Copy
Vážení zájemci,
 
právě jste otevřeli nové vydání newsletteru, který přináší aktuální informace o programu LIFE. Novinky, zajímavosti, zkušenosti, to všechno Vám nabídne newsletter každý měsíc. Najdete ho na našich webových stránkách, nebo Vám ho můžeme pravidelně zasílat v elektronické podobě.
 
Stačí se přihlásit v rubrice Přihlášení k odběru novinek, kde jen zadáte svou mailovou adresu.
Váš tým Czech LIFE

MŽP podpoří žadatele z programu LIFE. 51 milionů půjde na přípravu i spolufinancování projektů.

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o spolufinancování tzv. tradičních projektů schválených v rámci řádné výzvy programu LIFE. Letos poprvé je součástí výzvy také podpora přípravy a zpracování projektové dokumentace.
MŽP se jako garant programu LIFE v České republice snaží maximálně motivovat české žadatele k předkládání projektových návrhů do  programu LIFE. Důvodem je dosud nízké procento žadatelů, které odrazovala především složitá příprava projektové dokumentace a s ní spojené vysoké náklady. Aby se zvýšil zájem o program na straně českých žadatelů, kterými mohou být všechny právnické osoby, např. subjekty z řad veřejné správy, podnikatelských subjektů a neziskových organizací, podpoří MŽP nově finanční dotací také zpracování projektové dokumentace a přípravu projektu.    
 
„Předmětem podpory v rámci národní výzvy je proto kromě spolufinancování tradičních projektů také jedna novinka, a to finanční podpora přípravy a zpracování projektových návrhů podávaných do programu LIFE,“ říká ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP Tomáš Kažmierski.  A pokračuje:Pro tyto účely MŽP vyčlenilo na rok 2016 ze svého rozpočtu celkem 51 milionů korun. Z této částky je 48 milionů korun určeno na spolufinancování projektů a 3 miliony korun na přípravu projektů.“
 
Maximální výše podpory na přípravu a zpracování projektu je 150 000 korun. Alokace pro tuto výzvu není dopředu rozdělena do jednotlivých oblastí podpory programu, ale je plošná. Poskytnutí finančních prostředků je podmíněno zasláním rozpracovaného projektového návrhu odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP k posouzení, zda je předložený projekt v souladu s požadavky národní výzvy programu LIFE, a úspěšným předložením úplného projektového návrhu do evropské výzvy programu LIFE.
 
Žadatelé, kteří uspějí v národní a následně i evropské výzvě, podpoří Ministerstvo životního prostředí v realizaci projektů za stejných podmínek jako při vyhlášení loňské výzvy. To znamená, že nejvyšší míra spolufinancování i nadále činí maximálně 15 % z celkových způsobilých nákladů projektu, a zároveň ne více než 10 milionů korun na jeden projekt.
 
Žádost o kofinancování projektů nebo podporu na přípravu projektové dokumentace musí být podána žadatelem, případně zástupcem žadatele osobně kontaktním osobám Oddělení programů EU v zalepené obálce nejpozději do 7. července 2016, 17:00 hod. nebo poštou na adresu Odbor finančních a dobrovolných nástrojů, Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10, Praha 10, přičemž rozhodující je datum doručení.
Výsledky výzvy se uchazeči dozví písemně nejpozději do 24. srpna 2016.

Dotazy k vyhlášené výzvě posílejte v průběhu celé výzvy na e-mailovou adresu
life@mzp.cz
.
 
Další informace o národní výzvě

Začal příjem žádostí do programu LIFE

 

Evropská komise 19. května vyhlásila výzvu k předkládání žádostí do programu LIFE v roce 2016. Program LIFE je nástroj EU pro financování aktivit souvisejících se životním prostředím a klimatem, například ochrany přírodních druhů a stanovišť na území NATURA 2000 nebo testování ekoinovativních přístupů. V letech 2014-2020 poskytuje EU členským státům podporu v celkovém objemu 3,46 miliardy eur.  Žadatelé z řad veřejné správy, podnikatelských subjektů a neziskových organizací mohou žádat o finanční podporu pro tradiční, přípravné a integrované projekty a projekty technické asistence pro integrované projekty.
Více informací o výzvě

Webové stránky programu LIFE jsou na světě
 
Od začátku června najdete na adrese www.program-life.cz nové webové stánky, které nabízejí souhrn nejdůležitějších informací o programu LIFE. Najdete zde mimo jiné aktuální informace o programu LIFE, ukázky probíhajících projektů z tohoto programu, návod jak získat grant od EU a jak dosáhnout například na finanční podporu na přípravu a zpracování projektové dokumentace od Ministerstva životního prostředí. Na webových stránkách objevíte také manuál, který radí, jak napsat úspěšný projekt, máte možnost stáhnout si důležité dokumenty týkající se programu a získáte seznam nejdůležitějších kontaktů.
www.program-life.cz

Zajímavé projekty spolufinancované programem LIFE

 
Záchrana smilkových trávníků v EVL Beskydy
LIFE12 NAT/CZ/629
 
Území projektu: EVL Beskydy – Zlínský a Moravskoslezský kraj
Smilkové trávníky (biotop T2.3B) jsou v EVL Beskydy na 292ha a 601 lokalitách. Jsou v ohrožení v důsledku eutrofizace půd a upouštění od tradičního hospodaření v horských oblastech.
Cílem projektu je zlepšení stavu 45 ha biotopu T2.3B, nalezení nejlepšího alternativního managementu k pastvě, vytvoření plánu péče o smilkové trávníky v EVL Beskydy, informování vlastníků pozemků, zapojení hospodařících vlastníků a místních zemědělců do péče o pozemky a informování široké veřejnosti.
Očekávané výstupy:
  • Zlepšení stavu předmětu ochrany smilkových trávníků na ploše 45 ha v EVL Beskydy;
  • Zhodnocení stávajícího stavu smilkových lokalit a plánu péče pro tyto lokality;
  • Nastavení nejvhodnějších managementových opatření pro tyto lokality na základě vyhodnocení dat z monitoringu;
  • Kontaktování nejméně 65% všech vlastníků smilkových trávníků v EVL Beskydy prostřednictvím dotazníků;
  • Zajistit, aby nejméně 10 % z celkové plochy 45 ha smilkových trávníků bylo během i po ukončení projektu obhospodařováno vlastníky pozemků;
  • Informační a osvětová kampaň směrem k veřejnosti, diseminace propagačních materiálů.
Koordinující příjemce projektu: ČSOP Salamandr
Partneři projektu: Ministerstvo životního prostředí
Doba trvání projektu je stanovena na 6 let v období 1. 1. 2014 do 31. 12. 2019
Celkové projektové náklady: 607 879 €
Příspěvek EK ve výši 74,94%: 455 544 €
Příspěvek MŽP: 99 336 €
 

 
Jsou v rámci projektů LIFE NAT/ BIO kompenzace třetím subjektům způsobilým výdajem?
Ano, pokud představují efektivní způsob, jak dosáhnout stanoveného cíle pilotního nebo demonstračního projektu a jsou nezbytnou aktivitou prospěšnou vzhledem ke statusu ochrany druhu, stanoviště nebo ekosystému. Kompenzace veřejným subjektům nejsou způsobilé, stejně jako nákup či dlouhodobý pronájem půdy od veřejných subjektů s výjimkou kompenzací a krátkodobého pronájmu obecním úřadům. Více informací najdete v pokynech pro žadatele a vzorové grantové smlouvě.
 
Co jsou zelené zakázky?
Taková výběrová řízení, která berou ohled na environmentální kritéria výběru dodavatele. Pokud žadatel nemá ve své žádosti navrženy konkrétní plány využití veřejných zakázek, ztrácí body při hodnocení.
Návod Komise k zeleným zakázkám:
http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm
 
Jaký význam má pro hodnocení zpracování socioekonomického přínosu projektu a na základě čeho má být zpracován přínos projektu z hlediska ekosystémových služeb?
Analýza socioekonomického přínosu projektu je nezbytnou součástí každého předkládaného projektu a zároveň může být rozhodujícím prvkem jeho úspěšnosti, což je dáno rostoucí kvalitou předkládaných žádostí a vysokou konkurencí mezi předkladateli projektů. Socioekonomický dopad projektu musí být v průběhu jeho realizace průběžně monitorován a v závěru projektu porovnán s počátečním stavem – je proto potřeba si vytvořit příslušné indikátory a nastavit výchozí baseline.
Metodika hodnocení přínosu pro ekosystémové služby nebyla v minulosti jednotně nastavena. Komise ve svých guidelines nově odkazuje na svou metodiku, jejíž doporučení by se měly v připravené analýze projevit /Methodology on Mapping and Assessing Ecosystems and their Services agreed at European level within action 5 of the Biodiversity Strategy/.

 
Copyright © 2021 *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
Newsletter programu LIFE

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp