Copy
 
Vážení čtenáři a příznivci programu LIFE,
v novém newsletteru najdete mimo jiné další informace o ukončené národní výzvě a o práci národního kontaktního místa, které i v letošním roce výrazně pomohlo žadatelům s přípravou projektové dokumentace do obou výzev programu LIFE.
Newsletter najdete na našich webových stránkách nebo Vám ho můžeme pravidelně zasílat v elektronické podobě. Stačí se přihlásit v rubrice Přihlášení k odběru novinek, kde jen zadáte svou mailovou adresu.
Váš tým LIFE
Nejvíce žádostí bylo podáno do prioritní oblasti Příroda a biodiverzita
 
Jak už jsme psali v srpnovém newsletteru, Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo v červnu národní výzvu k předkládání žádostí o spolufinancování tzv. tradičních projektů. Poskytnutí finančních prostředků podmínilo úspěchem projektů v evropské výzvě a předložením projektových návrhů, splňujících požadavky národní výzvy programu LIFE. Národní výzva byla ukončena 7. července 2016. K tomuto datu obdrželo MŽP 17 projektových návrhů.

Příslib finančních prostředků byl nakonec vydán šesti projektům, které bude společně s dalšími podanými projektovými návrhy v následujících měsících posuzovat Evropská komise. Pokud se jim podaří uspět a splní podmínky evropské výzvy, rozdělí MŽP mezi šest úspěšných projektů necelých 48 milionů korun.

V  tomto roce byla poprvé součástí národní výzvy také finanční podpora přípravy a zpracování projektové dokumentace v maximální výši 150 000 korun na jeden projekt. Poskytnutí finančních prostředků bylo podmíněno úspěšným předložením úplného projektového návrhu do evropské výzvy programu LIFE. V tomto případě byla úspěšnost žadatelů ještě vyšší. Z šestnácti podaných projektů rozhodla hodnotící komise udělit finanční podporu více než 2 milióny korun patnácti projektům.

Ze sedmnácti přijatých žádostí bylo podáno 8 do prioritní oblasti Příroda a biodiverzita, 5 do prioritní oblasti Životní prostředí a účinné využívání zdrojů, 3 do prioritní oblasti Klima a 1 do prioritní oblasti Správa a informace v životním prostředí.

Národní výzva představuje jeden z podpůrných nástrojů, který vede zejména ke zvyšování počtu projektových žádostí předkládaných do řádné výzvy programu LIFE. Současně by měla předkladatele motivovat k přípravě žádosti v dostatečném časovém předstihu, aby jejich plány a návrhy byly propracovanější, provázanější a mohly tak lépe uspět v silné konkurenci dalších předkladatelů z různých evropských zemí.

Proto Ministerstvo životního prostředí připravuje vyhlášení národní výzvy i začátkem příštího roku.


 
 
 
NKM letos významně pomohlo žadatelům o program LIFE
 
V České republice je národním kontaktním místem programu LIFE (NKM) odbor finančních a dobrovolných nástrojů, oddělení programů EU Ministerstva životního prostředí. Pracovníci NKM během celého roku předávají informace o programu a realizovaných projektech, poskytují poradenství a konzultace žadatelům z programu LIFE a administrují vyhlašování a hodnocení národní výzvy pro předkladatele žádostí do výzvy tohoto programu. To všechno, včetně spolufinancování předkládaných projektů ze státního rozpočtu Ministerstva životního prostředí a finanční podpory na zpracování projektové dokumentace, výrazně pomáhá ke zvýšení motivace potencionálních žadatelů a tím i zlepšení šance České republiky na čerpání prostředků z programu LIFE.

V letošním roce NKM připravilo nové webové stránky jako rozcestník informací a služeb poskytovaných Národním kontaktním místem pro LIFE, uspořádalo základní informační seminář o LIFE, specifické semináře pro cílové skupiny a píšící seminář pro žadatele. Pracovníci NKM uskutečnili celou řadu telefonických, emailových a osobních konzultací se žadateli, a to ve všech fázích přípravy projektu. Vznikl manuál: Jak napsat úspěšný projekt LIFE a přehled často kladených otázek.

Pro zájemce o program LIFE je k dispozici díky NKM také Přehled komplementárních zdrojů financování, termínů výzev v nich a přehled subjektů, které mohou být zainteresovány na výsledcích jednotlivých projektů, dále překlady jednotlivých Pokynů pro žadatele, Pokynů pro hodnocení projektových návrhů a Grantové smlouvy.

 

LIFE v Evropě
Syrovátka ze sýrů – obnovitelný zdroj pro výrobu obalových materiálů
 
Ekosystémy jsou stále více degradovány využíváním neobnovitelných zdrojů, jako jsou polymery na petrochemické bázi. Negativní dopad plastového odpadu na životní prostředí je rostoucím problémem globálního měřítka. Plasty vyrobené z ropy se nejčastěji používají jako obalový materiál, s kterým obvykle není počítáno pro další využití.

Tyto materiály mají významný vliv na životní prostředí, jelikož jsou prakticky nerozložitelné. Jejich spalování produkuje velké množství skleníkových plynů. V Evropě dosahuje produkce plastového odpadu 67 milionů tun za rok, s vysokou uhlíkovou stopou (167 – 203 bilionů tun ekvivalentu CO2). Téměř 50 % těchto plastů v EU, z nichž většina pochází z obalů, míří na skládky.

Obalovému hospodářství dominují plasty vyrobené z ropy (zhruba 99 %), ale poslední dobou se mírně zvyšuje množství „bio-plastů“, které jsou vyrobené z obnovitelných zdrojů. Z původních 1,2 milionu tun vyrobených bioplastů v roce 2011 by měla produkce stoupnout v roce 2016 na 5,8 milionů tun.

Jedním ze zajímavých obnovitelných zdrojů je syrovátka ze sýrů. Jeden z vedlejších produktů zemědělsko-potravinářského průmyslu by mohl být použit jako obalový materiál. Syrovátky se vyrobí asi 50 milionů tun a z jedné tuny sýra vzniká 9 tun syrovátky. Syrovátka je složena především z vody (asi 85 % objemu), laktózy, ve vodě rozpustných vitaminů a minerálních látek, obsahuje látky přítomné v plnotučném mléce včetně syrovátkové bílkoviny (20 % z celkového množství proteinů). V současné době je nejvíce využívána k výrobě sušené syrovátky, která je součástí doplňků stravy. Avšak množství vyrobené syrovátky vysoce přesahuje poptávku.

Proto vznikl španělský projekt LIFE+ WHEYPACK, který bude demonstrovat environmentální a sociálně-ekonomické přínosy z výroby biologicky odbouratelných potravinových obalů pomocí polyhydroxybutyrátu (PHB), který se získává právě ze syrovátky. PHB se bude vyrábět za použití mikrobiální fermentace.

Konkrétně bude projekt:
  • demonstrovat environmentální, technickou a ekonomickou proveditelnost, PHB produkci ze syrovátky, slučování polymerů, vývoj částečně biologicky odbouratelných obalů vyrobených z PHB a jejich použití s mléčnými výrobky - obaly sýrů;
  • demonstrovat, že celkové emise skleníkových plynů z nového výrobního procesu jsou nižší než emise z dosavadní techniky, zároveň bude posuzována spotřeba vody a energie;
  • zkoumat podmínky pro rozšiřování z pilotní studie do odborného měřítka.

Zajímavé projekty spolufinancované programem LIFE

Integrovaná ochrana vzácných druhů motýlů nelesních stanovišť v České republice a na Slovensku (MOTÝLI) - LIFE09 NAT/CZ/000364
 
Projekt má přispět k zastavení poklesu biodiverzity a posílení soustavy Natura 2000 aktivní ochranou nelesních biotopů a druhů evropského a národního významu zavedením vhodného managementu a zlepšením stavu jejich ochrany.

Koordinující příjemce: Agentura ochrany přírody a krajiny
Partneři projektu: ZO ČSOP Bílé Karpaty, ZO ČSOP Jadernička, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Doba trvání projektu je stanovena na 6 let v období 1. 1.2011 do 31. 12. 2016.
Celkový rozpočet: 6 447 799 €
Obdržený příspěvek programu LIFE+: 3 223 899,50 €
Příspěvek MŽP: 560 000 €

Cíle projektu:

Zlepšení stavu cílových nelesních biotopů, zvýšení početnosti cílových druhů a celkové druhové pestrosti v důsledku realizovaných managementových a revitalizačních opatření, vytvoření materiálních, technických a institucionálních předpokladů pro trvale udržitelný management populací cílových druhů, zvýšení zájmu veřejnosti o problematiku ochrany biodiverzity, zlepšení spolupráce mezi státními a neziskovými organizacemi ochrany přírody, vlastníky a uživateli pozemků a dalšími subjekty při ochraně nelesních společenstev a nový dotační titul (agro-envi) zaměřený na podporu modráska.

Je nutné podat žádost o národní kofinancování v češtině?
Ano. Pokud však projekt podáváte do evropské výzvy v angličtině, není nutno překládat do češtiny formuláře A a F žádosti.
 
Do evropské výzvy předložíme žádost v angličtině. Je nutné překládat do angličtiny všechny finanční přílohy žádosti?
V zájmu urychlení procesu hodnocení žádostí doporučujeme přeložit alespoň nejdůležitější části těchto příloh.
 
15% národní kofinancování projektu LIFE – je to maximum? Kolik se v reálu poskytuje?
Ano, je to maximum. Vždy záleží na kvalitě předložených žádostí, ale MŽP se snaží přiřadit maximum žádostem, které mají vysoké šance na úspěch v evropské výzvě.
Dojde-li k situaci, kdy žádost získá příslib národního kofinancování, ale neuspěje ve výzvě v Bruselu, mohou být nevyčerpané prostředky použity pro kofinancování úspěšných žadatelů.

 
Copyright © 2016 Ministerstvo životního prostředí, All rights reserved.
Newsletter programu LIFE

Our mailing address is:
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
Prague 100 10
Czech Republic

Add us to your address book


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp