Copy
Bekijk nieuwsbrief in uw browser

Deadline 1 mei 2017

De SVR is opgericht om te zorgen dat alle vrijgevestigden de ROM-gegevens voor benchmarking kunnen aanleveren bij de SBG. Vanaf medio dit jaar zullen de eerste resultaten in BRaM (Benchmark Rapportage Module) getoond worden. De aanleverstraat is in productie en de leveranciers van ROM- en EPD-software hebben in de afgelopen periode de koppelingen gemaakt en testbestanden aangeleverd. De status van de verschillende leveranciers is weergegeven op het klantportaal van de SVR onder de sectie Leveranciers. Het feit dat de aanleverstraat beschikbaar is, wil nog niet zeggen dat u als vrijgevestigde ook daadwerkelijk aanlevert. Daarover volgt meer toelichting in deze nieuwsbrief. 

Voor aanlevering van de gegevens ontstaat nu een eerste echte deadline voor u als vrijgevestigde: 1 mei 2017. Tot die datum kunt u gegevens van het eerste kwartaal van 2017 aanleveren en eventueel nog herstel plegen. Vanaf 1 mei 2017 raakt de eerste maand van het jaar bevroren. Om uw ROM-gegevens over 2017 dus compleet te krijgen heeft u de tijd tot de deadline. Zoals eerder vermeld is het op dit moment niet duidelijk wat de gevolgen voor deze deadline zijn als u de aanlevering van ROM-gegevens opschort. Partijen zijn hierover met elkaar in gesprek.

Wat doet u bij ontvangst van een SVR-notificatie dat er geen ROM- of EPD-data zijn ontvangen? 

Als u zich succesvol heeft geregistreerd bij SVR kan het zijn dat SVR geen ROM- of EPD-data heeft ontvangen van uw softwareleverancier. U wordt hiervan via e-mail op de hoogte gesteld. Controleer de volgende zaken als dat volgens u niet klopt: 
  • Is uw leverancier (of uw leveranciers) al klaar om aan te leveren? Dit kunt u hier controleren. Alleen de leveranciers die de groene status hebben, kunnen maandelijks aanleveren. Heeft u een leverancier met een andere status? Dan hebben wij nog geen gegevens van u ontvangen en ook niet kunnen verwerken. 
  • Heeft u uw (juiste) licentiecode doorgegeven aan beide leveranciers? Of instructies hieromtrent van uw leverancier(s) opgevolgd? Zonder (juiste) licentiecode in de aanlevering kan SVR geen data van u verwerken. 
  • Bij veel leveranciers wordt de data maandelijks aangeleverd zonder uw tussenkomst, bij anderen dient u zelf op ‘de knop’ te drukken. Is het laatste het geval, plan dan de aanlevering op een vast moment in. 
  • Tenslotte kan het zijn dat er in de aan te leveren periode geen afgesloten trajecten aanwezig zijn. 
Neem gerust contact met ons op als u na het doorlopen van bovenstaande checklist meent dat alles in orde is en u alsnog een notificatie krijgt waarin wordt aangegeven dat er geen data is aangeleverd. Indien in de checklist een probleem met de softwareleveranciers naar voren komt, benader dan uw leveranciers om een oplossing te realiseren voor de deadline van 1 mei 2017. Als uw data goed wordt aangeleverd ontvangt u geen e-mail van de SVR met aanwijzingen om uw data te controleren. De SVR mailt alleen om u te wijzen op mogelijke (te corrigeren) problemen in de aangeleverde data.
Leverancierssessie van 8 februari 2017
 
Op 8 februari vond een goedbezochte sessie plaats voor EPD- en ROM-softwareleveranciers. Vrijwel alle leveranciers waren aanwezig. Veel onderwerpen passeerden de revue, waaronder de jaarplanning van SVR. 

Eén van de belangrijkste punten was uiteraard de aanlevering door de leveranciers. Om de aanlevering zo soepel mogelijk te laten verlopen biedt de SVR de leveranciers nu kwaliteitsrapportages over de aanlevering. Leveranciers krijgen zo meteen inzicht in de kwaliteit van de aanlevering, zodat problemen bij een aanlevering direct aan het licht komen en de leverancier tijdig passende actie kan ondernemen.
CQi en vrijgevestigden

De CQi is een instrument waarmee u aan het einde van een (ambulante cure) behandeling de ervaring van de cliënt in beeld kunt brengen. De vragenlijst bevat 15 vragen. Deze vragen gaan onder meer over de thema’s bejegening, samen beslissen en de uitvoering van de behandeling. U vindt hier de informatie over deze vragenlijst. In de werkinstructie kunt u lezen voor welke doelgroepen (naast volwassenen cure) deze vragenlijst nog meer geschikt is en wat het advies is rondom afnamemomenten. 

Waarom zou ik een CQi afnemen?
Het afnemen van de CQi is niet verplicht, tenzij u daar zelf afspraken over heeft gemaakt in de contractering. Voor instellingen is de afname van de CQi wel verplicht. Het meetinstrument is een onderdeel van de prestatie-indicatoren GGZ. 
Wellicht is de geaggregeerde informatie over de CQi voor u wel heel relevant. Zo heeft u meer informatie over hoe cliënten terugblikken op hun behandeling. Met deze informatie kunt u uw praktijkvoering optimaliseren en wellicht is de informatie op geaggregeerd niveau ook interessant om vergelijkingen te maken met andere aanbieders. Dan is het aanleveren van deze informatie via de SVR interessant. 

Moet ik deze data aanleveren via de SVR?
Nee, dat moet niet, het mag wel. Als u dit wilt doen, dan moet een CQi wel gekoppeld kunnen worden aan een DBC/BGGZ behandeltraject. Als u de CQi niet wilt aanleveren, dan is het belangrijk dat dit in de praktijksoftware kan worden uitgesloten van aanlevering. Uw softwareleverancier kan u hierover informeren. 

Ik wil deze data aanleveren, waar zie ik de resultaten?
Indien er voldoende (minimaal 10) CQi’s zijn aangeleverd, dan zal deze worden getoond in BRaM. BRaM is vanaf 1 juli 2017 beschikbaar voor vrijgevestigden. Wilt u vast een idee hoe het eruit ziet, klik dan hier
Wie ziet wat in BRaM?

Vanaf 1 juli 2017 kunt u rapportages inzien in BRaM, mits u uw gegevens bij SVR aanlevert. De gegevens zijn niet naar individuele patiënten te herleiden. Alle data worden op geaggregeerd niveau weergegeven in de rapportages. 
 
De zorgverzekeraar heeft via BRaM geen inzicht in uw individuele ROM-data. De zorgverzekeraar ontvangt wel jaarlijks een rapport van de individuele ROM-responspercentages. Daarnaast kunnen zij in BRaM alleen de gegevens inzien van de totale groep vrijgevestigden en één niveau hieronder, dat zijn clusters. Een cluster is een groep van minimaal 25 vrijgevestigden, samengesteld op basis van postcodegebied. Uw individuele scores zijn alleen zichtbaar voor uzelf. 
De aanlevering aan SBG opschorten of niet? De veel gestelde vragen 

De SVR (Stichting Vrijgevestigden Rommen) volgt de discussie over de aanlevering van ROM-gegevens aan (SBG) maar speelt hier geen rol in. Veel vrijgevestigden vragen zich af of zij de aanlevering van ROM-gegevens moeten opschorten. Er worden hierover vragen gesteld aan het klantportaal. 

Wat is de aanleiding geweest voor nader onderzoek?
Er zijn recent kamervragen gesteld door de SP over de aanlevering aan SBG. De minister heeft aangegeven dat de toestemmingsvereiste van de cliënt van toepassing is op de aanlevering van ROM-gegevens aan SBG. Dit ligt in de lijn van een uitspraak van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) van april 2016. Voor de verwerking van (dubbel) gepseudonimiseerde gegevens is volgens de minister daarom een wettelijke grondslag nodig op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het verkrijgen van expliciete toestemming van de patiënt is een van de grondslagen. De minister overweegt een reparatiewet. Deze wet zal niet op korte termijn aangenomen worden, omdat het kabinet demissionair is.

Wat is de rol van de SVR en waarom is dat voor de vrijgevestigde belangrijk?
De SVR heeft met bijna 4.000 geregistreerde vrijgevestigden contractuele afspraken gemaakt over registratie en aanlevering van de ROM-gegevens aan SBG. Daarmee heeft SVR de mogelijkheid tot aanleveren geregeld voor de vrijgevestigden. Vrijgevestigden kunnen zo voldoen aan de afspraken over aanlevering aan de SBG zoals vereist binnen het kwaliteitsstatuut. We adviseren daarom iedereen om het SVR account aan te houden en nadere besluitvorming af te wachten.

Kunnen vrijgevestigden (via hun leveranciers) aanleveren via SVR aan SBG?
SVR heeft met al haar vrijgevestigden afspraken gemaakt in de bewerkersovereenkomst. Hierin is geregeld dat de vrijgevestigde gegevens kan aanleveren en is gespecificeerd waarom en hoe we de data bewerken. SVR verzamelt deze gegevens, en stuurt ze -na een eventuele correctie door de vrijgevestigde zorgaanbieder- door aan SBG. Dit proces is niet gewijzigd. Dit betekent dat als u via uw softwareleverancier ROM-gegevens aanlevert, deze worden aangeleverd aan SBG. Wel is door de uitspraak van de autoriteit persoonsgegevens gebleken dat deze data moeten worden opgevat als persoonsgegevens. Daardoor is voor versturen van deze gegevens nu expliciet toestemming van de cliënt nodig. Als u geen gegevens bij SVR wilt aanleveren moet u dit via uw softwareleveranciers(s) regelen. Dit kan niet bij SVR geregeld worden.

Hoe kunnen cliënten vrijgevestigden toestemming geven voor aanleveren aan SBG?
Op dit moment is niet duidelijk hoe een behandelaar aan de zogeheten ‘toestemmingsvereiste' kan voldoen (schriftelijk of  mondeling), dit wordt nader uitgezocht door de betrokken partijen. 

Gevolgen van niet aanleveren aan SBG?
Op dit moment is het niet duidelijk wat eventuele consequenties zijn van het opschorten van de data-aanlevering. Partijen zijn hierover in gesprek. SVR laat de keuze over al dan niet opschorten bij de zorgaanbieder en speelt hier geen rol in. 

En hoe nu verder?
SVR blijft in afwachting van eventuele formele besluitvorming haar contractuele afspraken nakomen. De SVR verwijst naar de verschillende beroepsverenigingen voor nadere informatie en adviezen. 

 
Indien u vragen heeft kunt u altijd terecht bij het klantportaal. Hier ontmoet u Isa, een virtuele assistent, die uw vragen beantwoordt. Mocht Isa uw vraag niet volledig kunnen beantwoorden, dan is onze servicedesk telefonisch (088-3450320) of via de chat bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Wilt u teruggebeld worden op een moment dat het u uitkomt? Laat dan een terugbelverzoek achter.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Stichting Vrijgevestigden ROMmen · Arthur van Schendelstraat 650 · Utrecht, 3511 MJ · Netherlands