Copy
Vážení zájemci,
 
právě jste otevřeli nové vydání newsletteru, který přináší aktuální informace o programu LIFE. Novinky, zajímavosti, zkušenosti, to všechno Vám nabídne newsletter každý měsíc. Najdete ho na našich webových stránkách, nebo Vám ho můžeme pravidelně zasílat v elektronické podobě.
 
Stačí se přihlásit v rubrice Přihlášení k odběru novinek, kde jen zadáte svou mailovou adresu.
Váš tým Czech LIFE

Začal příjem žádostí do programu LIFE

 

Evropská komise 19. května vyhlásila výzvu k předkládání žádostí do programu LIFE v roce 2016. Program LIFE je nástroj EU pro financování aktivit souvisejících se životním prostředím a klimatem, například ochrany přírodních druhů a stanovišť na území NATURA 2000 nebo testování ekoinovativních přístupů. V letech 2014-2020 poskytuje EU členským státům podporu v celkovém objemu 3,46 miliardy eur.  Žadatelé z řad veřejné správy, podnikatelských subjektů a neziskových organizací mohou žádat o finanční podporu pro tradiční, přípravné a integrované projekty a projekty technické asistence pro integrované projekty.
Více informací o výzvě

Informační semináře k programu LIFE


Národní kontaktní místo pro program LIFE  pořádá během června v souvislosti s vyhlášením výzvy k předkládání žádostí pro tradiční projekty do programu LIFE informační semináře v Českých Budějovicích, Ostravě a v Brně.

Na programu jednodenního českobudějovického setkání budou 9. 6. 2016 především informace o prioritních oblastech „Příroda a biologická rozmanitost“ (NAT/BIO), „Správa a informace v podprogramu Životní prostředí (GIE)“ a „Správa a informace v oblasti klimatu“ (GIC).

Na dvoudenním informačním semináři /13. - 14. 6. /v Ostravě se bude rovněž diskutovat o prioritních oblastech „Příroda a biologická rozmanitost“(NAT/BIO), „Správa a informace v podprogramu Životní prostředí“(GIE) a „Správa a informace v oblasti klimatu“(GIC), ale navíc získají návštěvníci informace o oblasti „Životní prostředí a účinné využívání zdrojů“(ENV) a také o Podprogramu klima, které jsou důležité pro ambiciózní /ekoinovační komerční/ subjekty zavádějící do praxe pilotní technologie nebo metody související s životním prostředím a klimatem. Zájemci se mohou zúčastnit terénní EXKURZE projektu podpořeného z programu LIFE - Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky, který byl úspěšně realizován v prioritní oblasti NAT/BIO /. Více informací naleznete na
http://life-moravka.kr-moravskoslezsky.cz/.

16.  - 17. června pak pořádá národní kontaktní místo pro program dvoudenní informační seminář v Brně. Uskuteční se v Krajském úřadě Jihomoravského kraje, v Knihovně Jiřího Mahena. Budou zde opět prezentovány především informace o prioritních oblastech „Příroda a biologická rozmanitost“ (NAT/BIO), „Správa a informace v podprogramu Životní prostředí“(GIE) a „Správa a informace v oblasti klimatu“(GIC). Také v rámci tohoto semináře budou prioritní oblasti ještě doplněny o oblast „Životní prostředí a účinné využívání zdrojů“ a Podprogram klima. I tento seminář dává možnost zúčastnit se terénní EXKURZE projektu podpořeného z programu LIFE - LIFE2Water, který probíhá od roku 2014 a spadá do prioritní oblasti ENV /další podrobnosti jsou k dispozici na
http://www.life2water.cz/.
Přihlásit se na seminář

Zajímavé projekty spolufinancované programem LIFE

 
Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy v Lounském středohoří

Cílem tohoto projektu je zajištění péče o stepní biotopy evropského významu s využitím tradičních způsobů hospodaření, zejména pastvy ovcí a koz, dále zvýšení početnosti populací cílových druhů a celkové druhové pestrosti pomocí obnovních a managementových opatření a zvýšení zájmu veřejnosti o problematiku teplomilných společenstev a druhů, péče o ně a jejich trvale udržitelného využívání.
Aby bylo těchto cílů dosaženo, je potřeba průběžně zajišťovat tradiční management, což znamená pastvu, sečení či odstraňování dřevin, eliminaci invazních druhů a obnovu sadů. Důležitou cestou k úspěchu je také zvýšení zájmu veřejnosti a diseminace výsledků projektu (slavnosti stepí, exkurze atd.)   
Pokud jde o plány do budoucna, mělo by být prioritou zahrnutí dotčených pozemků do agro-enviromentálních dotačních titulů (udržitelnost) nebo pokračování v managementech na plochách, které nemohou být zařazeny do agro-enviromentálních dotací.
Lokalizace projektu:  Česká republika, Ústecký kraj, oblast: Louny, Most
CELKOVÝ ROZPOČET: 1 395 196 €
Požadované finance z EU: 697 598 € (= 50 % z celkového rozpočtu)
TRVÁNÍ: Začátek 01/01/2011   -   Konec: 31/03/2017
REALIZÁTOŘI PROJEKTU:
Koordinující příjemce: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR je organizační složkou státu, zajišťuje praktickou i odbornou péči o přírodu a krajinu
Přidružený/í příjemce(i): žádní

 
Do jaké rozpočtové kategorie zařadit náklady na překlady v průběhu realizace projektu?
Náklady na překlady patří mezi ostatní náklady.
 
Má partner ze zahraničí nárok na podíl z národního kofinancování projektu?
Ne. Národní kofinancování je určeno pouze pro projekty, jejichž koordinujícím příjemcem je subjekt registrovaný v ČR a vztahuje se pouze k rozpočtu. Národní kofinancování tak není určeno ani českých partnerům zahraničních projektů.

Může mít jeden projekt dvě projektová témata?
Ano. Zvolení jednoho nebo maximálně dvou projektových témat může žadateli přinést během hodnotícího procesu 10 bodů ze sta možných – pokud prokáže, že jeho projekt naplňuje alespoň jedno z projektových témat navržených Evropskou komisí. Volbu projektového tématu je nutno vhodně zdůvodnit v žádosti.
V případě podprogramu Oblast klimatu se od roku 2015 analogicky rozlišují „politické priority EU“, jejichž zvolení přináší žadateli bodový zisk. V Oblasti klimatu může žádost přispívat naplňování cílů několika politických priorit či prioritních oblastí.
Kompilace projektových témat a stručný výtah politických priorit v češtině jsou ke stažení např. na
http://www.mzp.cz/cz/program_life_informacni_seminare_2015
 
 
Copyright © 2021 *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
Newsletter programu LIFE

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp