Copy
Klicka här för att se e-posten i din webbläsare

  Vecka 22, 2016

Detta veckobrev presenterar bland annat vår styrkommitté, redogör för vårt primära utfallsmått, samt - som alltid - inkluderingen.
Vilka ingår i EFFECTS styrkommitté?
Jag har fått frågan om vilka som ingår i vår styrkommitté och här kommer en kortare presentation av medlemmarna.

Vår styrgrupp består av ledande kliniska strokeforskare i Sverige.
 • Ordförande i styrkommittén är prof Katharina Stibrant Sunnerhagen, Göteborg, med lång klinisk och vetenskaplig erfarenhet av strokerehabilitering
 • Övriga ledamöter är prof Bo Norrving, Lund, neurolog med inriktning mot stroke, en av Sveriges främsta stroke-forskare, nyligen erhållit det prestigefyllda priset Sherman Award för Life Time Achievements inom strokeforskning av American Heart Association/American Stroke Association).
 • Prof Per Wester, Umeå och KI, internmedicinare och translationell forskare som översätter och kombinerar experimentell forskning till klinisk behandling.
 • Docent Björn Mårtensson, KI, psykiater och djupa kunskaper inom depression och fluoxetin.
 • Docent Per Näsman, KTH, statistiker, väl insatt inom strokeområdet genom mångårigt samarbete med dr Veronica Murray
 • Prof Håkan Wallén KI, kardiolog, internmedicinare och klin farmakolog, fokus trombosmekanismer vid ischemisk stroke.
 • Seniorprofessor Jörgen Borg, KI, rehabiliteringsmedicin, djup kunskap inom stroke och uppföljning
 • Erik Lundström, Chief Investigator
 • Eva Isaksson, Trial Manager
Hur mäter vi det primära utfallsmåttet?
När det gäller det primära utfallsmåttet så samlas det in centralt vid 6 månader via ett formulär som skickas centralt från Danderyds sjukhus formuläret. Vi använder oss av den skala som heter the simplified modified Rankin Scale questionnaire (smRSq)1. Så här är det formulerat i brevet.

Meningen med följande frågor är att förstå hur mycket din stroke har påverkat din hälsa och ditt liv. Det är DIN UPPFATTNING av hur din stroke har påverkat dig som vi önskar förstå. Vi ber dig besvara alla frågorna, tack!


1. Om det var nödvändigt skulle du kunna bo ensam utan någon hjälp från en annan person? Med det menar vi att du själv kan bada, gå på toaletten, handla, förbereda eller ta emot måltider, och klara din privatekonomi. (möjligt svar ja/nej).

2. Klarar du allt som du kunde göra ända till dess du fick din stroke, även om det går långsammare och du inte gör så mycket?

3. Är du helt återställd till den funktionsförmåga du hade just innan du fick din stroke?

4. Kan du gå från ett rum till ett annat utan hjälp av någon annan person?

5. Kan du sätta dig upp i sängen utan hjälp?


Det finns en algoritm som sedan omformulerar dessa frågor till mRS, se bild nedan:


 

Referens
1. Bruno A, Akinwuntan AE, Lin C, Close B, Davis K, Baute V, Aryal T, Brooks D, Hess DC, Switzer JA, Nichols FT. Simplified modified rankin scale questionnaire: reproducibility over the telephone and validation with quality of life. Stroke. 2011;42:2276–2279. 

 
Hur många patienter kan inkluderas på en geriatisk klinik i Stockholm?
Under våren har ytterligare ett ST-projekt screenat en klinik för att se hur många patienter som kan inkluderas i EFFECTS. Det är ST-läkaren i neurologi Gustaf Ehrenmark, Capio St Göran, som undersökte två kliniker.
Under fyra veckor scrennades inskrivna patienter på Brommageriatriken och Kungsholmsgeriatriken. Screeningen skedde vid tre tillfällen varje vecka: måndag, onsdag och fredag. Syftet med projektet var att att kartlägga flödet av strokepatienter på dessa två enheter. I förlängningen skulle det kunna leda till att vi tar med enheterna i EFFECTS.

Preliminära resultat
Under den aktuella fyraveckorsperioden påträffades totalt 21 patienter som vårdats på grund av stroke, 12 på Brommageriatriken och 9 på Kungsholmsgeriatriken.  De strokepatienter som påträffades hade följande karakteristika:
 • Medelåldern var 81 år och medianåldern 83 år.
 • Sjutton av patienterna (81,0 %) hade drabbats av ischemisk stroke och fyra (19,0 %)  av hemorragisk stroke.
 • Tretton (61,9 %) var män och åtta (38,1 %) var kvinnor.
 • Medelvärdet för NIHSS var 8 poäng och medianvärdet 4 poäng.
 • NIHSS fanns dokumenterat från den remitterade enheten på tretton av patienterna. En uppskattning av NIHSS utifrån journalanteckningar gjordes i sju fall. NIHSS gick inte att uppskatta på en patient på grund av bristande dokumentering i journal.
 • Sjutton av patienterna (81 %) remitterades från S:t Görans Sjukhus. Karolinska Sjukhuset, Solna ASIH Stockholm Norr, Danderyds Sjukhus och Stockholmsgeriatriken remitterade en patient vardera.
 • Inga av patienterna var tidigare screenad för EFFECTS.
Av de 21 strokepatienter som screenades uppfyllde 10 (48 %) inklusionskriterierna för EFFECTS. Resterande 11 patienter hade inte kunnat inkluderas i studien på grund av följande orsaker.
 • Nio patienter kunde inte ge informerat skriftligt samtycke pga förvirringstillstånd och bristande förmåga till medverkan.
 • Två patienter ankom till den geriatriska avdelningen mer än femton dagar efter symtomdebut.
Veckans inkluderingar
Måndag
 • Skövde (tack till Eva Åkerhage och Björn Cederin)
Tisdag
 • Sahlgrenska (tack Lena Rosén och Anke Brederlau)
Onsdag
 • Gotland (tack Sven-Erik Bysell)
 Torsdag
 • Karolinska sjukhuset, Huddinge (tack Magnus Hiis och Maria Lantz)
 • Östersunds sjukhus (till Linn Tander och Magnus Gibson)
 • Umeå (tack till Britta Pettersson och Xiaolei Hu)
 Fredag
 • Danderyds sjukhus (tack Ann-Charlotte Laska, Nina Greilert och Eva Isaksson)
Totalställningen av studien
Jag är full av beundran över alla center som trots hård klinisk börda fortsätter att leverera till EFFECTS. April var helt magisk, med 51 individer, medan maj närmade sig det normala, dvs där vi har legat det senaste halvåret: 28 individer. Nu går vi in i sommaren och det är kanske årets mest krävande månad, sett ur rekryteringssynpunkt. Liksom tidigare år kommer vi att införa enklare bonus till alla som inkluderar och vi ber att få återkomma i frågan.
Total är vi nu 381 individer och allt talar för att vi kan passera 400 under juni. Kan vi bli 500 individer innan den oktobers månads utgång?
Och 500 till under 2017.
Och 500 till under 2018.
Då blir vi klara sista december 2018!

Det mesta talar för att vår systerstudie FOCUS (Storbritannien) blir klar i april nästa år, med sista 6 månaders uppföljning oktober 2017. De kommer då att redovisa sina resultat. Det är inte realistiskt att de kan invänta oss för samtida publicering. Den risk vi har då är att resultatet kan komma att påverka inkluderingstakten i vår studie. Om resultatet är starkt positivt, så måste säkerhetskommittén fundera på om det är etiskt försvarbart att fortsätta studien. Jag vill betona att detta är någon som vi i styrkommitté inte kan påverka. Säkerhetskommittén gör helt självständiga bedömningar och det krävs generellt väldigt mycket för att man ska avbryta en studie.

FOCUS har inkluderat 2 180 av planerade 3 000 individer.
AFFINITY har inkluderat 241 av planerade 1 600 individer.

Så här ser det ut i Sverige/Erik Lundström
Chief Investigator
EFFECTS
Chief Investigator Erik Lundström, Neurologen, Karolinska Universitetssjukhuset (Solna)
Institutet för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.
Stockholm SE-171 76
Sweden

Add us to your address book


Copyright © 2016 EFFECTS, Informationen får användas fritt i icke-kommersiellt syfte.