Copy

Vážení čtenáři a příznivci programu LIFE,
v novém newsletteru najdete informace o ukončení evropské výzvy a především připomenutí důležitých dat týkajících se předkládání účetních dokladů souvisejících s přípravou projektové dokumentace do národní výzvy programu LIFE.

Newsletter najdete na našich webových stránkách nebo Vám ho můžeme pravidelně zasílat v elektronické podobě. Stačí se přihlásit v rubrice Přihlášení k odběru novinek, kde jen zadáte svou mailovou adresu.
Váš tým LIFE
Evropská výzva do programu LIFE ukončena
 
V květnu tohoto roku vyhlásila Evropská komise výzvu  k předkládání žádostí do programu LIFE v roce 2016. Žadatelé   z řad veřejné správy, podnikatelských subjektů a neziskových   organizací mohli od tohoto data žádat o finanční podporu pro   tradiční, přípravné a integrované projekty a projekty technické   asistence pro integrované projekty. Uzavření této výzvy bylo  stanoveno na měsíc září.

Výzva pro Podprogram klima (CCA, CCM i GIC) byla ukončena 7. září 2016, Podprogram životní prostředí a účinné využívání zdrojů (ENV) 12. září 2016 a pro Podprogram příroda a biodiverzita (NAT) + Správa a informace v životním prostředí (GIE) 15. září 2016.

Předložením projektových návrhů do výzvy udělali žadatelé základní krok k získání finančních prostředků z programu LIFE. Žádosti předkladatelé adresovali přímo Evropské komisi, která zajišťuje i jejich hodnocení. Hodnocení podaných projektů potrvá zhruba do jara následujícího roku.

Program LIFE je komplementární vůči ostatním finančním mechanismům EU i národním zdrojům financování. Míra spolufinancování projektů LIFE z EU činí 60–75 %. Výše příspěvku Evropské komise na jeden tradiční projekt dosahuje zhruba 1–3 miliony eur. Zbývajících 25–40 % výdajů musí být uhrazeno z vlastních zdrojů příjemců mimo prostředky získané z jiných fondů EU. Běžná doba realizace projektu činí 5–6 let.
Přehled termínů výzvy
 
Upozornění pro předkladatele projektových  návrhů do národní výzvy
 
Informace se týká předkládání účetních dokladů  souvisejících  s přípravou projektové dokumentace  do národní výzvy  programu  LIFE 2016. Důležitá  jsou  především datum zahájení   příjmu - 20. září  2016 od 8:00 a datum ukončení příjmu - 6. října  2016 do 17:00.

Připomínáme i formu podání. Naskenované doklady uložené a vypálené na CD/DVD můžete poslat buď poštou, nebo osobně dodat na podatelnu MŽP.

Doklady musí být řádně zachyceny v účetnictví a vedeny na analytických účtech, aby byla zřejmá souvislost s příslušným projektem LIFE.


Pro posouzení způsobilosti výdajů a udělení podpory na přípravu projektové dokumentace je potřeba dodat následující dokumenty: mzdové náklady, náklady na přípravu a čestné prohlášení.
Více informací

LIFE v Evropě

Reintrodukce rysů do biosférické rezervace Falcký les
 
Euroasijský rys – rys karpatský (lynx lynx carpathicus) - vymizel z oblasti Porýní-Falc v 18. století. Monitoring prováděný v poslední době ukázal pouze výskyt samostatných jedinců tohoto druhu. Ti s největší pravděpodobností pocházejí z populace žijící v oblasti Vogéz a neukazují na založení stálé populace ve Falckém lese.

Hlavním cílem projektu LIFE Luch Pfälzerwald (
LIFE13 NAT/DE/000755) je proto znovu založení populace rysa v této oblasti. K tomu vede cesta prostřednictvím programu reintrodukce, který zahrnuje vypuštění 20 rysů (10 z nich bude ze Švýcarska a 10 ze Slovenska) do volné přírody. Program představuje významný krok k znovu obnovení populace tohoto druhu v jeho dříve přirozené oblasti rozšíření.

Prvním krokem k znovu navrácení rysa karpatského do Falckého lesa v jihozápadním Německu, bylo vypuštění jednoho samce a dvou samic odchycených na území Slovenska.
Více informací o projektu

Zajímavé projekty spolufinancované programem LIFE

Ověření a vyhodnocení technologií pro terciární dočištění komunálních odpadních vod

LIFE13 ENV/CZ/000475
KOORDINUJÍCÍ PŘÍJEMCE: AQUA PROCON s.r.o.

 
Délka realizace  01-SEP-2014 to 31-DEC -2017
Celkový rozpočet  600,015.00 €
Kofinancování EU  298,007.00
Partneři projektu                               Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
                                                         ALS Czech Republic, s.r.o.

 
Cílem projektu je uplatnění inovativních technologií na dočištění komunálních odpadních vod a jejich poloprovozní ověření tak, aby se přispělo k dosažení dobrého ekologického stavu vodních ekosystémů. Během řešení budou navrženy a zkonstruovány pilotní jednotky využívající sonolýzy ozonu, ultrafiltraci a kombinaci mikrofiltrace s UV zářením.

Předpokládanými výsledky projektu bude poloprovozní ověření vybraných technologií na dočištění komunálních odpadních vod vedoucích intenzifikaci vlastního čistírenského procesu. Testované technologie budou vyhodnoceny a porovnány z hlediska účinnosti na odstranění znečištění, ekonomického vyhodnocení (investiční a provozní náklady) a z hlediska možného uplatnění v provozním měřítku (scale-up). Bude vytvořen soubor postupů k výběru vhodné technologie na dočištění komunálních odpadních vod. Budou zkonstruovány a zprovozněny tři pilotní jednotky pro dočištění odpadních vod využívající sonolýzy ozonu, ultrafiltraci a kombinaci mikrofiltrace s UV zářením. Během řešení projektu budou ověřeny, vyhodnoceny a porovnány provozní parametry a účinnost na odstranění sledovaného znečištění. Důraz bude kladen na snížení spotřeby elektrické energie a dalších vstupů na vlastní proces dočištění. Významným předpokládaným výsledkem bude dosažení požadované účinnosti sledovaných technologií pro dočištění komunálních odpadních vod při různých provozních stavech na ČOV.
 
Více o projektu LIFE2Water

Může být projekt programu LIFE realizován bez partnerů?
Ano, partnerství není podmínkou. Nicméně pokud má projekt přeshraniční dopad a zahraničního partnera, představuje to přidanou hodnotu při hodnocení projektu.
 
Jaké databáze a podklady využívají hodnotitelé při hodnocení projektu v prioritní oblasti NAT/BIO?
Hodnotitelé vycházejí při hodnocení z databáze Natura 2000 Standard Data Form. Tato databáze je aktualizována každých několik měsíců na základě podnětů členských států, proto může dojít až k půlročnímu rozdílu v aktuálnosti dat mezi národními a evropskými údaji. Slaďte své údaje s údaji v tomto formuláři:
http://natura2000.eea.europa.eu/
Copyright © 2016 Ministerstvo životního prostředí, All rights reserved.
Newsletter programu LIFE

Our mailing address is:
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
Prague 100 10
Czech Republic

Add us to your address book


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp