce. Šlo o další z doprovodných aktivit k vyhlášení výzvy Evropské komise k předkládání žádostí do programu LIFE, které organizuje Ministerstvo životního prostředí, jako národní kontaktní místo pro LIFE ČR. Jako konzultanti vystoupili na tzv. píšícím semináři pracovníci národního kontaktního místa pro LIFE ČR a odborníci ze slovenského ministerstva životního prostředí. Právě přítomnost kolegů ze Slovenska, jejich interpretace zkušeností s programem LIFE Slovensko a informace o přeshraniční spolupráci přispěly k výměně zkušeností.

Účastníci semináře měli vedle odborných debat a přednášek možnost vidět i praktické ukázky projektů zaměřených na prioritní oblast Příroda a biodiverzita (NAT/BIO). Ve čtvrtek pro ně organizátoři připravili exkurzi projektu LIFE Motýli, během které účastníci navštívili lokality na pomezí Javorníku a Velké nad Veličkou. V pátek proběhla v Bratislavě a okolí celodenní exkurze projektů organizace BROZ. K vidění byly ukázky vodních revitalizací v projektovém území SKUEV Bratislavské luhy a významné projektové území SKUEV Děvínská Kobyla. Příprava a organizace návštěvy vybraných projektů LIFE byla hrazena v rámci projektu CZECH LIFE, který slouží na podporu technické asistence národního kontaktního místa pro LIFE v ČR.


LIFE v Evropě
Návrat domů
Photo:LIFE14 NAT/FR/000885
Kapustňák širokonosý (Trichetus manatus manatus) patří mezi ohrožené   druhy  (Červený seznam IUCN), které v minulých letech zmizely z ostrova   Guadeloupe.  Tento velký býložravý mořský savec je však symbolem  guadeloupské biodiverzity  a  také součástí kreolské kultury, a proto bylo   rozhodnuto, že se na ostrov vrátí.

Právě opětovné navrácení ohroženého druhu kapustňáka do vod kolem   karibského ostrova Guadeloupe je cílem projektu LIFE SIRENIA (LIFE14  NAT/FR/000885). A projektu úspěšného! V těchto dnech na ostrově slaví   vypuštění prvních dvou zvířat do volné přírody.

Dvojice, pojmenovaná Kai a Junior, dorazila bezpečně na ostrov Guadeloupe po transkontinentální cestě z jejich domova v singapurské zoo, která tato zvířat projektu LIFE SIRENIA darovala.

Cesta domů ale nebyla jednoduchá. Projektový tým spolupracující se zaměstnanci zoo musel zorganizovat výrobu speciálních beden k přepravě kapustňáků. Během dlouhé cesty museli být navíc k dispozici veterináři, kteří dohlíželi na dobrou kondici a bezpečnost přepravovaných zvířat.
Více informací o projektu

Zajímavé projekty spolufinancované programem LIFE

Projekt LIFE10 ENV/CZ/651 Inovativní metody monitorování emisí z naftových motorů v reálném městském provozu (MEDETOX)
 
Doba trvání projektu je stanovena na 5 let v období 1. 9. 2011 do 31. 8. 2016
Celkové projektové náklady: 1 223 524 €
Příspěvek EK ve výši 50%: 611 762 €
Příspěvek MŽP: 200 000 €
Koordinující příjemce: Ústav experimentální medicíny Akademie věd ČR, v.v.i.
Partneři projektu: Ministerstvo životního prostředí, Technická univerzita v Liberci

OČEKÁVANÝ DOPAD
Nové přístupy vyvinuté v rámci projektu jsou nyní připraveny k použití pro realistické hodnocení motorových emisí a jejich zdravotních účinků:
Přenosný infračervený spektrometr (FTIR) je technologií umožňující rozšíření monitorování emisí v reálném provozu o dosud neregulované specifické emise důležitých látek souvisejících se zaváděním nových paliv a technologií.
Acelulární testy stanovení genotoxity (DNA aduktů) a oxidačního poškození mohou být v budoucnu použity pro rychlé stanovení toxických účinků indukovaných motorovými emisemi.

VÝZVY a CÍLE:
Projekt je zaměřen na problematiku výfukových emisí z naftových motorů především v městských oblastech a jejich vliv na lidské zdraví.
Hlavním cílem projektu MEDETOX je praktická demonstrace standardizovaných protokolů pro vzorkování o testování toxicity emisí naftových motorů za různých provozních podmínek jako nástroj identifikace a hodnocení rizik spojených s toxickými účinky automobilových emisí.
Více o projektu
Do jaké rozpočtové kategorie zařadit náklady na překlady v průběhu realizace projektu?

Překlady můžete zařadit mezi ostatní náklady.
 
Jak chápat režie?
Jde o nepřímé náklady (např. náklady na provoz kanceláře). Vypočítávají se jako paušálních 7 % z celkových způsobilých nákladů každého jednotlivého příjemce snížených o režie a nákup půdy.


Má partner ze zahraničí nárok na podíl z národního kofinancování projektu?
Ne. Národní kofinancování je určeno pouze pro projekty, jejichž koordinujícím příjemcem je subjekt registrovaný v ČR a vztahuje se pouze k rozpočtu. Národní kofinancování tak není určeno ani českým partnerům zahraničních projektů.

 
Copyright © 2016 Ministerstvo životního prostředí, All rights reserved.
Newsletter programu LIFE

Our mailing address is:
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
Prague 100 10
Czech Republic

Add us to your address book


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp