Copy
Nieuwsbrief Basisregistratie Ondergrond - juli 2016
View this email in your browser

Hierbij ontvangt u de BRO nieuwsbrief met een bundeling van nieuws rondom de Basisregistratie Ondergrond (BRO). In deze nieuwsbrief vindt u informatie over:
 • Implementatie wet BRO
 • Planning eerste tranche
 • Kalender
 • Praktijk: boringen bij Wiertsema & Partners
 • BRO-praktijkproef Keersluis Limmel
 • Ketentest grondwatermonitoringput
 • Voorbereiding van bronhouders
 • Terugblik bijeenkomst 23 juni 2016
 • Resultaten inventarisatieonderzoek BRO
 • Gemeentelijk Geoberaad mei 2016
 • Vervolgacties Programmabureau BRO
 • Contact

Meer tijd voor wet BRO

De totstandkoming van de wet is afhankelijk van verschillende externe factoren. Naar verwachting zal de Basisregistratie Ondergrond (wet BRO) op zijn vroegst in het najaar van 2017 in werking treden. De wet bepaalt dat de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO) vanaf dat moment beschikbaar moet zijn voor bronhouders: zij zijn verantwoordelijk voor het opleveren en bijhouden van deze gegevens.
 
Voordat de wet BRO kan ingaan, is een verdere uitwerking nodig middels een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) en Ministeriële Regelingen (MR). Hierin worden afspraken vastgelegd op het benodigde detailniveau. Dat vergt extra tijd bovenop de systeemontwikkeling van de LV BRO. Na afronding zal ook consultatie bij de Europese Commissie nog een aantal maanden vergen. Vanaf het moment dat de wet in werking treedt, is de bronhouder verplicht om data aan te leveren aan de LV BRO voor de eerste registratieobjecten die dan gereed zijn.
 
Een actuele planning voor de BRO is van groot belang. Via de website en de volgende nieuwsbrieven zullen wij u over de aangepaste planning informeren.

Planning tranche 1 BRO

De planning van de BRO is afhankelijk van interne en externe factoren. Vooralsnog is in de eerste tranche de oplevering van de volgende vier registratieobjecten:

 • Geotechnische sonderingen (CPT)
 • Grondwatermonitoringput (GWM)
 • Booronderzoek: Bodemkundig boormonsterprofiel (BHR-P)
 • Mijnbouwwetvergunningen (EPL)

Testen, ervaren, aanpassen en verbeteren
TNO streeft ernaar om deze registratieobjecten in de loop van 2017 technisch gereed op te leveren, met geotechnische sonderingen als eerste per 1 januari 2017. De ondersteunende technische documenten verschijnen op de TNO-website. De objecten die technisch gereed zijn vereisen nog aansluiting op het gebruik door bronhouders. Daarmee gaat de BRO een eerste fase in van testen, ervaren, aanpassen en verbeteren. Bronhouders, dataleveranciers een data-afnemers gaan ervaren wat de impact is van de BRO op hun eigen werkprocessen. Een mijlpaal na vele jaren van ontwikkeling.
 
Het is een omvangrijke opgave om de grote hoeveelheid aan objecten, standaarden en typeringen in één registeropzet te verankeren. Het IenM Programmabureau BRO komt tegemoet aan de wens van bronhouders door hen goed te betrekken bij deze fase. Door middel van ketenbijeenkomsten en marktconsultaties wordt in beeld gebracht welke wensen en randvoorwaarden er zijn om de BRO in de praktijk toe te passen. Hier gaat de nodige tijd overheen. Bovendien is de inbreng van bronhouders en gebruikers van belang voor het draagvlak van de BRO.

Kalender

 • Mei t/m najaar 2016: Praktijkproef sonderingen Keersluis Limmel
 • September 2016: Informatiebijeenkomst ketentest grondwatermonitoringput. Voor geinteresseerde bronhouders, data- en softwareleveranciers. Op aanmelding
 • Oktober 2016: Start ketentest grondwatermonitoringput
 • 29 november 2016: Bodembreed symposium
 • Najaar 2016: Bestuurlijke kick-off BRO
 • Najaar 2016: Ketentest Bodemkundig boormonsterprofiel

De praktijk: booronderzoek VOTB

Het IenM Programmabureau BRO was op uitnodiging van de VOTB (Vereniging Voor Technisch Bodemonderzoek) op 7 juni 2016 aanwezig bij een boring uitgevoerd door Wiertsema & Partners in Varik (Gelderland) aan de Waal. Kees-Jan van de Made (Partner bij Wiertsema & Partners en lid van de VOTB) liet ons met trots kennismaken met de start van het proces van de totstandkoming van gegevens in de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Lees verder >>

BRO-praktijkproef: Keersluis Limmel

In april was de kick-off van de praktijkproef Keersluis Limmel voor geotechnische sonderingen. Bij deze praktijkproef zijn verschillende partijen betrokken, waaronder het Rijkswaterstaat implementatieteam, IenM Programmabureau BRO, TNO en bouwbedrijf BESIX. TNO, als Landelijke Voorziening Basisregistratie Ondergrond (LV BRO), was hierbij aanwezig om toe te lichten welke onderdelen in deze praktijkproef getest gaan worden, welke technische stappen nodig zijn en welke documentatie beschikbaar is voor deze praktijkproef. De inspanningen die men moet leveren zijn groter dan verwacht. Het aansluiten op een webservice is iets anders dan gegevens uploaden via een digitale omgeving. Lees verder >>

Boring Wiertsema & Partners
Keersluis Limmel

Ketentest Grondwatermonitoringput

Van de vier registratieobjecten in tranche 1 zal in het najaar van 2016 de ketentesten van Grondwatermonitoringput (GWM) en Bodemkundig Boormonsterprofiel (BHR-P) plaatsvinden. In september starten we met een informatiebijeenkomst, waarbij genodigden aan kunnen geven of ze actief willen deelnemen aan de ketentest voor GWM half oktober. Deze ketentest wordt in samenwerking met TNO verzorgd en heeft een looptijd van drie tot vier maanden. In de loop van volgende week volgt er meer informatie over de informatiebijeenkomst in september en volgt er een aanmeldmogelijkheid via onze website (link) voor deelname aan deze ketentest. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ria Volkers (Ketenmanager BRO) via ria.volkers@minienm.nl.  

Vooruit kijken en doen wat nodig is

Op donderdag 23 juni 2016 was er een bijeenkomst voor direct betrokkenen bij de realisatie van BRO, waarbij het verleden, maar meer nog de toekomst van de BRO is besproken. Ongeveer 25 mensen van IenM, RWS, TNO, Alterra en Geonovum waren aanwezig.
 
Besproken is wat er de afgelopen jaren voor werk is gedaan om te komen waar we nu staan. Belangrijker is de opgave die er ligt voor de komende jaren om de BRO te realiseren. Nu de aanvullende financiering rond is kunnen we plannen maken, doelen stellen, gerichter informeren en de BRO verder ontwikkelen en uitbouwen. Niet alleen met de partijen die bij deze bijeenkomst aanwezig waren, maar met alle partijen (van bronhouder tot gebruiker); iedereen is hierbij hard nodig.

Resultaten inventarisatieonderzoek

In het najaar van 2015 heeft het ministerie van IenM een enquête verspreid onder alle mogelijke bronhouders van de BRO. Het onderzoek had als doelstelling om een nulmeting te doen naar de bekendheid van de BRO bij toekomstige bronhouders, naar de mate waarin de bronhouder zich heeft voorbereid op aansluiting op de BRO en om inzicht te krijgen in de wensen en behoeften ten aanzien van de BRO. Lees hier de belangrijkste resultaten vanuit het onderzoek. Ook kunt u het volledige rapport inzien.

Vervolgacties Programmabureau BRO

Het programmabureau werkt aan verschillende initiatieven en mogelijkheden om aan de informatiebehoefte gehoor te geven:
 • Website: Regelmatig updaten van informatie op de website.
 • Bronhouder: Duidelijke informatie wat er van bronhouders wordt verwacht
 • Coördinator Ondergrond: Een modeltekst functieomschrijving Coördinator Ondergrond is beschikbaar.
 • FAQ’s: In samenwerking met TNO werken we aan de FAQ’s. De FAQ’s zijn ter consultatie; we horen graag uw mening.

Contact

Via de onderstaande, afgestemde websites vindt u actuele informatie.

Copyright © 2016 Programmabureau BRO, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, All rights reserved.

Wilt u contact met ons opnemen? Ons email adres is:
bro@minienm.nl

Hoe wilt u de nieuwsbrief ontvangen?
Hier kunt u uw contactgegevens wijzigen of uitschrijven voor deze mailinglijst


This email was sent to <<Email adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Ministerie van Infrastructuur en Milieu · Plesmanweg 1-6 · Den Haag, ZH 2597 JG · Netherlands

Email Marketing Powered by MailChimp