Copy
Bekijk nieuwsbrief in uw browser
SVR gaat op in Akwa GGZ
 
Akwa GGZ (Alliantie Kwaliteit in de GGZ) is het nieuwe Kwaliteitsinstituut voor de GGZ. De Stichting Benchmark GGZ (SBG) en De Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) houden per 15 januari 2019 op te bestaan. In deze nieuwsbrief informeren wij u over de consequenties van deze ontwikkeling voor uw praktijk.  
 
Akwa GGZ en data
Akwa GGZ staat voor alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg. Een organisatie die onder de regie van patiënten, hun naasten en zorgprofessionals werkt aan een betere kwaliteit van zorg. Akwa ondersteunt het veld in deze continue kwaliteitsverbetering heel concreet met de (door)ontwikkeling en implementatie van kwaliteitsstandaarden, kwaliteitsindicatoren en meetinstrumenten. En Akwa zorgt eveneens voor een zorgvuldige informatie-uitwisseling over de opbrengsten hiervan, zodat we binnen het veld echt van elkaar kunnen leren. De manier om de kwaliteit van zorg samen te blijven verbeteren. Met als doel dat patiënten, hun naasten en zorgprofessionals daadwerkelijk sámen kunnen beslissen over de best mogelijke handeling. 

Als onderdeel van Akwa GGZ is GGZ Dataportaal opgericht. Deze organisatie ondersteunt de kwaliteitsmeting en zorgt dat de data op een veilige en verantwoorde manier wordt verzameld. Dat gebeurt alleen met gegevens waarover cliënten uitdrukkelijk en expliciet toestemming hebben gegeven. Deze nieuwe organisatie gaat de bekende registraties zoals de ROM en CQI dus bundelen en neemt een deel van de werkzaamheden cq. technieken van SBG over. Er ontstaat hiermee één organisatie die voor zowel instellingen als Vrijgevestigden kwaliteitsgegevens gaat verzamelen en bewerken.
Aansluitvoorwaarden
Omdat SBG per 15 januari 2019 ophoudt te bestaan vervallen daarmee ook de Aansluitvoorwaarden met SVR. Akwa GGZ neemt vanaf dat moment de verzameling van uitkomstinformatie van en het teruggeven van kwaliteitsinformatie aan u als vrijgevestigde zorgaanbieder over. Akwa GGZ biedt u hiervoor nieuwe aansluitvoorwaarden aan. U krijgt hierover in het nieuwe jaar uitgebreide informatie van Akwa GGZ.
Functie SVR gaat over in GGZ Dataportaal
De SVR was opgericht om aanlevering van kwaliteitsgegevens door Vrijgevestigden mogelijk te maken en daarmee te voldoen aan de voorwaarden van het kwaliteitsstatuut. Zonder de SVR was dit niet mogelijk geweest. Vanaf 15 januari houdt SVR op te bestaan en wordt u geholpen door GGZ dataportaal.
Wat merkt u hiervan?
Deze overgang is voor u zo eenvoudig mogelijk georganiseerd en bevat de volgende stappen:
  1. Het SVR portaal wordt overgedragen aan de nieuwe organisatie. Uw registratie en de werking van het portaal blijven behouden. U hoeft hiervoor niets te doen.
  2. SVR zegt het basiscontract met u als vrijgevestigde op. U krijgt van Akwa GGZ begin 2019 de nieuwe voorwaarden voor aanlevering via GGZ Dataportaal toegestuurd.
  3. De helpdesk zoals u die kent voor Vrijgevestigden en het portaal blijven inhoudelijk voor u beschikbaar. U kunt dus gewoon uw vragen blijven stellen.
  4. Gedurende 2019 zullen de look & feel en naamgeving van het portaal met de overgang naar GGZ Dataportaal voor Vrijgevestigden veranderen.
  5. Mogelijke veranderingen over de aard en wijze van aanleveren van data worden u in de loop van 2019 uitgelegd. Daarbij blijven zorgvuldigheid en privacy het uitgangspunt.
Privacy: expliciete toestemming patiënt
Bij Akwa GGZ kunnen alleen kwaliteitsinformatie van zorgtrajecten worden aangeleverd waarvoor expliciete toestemming van de patiënt is verkregen. Akwa GGZ treedt op als verwerkingsverantwoordelijke uit hoofde van de AVG en zal u voorlichten hoe u deze expliciete toestemming aan uw cliënt moet vragen.
Data aanlevering
Het jaar 2019 wordt gezien als een overgangsjaar. Het aanleveren van gegevens mét toestemming van cliënten vergt enige tijd van u als zorgaanbieder en van GGZ Dataportaal als verwerker. Daarom verwachten we per 1 mei 2019 data te kunnen ontvangen bij Akwa GGZ. Te zijner tijd kunt u een zogenaamde ‘aansluit’ aanlevering doen. Het uitgangspunt van deze aanlevering zal zijn dat u gegevens vanaf 1 januari 2019 kunt aanvullen. 

De Minimale Dataset (MDS) van gegevens die u gewend was aan te leveren blijft grotendeels hetzelfde met één of twee extra items in verband met de vereiste expliciete toestemming van de patiënt. Hierover ontvangt u en uw leverancier van ROM- en ECD-/EPD-software tijdig informatie.
Hoe zit het met mijn al aangeleverde ROM gegevens?
De techniek van de SVR wordt integraal overgenomen door GGZ Dataportaal. Dat maakt de overgang voor u eenvoudig en geruisloos. De SVR levert de techniek aan zonder de gegevens die u eerder heeft aangeboden aan SVR en mogelijk nog achter de dataswitch staan geparkeerd. SVR zal deze data vernietigen om zeker te zijn dat er geen gegevens worden door geleverd waarvoor geen expliciete toestemming is verkregen. U begint dan met een schone lei bij GGZ Dataportaal. Wilt u dat de gegevens achter de dataswitch (toch) wél aan GGZ Dataportaal worden aangeleverd zet de switch dan vóór de 5e werkdag van  2019 op aanleveren. Staat deze switch op ‘doorleveren’ dan zal SVR uw data tot 15 januari 2019 aan GGZ Dataportaal aanleveren.

Een deel van de beschikbare data in de SBG-database gaan wel over naar Akwa GGZ, om over statistische data te beschikken en om historische vergelijkingen mogelijk te maken. Om zeker te zijn dat hier geen privacygevoelige informatie bij zit worden daar de volgende gegevens uitgehaald: pseudo-BSN, geboorteland, postcodegebied en leefsituatie. U hoeft zich dus geen zorgen te maken over deze ROM gegevens, waarvoor u destijds immers geen expliciete toestemming heeft gevraagd.

U kunt de status van de switch controleren en instellen op https://www.vrijgevestigde.nl/dashboard U dient dan in te loggen om deze handeling uit te voeren.

 
Wat betekent deze overgang verder voor u?
Uw registratie voor het kwaliteitsstatuut blijft in stand. Wel vervalt uw contract met SVR. U wordt begin 2019 geïnformeerd over de voorwaarden en proces van contracteren door Akwa GGZ. U blijft geregistreerd en u beslist te allen tijde zelf over de aanlevering van kwaliteitsgegevens met inbegrip van uw verantwoordelijkheid ten aanzien van de expliciete toestemming van de cliënt.
Indien u vragen heeft kunt u altijd terecht bij het klantportaal. Hier ontmoet u Isa, een virtuele assistent, die uw vragen beantwoordt. Mocht Isa uw vraag niet volledig kunnen beantwoorden, dan is onze servicedesk telefonisch (088-3450320) of via de chat bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Wilt u teruggebeld worden op een moment dat het u uitkomt? Laat dan een terugbelverzoek achter.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Stichting Vrijgevestigden ROMmen · Arthur van Schendelstraat 650 · Utrecht, 3511 MJ · Netherlands