Copy
Rabat på plakat med Danmarks vilde bier
Nyt fra Atlasprojektet Danmarks Guldsmede II
Harald Dühmert og Søren Jørgensen så og fotograferede Danmarks første Vintervandnymfe (Sympecma fusca) i Bastemose på Bornholm.
Foto: Harald Dühmert
Opsummering af fund fra 2020-sæsonen

Her følger en status over nogle af de mere interessante observationer fra 2020. Foråret var blandt guldsmede-observatører præget af en tidlig start på sæsonen i en solrig og lun april måned, efterfulgt af maj som var koldere end normalt. I juni kom varmen, til gengæld var juli kølig, solfattig og blæsende. Resten af sommeren og sensommeren lå over normalen hvad angår temperatur; august og oktober var relativt våde mens september var meget tør. Med andre ord har det været en sæson med meget omskifteligt vejr.

 

Tidlig start på sæsonen, ny art for Danmark


Første observationer af imago (voksne) guldsmede fandt sted meget tidligt i år, idet der allerede midt i april blev rapporteret mange fund. Rød Vandnymfe Pyrrhosoma nymphula var som altid blandt de første til at komme på vingerne (fra 16/4), derudover sås i april Nordisk Kærguldsmed Leucorrhinia rubicunda (17/4), Grøn Smaragdlibel Cordulia aenea (22/4) og Fireplettet Libel Libellula quadrimaculata (28/4). En meget stor del af april-fundene blev gjort på Sjælland, mens de øvrige landsdele generelt havde en sæsonstart, som var mere normal, dvs. omkring eller lige efter 1/5.

Et opsigtsvækkende fund i april var 22/4, hvor Harald Dühmert og Søren Jørgensen så og fotograferede Danmarks første Vintervandnymfe Sympecma fusca i Bastemose på Bornholm. Vintervandnymfe findes udbredt lige øst for os i Sverige og lige syd for os i Schleswig-Holstein, så det var et ventet førstefund for landet. Fremtiden vil vise, om det var en tilfældig tilflyvning, eller om der er en etableret bestand i Bastemoseområdet eller andre steder på Bornholm. Også Sønderjylland og måske Nordsjælland ville være oplagte steder at kigge efter arten.

 

Andre tendenser dette forår


Rødlistearten Hue-Vandnymfe Coenagrion armatum havde ikke noget stort år, der foreligger blot 18 observationer af i alt 23 eksemplarer, i perioden 9/5-1/6. Måske indbød vejret i maj ikke så meget til guldsmedeobs., i al fald blev det et meget ringe år for arten. Fire individer blev fundet i Bastemose (de første på Bornholm under Atlasprojektet Danmarks Guldsmede II), og i Thy fandtes fire individer på en ny lokalitet for arten, Vang Sø. Sammenlagt under Guldsmedeatlas I og II er arten fundet på i alt ca. 45 lokaliteter fordelt i 28 atlaskvadrater.

Lille Kejserguldsmed Anax parthenope virker efterhånden godt etableret på Bornholm, hvor der i år er iagttaget op til otte individer i Safirsøen, samt obs. fra tre øvrige lokaliteter. Lige som sidste år er der i år rapporter om Brun Kejserguldsmed Hemianax ephippiger, 13/7 1 Oksby gamle Kirke (Ole Fogh Nielsen) og 1/8 1 Nyborg Slot (Ib Fagerlund).

At Stor Kejserguldsmed Anax imperator efter indvandringen fra midt i 1990erne nu er særdeles veletableret i hele Danmark vidner de mange indberetninger til Naturbasen om – der er fund fra alle veldækkede områder, inkl. mange øer. Et eksempel fra Østerild Vindmølletestcentret fortæller noget om mængderne, arten kan optræde i; her blev i to små nyanlagte søer (fra 2014) på tilsammen ca. 2260 m2 i løbet af juni og første halvdel af juli fundet og indsamlet ikke færre end 785 exuvier (larvehuder) af arten (Jørgen Peter Kjeldsen).

Stor Kærguldsmed Leucorrhinia pectoralis lader til at fortsætte sin spredning i det sydlige Jylland; 18/6 fandt Inge Nagstrup to territoriehævdende hanner på en ny lokalitet for arten, Gammeleng nær Rødding.
Langt fra dens normale udbredelsesområde fandtes 3/6 en han af Almindelig Flodguldsmed Gomphus vulgatissimus i fyrhaven i Blåvand (finder Michael Brunhøj Hansen, fotodokumenteret af Susanne Primdahl, indberettet af Morten Jenrich Hansen). Det viser, at selv arter, man normalt betragter som rimeligt stedbundne, til tider kan spredes (og dermed potentielt kolonisere nye områder).

Kongeguldsmed Cordulegaster boltoni er udbredt ved en række særligt mindre vandløb i det centrale og vestlige Jylland, mens en isoleret forekomst ved Stubberupvad i Rold Skov har været rapporteret enkelte gange tidligere år. Stubberupvad-”bestanden” blev bekræftet i år, 8/7 2 (Joshua Haahr). 

 

Hidtil største år for Flammelibel


Siden den første danske Flammelibel Crocothemis erythraea blev fundet i 2015 har arten med undtagelse af 2017 vist sig årligt i Danmark, fortrinsvis i den sydlige del af Jylland. I år var der det hidtil største antal observationer, nærmest hvad der kan karakteriseres som et influx. Indenfor en måned fra midten af juli til midten af august kunne synet af den flotte guldsmed glæde et større antal observatører (alle fund nævnes): 16/7-6/8 1-2 Stensbæk Hede (Andreas Boe og Emil Frederiksen), 31/7 1 Islands Brygge, København (Bo Nielsen), 7-19/8 op til 2 Rådhus Polde (mange observatører), 8/8 1 Præstesø (Kim Duus), 10/8 1 Øster Stenholt (Erik Dylmer) samt 16/8 1 Gulstav Mose (Niels Erik Simonsen). I alt foreligger 12 observationer af tilsammen mindst 9 individer. Alle iagttagne dyr var udfarvede hanner og næsten alle er fotodokumenterede.


Overvintring af Rødåret Hedelibel

Efter den rekordstore invasion i 2019 var der forventninger om måske mange observationer af Rødåret Hedelibel Sympetrum fonscolombii igen i år, men der har ikke været tilflyvning denne forsommer, og blot fire iagttagelser af fem dyr foreligger: 26/5 1 og 7/6 3 på Rødsandshage, Tipperhalvøen (Ole Thorup), 21/7 1 Kirkeby Plantage, Rømø (Klaus Fries) og 13/8 1 ved Gentofte Sø og Insulinmose (Frank Desting). I alle tilfælde er der tale om friske (nyforvandlede) individer, og det antyder kraftigt at det enkelte steder tæt på vestkysten i Jylland er lykkedes arten succesfuldt at klare en dansk overvintring. Netop omkring vandområder i Tipper-reservatet blev der i juni-august 2019 ved flere lejligheder iagttaget par af arten i parringshjul. Det må dog fortsat være at betragte som særtilfælde med overvintring hos os, for der blev iagttaget parring og æglægning over hele landet i 2019, og havde en større andel haft succes, ville der givetvist være blevet fundet mange flere dyr i år.

 

Mosaikguldsmede i tilbagegang?


På den ”klassiske” lokalitet for Baltisk Mosaikguldsmed Aeshna serrata, gangbroen Han Vejle, er der kigget efter arten et stort antal gange i sommerens løb, men de fleste gang forgæves. Kun fire gange blev arten fundet, og de tre gange blot med et enkelt individ. Det kan frygtes at arten er på vej til at forsvinde – men den er tidligere år fundet andre steder i Vejler-reservatet som er lukket for offentligheden, så det kan være lokalt i Han Vejle at den tilsyneladende har haft et dårligt år.

Også for Siv-Mosaikguldsmed Aeshna juncea ”udmærker” 2020 sig ved at være et år med få iagttagelser, ikke mindst på Sjælland, hvor arten ikke blev set overhovedet i år.

Der har de senere år været gjort et stigende antal fund af Sydlig Mosaikguldsmed Aeshna affinis i Sverige, også denne sommer – men siden to fund i 2006 er arten ikke fundet i Danmark. Det må snart være på tide med et regulært influx. Hvis den skulle dukke op, er der bedst chancer for at finde Sydlig Mosaikguldsmed ved sommerudtørrende vandhuller nær kysterne.

 

Øvrige tendenser sensommer og efterår


Sydlig Kobbervandnymfe Lestes barbarus optrådte i 2020 (efter fravær af rapporter fra 2019) med op til 16 individer ved Dovnsklint, Langeland (flere observatører). Desuden fandtes en ny bestand på Ærø med 2-3 dyr fotodokumenteret 5-6/8 (Erik Dylmer, Erland Refling Nielsen & Kent Olsen). Måske kan arten findes på flere af vore sydlige øer? Søsterarten Lille Kobbervandnymfe Lestes virens optrådte på de kendte ynglelokaliteter Rådhus Polde i Sønderjylland og Bastemose og Gåsemyr på Bornholm – førstnævnte sted med op til 75 individer 14/8 (Erland Refling Nielsen), mens rapporteringerne fra Bornholm drejer sig om få individer. Man skulle tro at der kunne være potentiale for en spredning af arten i Sønderjylland med den store koncentration i Rådhus Polde.

Grøn Kobbervandnymfe Lestes viridis har i løbet af Atlasperiode I 2014-18 spredt sig meget nordpå i Jylland, mens der i 2019-20 især er gjort en del nye fund på Fyn, her bl.a. 23/9 1 ved Røjerup Sø øst for Odense som det hidtil østligste sted for arten i Danmark (Mogens Lorentzen). Grøn Kobbervandnymfe er aldrig fundet på Sjællland (eller i Sverige).

Det lune vejr i oktober og starten af november betød, at sæsonen blev sen for en række arter, med novemberfund af Almindelig, Stor og Blodrød Hedelibel Sympetrum vulgatum, S. striolatum og S. sanguineum samt Efterårs-Mosaikguldsmed Aeshna mixta, Blå Mosaikguldsmed Aeshna cyanea og Grøn Kobbervandnymfe Lestes viridis. De sidste flyvende guldsmede blev rapporteret 8/11 – der kan dog evt. stadig nå at blive set enkelte endnu.

 
Status for atlasprojektet

Projektgruppen for Atlasprojektet Danmarks Guldsmede består nu af Kent Olsen (Naturhistorisk Museum, Aarhus), Thomas Eske Holm (Naturbasen) og Jørgen Peter Kjeldsen (ornit.dk).

Der er en ansøgning under udarbejdelse med henblik på udgivelse af resultaterne fra perioden 2014-2018.
Kongeguldsmed. Foto: Ulf Bjerre
Relevante guldsmedelinks til Naturbasen og atlasprojektet.
  1. Projektets hjemmeside
  2. Seneste observationer af guldsmede
  3. Seneste billeder af guldsmede
  4. Identifikation af guldsmede
  5. Artslister og systematik
Husk at der er direkte afgang til atlaskvadraterne via knappen "Atlas" i Naturbasens App.

Download til iPhone eller Android.
Plakat med Danmarks vilde bier
Danmarks første plakat med fotograferede vilde danske bier.
Plakaterne er 70 x 100 cm trykt på 200 gram LuxoSatin, som er en flot dobbeltbestrøget kraftig papirkvalitet. Papiret er FSC og med Eu Ecolabel. Produceret og trykt i Danmark.

Få 10 % rabat med koden: Naturbasen2020A - gælder til alle plakaterne. 

Køb dine plakater her
Har du fået opdateret din profil?

På den nye Naturbasen.dk kan du opdatere din profil på flere måder. Du kan uploade et profilbillede, et coverfoto og du kan indtaste oplysninger om dig selv. 

Du kan under indstillinger selv bestemme, om alle skal kunne se din profil, eller om det kun skal være Naturbasens medlemmer.

Klik ind og opdatér dine oplysninger
Like Nyt fra Atlasprojektet Danmarks Guldsmede on Facebook

 

Facebook
Website
Email
Du modtager dette nyhedsbrev fordi du har tilmeldt dig på www.naturbasen.dk eller på www.fugleognatur.dk. 

Afmeld dig nyhedsbrevet