Copy

Vážení čtenáři,
také na začátku prázdnin jsme pro Vás připravili nový newsletter. V červenci a v srpnu mají zájemci o podání žádostí do programu LIFE nejvíce práce. Proto v tomto čísle najdete především informaci o tom, kdy a kde se konají semináře, během nichž Vám pracovníci MŽP mohou pomoci řešit případné problémy s přípravou projektové dokumentace a s podáním žádosti do programu LIFE.
Newsletter najdete na našich webových stránkách nebo Vám ho můžeme pravidelně zasílat v elektronické podobě.
 
Stačí se přihlásit v rubrice Přihlášení k odběru novinek, kde jen zadáte svou mailovou adresu.
Váš tým Czech LIFE
Konzultační den pro žadatele do programu LIFE
 

Konzultační den se uskuteční 20. července 2016 v budově Ministerstva životního prostředí od 13.00 do 16.00 hodin. K dispozici zde budou pracovníci národního kontaktního místa pro LIFE a poradenské firmy Ernst & Young. Setkání budou probíhat formou přímých konzultací. Nejde tedy o seminář s předkládáním prezentací, ale o individuální rozhovory, při kterých bude možné řešit jakékoliv problémy týkající se programu LIFE, přípravy projektové dokumentace i podání žádosti. MŽP proto očekává, že účastníci konzultačního dne přijdou s konkrétními dotazy, jejichž zodpovězení je posune blíž k úspěšnému dokončení žádosti.

Dotazy se mohou týkat formální přípravy žádosti, interpretace podmínek programu, vyplňování údajů do elektronického systému eProposal, finančních otázek týkajících se projektu nebo dalšího vývoje projektu po schválení žádosti.

 
Přihlásit se na konzultační den

Píšící seminář a praktické ukázky úspěšných projektů
 
Další akcí, kde je možné získat maximum praktických informací o programu LIFE je „píšící seminář“, který se uskuteční 18. – 19. 8. 2016 ve Veselí nad Moravou (http://vis.bilekarpaty.cz/).

Seminář proběhne ve spolupráci s kolegy ze Slovenska a je určen pro české i slovenské zájemce. Hlavní témata? Jak správně koncipovat projektový návrh, časté problémy projektů, příprava a administrace nebo hodnocení projektů LIFE.

„Píšící seminář“ bude navíc spojen s praktickou ukázkou projektů zaměřených na prioritní oblast Příroda a biodiverzita (NAT/BIO). Ve čtvrtek 18. 8. jsou po skončení semináře všichni účastníci zváni na exkurzi projektu LIFE Motýli a v pátek 19. 8. proběhne celodenní exkurze projektů organizace BROZ.

 
Přihlásit se na seminář
 
LIFE v Evropě
 

Zvýšení genofondu díky introdukci medvěda hnědého do Pyrenejí

Photo:LIFE13 NAT/ES/001394

Introdukce samce medvěda hnědého (Ursus arctos) v Pyrenejích
by měla pomoci rozšířit genetickou rozmanitost druhů v regionu a
zajistit jejich dlouhodobé přežití. Na základě toho vznikl projekt  PIROSLIFE LIFE (
LIFE13 NAT/ES/001394).

Medvěd, jehož stáří se odhaduje mezi devátým a desátým rokem,
byl vypuštěn do
Parc Naturel de l'Alt Pirineu v severozápadním
Katalánsku, což představovalo poslední krok v úsilí obnovit
přítomnost druhu v Pyrenejích. Samec, který dostal jméno Goiat, což v místním dialektu znamená mladý muž, byl převezen ze Slovinska. K jeho návratu zpět do přírody došlo
6. června 2016.


Projekt PIROSLIFE byl založen na podporu populace medvěda hnědého v Pyrenejích
a ke koordinaci činností zúčastněných stran takovým způsobem, který bude maximalizovat šance na přežití tohoto druhu.

Více informací o projektu

Zajímavé projekty spolufinancované programem LIFE

Projekt Corcontica
Obnova lučních a říčních biotopů v EVL Krkonoše:
budoucnost smilkových trávníků, hořečku českého a vranky
LIFE+11 NAT/CZ/490
 

Časové období: 01/06/2012 - 30/04/ 2018
Celkový rozpočet: 3 588 573 €
Příspěvek EK ve výši 75%: 2 691 429 €

Realizace projektu
- Koordinující příjemce:
            Správa Krkonošského národního parku
- Partneři:
            DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie, z.s.
            Ministerstvo životního prostředí
Cíle
- Vytvořit vhodné podmínky pro zajištění příznivého stavu:
            - pro evropsky významná stanoviště 6230, 6510, 6520
            - pro evropsky významný druh hořeček český
            - pro EVD vranku obecnou, vše v  EVL Krkonoše
- a tím přispět k zachování biodiverzity a k plnění funkce sítě chráněných území Natura 2000.

Očekávané dopady
1. Zlepšení stavu stanovišť 6230, 6510 a 6520 na prioritních lučních enklávách
(indikátory: obhospodařované hektary – celkem, pastvou, sečí; počet obhospodařovaných prioritních enkláv)

2. Zamezení šíření invazních druhů rostlin a expanzi dřevin na stanoviště 6230, 6510 a 6520 (indikátory: počet hektarů s alespoň jedním provedeným zásahem na potlačení invazních druhů;  počet hektarů, které byly zbaveny náletových dřevin)

3. Zajištění technických podmínek pro dlouhodobou existenci stanovišť 6230, 6510 a 6520 (indikátory: počet kilometrů obnovených kanálů; počet ha zbavených nerovností; počet tun kamenů přemístěných z luk do kamenných snosů; stavba 2 přístřešků pro zvířata; vybudování pastevního areálu)

4. Podpora stanoviště 6230 v rámci farem (indikátory: počet ha stanoviště 6230 se zajištěnou péči vedoucí k zachování stanoviště; počet poučených farmářů)

5. Podpora populací hořečku českého (Gentianella bohemica) - (indikátory: počet lokalit se zajištěnou odpovídající péčí; dosažení prahové hodnoty pro životaschopnost populace)

6. Vytváření podmínek pro nerušený vývoj populací vranky obecné (Cottus gobio)
(indikátory: km revitalizovaných vodních toků; ks zprůchodněných migračních bariér, procentuální nárůst populace aj.)
Může projekt generovat příjem po svém ukončení?
Ano. Projekt může v zásadě generovat příjem již ve svém průběhu s tím, že příspěvek Unie bude o tento profit snížen. Pokud bude příjem v průběhu projektu generován z prototypu (prodej, pronájem, využití k výrobě dalších komerčních produktů/služeb) ještě před ukončením projektu, nebudou na jeho pořízení uznatelné výdaje v plné výši, ale pouze odpisy. Navíc tato skutečnost musí být předem deklarována. Příjem v žádném případě nelze realizovat z prodeje/pronájmu půdy nakoupené z projektu (týká se prioritní oblasti NAT/BIO, kdy bude navždy sledováno, zda půda slouží k ochraně ŽP).
 
Hradí se z grantu vždy maximálně 60 % (75 % pro NAT/BIO) z každé způsobilé rozpočtové položky?
Ano, s přihlédnutím k jiným pravidlům programu. Např. náklady na výrobu prototypu a jeho součástí jsou sice 100% způsobilé, ale není to tak, že by byl ze 100 % hrazen. Příjemce jej kofinancuje ze svého příspěvku tak, jako každý jiný výdaj. U nákladu na pořízené vybavení a infrastruktury jsou způsobilé pouze odpisy od okamžiku pořízení zařízení do ukončení projektu a z nich se vypočítává procentuální příspěvek Komise (z oněch max 60-75%). Výdaje je navíc potřeba odůvodnit. Pro dosažení maxima 75 % u projektů NAT/BIO je potřeba, aby bylo minimálně 50 % celkových očekávaných nákladů věnováno konkrétním ochranářským/managementovým opatřením (doporučujeme pracovat s rezervou pro případ, kdy by během hodnocení byla nějaká aktivita z projektu vyškrtnuta).
 
Vypočítávají se odpisy na základě daňových nebo účetních předpisů?
Výpočet způsobilosti výdajů spojených s nákupem zařízení/infrastruktury (netýká se v případě nákupu zařízení/infrastruktury u projektů LIFE NAT/BIO veřejnými institucemi nebo neziskovými organizacemi) se provádí na základě účetních národních předpisů.

 

 
Copyright © 2016 Ministerstvo životního prostředí, All rights reserved.
Newsletter programu LIFE

Our mailing address is:
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
Prague 100 10
Czech Republic

Add us to your address book


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp