Copy
Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven?
CDA Nieuwsbrief
met deze maand o.a. onderwerpen uit de Gemeenteraadsvergadering van 15 december en meer :
Het programma voor deze avond is:
20.00 uur; inloop receptie
20.30 uur korte toespraak door voorzitter Wim van Tuijl
21.00 uur Pubquiz; Hoe goed kent u Alphen aan den Rijn? (of niet?)
22.00 uur einde receptie
Leden met introducees en belangstellenden zijn van harte welkom.
Vriendelijk verzoek via de mail aan te melden.
Rioolheffing
Al enige tijd is het ons als CDA een doorn in het oog dat er in de rioolheffing een onrechtvaardig element zit nl dat agrarische bedrijven die niet aan gesloten zijn op het riool toch een riool heffing betalen. En dan hebben we het niet over het woongedeelte want dat is in de meeste gevallen gewoon aan gesloten op het riool en daar moet gewoon heffing over worden betaald . Maar we hebben het over het bedrijfsdeel. Immers een ieder die weet hoe een agrarisch bedrijf en dan met name een veeteelt bedrijf, in elkaar steekt weet dat er geen water (in welke vorm dan ook) in het riool komt maar uiteindelijk in de sloten (het oppervlakte water) en daar gaat het waterschap (met de watersysteemheffing) over. De georganiseerde agrariërs hadden ons hierover weer benaderd. We vonden de tijd nu rijp om aan elke fractie de vraag voor te leggen of het rechtvaardig is dat iemand belasting betaalt over hetgeen hij niet gebruikt. Het antwoord was unaniem en veel zeggend : "Dat is onrechtvaardig en moet stoppen ". De betrokken wethouder die voor de vergadering nog een andere opinie had ging na deze uitkomst mee en zegde toe geen heffing meer te zullen vragen in de geschetste situaties. Kortom de aanhouder wint.
Like CDA fractieflits december 2016 on Facebook
Arbeidsmigranten aan de Kalkovenweg in Alphen?
Op 24 oktober 2016 is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de huisvesting van arbeidsmigranten aan de Kalkovenweg 14-16 te Alphen aan den Rijn. Deze aanvraag is door het College van BenW in behandeling genomen. Op 12 december was er een inloopavond voor omwonenden. De omwonenden waren ontevreden over de communicatie en maakten zich grote zorgen over de manier waarop de migranten gehuisvest zouden worden en over de mogelijke gevolgen voor het leefklimaat in de buurt. Het CDA was ook bij de inloopavond en heeft vervolgens samen met RijnGouweLokaal aangedrongen op snelle actie van het College. Het College heeft inmiddels besloten geen medewerking te verlenen aan omgevingsvergunning vanwege veiligheidsaspecten en het ontbreken van draagvlak.
De rust bij de omwonenden is teruggekeerd.
Like CDA fractieflits december 2016 on Facebook
Woningbouw Rijnpark Koudekerk
De Raad heeft ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan Rijnpark. Dat is goed nieuws voor de woningzoekenden. Na jarenlange terugloop van het aantal inwoners kan Koudekerk nu weer groeien. Dat is belangrijk voor het behoud van de voorzieningen en dus voor de leefbaarheid in het dorp; een belangrijk punt voor het CDA!
Op verzoek van het CDA en andere partijen komen er twee ontsluitingswegen voor de nieuwe wijk.
Met omwonenden wordt nog overlegd  over de inpassing van de oostelijke ontsluitingsweg.
Op het terrein is op enkele plekken een verontreiniging. De projectontwikkelaar is daar mee bekend en heeft een reservering opgenomen om dat aan te pakken. Hij heeft er ervaring mee en weet van mogelijke mee- en tegenvallers. De verontreiniging zal worden behandeld overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving, en de Provincie/Omgevingsdienst houdt daar toezicht op.
Omliggende bedrijven kunnen doorgaan met hun activiteiten.
Op het laatste moment hadden betrokken inwoners nog een alternatief plan ingediend voor woningbouw op een andere locatie. Het kan natuurlijk altijd anders, maar als je met nieuwe plannen komt ben je zo weer 
jaren verder en gebeurt er in de tussentijd niets. Bovendien kun je de lopende afspraken van de Gemeente niet zomaar opzij schuiven.
Wij hebben gevraagd aan de projectontwikkelaar en de wethouder om met een naastliggend bedrijf nog te onderzoeken of er nog verbeteringen mogelijk zijn; in een volgende fase zou dan verder gebouwd kunnen worden met aansluiting op de bestaande bebouwing. Alle drie waren bereid tot dat gesprek. Afloop uiteraard nog ongewis.
Like CDA fractieflits december 2016 on Facebook
Het Open Venster
De motie ‘In stand houden dienstverlening stichting Het Open Venster’, werd tijdens de raadsvergadering van 15 december jongstleden unaniem aangenomen. Door de fracties van Groenlinks, ChristenUnie, SP en het CDA was deze motie gezamenlijk ingediend. Tijdens een werkbezoek van deze fracties aan stichting Het Open Venster en vanuit diverse mediaberichten ontstond er namelijk onzekerheid over de toekomst van Het Open Venster. In deze motie wordt aan het college opdracht gegeven om in overleg met de gemeente Leiden te komen tot een oplossing ,waarbij de dienstverlening van stichting Het Open Venster per 1 januari 2017 in ieder geval op hetzelfde niveau kan blijven als in 2016. En om de raad in januari 2017 of indien mogelijk eerder te informeren over de uitkomst van dit overleg, zodat er indien nodig door de raad nog vroegtijdig gesproken kan worden over een mogelijke oplossing. Voorlopig zal er dan ook geen sprake zijn van door bezuinigingen aangepaste openingstijden bij Het Open Venster en kan dezelfde kwaliteit en service geleverd worden als in 2016.
Like CDA fractieflits december 2016 on Facebook
Initiatiefvoorstel werkgroep Participatiewet

In de vorige raadsvergadering hebben we een belangrijk document voor de uitvoering van de Participatiewet in Alphen aan den Rijn vastgesteld. Als gemeenteraad willen we nauw betrokken blijven bij de uitvoering van de omvorming van  de huidige Sociale Werkplaats Alphen aan den Rijn tot een Leer-werkbedrijf. In die vorige raadsvergadering verschilden we van mening over hoe we betrokken wilden blijven. In de tussenliggende weken heeft o.a. het CDA mede vorm gegeven aan het initiatiefvoorstel tot vorming van de werkgroep Participatiewet. Het voorstel - zoals ingediend in de vergadering van 15 december-  is breed gedragen door alle fracties. In de werkgroep kunnen alle fracties deelnemen. Vanuit de agenda van het definitief opgestelde spoorboekje zullen er regelmatig openbare vergaderingen worden gehouden om de ontwikkelingen naar het nieuwe Werkbedrijf te volgen.
Like CDA fractieflits december 2016 on Facebook
Motie Holland Outlet Mall Zoetermeer

In Zoetermeer zijn grootse plannen om een Outlet Centrum te ontwikkelen. Het gemeentebestuur zal waarschijnlijk deze maand een besluit nemen of men tot een volgende fase over gaat.
Men beschrijft de Holland Outlet Mall als een beleving op recreatief winkelgebied, die een trekpleister wordt voor de gehele regio en de vele toeristen.  Als CDA maken we ons ernstige zorgen, welke aanzuigend effect dit zal hebben ten nadelen van onze eigen detailhandel. We hebben in de raadsvergadering daarom aan wethouder van As gevraagd wat ons college hiervan vindt en wat men daartegen heeft ondernomen?  De wethouder gaf aan dat we in Alphen aan den Rijn vrezen voor verlies van klanten voor ons eigen winkelarsenaal. In Holland Rijnland verband is een indringende brief gestuurd aan Zoetermeer, waarin o.a. vermeldt dat door dit plan de Leidse regio en Alphen aan den Rijn extra worden geraakt met een te verwachte omzetdaling van meer dan 7%. Daarnaast dient het aantal vierkante meters detailhandel in Zuid-Holland  omlaag te worden gebracht en daarmee staat een grootschalige uitbreiding van detailhandel binnen de HOM op zeer gespannen voet. Om onze zorgen ook kenbaar te maken bij de gemeenteraad van Zoetermeer is op initiatief van het CDA mede met de VVD een motie opgesteld. Hierin verzoeken wij om in de besluitvorming rondom de HOM de schadelijke gevolgen voor de detailhandel in de omliggende gemeenten en in het bijzonder Alphen aan den Rijn te betrekken als zwaarwegend argument tegen de vestiging. De motie  is bijna unaniem gesteund. Een afschrift van deze motie zal gestuurd worden aan de gemeenteraad van Zoetermeer, de provinciale Detailhandelscommissie en Provinciale Staten van Zuid-Holland; het college van B&W van Zoetermeer en het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland;
Like CDA fractieflits december 2016 on Facebook
Gouwebos, Boskoop
De gemeente Boskoop maakte in het verleden deel uit van het recreatieschap Reeuwijkse plassen. Daaronder viel ook het beheer van het Gouwebos. Het recreatieschap fuseerde in 2014 met recreatieschap Krimpenerwaard tot de “Groenalliantie”. Daardoor werd het lidmaatschap van de fusiegemeente niet meer logisch want maar een klein stukje Gouwebos maakt deel uit van dit grote recreatieschap.
Uittreden bleek een lastige opgave maar heeft in 2016 eindelijk zijn beslag gekregen. Alphen treedt uit en koopt het onderhoud van het Gouwebos voor de komende tien jaar af. Daarmee is een forse bezuiniging doorgevoerd en het onderhoud gegarandeerd. Dit werd dan ook een hamerstuk in de afgelopen raadsvergadering.
In de commissievergadering werd nog gevraagd naar de periode daarna, waarna wethouder van Velzen aangaf dat Alphen weer aan zet is voor het stuk grondgebied van Boskoop, onderdeel van het Gouwebos. “De onderhoudskosten zullen veel lager uitkomen dan het zojuist beëindigde lidmaatschap aan de Groenalliantie”. Een logisch vervolg lijkt dat het onderhoud uitbesteed gaat worden. Staatbosbeheer neemt het huidige onderhoud voor zijn rekening in opdracht van de Groenalliantie.
Like CDA fractieflits december 2016 on Facebook
CDA op de Kerstkoffie
Op zaterdag 17 december was het CDA team aanwezig tijdens de Kerstmarkt in het winkelcentrum  de Herenhof in Alphen aan den Rijn. Onder het genot van koffie met  kerstlekkers werden de bezoekers gevraagd om hun (kerst) wens op een kerstbal te zetten en deze in de aanwezige kerstboom te hangen. 'CDA op de koffie' is voor het CDA een mooie manier om direct in contact te komen met inwoners, hun vragen te beantwoorden, hun meningen te peilen en te horen wat er leeft. Opvallend was toch wel de positieve houding van de mensen. Met wel speciale aandacht voor de zorg aan degene die het nodig hebben. Ook het landelijke CDA beleid werd vaak besproken, zeker nu tegen de verkiezingen aan. Het is tijd voor het CDA om zich goed te profileren, de juiste keuze te maken en zich hieraan vast te houden.  
Dat het CDA  niet alleen tijdens de campagnetijd op pad is maar ook tussentijds  wordt als heel positief ervaren. Daarom zijn we ook in 2017 weer zeer regelmatig in de diverse kernen aanwezig om met inwoners in gesprek te gaan.
Like CDA fractieflits december 2016 on Facebook
Hans Groen in 't Wout benoemd tot Ridder
Op 10 december jl. is ons CDA-lid en voormalig wethouder Hans Groen in ‘t Wout benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Dit gebeurde tijdens de viering van het 25-jarig jubileum van EHBO Nederland, waar Hans ook al 25 jaar voorzitter van is.
Hans ontving de versierselen uit handen van onze burgemeester Liesbeth Spies. In haar motivering haalde Liesbeth ook Hans’ grote staat van dienst aan voor het CDA gedurende een lange reeks van jaren en dat zij samen een aantal malen bij haar thuis aan het verkiezingsprogramma hadden geschreven. Van 1998 tot 2011 was Hans CDA-wethouder in onze gemeente, daarvoor was hij voorzitter, lijsttrekker en fractievoorzitter van CDA Alphen aan den Rijn. 
Hans was al eerder benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau, zijn benoeming tot Ridder heeft tevens te maken met de andere maatschappelijke functies die hij nog vervult en reeds vervuld heeft:  commissaris van ParkeerService te Amersfoort; vicevoorzitter van Veilig Verkeer Nederland, district Zuid-Holland; voorzitter van de Stichting Vogelpark Avifauna te Alphen aan den Rijn; voorzitter van de Zonnebloem, regio Alphen aan den Rijn; lid van de ledenraad particulieren van de Rabobank Groene Hart Noord. Meer dan 20 jaar was hij voorzitter van een volkstuindersvereniging Ridderspoor.
Gezien de grote staat van dienst kunnen we het niet anders concluderen  dan dat Hans deze eervolle onderscheiding meer dan verdiend heeft!
Namens de leden, bestuur en fractie hebben we een bos bloemen gestuurd als een felicitatie van het CDA, en maken we een grote buiging voor Ridder Groen in ‘t Wout!
Like CDA fractieflits december 2016 on Facebook
Copyright © 2016 CDA Alphen aan den Rijn, alle reachten voorbehouden.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen dan kunt u zich hier afmelden

 


This email was sent to <<Email - adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
CDA Alphen aan den Rijn · p/a Parklaan 158 · Boskoop, Zuid Holland 2771JM · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp