Copy
 
Vážení čtenáři a příznivci programu LIFE,

program LIFE je ideálním zdrojem financování nápadů a projektů živnostníků a malých a středních podnikatelů. Pomáhá k rozvoji jejich firem a umožňuje zavádění nových technologií do praxe. To všechno s pozitivním dopadem na životní prostředí. Proto bychom je chtěli v příštích číslech co nejvíce inspirovat a motivovat k tomu, aby využili všech výhod tohoto programu. A nejen je.

Newsletter najdete na našich webových stránkách nebo Vám ho můžeme pravidelně zasílat v elektronické podobě. Stačí se přihlásit v rubrice Přihlášení k odběru novinek, kde jen zadáte svou mailovou adresu.
Váš tým LIFE

Dobrá zpráva pro podnikatele – máme pro vás peníze na realizaci vašich myšlenek a nápadů
 
Na začátku vznikne nápad, který je inovativní a když se ho podaří zrealizovat, je jasné, že bude mít pozitivní dopad na životní prostředí. Ale vzápětí se objeví otázka - kde na to vzít peníze?

Máte malou nebo střední firmu a přesně takový nápad? A potřebujete pomoci s jeho financováním? Máme pro vás dobrý tip, jak vaší myšlenku přeměnit ve skutečnost a víme, kde na to vzít peníze. Už jste slyšeli o programu LIFE?

Životní prostředí už není jen prázdný pojem a řada lidí i firem, se snaží co nejefektivněji sladit podnikání a okolní životní prostředí. Ne vždy je to jednoduché, většinou na realizaci dobrého nápadu nebo podnikatelského záměru chybí finanční prostředky. Naštěstí existují další, již prověřené, finanční zdroje, díky kterým lze dosáhnout na zdánlivě nedosažitelné cíle.

Řada podnikatelů má pocit, že peníze z Evropské unie jsou pro ně příliš vzdálené nebo k nim vede strastiplná cesta. Ale nemusí to být pravda.

Program LIFE je finančním nástrojem Evropské unie poskytující podporu projektům v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu. Je určen nejen pro neziskové organizace a veřejnou správu, ale také pro kraje, obce, města a vysoké školy. Navíc může být také výrazným zdrojem financování nápadů českých podnikatelů, představitelů malých, středních i velkých firem, i pro celé spektrum výzkumu a přípravy aplikace výsledků výzkumů v podnikatelském prostředí.

Program LIFE je nositelem myšlenky, že ekoinovace, zejména zelené technologie, se stávají nejdůležitějším hnacím motorem konkurenceschopné ekonomiky založené na udržitelném pokroku. Upřednostňuje inovační projekty, které vyžadují spolupráci vědy, průmyslu a veřejné správy, informační kampaně nebo ochranu přírody a biodiverzity.

Program LIFE podporuje všechny aktivity, které jsou novátorské, mají pozitivní dopad na životní prostředí a nejsou podporovatelné z jiných evropských zdrojů. Z programu LIFE lze čerpat nemalé finanční prostředky.

V letech 2014-2020 poskytne EU projektům z členských států podporu v celkovém objemu 3,46 miliardy eur.

 
Jak lze dosáhnout na peníze
 
Evropská komise vyhlašuje každoročně výzvu k předkládání žádostí do programu LIFE. Žadatelé z řad veřejné správy, podnikatelských subjektů a neziskových organizací mohou žádat o finanční podporu pro tradiční, přípravné a integrované projekty a projekty technické asistence pro integrované projekty.

Míra spolufinancování projektů LIFE z EU činí 60–75 %. Výše příspěvku Evropské komise na jeden tradiční projekt dosahuje zhruba 1–3 miliony eur. Zbývajících 25–40 % výdajů musí být uhrazeno z vlastních zdrojů příjemců mimo prostředky získané z jiných fondů EU.

Národní kontaktní místo programu LIFE
 
Vytvoření žádosti i přípravu projektu mohou zájemci konzultovat na Ministerstvu životního prostředí, které je národním kontaktním místem programu LIFE v České republice.
Pracovníci NKM poskytují poradenství a konzultace žadatelům a administrují vyhlašování a hodnocení národní výzvy. Co je národní výzva? Každý rok, současně s evropskou výzvou, vyhlašuje MŽP národní výzvu k předkládání žádostí o spolufinancování tzv. tradičních projektů schválených v rámci řádné výzvy programu LIFE. To znamená, že žadatelé mohou dosáhnout na další finanční prostředky, tentokrát ze státních zdrojů.

Žadatelé, kteří uspějí v národní a následně i evropské výzvě, podpoří Ministerstvo životního prostředí v realizaci projektů tak, že nejvyšší míra spolufinancování činí maximálně 15 % z celkových způsobilých nákladů projektu, a zároveň ne více než 10 milionů korun na jeden projekt.

Od roku 2016 je součástí výzvy také podpora přípravy a zpracování projektové dokumentace. Maximální výše podpory na přípravu a zpracování projektu je 150 000 korun.

V letošní národní výzvě byl vydán příslib finanční podpory šesti projektům, které bude společně s dalšími podanými projektovými návrhy v následujících měsících posuzovat Evropská komise.

Vyhlášení Národní výzvy je naplánováno i na příští rok.

 

LIFE v Evropě
LIFE v Londýně podporuje kampaň zaměřenou na snížení potravinového odpadu
Zajímavý projekt LIFE /TRiFOCAL (LIFE15 GIE/UK/000867) byl zahájen ve Velké Británii. Snaží se předcházet plýtvání s potravinami a podporuje osvědčené postupy při recyklaci potravinového odpadu.

Londýnské domácnosti vyhodí každý rok zhruba 900 000 tun potravin. Přitom 540 000 tun by se dalo ještě využít. Takto vzniklý odpad má nejen negativní dopad na životní prostředí, ale jeho likvidace stojí příliš mnoho peněz podniky i místní úřady.

Hlavním cílem projektu LIFE je ovlivnit spotřebitele tak, aby těchto 540 000 tun potravin spotřebovali. To znamená, změnit způsob, jakým plánují nákupy potravin, jak je uchovávají a jak připravují samotná jídla. Druhým cílem je nabídnout řešení, jak recyklovat zbylých 360 000 tun potravinového odpadu.


Projekt TRiFOCAL London bude probíhat po dobu tří let.  Zapojí se do něj 33 londýnských čtvrtí a pomoc přislíbily i některé restaurace a stravovací zařízení. Současně byly vyzvány, aby podporovaly tzv. kruhovou ekonomiku potravin. To znamená, že budou oddělovat sběr odpadů z potravin od běžného směsného odpadu.

Projekt obdržel z programu LIFE 3,2 mil. Eur a organizátoři kampaně odhadují, že by jejich projekt mohl Londýňanům zachránit 330 mil. liber. Londýn bude sloužit jako pilotní projekt k rozvoji podobných systémů v jiných evropských městech.
 

Zajímavé projekty spolufinancované programem LIFE


Jednotný informační a komunikační systém ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko (INFOMS) LIFE08 INF/CZ/000443
 
Celkovým cílem projektu je rozvoj efektivní komunikace a podpora cíleného šíření informací jako nástroje řešení vybraných problémů ochrany přírody a krajiny na regionální úrovni. Projekt definuje tři oblasti, ve kterých by zvýšení informovanosti a komunikace mezí klíčovými aktéry výrazně přispělo k řešení některých problémů ochrany přírody a krajiny. První problematikou je zavádění soustavy Natura 2000. Aktivity naplánované pro vlastníky a správce pozemků v lokalitách, které jsou součástí soustavy Natura 2000, občany dotčených obcí a zástupce samospráv by měly napomoci ke vstřícnějšímu přístupu a lepší spolupráci při implementaci a následném naplňování cílů soustavy Natura 2000. Druhou oblastí je spolupráce a komunikace mezi jednotlivými subjekty veřejné správy na úseku ochrany přírody a krajiny. Workshopy, konference a informační zpravodaje budou nástroji, které povedou ke zlepšení toku informací a výraznější spolupráci mezi subjekty veřejné správy. Jako poslední, ovšem stejně závažný problém, je řešena nedostatečná informovanost široké veřejnosti v problematice ochrany přírody, v jejímž důsledku dochází k porušování předpisů a tím poškozování přírody.

Koordinující příjemce projektu: Moravskoslezský kraj
Partneři projektu: Ministerstvo životního prostředí, ostravské středisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy, Správa chráněné krajinné oblasti Jeseníky, Lesy České republiky, ČSOP Salamandr a občanská sdružení Hájenka a ACTAEA.
Doba trvání projektu je stanovena na 3 roky v období 1. 1.2010 do 31. 12. 2013.
Celkové projektové náklady: 788 400 €
Příspěvek EK ve výši 50%: 356 500 €
Příspěvek MŽP: 174 000 €

Do jaké rozpočtové kategorie zařadit náklady na překlady v průběhu realizace projektu?
Mezi ostatní/další náklady.

Do evropské výzvy předložíme žádost v angličtině. Je nutné překládat do angličtiny všechny finanční přílohy žádosti?
V zájmu urychlení procesu hodnocení žádostí doporučujeme přeložit alespoň nejdůležitější části těchto příloh.

Kde mohu vyhledat podobné již podpořené projekty?
Podobné podpořené projekty můžete sami hledat v otevřené databázi projektů na
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm.
Copyright © 2016 Ministerstvo životního prostředí, All rights reserved.
Newsletter programu LIFE

Our mailing address is:
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
Prague 100 10
Czech Republic

Add us to your address book


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp