Copy
Lees deze e-mail in uw browser

Aan ondernemend Zeewolde

Beste ondernemers en werkgevers in Zeewolde,

De verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) in ons land gaat hard. De impact van de verscherpte maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus is groot, ook voor het bedrijfsleven in Zeewolde. Wij weten dat het uw volle aandacht heeft en beseffen ons dat veel ondernemers en hun medewerkers een zeer zware periode in gaan. Vanuit de regering zijn reeds tal van maatregelen voor ondernemers afgekondigd, die enerzijds ten doel hebben om de verspreiding in te dammen (horeca, evenementen) en anderzijds zijn gericht op het bieden van financiële steun.  Met het voortschrijden van de uitbraak zullen de maatregelen elkaar in hoog snel tempo opvolgen. Veel bedrijven maken zich zorgen en de economische gevolgen zullen nog lang merkbaar zijn. Door de maatregelen liggen onze belangrijke sectoren als het toerisme, onze horeca maar ook onze sportscholen nagenoeg stil. Andere kampen met hogere transportkosten en hun medewerkers werken thuis. Het is allemaal rigoureus, vervelend en vooral ongekend. Het succes van het beleid zal echter volledig afhangen van de uitvoering. Daarbij zult u genoodzaakt worden op een geheel andere wijze te werken onder omstandigheden die niet normaal en ongemakkelijk zullen zijn.

Langs deze willen wij u laten weten dat wij met u meeleven en u waar mogelijk terzijde zullen staan. Wij wensen u veel sterkte toe in deze moeilijke en ook bizarre periode. 

Egge Jan de Jonge          Wim van der Es

Wethouder EZ                  Wethouder Financiën


De rijksoverheid en de belastingdienst bieden al een aantal oplossingen om ondernemers in moeilijkheden te helpen. Hieronder treft een actueel overzicht aan van de maatregelen die het kabinet heeft genomen voor banen en economie. Tevens vragen wij uw aandacht voor de ondersteuning aan ondernemers en zzp'ers via het Zelfstandigenloket Flevoland en de financiering en advies die geboden worden via de stichting MKBdoorgaan.nl.

Op de website van gemeente Zeewolde www.zeewolde.nl/coronavirus vindt u aanvullende informatie alsmede uiteraard op de website van Zeewolde Zakelijk www.zeewoldezakelijk.nl/coronavirus   
 

www.zeewolde.nl/coronavirus  -  www.zeewoldezakelijk.nl/coronavirus
 

Het team van Zeewolde zakelijk staat, ook in deze lastige periode, voor u klaar voor vragen, opmerkingen of een luisterend oor. Neem contact op met onze bedrijfscontactfunctionarissen van Zeewolde Zakelijk:

     


   

Coronavirus: kabinet neemt maatregelen voor banen en economie
 

Het kabinet heeft vandaag besloten om vanwege het Coronavirus extra economische maatregelen te nemen. Het doel is om banen en inkomens te beschermen. Kijk voor het volledige bericht op de website van Rijksoverheid. De maatregelen in het kort:

1. Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten
Ondernemers met omzetverlies (minimaal 20% vanaf 1 maart) kunnen bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Het Rijk stelt deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) zo snel mogelijk open. Het vervangt de regeling werktijdverkorting. Lopende aanvragen voor werktijdverkorting vallen onder de nieuwe regeling.

2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers
Zelfstandigen (waaronder zzp’ers) kunnen via een versnelde procedure drie maanden aanvullende inkomensondersteuning krijgen. Zij hoeven het bedrag niet terug te betalen en er geldt geen vermogens- of partnertoets. Er is ook een lening voor bedrijfskapitaal mogelijk tegen een verlaagd rentepercentage.

3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes
Ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes hoeven zij niet te betalen. De invorderingsrente op belastingschulden gaat tijdelijk naar bijna 0%. Dit geldt ook voor de belastingrente.

4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering
Ondernemingen die problemen hebben met bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het Rijk biedt  50% garantie. Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro.

5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits
Qredits financiert en coacht kleine en startende ondernemers die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Kleine ondernemers die geraakt worden door het Coronavirus krijgen zes maanden uitstel van aflossing en een renteverlaging naar 2%.

6. Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven
Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. De regeling gaat zo snel mogelijk open.

7. Overleggen over toeristenbelasting en cultuursector
Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen in te trekken. Ook overlegt het Rijk met de cultuursector over mogelijke steun.

8. Compensatieregeling getroffen sectoren
De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor bijvoorbeeld eet- en drinkgelegenheden en de reisbranche. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling. Deze wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie.

Waar kunnen ondernemers terecht?
Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde kredietregelingen doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Ondernemers melden zich hiervoor bij hun kredietverstrekker. Voor de belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via www.belastingdienst.nl. De overige regelingen stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zo snel mogelijk open.
Bij andere vragen over het coronavirus kunnen bedrijven kijken op www.rijksoverheid.nl/coronavirus of de website van de Kamer van Koophandel. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam van de Kamer van Koophandel via 0800 - 2117.
 


Ondersteuning voor gevestigde ondernemers, zzp-ers 
 
Vanwege het Corona-virus worden zelfstandige ondernemers door de overheid verwezen naar de gemeenten voor ondersteuning zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. 


 
In Flevoland kunnen ondernemers terecht bij het Zelfstandigenloket Flevoland voor inkomensondersteuning. Het Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF) is een samenwerkingsverband van de 6 Flevolandse gemeenten (Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde).
Ondernemers kunnen een aanvraag indienen via de website zelfstandigenloketflevoland.nl 
 
Daarnaast kunnen ze het ZLF bereiken via de mail zlf@lelystad.nl of door contact op te nemen via telefoonnummer  0320-278111. Klik hier en ga naar het intakeformulier.  
 
Het Zelfstandigenloket Flevoland  adviseert en ondersteunt startende, gevestigde, oudere en beëindigende ondernemers op het gebied van ondernemerschap. Het ZLF zorgt voor de uitvoering van verschillende wettelijke regelingen.
 

 
Bedrijfs- of financiële zorgen naar aanleiding van corona?
 
Ondernemers die wonen of een bedrijf hebben in Flevoland kunnen zich ook rechtstreeks bij de stichting MKBDoorgaan.nl  melden voor de hulp bij de toegang tot financiering en advies. U kunt zich aanmelden via de website https://www.mkbdoorgaan.nl/nl  voor een gratis informerend gesprek.


 

Gemeentelijke belastingen en heffingen

  • De coronacrisis heeft voor een aantal mensen ook financiële gevolgen.
  • Om te voorkomen dat mensen in geldproblemen komen, heeft gemeente Zeewolde een aantal regelingen opgesteld.
  • De regelingen gelden voor alle gemeentelijke belastingen en heffingen.
  • Vragen kunt u stellen aan Meerinzicht, team Belastingen.

Regelingen

  1. Als u aan de gemeente moet betalen, dan worden deze aanslagen niet verzonden voor 31 mei 2020.
  2. Als u recht heeft op teruggaven van de gemeente, dan zal de gemeente dit zo snel mogelijk uitbetalen.
  3. Dwanginvorderingen worden stopgezet tot 31 mei 2020. U hoeft dus geen uitstel aan te vragen. Als uw aanslag eerder vervalt, kunt u de aanslag zonder kosten tot 31 mei 2020 betalen.
  4. Boeterente wordt tot 31 mei 2020 niet in rekening gebracht (dit zijn 75 dagen).
  5. Automatische incasso (betalingen per maand) worden gewoon van uw rekening afgeschreven. Komt u hierdoor in de problemen, dan kunt u contact opnemen met Meerinzicht, team Belastingen.
  6. Als u na 31 mei 2020 gespreid wilt betalen (uitstel), kunt u hier een verzoek voor indienen.
Zeewolde Zakelijk
Zeewolde Zakelijk
Zeewolde Zakelijk

Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door Zeewolde Zakelijk van de gemeente Zeewolde. Deze nieuwsbrief bevat informatie over de uitbraak van het Coronavirus en de maatregelen die het Rijk heeft genomen om banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. 


Wilt u de wijze waarop u deze e-mail ontvangt wijzigen?
U kunt uw gegevens wijzingen of  kunt zich van de verzendlijst verwijderen