Copy
 
Milí přátelé,
v tomto čísle se dočtete, že program LIFE slaví malé jubileum. Již 25 let podporuje projekty v oblasti životního prostředí a klimatu. Od roku 1992 bylo zrealizováno v Evropě více než 4 600 špičkových projektů za více než 5 miliard eur.

Potěšující informací také je, že letošní národní výzva je zatím rekordní. Počty podaných přihlášek a projektů jsou výrazně vyšší než v loňské výzvě. Předkladatelům projektů připomínáme, že mají ještě možnost konzultovat jejich obsah na MŽP, kde bude 6. 6. probíhat konzultační den.
Váš tým LIFE
Konzultační den pro žadatele z programu LIFE

V souvislosti s vyhlášením výzvy k předkládání žádostí o spolufinancování projektů podpořených v rámci řádné výzvy programu LIFE pořádá Ministerstvo životního prostředí konzultační den. Tato akce je určena žadatelům z programu LIFE, kteří předkládají svůj projektový návrh do evropské výzvy LIFE 2017.

Konzultační den se uskuteční v 6. 6. 2017 v budově Ministerstva životního prostředí od 10:00 do 15:00 hodin. Na přímé konzultace budou připraveni pracovníci národního kontaktního místa pro LIFE a firmy Ernst & Young, která má na starosti finanční monitoring všech realizovaných projektů LIFE v EU a bude prezentovat tvorbu rozpočtu projektu. Úvodní přednáška firmy Ernst & Young začíná v 10:30.

Během následné moderované diskuse bude možné řešit jakékoliv otázky týkající se programu LIFE, přípravy projektové dokumentace i podání žádosti. MŽP očekává, že účastníci konzultačního dne přijdou s konkrétními dotazy, jejichž zodpovězení je posune blíž k úspěšnému dokončení žádosti.
Přihláška na KONZULTAČNÍ DEN k programu LIFE

Uzávěrka národní výzvy již 22. června

 

Dle pravidel letošní národní výzvy je 22. červen 2017 posledním dnem k odevzdání projektového návrhu.

Předložení přihlášky, konceptu i rozpracovaného projektového návrhu má žadatel nárok na nejvyšší finanční podporu přípravy projektu. Výsledky vyhodnocení národní výzvy budou uchazečům sděl
eny nejpozději do 10. srpna 2017. Dotazy k vyhlášené výzvě je možné zasílat v průběhu celé výzvy na e-mailovou adresu life@mzp.cz.


Rekordní počet přihlášek a konceptů odevzdaných
do programu LIFE
 
Národní výzva pro rok 2017 proběhla ve dvou kolech a počty podaných přihlášek a projektů jsou výrazně vyšší než v loňské národní výzvě.
 
V prvním kole podalo přihlášku do národní výzvy 32 žadatelů. Podání přihlášky bylo bonifikováno částkou 10 000 Kč na jeden projekt.  Částka se přičítá k základní možné výši podpory, tj. 150 000 Kč.
 
V prvním kole mohli žadatelé předložit rovněž koncept projektového návrhu. Tuto možnost využilo 38 zájemců o program LIFE. Předložení konceptu bylo bonifikováno částkou 40 000 Kč na jeden projekt.  Částka se přičítá k základní možné výši podpory, tj. 150 000 Kč.
 
V případě, že žadatel podal přihlášku i koncept, mohl získat bonifikaci 50 000 Kč. Částka se rovněž přičítá k základní možné výši podpory, tj. 150 000 Kč. Toto kolo nebylo povinné. Podání přihlášky nebylo podmíněno předložením konceptu a naopak.
 
Ve druhém kole se očekává předložení podrobněji zpracovaného projektového návrhu. Toto kolo je povinné, není však podmíněné podáním přihlášky do národní výzvy, konzultacemi ani vypracováním a odevzdáním konceptu. Získání samostatné podpory za odevzdání přihlášky a/nebo konceptu není možné. Až předložením projektového návrhu do druhého kola národní výzvy vznikne žadateli nárok na finanční podporu.
 
Uzávěrka druhého kola se shoduje s termínem pro ukončení národní výzvy, tj. 22. června 2017.

 

Program LIFE - 25 let pomoci životnímu prostředí
 
V uplynulých 25 letech byly s pomocí programu LIFE uskutečněny tisíce zajímavých inovativních projektů za více než 5 miliard eur. Tyto finanční prostředky umožnily financovat aktivity zaměřené na dlouhodobá a udržitelná řešení problémů v oblasti životního prostředí a klimatu eur přesahující svým významem hranice jednotlivých zemí.

Finanční prostředky z programu LIFE pomohly například projektům Informační kampaň o změně klimatu v Polsku, Důvod pro naději – Reintrodukce Ibise skalního v Evropě, Využití biomasy a sluneční energie pro vytápění budov a ohřev vody na Slovensku nebo Čisté teplo – Omezování pevných částic při spalováním dřeva v Německu a Dánsku.
 
V České republice byl v rámci loňské národní výzvy ze sedmnácti přihlášených projektů udělen příslib kofinancování šesti projektům, které dosáhly nejvíce bodů a zároveň splnily předpoklad, že uspějí v evropské výzvě. Na základě dnes známých informací očekáváme, že Evropská komise nakonec podpoří 4-5 českých projektů podaných v roce 2016 s finančním příspěvkem za téměř 430 miliony korun.
 
V České republice bylo od roku 2004, kdy jsme vstoupili do EU, schváleno 14 projektů. LIFE se například podílel na realizaci projektu Záchrana smilkových trávníků v Beskydech, díky němuž se podařilo obnovit tradiční horské louky s evropským příspěvkem 455 544 euro. Významně také pomohl částkou 611 762 eur projektu Inovativní metody monitorování emisí z naftových motorů v reálném městském provozu (MEDETOX). Ten byl zaměřen na problematiku výfukových emisí z naftových motorů, především v městských oblastech, a zkoumání jejich vlivu na lidské zdraví. Projekt Ověření a vyhodnocení technologií pro terciární dočištění komunálních odpadních vod – LIFE2 Water mohl díky 298 007 eur od EU splnit cíl - uplatnit inovativní technologie na dočištění komunálních odpadních vod a jejich poloprovozní ověření tak, aby se přispělo k dosažení dobrého ekologického stavu vodních ekosystémů.
Copyright © 2017 Ministerstvo životního prostředí, All rights reserved.
Newsletter programu LIFE

Our mailing address is:
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
Prague 100 10
Czech Republic

Add us to your address book


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp